DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PREGLEDN] ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1 2, CXXIV (2000), 33-40


UDK 630* 791 + 799


PROFIL ŠVICARSKOGA ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1995. GODINE


PROFILE OF SWITZERLAND´S FORESTRY AND TIMBER INDUSTRIES IN 1995


Rudolf SABADI2


SAŽETAK: Švicarska je šumovita 29,2 % i na alpskom reljefu raspolaže šumama
visoke kakvoće, s velikom drvnom zalihom po jedinici površine (prosječno
oko 362 mVha). U nekim krajevima Švicarske, površine šuma se u posljednjim
desetljećima povećavaju, dok negdje površine stagniraju. 72,9 % površina
u posjedu je 3.712 šumoposjednika, uglavnom javnog šumoposjeda (prosječna
veličina posjeda 237 ha), dok je 27, 1 % šumskih površina u posjeduje
čak 257.133 šumoposjednika (prosječna veličina šumoposjeda 1,27 ha).


Prerađena količina trupaca u pilanama i tvornicama furnira povećana je
kod četinjača u posljednjih deset godina za 13 %, lis taca 66 %. Broj pilana se
stalno smanjuje, velike pilane racionalnije prerađuju trupce, te danas rade uz
niže proizvodne troškove za 5/10 % nego ranije.


Industrija papira i kartona u Švicarskoj povećala je kapacitete za skoro
trećinu posljednjih deset godina. Uporaba recikliranog papira kao sirovine
sve je veća.


Industrija drvnih ploča pod udarom je strukturnih promjena, priličan broj
starijih tvornica zatvoren je ili preseljen u inozemstvo, novoizgrađeni kapaciteti
vrlo su veliki i visoko racionalizirani.


U švicarskom šumarstvu i drvnoj privredi 1995. godine radilo je 12.415
poduzeća, s ukupno 90.808 zaposlenih, s godišnjim prometom 10,32 mlrdSfrs.
Na privatan mali šumoposjed otpada godišnji učinak 1995. od 1.900 radnik/
godina.


Potrošnja drveta u Švicarskoj postigla je rekord 1990. s 8,7 milijuna m3
ekvivalenta oblog drveta, domaća potrošnja relativno je konstantna, papir i
karton iz Švicarske stalno u izvozu lagano raste. Šumarstvo i prerada drveta
Švicarske predstavlja 1,5% bruto domaćeg proizvoda.


Budući razvoj usmjerava se mjerama šumarske i općegospodarske politike
ka gospodarenju prirodi bliskim sastojinama, s naglaskom ne samo na gospodarske
probitke šuma, već i na jačanje j´unkcije šuma u njihovim općekorisnim
uslugama. Borbi protiv novovjekih bolesti šuma posvećuje se posebna briga i
ulažu velika materijalna sredstva i znanstveni rad.


Ključne riječi: projil gospodarstvene grane, gospodarski značaj
— učinci.


Ovo je znatno skraćen slobodan (ali korektan što se tiče podataka i zaključaka) prikaz knjige podataka i ocjena izdanih pod istim naslovom
od Saveznog ureda za statistiku i Konfederalne šumarske direkcije (BUWAL) objavljene u studiji br. 7. Land und Forstwirtschaft,
Bern, 1998, kao zajednički rad Sav. ureda za statistiku i Saveznog ureda za okoliš, šume i krajobraz. Autor ovog djela je Frank Martin
Kessler, a suradnici su: Felix Hengartner, Patrik Hofer, Urs Hohl i Beat Kurz. Priređivač ovog skraćenog prikaza za hrvatsku
stručnu javnost zahvaljuje se g. Heinz Wandel eru, direktoru Konfederalne šumarske direkcije, koji je lijepim popratnim pismom potakao
pisanje ovoga prikaza.
Prof. dr. sc. Rudolf Sabadi, sveuč. prof. u. m.


