DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 53     <-- 53 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski listhr. 1-2, CXXIV(2000), 51-56


UDK 630* 48 (Abies alba. Guercus robni; Fagus silvatica)


STANJE OŠTEĆENOSTI ŠUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 1998. GODINE


CROWN CONDITION OF FORESTS IN CROATIA IN 1998
Nenad POTOČIĆ*, Ivan SELETKOVIĆ**


SAŽETAK: U Hrvatskoj se od 1987. godine provodi procjena oštećenosti
šuma po metodologiji i u suradnji s Međunarodnim programom za procjenu i
motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (ICP Forests). U radu su prikazani
rezultati procjene oštećenosti obavljene 1998. godine. Posebno su
obrađeni podaci o oštećenosti krošanja za naše gospodarski najvažnije vrste,
te dana usporedba s prosječnim vrijednostima u Europi. Grajički su prikazana
kretanja značajne oštećenosti krošanja za te vrste na temelju podataka iz proteklih
nekoliko godina.


Ključne, riječi : Procjena oštećenosti krošanja, ICP Forests, osutost,
bioindikacijske plohe, osnovne plohe, značajna oštećenost, obična jela, hrast
lužnjak, obična bukva.


UVOD - Introduction


Tijekom 1998. godine deseti je put za redom provedena
procjena oštećenosti stabala u Republici Hrvatskoj.
Rezultati procjene obrađeni su i pohranjeni u bazi
podataka Šumarskog instituta Jastrebarsko, te u jedinstvenoj
Europskoj bazi podataka programa ICP Forests
(Međunarodni program za procjenu i motrenje
utjecaja zračnog onečišćenja na šume). Glavni zadatak
programa koji se razvija od 1986. godine je prikupiti
nove podatke o stanju šuma i njihovoj reakciji na čimbenike
stresa, ponajprije zračnog zagađenja, na regionalnoj,
nacionalnoj i internacionalnoj razini (Uh liro-
v a i drugi 1999). Procjena se obavlja prema jedinstvenoj
metodi koju je propisao ICP Forests. Najvažniji elementi
metode su sljedeći:


opažanje se obavlja na točkama jednake međusobne
udaljenosti


Na području Republike Hrvatske u 1998. godini, na
87 bioindikacijskih i 95 osnovnih ploha obavljena je
procjena osutosti krošanja, požutjelosti asimilacijskih


* Nenad Potočić, dipl. ing.,


** Ivan Scletković, dipl. ing.. Šumarski institut Jastrebarsko


na svakoj točki ocjenjuje se 24 stabla


- za svako stablo u uzorku procjenjuje se osutost, gubitak
boje te lako prepoznatljivi uzroci štete


Šumski pokrivač, prostorni raspored šuma, način
uzgoja i šumarske tradicije razlikuju se u pojedinim Europskim
zemljama, pa se i nacionalne mreže točaka za
praćenje stanja šuma razlikuju: od 1x1 km (Nizozemska
) do 16x16 km ( Finska ). Na razini Europe dogovoren
je razmak točaka 16x16 km. Prema podacima iz


1997. godine u Europi postoji 27798 točaka transnacionalne
mreže (Ozo linč ij us 1999). U Hrvatskoj je


1998. godine pored 87 bioindikacijskih ploha ( plohe
16x16 km mreže ) obavljena procjena i na 95 osnovnih
ploha (4x4 km mreža ).


organa te lako prepoznatljivih uzroka štete. Procjenom
je bilo obuhvaćeno 4428 stabala različitih vrsta drveća,
od čega 4071 stablo bjelogorice i 357 stabala crnogo-
rice.


