DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 5     <-- 5 -->        PDF

PREGLEDNl ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1 2, CXXIV (2000),3-13


UDK 630* 377 + 461


KOLIKO SMO BLIZU EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOJ UPORABI
MEHANIZACIJE U ŠUMARSTVU?


ENVIRONMENTALLY FRIENDLY USE OF MACHINERY IN
FORESTRY - A SOAP BUBBLE OR A NEAR FUTURE


Ivan MARTINIĆ*


SAŽETAK: Šumski su ekološki sustavi izloženi dugotrajnoj degradaciji
uslijed djelovanja strojeva kojima se mehaniziraju raznovrsni radovi u gospodarenju
šumama. Ovo je djelovanje ponajviše ograničeno na tlo, a tek kod nekih
radova i na vegetaciju. Postoji suglasnost o tome daje obavljanje šumskih
radova bez oštećivanja okoliša neprovedivo, bez obzira na sve mjere zaštite.
Zbog stalnog dodira s tlom te poglavito zbog kretanja po sastojim, najveća
oštećenja uzrokuju vozila. U radu se razmatraju negativni ekološki učinci
zbog oštećivanja sastojine, posebno ona djelovanja koja za posljedicu imaju
smanjenje prirasta šumske biomase, ali i kvalitete drva. Posebno se raspravlja
o metodama utvrđivanja veličine štetnog djelovanja i načinima iskaza
obujma oštećenja. S tim u vezi navode se rezultati istraživanja pri najvažnijim
šumskim radovima: sječi, izradi i privlačenju drva te pri gradnji šumskih prometnica.
Značajna se pozornost posvećuje mjerama za izbjegavanje ili smanjenje
oštećenja preporučenima od ECE/FAO/ILO/ grupe koja se bavi utjecajem
mehaniziranju šumskih radova na tlo. Iskazane mjere smanjenja oštećivanja
uključuju tehničko-tehnološke, radno-organizacijske, izobrazbene i ekonomske
čimbenike. U radu se raspravlja o temama koje bi trebale biti predmetima
daljnjih istraživanja. Pri tom se naglašeno očekuju rješenja koja se odnose
na mjere popravljanja oštećenoga tla, kriterije izbora odgovarajućih strojeva
i tehnike te razvoj tehnologije privlačenja drva prihvatljive sa stanovišta
okoliša. Od svih zadaća osobito se izdvajaju one o potrebnoj suglasnosti svih
interesnih strana — države, vlasnika šuma, djelatnika u šumarstvu, proizvođača
opreme i drugih - kako bi se oštećivanje i nepovoljni ekološki učinci ograničili
na okolišu prihvatljivu razinu i time se dugoročno osigurali ekonomski i
ekološki povoljni rezultati gospodarenja šumskim ekosustavima.


Ključne riječi: šumarstvo, šumski radovi, strojevi, ekologija, oštećivanje
šuma.


1. UVOD - Introduction


Šezdesetih godina ovoga stoljeća započela je značajnija
zamjena ručnoga rada i rada životinja u šumarskoj
djelatnosti radom strojeva. Razlozi za uočljivo


* Ivan Martinić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za organizaciju i ekonomiku u šumarstvu,
Svetošimunska c. 25, HR - 10 000 Zagreb, Hrvatska
i van.martinić® kr.tcl.hr


brzi razvoj mehaniziranih postupaka u šumarstvu bili
su brojni: npr. rad na otvorenom prostoru, značajan
utjecaj meteoroloških uvjeta na radne postupke, odlučan
utjecaj stanja tla na odvijanje radova, težak i opasan
rad u rokovima koji su ograničeni vremenski i tehnološki
zbog bioloških i drugih uvjeta i dr.


Dok je, npr., rasadnička proizvodnja gotovo u potpunosti
mehanizirana, sječa, izrada i transport drva


3