33
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 36     <-- 36 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1995. GODINE


Šumarski list br. 1-2, CXXIV (2000), 33-40


1.0. UVOD Introduction


Nakon povoljnog prijema mojeg prikaza švicarskog
šumarstva i prerade drva u knjizi: "ŠVICARSKA- Prikaz
šumarstva i prerade drva", Hrvatske šume" d.o.o.
Zagreb 1997. i pohvalnog prikaza te knjige u ŠL gospodina
akademika, prof. dr. Dušana Klepca, te pohvalnih
riječi mojih švicarskih kolega, direktor Konfederal-
ne direkcije šuma poslao mije najnoviju knjigu koja prikazuje
analitički pomno razrađenu sliku švicarskog šumarstva
i prerade drva, koja zbog aktualnosti zaslužuje
da s njom bude upoznata hrvatska šumarnička javnost.


U našem šumarničkom svijetu događaju se velike
promjene, koje su vrlo brze i zahtijevaju veliko poznavanje
prilika, brze reakcije na događaje i dakako velik
novac, da bi se opstalo na tržištu.


Danas skoro da više i nema potrebe za raspravama o
potrajnosti gospodarenja šumama, o tome da šume moraju
biti čim više prirodne i si., o sve manjoj relativnoj
vrijednosti proizvodne funkcije šumarstva, a sve većoj
relativnoj vrijednosti općekorisnih, zaštitnih i rekrea-
tivnih funkcija šuma. Upravo ove posljednje, bez obzira
što su nemjerljive neposredno na tržištu, zahtijevaju
sve veća sredstva, za ne samo održanje potrajnosti postojećih
šuma, već i za njihovo poboljšanje i proširenje.
To sve, dakako, pada na teret plaćatclja poreza, koji se s
pravom pitaju što dobijaju za svoj novac. Plaćatelji poreza
naime imaju pravo, dajući sredstva za podsticanje
općekorisnih funkcija šuma u najširem smislu, da od
onih koji se tim šumarstvom bave i od njega žive, bezuvjetno
traže maksimalno moguću djelotvornost u gospodarenju
šumama i maksimizaciji robnih funkcija šuma.
Šumarstvo dakle mora, htjelo ne htjelo, paziti na
svaki novčić svojih izdataka, borbom za djelotvornost i
učinkovitost.


U šumarstvima i preradi drva u Europi i ostalom industrijski
razvijenom svijetu svjedoci smo drastičnog
pada broja zaposlenih i sve veće proizvodnje, šumsko-
uzgojne i drvoprerađivačke.


Uzrok veće tražnje za investicijskim dobrima je činjenica,
da su upravo posljednjih godina razvijene nove
generacije strojeva za viši učinak, ali isto tako i štedljiviji
strojevi s manje dijelova koji se brzo troše, koje
proizvode manje škarta. Tendencija ide ka proizvodnji
uz gotovo ništa grešaka´. Materijal se bolje koristi, po


strojenja štede energiju, a vrijeme pripreme smanjeno
je do praktično zanemarive veličine. Poduzeće koje ne
želi završiti u pozadini, mora nabaviti strojeve nove generacije.
Ono što ih na to tjera je proširenje prodaje, a
zahvaljujući dobrom ustroju ukupnog europskog tržišta
treba zabilježiti nove uspjehe.


Pored modernizacije dolazi i do investicija u proširenja,
tako da se u pilanarstvu, industriji papira, drvnih
ploča, planiraju takvi kapaciteti o kojima se ranije nije
ni sanjalo. Postrojenja koja postižu deseterostruk obujam
proizvodnje od prije dvadesetak godina, zahtijevaju
uvijek sve jaču kapitalnu snagu, što s jedne strane
ima trend odlaska na burzu, s druge pak trend ka stvaranju
fuzija. Prije svega veliki koncerni ovoga trenutka
pregovaraju unutar Europe i između Europe, SAD i Kanade,
o stvaranju novih, još većih poduzeća.


Stvaraju se sve više globalno zaposlena poduzeća,
kako bi se izbjegle promašene investicije i da bi se lakše
pribavljala financijska sredstva za investicije, koje bi
npr. u pilanarskoj industriji trebale dostizati red veličina
50-100 milijuna DEM, u industriji drvnih ploča
150-250 milijuna DEM, a u industriji celuloze oko jedne
milijarde DEM ili više.


Dok je prije dvadeset godina trend išao ka diversifikaciji,
da bi se prema mogućnostima nudili svi proizvodi
jedne branše, trend danas ide u smjeru koncentracije
na sržno područje, da bi se proizvodilo što racionalnije.