Prilikom procjene oštećenosti utvrđeno je 19,4 %
značajno oštećenih stabala, gledano ukupno za sve


OŠTEĆENOST KROŠANJA U HRVATSKOJ 1998. GODINE
Crown condition in Croatia in 1998


51
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 54     <-- 54 -->        PDF

N. Potočić, I. Seletković: STANJE OŠTEĆENOSTI ŠUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 1998. GODINE


Šumarski list br. I 2,C´XXIV(2000), 51-56


vrste, što predstavlja pad od 4,2 % u odnosu na 1997.
godinu. Značajna oštećenost stabala dobivena je zbrajanjem
postotaka zastupljenosti stabala u 2, 3. i 4. klasi
osutosti krošanja. Općenito se može reći da razlike
oštećenosti po klasama nisu velike u odnosu na 1997.
godinu, a pad od 4,2 % značajno oštećenih stabala
većim je dijelom uvjetovan smanjenjem broja stabala u
stupnju oštećenja 26-60 %. Isto tako važno je primijetiti
daje zabilježen mali porast udjela stabala nulte klase


U ovom poglavlju obrađeni su rezultati procjene
oštećenosti za tri vrste drveća: hrast lužnjak (Q. robur ),
običnu jelu {A. alba ) i običnu bukvu (F. sylvatica). Po-


oštećenja (0-10 %). Nasuprot tomu, postotak značajne


oštećenosti stabala crnogorice u znatnom je porastu
i (10,4%) u odnosu na 1997. godinu, što najvećim di-
; jelom možemo pripisati porastu broja stabala svrstanih


u drugu klasu oštećenja (26-60%). Rezultati procjene
i bjelogorice vrlo su slični rezultatima za sve vrste, stoje
i i očekivano glede visokog udjela bjelogorice (91,9%) u


ukupnom broju stabala (Tablica 1, Grafikon 1 ).


stotak značajne oštećenosti stabala obične jele (Grafikon
2) i hrasta lužnjaka (Grafikon 3) nije se značajnije
promijenio u odnosu na procjenu iz 1997. godine, dok


Tablica 1 : Osutost stabala u Republici Hrvatskoj 1998. godine
Defoliation of trees in the Republic of Croatia in 1998


KLASA OSUTOSTI


BROJ
STABALA


ZNAČAJNO


0


1


2


3+4


BROJ
STABALA


OŠTEĆENO


STUPANJ OSUTOSTI


(2+3+4)


0-10%


11-25%


26-60 %


>60 %


N


%


BJELOGORICA


52.2


31.0


15.4


1.4


4071


16.8


CRNOGORICA


30.3


20.7


42.0


7.0


357


49.0


SVE VRSTE


50.5


30.1


17.5


1.9


4428


19.4Grafikon 1 : Osutost stabala u Republici Hrvatskoj 1998. godine
Defoliation of trees in the Republic of Croatia in 1998


OŠTEĆENOST KROŠANJA GOSPODARSKI NAJZNAČAJNIJIH
VRSTA DRVEĆA U HRVATSKOJ


Crown condition of the most prominent tree species in Croatia


52
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 55     <-- 55 -->        PDF

N. Potočić, I. Seletković: STANJE OŠTEĆENOST1 ŠUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 1998, GODINE


Šumarski list br. I -2, CXX1V(2000), 51-56


je kod obične bukve (Grafikon 4) zamijećen znatan pad vatskoj relativno niska, te je samo u 1997. godini prešla
broja stabala u toj kategoriji oštećenosti. Pri tomu, treba prag od 10 % od ukupnog broja stabala,
naglasiti daje značajna oštećenost obične bukve u Hr-


Grafikon 2: Postotak značajno oštećenih stabala obične jele u Hrvatskoj
(Percentage of moderately to severely damaged silver fir trees in Croatia)


Grafikon 3: Postotak značajno oštećenih stabala hrasta lužnjaka u Hrvatskoj
(Percentage of moderately to severely damaged common oak trees in Croatia)


53
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 56     <-- 56 -->        PDF

N. Potočić. [. Seletlcović: STANJE OŠTECENOSTI SUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 1998. GODINE


Šumarski list br. 1 2. CXXIV(2000), 51-56


Grafikon 4: Postotak značajno oštećenih stabala obične bukve u Hrvatskoj
(Percentage of moderately to severely damaged beech trees in Croatia)


