DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 29     <-- 29 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI REVIEWS Šumarski list br. 1-2, CXXIV(2000), 27-32


UDK 630* 161


PROJEKT FACE: PROMATRANJE UTJECAJA OBOGAĆIVANJA ATMOSFERE
S CO, U GUSTOM SKLOPU LISTOPADNE ŠUME


FACE PROJECT: MONITORING OF FREE-AIR C02 ENRICHMENT IMPACT IN
CLOSED CANOPY DECIDUITIS FOREST


Julije DOMAC*


SAŽETAK: Moguće buduće globalne promjene mogle bi uključivati promjenu,
odnosno povećanje koncentracije C02 u atmosferi te količinu raspoložive
vlage u tlu. Šumske biljne zajednice redovito predstavljaju najvrednije
dijelove kopnenih ekosustava, pa se u brojnim istraživačkim centrima, u za to
podignutim pokusnim nasadima, provode eksperimenti koji uključuju promatranje
upijanja i vezanja C02 u različitim vrstama drveća, te njihovu reakciju
na različite (većinom povišene) koncentracije C02 u zraku. Ovakvi se eksperimenti
provode širom svijeta, a u središtu su zanimanja fotosinteza, rast i primarna
produkcija biljaka u posebnim uvjetima, bio-geo-kemijsko kruženje
tvari te utjecaj C02 na sve navedene procese. Jedan od, po opsegu aktivnosti i
promatranog područja, zanimljivijih pokusa provodi se u sklopu svjetski poznatog
istraživačkog centra u SAD, Oak Ridge National Laboratory (ORNL).
Objekt FACE (free-air C02 exposure) uključuje četiri 25 metarska prstena,
pomoću kojih se drveće izlaže emisiji C02 te dvije kontrolne parcele. Pokus se
provodi u listopadnoj šumi u sklopu ORNL Istraživačkog parka. Promatrano
stanište je monokultura gumijevca (Liquidambar styraciflua) posađena 1988.
godine. U radu se opisuje ovaj impozantan eksperiment te iznose preliminarni,
dosad još neobjavljivani rezultati.


K lj učne r ij eči : C02, FA CE, nasad gumijevca


1. UVOD Introduction


Na području globalnih promjena postoje činjenice
koje su očite i već široko i potpuno prihvaćene, ali i
tvrdnje koje nisu tako očite i koje tek treba dokazati. U
slučaju atmosferskog C02, poznato je da se njegova
koncentracija u atmosferi stalno povećava od početka
industrijske revolucije. Ipak, koncentracija atmosferskog
C02 manja je nego što bi se to moglo jednostavno
izračunati, uzimajući u obzir industrijalizaciju, korištenje
fosilnih goriva te smanjenje šumskih površina.
Ostatak C02 apsorbira se u oceanima te kopnenim ekosustavima.
Neka pitanja koja još uvijek nisu potpuno
razjašnjena uključuju dio CO, koji se apsorbira u kopnenim
ekosustavima, stupanj vezanja C02 u različitim


* Julije Domac, dipl. ing., Energetski institut "Hrvoje Požar",
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb


sustavima te utjecaj povećane koncentracije C02 na
kopnene ekosustave. Budući da šumske biljne zajednice
redovito predstavljaju najvrednije dijelove kopnenih
ekosustava većina eksperimenata i pokusnih
nasada, uključuje promatranje upijanja i vezanja C02 u
različitim vrstama drveća, te njihovu reakciju na različite
(većinom povišene) koncentracije C02 u zraku.
Ovakvi se pokusi provode širom svijeta, a u središtu su
zanimanja fotosinteza, rast i primarna produkcija biljaka
u posebnim uvjetima, biogeokemijsko kruženje tvari
te utjecaj CO, na sve navedene procese [ 1 ].