U Zapadnoj Europi nastupila je naširoko stagnacija u
tražnji potrošnih dobara. Potrošači su svjesni glede pre-
dodžaba cijena, što ne znači da se za luksuzna dobra neće
učiniti katkada nevjerojatni izdaci. U svakom, ali i u
slučaju velikih područja vlada zasićenost. Potrebe istoka
i juga Europe nasuprot tomu još uvijek rastu, nedostaje
nužna kupovna moć, želja za većom potrošnjom
postoji i vodi ka novim dodatnim radnim učincima. U
službenim statistikama se međutim čini, da se na ovakvim
pokrajnjim tržištima stvoreni učinci ne iskazuju.4


Povećani uvoz jeftinijeg drveta u razvijene zemlje
izazvao je pad cijena drvetu i pri istovremeno rastućim
troškovima nadnica doveo do trajnih deficita u šumarstvu.
Šumoposjednici u razvijenim europskim zemljama
pokušavaju u takvoj situaciji s okrupnjivanjem, jačom
mehaniziranošću ili prenošenjem ugovora na privatne


3 Null. Fehler-Produktion, Zcro-reject-production, Zero-défectuite-production.


4 U Hrvatskoj vrlo vjerojatno uz zvanično tržište postoji sivo tržište koje se može procijeniti čak vrlo visoko. Pri vođenju gospodarske politike
nemoguće je, budući da ne postoje ni približne procjene veličine i značenja sivoga tržišta, donositi bilo kakve odluke gospodarske politike,
koje bi vodile unapređenju gospodarstva bez ugrožavanja slobode tržišta. Npr. službeni podaci o sječama drveta u privatnom šumopos-
jedu govore o količinama koje se kreću godišnje od 100 pa do 250.000 m1. Stvarne sječe u privatnim šumama kreću se prema slobodnim
procjenama od 1 do 1,4 milijuna m3 godišnje. Službena statistika ne evidentira inpute pilana iz privatnog šumoposjeda, koji bi morali, opet
po slobodnoj procjeni, biti negdje između 100.000 i 250.000 m3 trupaca godišnje. Pokazalo se da se odluke koje se donose oko održanja zaposlenosti
domaćih pilanskih kapaciteta (kojih je preko 400 u Hrvatskoj) odnose isključivo na oblovinu iz javnog šumoposjeda, što dakako
ima i sasvim određene, mahom negativne posljedice.


34
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 37     <-- 37 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVRliDE 1995. GODINE


Šumarski list br. I 2, CXXIV (2000), 33-40


šumske poduzetnike, ponovno raditi pokrivajući troškove.


Za šumarstvo i drvno gospodarstvo devedesete godine
bijahu desetljećem strukturnih promjena, dinamikom
kakva se ne pamti. Zadaća da se unapređuje potra-
jan razvitak, da se koristi drvo kao prirodi pogodna i po
okoliš prijateljska sirovina, te da se u rubnim područjima
sačuva zaposlenost, prisiljavaju države i gospodar-


Švicarska Konfederacija ima ukupnu površinu
41.285 km2 (Hrvatska 56.610 km2) i 6,87 milijuna stanovnika.
U 1995. godini površina švicarskih šuma iznosila
je 1,206.293 ha šuma, stoje za 180.000 ha više
nego ih bijaše u 1945. godini (1.022.668 ha) te joj je današnja
šumovitost 29,2 %, što bi odgovaralo otprilike
europskom prosjeku. U posljednja dva desetljeća došlo
je do jačeg povećanja šumskih površina na Jugu Alpa
(Alpensüdseite, Sud des Alpes), ali su i Jura, Predalpe


U posjedu 3.712 institucija i udruga nalazi se
880.227 ha šuma, svaka s prosječnom površinom 237
ha/šumoposjednik. Za 626.819 ha tih šuma postoje
gospodarske osnove. Kao posljedica Zakona o šumama
u tijeku je izrada osnova planiranja za šume bez obzira
na vrstu šumposjeda.


stva na aktivno djelovanje oko stvaranja optimalne poslovne
klime, kako ne bi došlo do kršenja sakrosantnog
načela, da poslovne odluke mogu i smiju donositi samo
poduzetnici. U tom desetljeću u šumarstvu i preradi drva
došlo je unatoč značajnim povećanjima proizvodnje,
do laganog pada broja poduzeća i ukupnog broja zaposlenih.