Zanimljivo je usporediti rezultate procjene ošteće- čan trend, oštećenost je znatno niža (Grafikon 6). Za
nosti za Hrvatsku i Europu za ove tri vrste drveća. Dok hrast lužnjak sličnost u trendovima prestaje 1995. goje
kod obične jele oštećenost u Hrvatskoj procijenjena dine kada je u Hrvatskoj započeo pad broja značajno
nižom, ali uz trend usporediv s europskim (Grafikon 5), oštećenih stabala, dok je u Europi nastavljen trend rasta
kod obične bukve situacija je suprotna: uz također sli- (Grafikon 7).


Grafikon 5: Usporedba postotka značajne oštećcnosti ob. jele u I Irvatskoj i Europi
Comparison of percentage of moderately to severely damaged silver fir trees in Croatia and Europe


54
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 57     <-- 57 -->        PDF

N. Potočić, I. Seletković: STANJE OSTECENOSTI SUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 1998. CiODINK


Šumarski listbr. 1 -2, CXXIV(2000), 51-56


Grafikon 6: Usporedba postotka značajne oštećenosti obične bukve u Hrvatskoj i Europi
Comparison of percentage of moderately to severely damaged beech trees in Croatia and Europe


Grafikon 7: Usporedba postotka značajne oštećenosti h. lužnjaka u Hrvatskoj i Europi
Comparison of percentage of severely damaged pedunculate oak trees: Croatia and Europe


ZAKLJUČCI - Conclusions


Na temelju iznešenih rezultata možemo donijeti zabilježen je manji pad postotka značajne ošteće-


sljedeće zaključke i preporuke: nosti stabala bjelogorice


55
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 58     <-- 58 -->        PDF

N. Potočić, I. Seletković: STANJE OŠTEĆENOSTI SUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 1998. GODINE


Šumarski list br. I 2, CXXIV(2000), 51-56


oštećenost krošanja crnogorice znatno je porasla u
odnosu na 1997. godinu


zbog utvrđivanja prostorno-vremenskih trendova u
oštećenosti krošanja monitoring će se nastaviti


potrebno je utvrditi razloge većih odstupanja procijenjene
oštećenosti pojedinih vrsta drveća u odnosu
na prosjek oštećenosti za te vrste u Europi, osobito
kod vrsta kod kojih je utvrđen isti trend .


LITERATURA References


1. Programme Coordinating Centre Hamburg, 1998.:


ICP Forests Manual on methods and criteria for
harmonized sampling, assessment, monitoring
and analyisis of the effects of air pollution on
forests


2. Forest Intensive Monitoring Coordinating Institute,


1999: Intensive Monitoring of Forest Ecosystems
in Europe, Technical Report, EC-UN/ECE,
Brussels, Geneva


3. Federal Research Centre for Forestry and Forest


Products, 1997: Ten Years of Monitoring Forest
Condition in Europe, EC-UN/ECE, Brussels,
Geneva


, Uhlirova, H. i dr. 1999: Forest Condition Monitoring
in the Czech Republic, Annual Report ICP
Forests 1999, Forestry and Game Management
Research Institute


Ozolinčij us, R., 1999: Monitoring of Forest Ecosystems
in Lithuania, Lithuanian Forest Research
Institute


Potočić, N. &Seletković, I., 1999: Oštećenost
šuma u Hrvatskoj 1998. godine, izvješće za JP
"Hrvatske šume"


SUMMARY: The assessment of crown condition in Croatia has been
conducted since 1987, according to methods and in cooperation with the
International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air
Pollution Effects on Forests (ICP Forests). In this paper the results of the 1998
assessment are shown. The crown condition data for our most important tree
species is given separately, including the comparison with the results of
European assessments. Based on the results of monitoring in the past years,
the graphs were made showing the trends of crown damage in Croatia and
Europe.


Key words: Crown condition assessment, ICP Forests, defoliation,
16x16 km grid plots, 4x4 km grid plots, crown damage, Silver fir, Common
oak, Beech.


56