Jedan od, po opsegu aktivnosti i promatranog područja,
zanimljivijih pokusa provodi se u sklopu svjetski
poznatog istraživačkog centra u SAD, Oak Ridge
National Laboratory (ORNL). ORNL je složeni pro-


27
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 30     <-- 30 -->        PDF

J. Domac: I´KOJHKT FACE: PROMATRANJE UTJKCAJA OBOGAĆIVANJA ATMOSFERE S CO, U GUSTOM ... Šumarski list br. I 2. C´XXIV(2()()0). 27-32


Od takvog početka, laboratory je napredovao do
jedinstvene ustanove koja se bavi gotovo svim važnim
nacionalnim i globalnim pitanjima vezanim za energiju
i zaštitu okoliša. Danas ORNL zapošljava oko 5000 ljudi
od kojih su 1500 znanstvenici i inženjeri, a rad je organiziran
u pet odjela (slika 2.). Godišnji proračun
iznosi 583 milijuna dolara, od čega 80 % iznosi dotacija
Ministarstva energetike SAD-a. Svake godine u
ORNL boravi oko 4000 gostujućih istraživača od kojih
jedna četvrtina dolazi izravno iz industrije. Istraživački
kompleks koji se prostire na čak 150 km2 posjećuje godišnje
oko 30000 posjetitelja.


S obzirom da globalne promjene koncentracije atmosferskog
C02 nesumnjivo imaju utjecaja i na šumske
biljne zajednice u Hrvatskoj, spoznaje i rezultati
ovakvih pokusa mogu biti korisni i poučni.


Većina podataka prikazanih u članku sakupljena je,
a fotografije snimljene tijekom autorova boravka u
ORNL kao sudionika IEA Bioenergy Task 25 (Green-
housegas balance of bioenergy systems) workshop-a u
listopadu 1999. godine. Dodatne informacije dobivene
su od voditelja projekta dr. Richarda Norby-a te dr.
Gregga M a r 1 a n d a (Oak Ridge National Laboratory).
Autor zahvaljuje doc. dr. se. Davorinu Kaj bi sa
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na značajnoj
pomoći prilikom prevođenja stručnih izraza iz
šumarstva.


gram znanstvenih i tehnoloških laboratorija kojim upravljaju
Ministarstvo energetike SAD-a (U.S. Department
of Energy) te tvrtka Lockheed Martin Energy Research
Corporation. U ORNL znanstvenici i stručnjaci
provode bazična i primijenjena istraživanja te razvijaju
znanstvene spoznaje i tehnološka rješenja koja bi trebala
povećati raspoloživost "čiste" energije, zaštititi
okoliš te pridonijeti nacionalnoj sigurnosti i vodećoj
ulozi SAD-a u ključnim znanstvenim područjima. U
početku poznat kao Clinton Laboratories, ORNL je
utemeljen 1943. za pokaznu proizvodnju i odjeljivanje
plutonija u sklopu Manhattan projekta (slika L).


Slika 1. Najstariji grafitni reaktor na svijetu, danas muzej
Figure 1 The oldest world graphite reactor, today a museum


28


Slika 2. Organizacijska struktura Oak Ridge National Laboratory
Figure 2 Oak Ridge National Laboratory organizational structure
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 31     <-- 31 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT FACE: PROMATRANJE UTJECAJA OBOGAĆIVANJA ATMOSFERE S CO, U GUSTOM ...


Šumarski list br. 1 2, CXXIV(2000), 27-32


2. PROJEKT FACE: OBOGAĆIVANJE ATMOSFERE S C02 U LISTOPADNOJ SUMI
2 Project Face: CO, enrichment of a deciduous forest


Objekt FACE uključuje četiri 25 metarska prstena
pomoću kojih se drveće izlaže emisiji C02 te dvije kontrolne
parcele postavljenje u listopadnoj šumi u sklopu
ORNL Istraživačkog parka (slika 3. i 4.). Promatrana
sastojina je monokultura gumijevca {Liquidambar
styraciflud) posađena 1988. godine. Ovaj 15-metara visoki
nasad bliskih krošanja s indeksom lisne površine
između 4 i 5 je u fazi linearnog rasta i pruža mogućnost
iscrpnog ispitivanja hipoteza koje se tiču ključnih osobitosti
šumskog staništa i kako one mogu utjecati na
reakciju na C02. Te osobitosti uključuju:


gusti sklop listopadne šume, što ograničava rast kao
izravnu reakciju na povišeni C02,


punu zauzetost tla korijenskim sustavom, što ograničava
kruženje hranjiva,


veći raspon stabala u usporedbi s primjercima u
pokusima u komorama s otvorenim krovom, što mijenja
funkcionalne odnose u kruženju ugljika,


duže vrijeme promatranja koje omogućava istraživanje
obnavljanja šume i promjene koncentracije
ugljika u tlu.


Slika 4. Detalj objekta FACE
Figure 4 FACE facility detail


Slika 3. Objekt FACE
Figure 3 FACE facility


Za ispitivanje niza međusobno povezanih hipoteza
postavljeno je više zadataka koji se sastoje u:


opisivanju nadzemnog rasta stabala i površine lista
u odnosu na koncentraciju C02 te višegodišnje promjene
ostalih čimbenika,


određivanju veze između dinamike sastojina, fotosinteze,
respiracije i kemije staničnih tkiva,


ustanovljavanje značenja provodljivosti puci, vođenja
graničnog sloja te vođenja krošnje kao čimbenika
koji reguliraju reakciju transpiracije cijele biljke
na povišeni C02,


mjerenju reakcije disanja krošnje i pojedinih promatranih
dijelova,


kvantiftciranju gustoće i protoka tvari kroz «fini»
korijenski sustav,


određivanju trajektorije reakcije na C02 u kcmizmu
listinca te početak dugoročnog mjerenja razgradnje
otpadnih tvari,


kvantiftciranju ključnih komponenata kruženja dušika
te njihov odgovor na povećanu koncentraciju
C02,


prepoznavanju izvora i dinamike organskih tvari u
tlu i njihovog odgovora na povećanu koncentraciju
C02,


procjeni "proračuna" ugljika za nasad unutar jedne
godine kako bi se odredio utjecaj povišenog C02 na
neto produkciju promatranog ekosustava.


Nakon cijele godine prethodnog ispitivanja staništa
i promatranja rasta stabala, postupak obogaćivanja zraka
šumskog staništa s C02 (560 ppm) započeo je u
travnju 1998.


29
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 32     <-- 32 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT FACE: PROMATRANJE UTJECAJA OBOGAĆIVANJA


Postrojenje u sklopu istraživačkog objekta uključuje
računalom nadzirani sustav mjerenja i upravljanja,
koji uzimajući u obzir smjer i brzinu vjetra, održava
stalnom željenu koncentraciju C02 u zraku (slika 5). Za


Slika 5. Oprema za emisiju C02
Figure 5 C02 emission equipment


promatranje aktivnosti korijenskog sustava, istraživači
koriste minijaturne video kamere zakopane u tlu, a detaljno
se ispituju i svi ostali dijelovi promatranih stabala
(slika 6.).


Glavno pitanje na koje se znanstvenici nadaju naći
odgovor je kako će ograničeno raspoloživo svjetlo,
hranjiva i voda u šumi utjecati na mogućnost da ta
šuma "iskoristi" dodatni C02? Spoznaje iz ovog
pokusa mogle bi biti značajne budući da nedavna istraživanja
upućuju da neke vrste drveća, ali ne sve,
mogu dobro uspijevati i čak napredovati u uvjetima
globalnog zagrijavanja jer višak ugljika koji apsorbiraju
nadoknađuje smanjenu raspoloživu količinu vode.


Voditelj projekta je dr. Richard J. Norby s Oak
Ridge National Laboratory (slika 7.), a u projekt su još


30


SFERE S CO, U GUSTOM ... Šumarski list br. 1-2, CXXIV(2()()0), 27-32


Slika 6. Sakupljanje lišća u promatranom nasadu
Figure 6 Collection of leafs in analysed stand


uključene brojne ustanove i institucije, kao na primjer
Desert Research Institute, Texas Tech University, University
of Illinois at Chicago, University of South
Carolina, University of Tolede, Appalachian State Uni-


Slika 7. Dr. Richard Norby sa sudionicima IEA Bioenergy workshops
u rujnu 1999.