(Voralpen, Préalpes) i Alpe danas šumovitije nego 20
godina prije. Na Središnjoj ravni (Mittelland, Plateau)
površina šuma ostala je međutim nepromijenjena. Najveći
dio novih površina šuma nastao je pošumljivanjem
neobraslog zemljišta. U budućnosti se daljnje povećanje
šumskih površina očekuje na račun poljoprivrednih
i alpskih površina ispod i na granici granične proizvodnosti.
5


U privatnom šumoposjedu nalazi se 326.066 ha šuma,
ili 4% više nego 1985. g., koje dijele međusobno


5 Čitatelj se poradi podrobnije informacije upućuje na već spomenutu
knjigu R. Sabadi, 1997, Švicarska - Pregled šumarstva i prerade
drva, Izd. "Hrvatske šume", Zagreb


2.0. KRATAK PRIKAZ ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA
A Short Protrait of Swiss Forestry and Forest Industries


2.1. Površina i uporaba šuma - Forest area and explotation


35
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 38     <-- 38 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 199.1 GODINE


Šumarski list br. I 2. CXXIV (2000), 33-40


257.133 posjednika, s prosječnom veličinom šumopo-
sjeda 1,27 ha šuma/šumoposjed. Odnos javnih šuma
prema privatnima danas iznosi 73% : 27% ukupnih
šumskih površina. U šumoposjedničkim odnosima desetljećima
praktično nije dolazilo do promjena.


U švicarskim šumama nalazi se 387 milijuna m3 drvnih
zaliha ili prosječno 362 mVha. Godišnje te šume pri-
rašćuju oko 10 milijuna m3, od koje mase su 7,5 milijuna
m3 komercijalno primjenjiva pilanska i furnirska oblo-
vina, industrijsko i ogrjevno drvo. Taj korisni potencijal
unatoč prisilnih uporaba nikad nije bio iscrpljen.


S porastom potrošnje drveta u posljednjih 20 godina
povećavala se i uporaba, rastući jednakomjerno. Za intenzivniju
uporabu odlučujuće je bilo povećanje sječi-
vog etata poradi izjednačavanja starosne strukture i osiguranja
potrajne, dugoročne opskrbe drvetom, otvaranjem
šuma prometnicama i razvoj tehnike iskorištavanja
šuma, povezanih sa smanjenjem troškova sječe, iz


rade i privlačenja. Daljnji razlozi povećanog iskorištavanja
su poboljšanja sastojinskih struktura uslijed melioracija
i tvorba revirne podjele šuma, povećano korištenje
masa oštećenih olujnim nepogodama i imisijskim
štetama, ali isto tako i kroz povećanja subsidija iz državnog
proračuna.


Promatrano po vrstama drveta odnos između bjelo-
gorice i crnogorice otprilike je 26% : 74% koji je zadržan
kroz dugi niz godina. Glede šumskih sortimenata
količina ogrjevnog drva iz šuma porasla je u razdoblju
od 1975. do 1985. g., poslije čega je nepromijenjena.
Količina industrijskog drveta se nakon rekordne količine
1990. jako smanjila. Cijelo povećanje otpada na
trupce, jer su uslijed rentabiliteta sve veće količine tankog
drveta ostavljane u šumi, dok se u drvoprerađivač-
kim i drvoobrađivačkim postrojenjima rabe veće količine
drvnih ostataka i starog papira u industriji proizvodnje
celuloze i papira.


2.2. Kretanje prodaje drveta - The development of timber sales


Prosječno prerađene količine trupaca u posljednjih
deset godina porasle su u crnogorici za 13%, a u bjelo-
gorici za 66%. Uslijed katastrofalnog nevremena uzrokovanog
olujom Vivian, 1991. godine prerađeno je rekordnih
2,7 milijuna m3 trupaca. Poboljšani učinci pri
piljenju smanjili su proizvodne troškove za 5-10%, a jednako
tako doveli i do smanjenja broja zaposlenika.


Švicarska industrija papira i kartona u posljednjih
deset godina povećala je proizvodnju za 30%, što se tu


mači stalnim rastom potrošnje papira po stanovniku. U
sirovinama za proizvodnju papira znatno je porastao
udio starog papira, čija je uporaba u tome razdoblju povećana
na 60%.


U industriji drvnih ploča, uslijed velike konkurencije
europskih proizvođača i dodatnih lokacijskih problema,
neka su poduzeća bila prisiljena obustaviti proizvodnju
ili ju preseliti u inozemstvo.


Slika 2. Kretanje potrošnje industrijskog drveta u proizvodnji papira i celuloze u Švicarskoj
Photo 2 The development of consumption of industrieal timber in the pulp and paper industries in Switzerland


36
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 39     <-- 39 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1995. GODINE


Šumarski liši br. 1 2, CXX1V (2000), 33-40


Značenje drvo-preradivačkih i - obrađivačkih pos- od 65% danas prelazi sirovinski udio šumskog indu-
trojenja´´ kao isporučitelja drvnih ostataka7 za industriju strijskog drveta za ploče, koji čini 35% potrošnje inputa
iverastih ploča i ploča vlaknatica stalno raste i udjelom te industrije.


Slika 3. Drvni inputi švicarske industrije iverastih i vlaknastih ploča
Photo 3 Inputs of Switzerland´s particle- and fibreboard industries


Slika 4. Utrošak drva prerađivačkih postrojenja i industrije 1975-1995. U Švicarskoj
Photo 4 Timber inputs of transformation plants and industry in Switzerland 1975-1995


´´Razlikovanje drvo-preradivačkih i - obrađivačkih u ovom radu valja uzeti isključivo u narodno-gospodarskom smislu. Proizvodi prvih,
predmetom su dalje obrade, dakle radi se o proizvodima za daljnju reprodukciju, dok su drugi finalni proizvodi i troše se kao potrošna dobra
(kratkoročna, dugoročna, investicijska itd.).


7 Vrlo često se za drvne ostatke rabi izraz "otpaci", stoje na žalost i sam autor činio u ranijim radovima, sve dok prof. dr. Marijan Brežnj ak
u svojoj izvrsnoj knizi: Pilanska tehnologija drva, I. dio, Zagreb, 1997., nije iste nazvao "drvni ostaci", odnosno "pilanski ostaci".


37
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 40     <-- 40 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1995. GODINE


Šumarski listbr. 1-2. CXXIV (2000), 33-40


Slika 5. Uporaba drva u švicarskim šumama 1945-95. u usporedbi s potencijalom
Photo 5 Harvesting in Switzerland´s forests 1945-95 compared to their potential


2.3. Poduzeća i zaposleni - Enterprises and labor


Švicarsko šumarstvo i drvna privreda u 1995. godini
obuhvaćala je ukupno 12.415 poduzeća s 90.808 zaposlenika.
Oni su zajedno imali ukupan godišnji učinak
od 88.072 zaposlenik-godina i ostvarili 10.318 milijuna
Sfrs. Iz usporedbe s građevinarstvom, vidi se da ondje u
6.451 poduzeća radi 127.614 zaposlenika, s ukupno ostvarenih
124.637 zaposlenik-godina i godišnjim prometom
14.050 milijuna Sfrs.


U šumarstvu su pored 8.219 zaposlenika u šumarskim
poduzećima i kod šumskih poduzetnika djelatni i
radnici u privatnom šumoposjedu, koji su zajedno ostvarili
oko 1.900 radnik-godina. Broj zaposlenika od
1975. godine lagano pada, pri pomaku od šumarskih
poduzeća ka šumskom poduzetništvu.


Godine 1995. bijaše u prvom stupnju prearade drve-
tas u 721 poduzeću 5.624 djelatne osobe, koji ostvariše


Slika 6. Ostvarene radnik-godinc u šumarstvu i drvnom gospodarstvu u Švicarskoj 1975-1995.
Photo 5 Effected person-years in forestry and wood industries in Switzerland 1975-1995


ukupno 865,9 milijuna Sfrs godišnjeg prometa. Drugi
stupanj prerade1´je u 871 poduzeću sa 11.525 zaposlenika
ostvario 1.511,4 milijuna Sfrs prometa, kao i proizvodnja
finalnih proizvoda u 9.073 poduzeća s 61.795


zaposlenih i ostvarenih 7.007,6 milijuna Sfrs prometa.
Broj radnih mjesta i zaposlenih je nakon vrhunca 1985.
godine pao, dok je broj ostvarenih zaposlenik-godina
malo porastao, uslijed djelomično zaposlenih.