Figure 7 Dr Richard Norby with IEA Bioenergy workshop participants
in September 1999
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 33     <-- 33 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT FACH: PROMATRANJE UTJECAJA OBOGAĆIVANJA ATMOSFERE S CO, U GUSTOM


Šumarski list br. 1- 2. CXX1V(2000), 27-32


versity, University of Tennesse, Louisiana State University,
Brookhaven National Laboratory te Argonne
National Laboratory.


Godišnja raspoloživa sredstva za projekt su 2,2 milijuna
USD, a stalno je zaposleno (ekvivalent punog
radnog vremena) 4,3 znanstvenika te dva tehničara.


3. DOSADAŠNJI REZULTATI PROJEKTA - Project results so far


Projekt FACE provodi se tek godinu dana i njegovi
rezultati do sada nisu u značajnijoj mjeri objavljivani te
se mogu smatrati samo preliminarnima. Jedan od razloga
za to je da je nasad uzgajan 10 godina u uvjetima
prirodne koncentracije C02 te se reakcija na naglo
povišenje razine C02 u zraku može znatno razlikovati
od one u slučaju da se nasad oduvijek nalazio u takvim
uvjetima. Ovdje se donosi samo skraćeni prikaz dijela
nekih dosadašnjih rezultata, a posve je sigurno da će o
rezultatima ovog pokusa, zbog njegova obima i značenja,
biti još dosta govora.


Za vrijeme prvog vegetacijskog razdoblja pod C02
tretmanom, razina prirasta temeljnice (BAI od engl.
Basal area increment) bila je 19 % viša nego u kontrolnom
nasadu u prirodnom okolišu. Indeks lisne površine
(LAI od engl. Leaf area index) nije se znatnije razlikovao
medu promatranim nasadima, ali se BAI po jedinici
površine lista povećao za 26 % uslijed povišene
razine C02 u zraku. Povišenje BAI nastupilo je unutar
svih kategorija promatranoga drveća i ne može se pripisati
razlikama između promatranih nasada, drukčijoj
distribuciji veličine stabala ili razlikama u BAI prije
početka pokusa [2].


Ovime, dakako, još nije odgovoreno na pitanje kako
će se povećana koncentracija C02 odraziti na rast zrelih
sastojina, ali ovi rezultati pokazuju da ni starije i veće


jedinke ne gube sposobnost reakcije i prilagodbe na
povećanu razinu C02 u atmosferi.


Za utvrđivanje hidrološke reakcije šuma na povišenu
razinu C02 pokrenuta su mjerenja provodljivosti
puci te brzine kolanja drvnog soka. Izmjerena provod-
ljivost puci bila jer od 33 do 50 % niža pri povišenoj
koncentraciji C02. Dnevna prosječna brzina kolanja
biljnih tekućina bila je također smanjena za od 12 do
21 %, što se moglo lako pratiti prilikom uključivanja i
isključivanja izvora C02.


Povećana površina lista pri povišenoj razini C02
umanjila bi ovaj učinak na razini cijelog stabla, iako
takva razlika nije primijećena prilikom prve godine
promatranja L3].


Za konačne odgovore te vrednovanje ovih te cijelog
niza drugih učinaka, bit će potrebna konstantna mjerenja
i višegodišnje analize.


Dodatne informacije mogu se dobiti izravno od
voditelja projekta:


Dr. Richard J. Norby


Oak Ridge National Laboratory


Bldg. 1059, P.O. Box 2008


Oak Ridge, TN 37831-6422 USA, ili na sljedećim internet
adresama:


http://gcte.Org/Activities/l 113.html


http://www.ornl.gov/ORNLReview/meas_tech/hard


wood.htm


6. LITERATURA - References


[1] Koch G. W. i Mooney H.A. (editors) (1996):
Carbon Dioxide and Terrestrial Ecosystems.
Academic Press, San Diego, p. 443.