38
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 41     <-- 41 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1995. GODINE


Šumarski list br. 1-2, CXX1V (2000), 33-40


3.0. GOSPODARSKO ZNAČENJE ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE U ŠVICARSKOJ
Importance od Forestry and Forest Industries in Switzerland


Gospodarsko stanje šumarstva i drvne privrede usko
je povezano s konjunkturom u građevinarstvu. Na prosperitetne
osamdesete godine s gospodarskim rastom i
živom građevinskom djelatnošću u privatnom i javnom
sektoru veže se početkom devedesetih nastala recesija
koja traje do danas, koja je dovela u pilanarstvu i stolar-
stvu do prestanka rada postrojenja. Istovremeno neprekidno
nastaju novi stolarski pogoni. Smanjenje u građevinarstvu
još je jače, tako da seje odnos zaposlenika između
građevinarstva i drvne privrede od 4:1 smanjio na
3:2. Udio drveta po kubičnom metru izgrađenog prostora
mogao je porasti pri padajućoj građevinskoj djelatnosti.
Ujedno je to znakom koji ukazuje na trend uporabe
prirodnih tvari i unapređenja potrošnje drveta. U
drvnoj privredi, jedino još proizvodnja papira ima pozitivne
stope rasta. Dapače, posljednjih godina taje branša
mogla značajno povećati obujam svoje proizvodnje.


Nezadovoljavajuće prirodno stanje šumarskih poduzeća
dugo je vremena smatrano kao prolazno. Iako
su novim Zakonom o šumama 1991. stvorene nove
subveneijske kategorije, smanjenja saveznog proračuna
i financijska oskudica u kantonima neutralizirala su
očekivano djelovanje na šumarstvo, tako da nije bilo
moguće smanjiti deficite. To je dovelo do restruktuira-
nja kao što je povećana suradnja između poduzeća ili
prijenos radnih zahvata na treće.


Izračunata švicarska potrošnja drveta rasla je do najviše
točke 1990. godine s 8,7 milijuna m3 ekvivalenta
oblog drveta (eodm3)10 kontinuirano, pada početkom
devedesetih i lagano raste do 1995. pri gotovo konstantnoj
domaćoj potrošnji i rastućem uvozu papira i kartona.
Nasuprot ostalom švicarskom gospodarstvu drva i
drvnih prozvoda, preteže uvoz poluproizvoda i gotovih
proizvoda (celuloza, piljena građa, pokućstvo). Švicarsko
šumarstvo i drvna privreda ponaša se glede vanjske
trgovine slično kao zemlje u razvoju. Izvoze se sirovine,
a poluizrađevine kao i gotovi proizvodi uvoze. To se
ocrtava u količinskoj usporedbi potrošnje, uporabe,
uvoza i izvoza. Za Švicarsku izračunata aktualna potrošnja
drveta leži pri 7 milijuna m3 (eodm) i odgovara količinski
uvozu drveta i drvnih proizvoda i godišnjoj
uporabi švicarskih šuma od 4,5 milijuna m3 (eodm), što
količinski odgovara količinski čistom izvozu.


Značenje šumarstva i drvne privrede u ukupnom
gospodarstvu kretalo se posljednjih godina u veličini
od 1,5% bruto-domaćeg proizvoda.


Bruto domaći proizvod = Mjera ukupnog tijeka proizvedenih
dobara i usluga tijekom specificiranog odsječka
vremena u gospodarstvu, najčešće tijekom jedne godine.
Ona se dobija vrednovanjem proizvedenih dobara i
usluga uz tržišne cijene i njihovim agregiranjem. Valja
imati u vidu da su svi polu- odnosno međuproizvodi"
isključeni, i obračunavaju se samo dobra koja se rabe za
finalnu potrošnju ili investicijska dobra. Tomu je tako
stoga što su vrijednosti međuproizvoda već implicitno
uključeni u cijene finalnih proizvoda. Riječ "bruto "znači
da nema odbitaka za vrijednost utrošenog kapitala u
svrhu zamjene. Zbog toga što dohodak nastao iz investicija
i imovine u inozemstvu nije uključen, procijenjena je
samo vrijednost tijeka dobara i usluga proizvedenog u
zemlji, stoga riječ domaći pravi razliku od bruto nacionalnog
proizvoda.´- Budući da nisu iskazani posredni
porezi i subsidije, mjera ovako definirana često se naziva
i bruto domaći proizvod u troškovima faktora. ´ ´´


Bruto domaći proizvod zbroj je dakle svih prizvoda
proizvedenih uzemlji. On je jednak domaćim izdacima
plus izvoz minus uvoz. Bruto nacionalni proizvod (Društveni
bruto proizvod) jednak je domaćem bruto proizvodu
plus dohodak primljen iz inozemstva minus plaćanja
u inozemstvu.


Procjene bruto domaćeg proizvoda mogu se načiniti
na bazi utrošaka (koliko je novca potrošeno), na bazi
proizvodnje (koliko dobara je prodano) ili na bazi dohotka
(koliko je dohotka zarađeno). U načelu sve tri
procjene trebale bi biti jednake.


Postoji velik broj manjih ali kompliciranih statističkih
prilagodbi, koje valja načiniti uz neke od procjena
kako bi se dobila istinska slika. Npr. dodavajući izdatke
uz tržišne cijene može stvoriti kriva predodžba zbog toga
što su tu uračunati posredni porezi, koji jasno ne odgovaraju
proizvodnji. Potrebno je odbiti posredne poreze i
dodati subsidije da bi se došlo do procjene proizvodnje
uz troškove čimbenika. Narodni dohodak, katkada poznat
pod imenom nacionalna dividenda, jednak je društvenom
proizvodu uz troškove čimbenika proizvodnje.14


Neto narodni proizvod ili neto domaći proizvod je
bruto narodni proizvod ili bruto domaći proizvod minus
amortizacija nacionalnog proizvodnog kapitala zemlje.


Bruto domaći proizvod moguće je skraćeno izraziti
drugim riječima kao novčanu vrijednost (u tržnim cijenama)
svih dobara i usluga proizvedenih u gospodarstvu


* Prvi stupanj prerade drveta - obuhvaća pilanarstvo, proizvodnju furnira, postrojenja za blanjanje drva i impregnaciju, te proizvodnju drvenjače
i celuloze


"Drugi stupanj prerade drveta - obuhvaća proizvodnju poluizrađevina i polugotovih proizvoda iz drveta
10 Ekvivalent m3 oblog drva je količina drveta potrebna za proizvodnju nekog drvnog proizvoda;
" Intermediate products,
12 Gross national product,
" Gross domestic product at factor cost
14 Dakle, uz odbitak amortizacije.


39
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 42     <-- 42 -->        PDF

R.Sabadi: PROFIL ŠVICARSKOG ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDH 1995. GODINE


Šumarski list br. 1 2, CXXIV (2000), 33-40


tijekom jednog razdoblja, obično jedne godine (ili svake
četvrt godine). Nije uzeta u obzir amortizacija na naknadu
kapitalne imovine. Obuhvaćena su samo dobra finalne
potrošnje i investicijska dobra, budući da su vrijednosti
poluproizvoda, npr. sirovine, uključeni u cijene finalnih
proizvoda. Bruto domaći proizvod (G.D.P.) razlikuje
se od bruto narodnog proizvoda (G.N.P.) time što je u


GDP isključen dohodak od investicija u inozemstvu.
Takvi agregati nacionalnih računa, vrednuju se u tekućim
cijenama ili u realnim veličinama.


Stvaranje vrijednosti sa stupnjem prerade stalno raste
i po zaposlenom iznosi u šumarstvu oko 45.000 Sfrs,
u drvnoj privredi oko 62.000 Sfrs, a u papirnoj industriji
oko 94.000 Sfrs.


4.0. IZGLEDI ZA BUDUĆNOST


Značenje šume kao isporučitelja sirovina nesporno
je i nalazi se u trendu potrajnosti i ekologije. Pored toga,
šuma ima za pučanstvo sve veće značenje kao prirodi
blizak životni prostor, područje rekreacije i zaštitu od
prirodnih nepogoda.