[2] Norby R. J. (1999): Increased basal area increment
of a closed canopy sweetgum stand in the first
year of C02 enrichment. Ecological Society of


America Annual Meeting, Spokane, Washington.


[3] Wullschleger, S. D. and R. J. Norby (1999):
Stomatal conductance and sap velocity for a
closed-canopy sweetgum stand exposed to free-
air C02 enrichment. Ecological Society of America
Annual Meeting, Spokane, Washington.


SUMMARY: A free-air C02 exposure (FACE) facility, comprising four


25-m exposure rings and two ambient plots, was constructed in a deciduius forest
on the Oak Ridge National Environmental Research Park with the objective
to understand how the eastern deciduous forest will be affected by C02 enrichment
of the atmosphere, and what the feedback are from the forest to the
atmosphere. This goal will be approached by measuring the integrated re-
sponce of an intact forest ecosystem, with a focus on stand-level mechanisms.
The study site is a sweetgum (Liquidambar styracifla) monoculture planted
in 1988. This 15-m tall stand has a closed canopy with a leaf area index of 4-5,


31
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 34     <-- 34 -->        PDF

J. Oomac: PROJEKT FACE: PROMATRANJE UTJECAJA OBOGAĆIVANJA ATMOSFERE S CO, U GUSTOM ... Šumarski list br. I 2. CXXIV(2000), 27-32


a basal area of 34 nrVha, and it is in a linear growth phase. It offers the opportunity
for rigorous tests of hypotheses that address the essential features of a
forest stand and how they could influence the responces to C02.


These features include:


the closed canopy, which constrains growth responses;


full occupancy of the soil by the root system, which constrains the nutrient
cycle;


the larger scale of the trees compared to saplings in open-top chambers,
which changes the functional relationships of carbon cycling;


and the longer time scale that can be addressed, permitting studies of forest
regeneration and soil carbon changes.


Different tasks are organized around an interconnected set of hypotheses.
The objectives of these tasks are:


characterize aboveground tree growth and leaf area in relation to C02 concentration
and interannual variation in other environmental factors;


determine the relationships between stand dynamics, photosynthesis, respiration,
and tissue chemistry;


establish the importance ofstomatal conductance, boundary layer conductance,
and canopy conductance as factors regulating whole-plant transpiration
response to elevated C02;


measure stem respiration response in sweetgum to C02 and partition observed
responses into growth and maintenance respiration;


quantify fine root density and turnover;


determine the trajectory of response to C02 in leaf litter chemistry, and begin
long-term measurement of litter decomposition;


quantify the critical components of the nitrogen cycle and their response to
C02 enrichment;


identify sources and dynamics of soil organic matter and their response to
C02 enrichment;


construct an intra-annual carbon budget for the stands to determine the
impact of elevated C02 on net ecosystem production;


use a mechanistic, process-based soil-plant ecosystem model to develop
and refine hypotheses of ecosystem response to elevated C02.


The C02 enrichment treatment (560 ppm) began in April, 1998, after a full
year of pre-treatment site characterization and tree growth monitoring.
Although significant results has been already achieved, all described responses
must be considered preliminary because the trees had been growing in
ambient CO 2 for 10 years prior to the start of fumigation and their responses
to the sudden increase in C02 are likely to be different from what would occur
had they always been in high C02. This is why there are no results published
so far.


Data presented in paper were collected and photos taken during authors
visit ORNL in September 1999 as a participant oflEA Bioenergy International
Workshop. Additional information were collected from Dr Richard Norby and
Dr Gregg Mar land (Oak Ridge National Laboratory).


For global changes like C02 increase and associate climate changes
would affect Croatia as well as every other part of the world, it could be interesting
to learn about current trends and recent experiments on that field.


K ey w o rds : C02, FA CE facility, sweetgum stand


32