Iz postignutih utržaka nastalih prodajom drveta i
subvencije, više nije moguće financirati sve potrebne i
očekivane učinke. Projekt "Valorisation des forets"
(VAFOR) Konfederalne direkcije šuma i Saveza šumarstva
Švicarske (WVS, odnosno EFAS)15 nastoje da
održavanje šumskih putova i staza, rekreacijskih staza,
biotopa i rubova šuma, kao i izvođenje ekskurzija, radova
na vodotokovima i opskrbe pitkom vodom usmjereno
prodaju pod tržišnim uvjetima. Učinci koji se jasno
mogu identificirati kao pripadajući konkretnom
šumskom gospodarstvu, koji proizlaze iz zakonskih dopuštenja
i propisa, na temelju načela uzroka korisnik
koji takve učinke koristi, treba snositi i pripadajući dio
troškova. Time je došlo do preokreta šumskih gospodarstava
od čistih gospodarskih jedinica koje su pokrivale
svoje troškove, u potpunosti ili djelomično, prodajom
posječenog drveta (bez obzira tko izvodi sječu) na


Future prospects


neposrednu naplatu općekorisnih usluga šuma, čime
dolazi do promjene u stavu poslovnog vodstva
gospodarstava i šumarske službe, koji je u tijeku.


Da bi se ojačalo mjesto domaće obnovljive sirovine
- drveta, u akcijskom programu "Drvo 2000"" utvrđeni
su vizije i ciljevi. U prijašnjim programima izrađena saznanja
domaće drvne struke trebaju biti korištena i proširena,
a kod potrošača valja stvarati svijest da uporaba
domaćih drvnih proizvoda pridonosi održavanju šuma.
Zemaljska izložba EXPO 2001 daje u tu svrhu jedinstvenu
platformu i stavlja sposobnost inovacija drvne
privrede na sud javnosti.


U okviru Saveznog programa "Energija 2000",
("ENERGIE 2000") teži da uporaba drva kao energenta u
razdoblju desetljeća 1990-2000 bude udvostručena. Do
1995. je u tu svrhu iz saveznih sredstava utrošeno oko 18
milijuna Sfrs, kao podsticaj ukupnih investicija oko 200
milijuna Sfrs, uz stvaranje 150 novih radnih mjesta. Do
onda je potrošnja drveta kao energenta porasla za 25% i
predviđa se da će sljedećim projektom "ENERGIE
2000+" uporaba biti povećana, kako bi se tim postignućem
cilja prenijelo djelovanje u sljedeće tisućljeće.


15 Eidgenössische Forstdirektion, Direction fćdćraledes forets; WVS = Waldwirtschaft Verband der Schweiz, odnosno EFAS = l´Économie
forestitre association suisse "´ "Bois 2000"


SUMMARY: Switzerland is 29.2% covered by forests, posessing on the Alp terrain forests
of high quality, with an elevated growing stock per unit of area (average 362 mVha). The forest
area in the last decades grows in some regions, stagnating in others. 79.2% of the total
forest area is owned by 3,712 holders, mainly belonging to the public sector (average area
237 ha/holding), and 27.1% belonging to the 257,133 private owners (average area 1.27
ha/holding).


In the last ten years the sawmilling and veneer plants have increased their inputs of logs in
conifers by 13%, and in broadleaved timber by 66%. The number of sawmill plants is steadily
decreasing, large mills manage to cut the costs by 5-10%.


Pulp, paper and cardboard industries of Switzerland have increased their output by one
third in the last decade. The input consumption of old paper relatively increases.


Wood based panels industries is under pressure of structural changes, a large number of
obsolete industries have closed or moved abroad, newly erected plants are huge and highly
rationalised.


In the Switzerland´s forestry and forest industries there were 12,415 enterprises, employing
90,808 persons, including private small holdings employing about 1,900 persons/year.


Wood consumption of Switzerland reached its high in 1990 with 8.7 million of aequiv aient
of roundwood, domestic consumption is relatively stable, exports of paper, and cardboard
constantly grows. Domestic gross product of Switzerland´s forestry and forests industries represents
1.5% of total GDP.


The future developments is directed by means of forest and economic policy towards sylvi-
culturally to the natural close forest stands, accentuated not only on production ofbiomass,
but more and more towards strengthening of protective role of forests in its forest influences´
functions. A particular care is directed towards fighting against forest diseases caused by
pollution, a large means are allocated for this purpose, scientific reasearch as well.


40