DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 17     <-- 17 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1-2, CXXIV(2000), 15-26


UDK 630* 116 + 469


UTJECAJ HIDROMELIORACIJA NA ŠUMSKU VEGETACIJU


VAROŠKOG LUGA*


THE EFFECTS OF HYDRO-MELIORATION ON FOREST VEGETATION


OF VAROŠKI LUG


Mirna STARČEVIĆ**


SAŽETAK: Za formiranje šumskih zajednica nizinskog područja u ovisnosti
o mikroreljefu najvažnije su podzemne i poplavne vode, jer drveće nizinskih
šuma troši transpiracijom više vode od onih količina koje prima lokalnim oborinama,
a razlike nadoknađuje podzemnom ili poplavnom vodom. Najmanje
promjene mikroreljefa u vezi s tim pojavama i razinom podzemne vode uvjetuju
promjene tipa tla, florni sastav i razvoj fitocenoza.


Hidromeliorativni zahvati radikalno mijenjaju vodni režim, stanišne uvjete,
tip tla i prirodnu vegetaciju često vrlo različitu od prethodne. U posljednja
dva desetljeća šumski ekosustavi Hrvatske izloženi su sve agresivnijim antropogenim
utjecajima, ali i nizovima sušnih godina.


Cilj ovoga rada je objavljivanje novih, dodatnih podataka o utjecaju hidro-
meliorativnih zahvata na destabilizaciju nizinskih šumskih ekosustava u Hrvatskoj,
koji mogu poslužiti kao oslonac u traganju za odgovarajućim rješenjima.


Na osnovi jitocenoloških karata gospodarske jedinice Varoški lug iz 1977.
i 1992. godine izabrane su četiri lokacije za izradu jitocenoloških snimki najčešćih
biljnih zajednica, metodom ciriško-monpelješke škole Braun-Blan-
queta radi utvrđivanja sadašnjeg stanja vegetacije.


U zajednici hrasta lužnjaka i velike žutilovke izmjerena je trenutna vlažnost
uzimanjem uzoraka tla iz različitih horizonata do dubine od 2 metra.


Za svaku promatranu zajednicu izračunat je stupanj vlažnosti po Landoltu
kao jedan od ekoloških indikatora za karakterizaciju staništa.


Iz rezultata istraživanja vidljivo je promijenjen omjer biljnih zajednica u
korist onih suših. Naime, u nekim dijelovima Varoškog luga došlo je do sukcesije
zajednice Genisto elatae-Quercetum roboris u zajednicu Carpino betuli-
Quercetum roboris, te do odstupanja flornog sastava i građe normalno razvijenih
subasocijacija Genisto elatae-Qurcetum roboris caricetosum remotae /
Genisto elatae-Qurcetum roboris caricetosum brizoides.


KIj u čn e r ij e č i : nizinsko područje, hidromeliorativni zahvati, formiranje
šumskih zajednica, tip tla, florni sastav, razvoj fitocenoza.


1. UVOD - Introduction


Voda u tlu važna je rastvorna i prijenosna snaga hranjivih
materijala potrebnih za ishranu bilja. Ona je
ograničavajući ekološki čimbenik za pridolazak, razvoj,
stabilnost i opstanak nizinskih šuma.


* Diplomski rad, skraćeno za Šumarski list


** Mirna Starčcvić, dipl. ing. biol. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb


Voda kao atmosferski čimbenik, javlja se u obliku
oborina (koje su različitog rasporeda po klimatskim područjima),
taložina i zračne vlage. U tlu razlikujemo
kapilarnu, higroskopsku (adhezivno vezanu na čestice
tla) i kristalnu (kemijski vezanu) vodu, te vodenu paru.
Najznačajnija za život biljke je kapilarna voda, koja se


15
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 18     <-- 18 -->        PDF

M. Starčević: UTJECAJ HIDROMELIORACIJA NA ŠUMSKU VEGETACIJU VAROŠKOG LUGA


Šumarski list br. 1-2, CXXIV(2000), 15-26


kreće mrežom kapilarnih šupljina suprotno od sile teže
i stiže do površine samo ako je uspon neprekinut.


Glavni dio vode biljke primaju putem korijena, a
mogućnost primanja ovisi o dubini na kojoj se korije-
nov sustav razvija u normalnim uvjetima razina podzemnih
voda. Oko 98-99 % vode biljke troše na transpi-
raciju, a samo 1-2 % ulazi u sastav biljnih organa.


Za formiranje šumskih zajednica nizinskog područja
u ovisnosti o mikroreljefu najvažnije su podzemne i
poplavne vode jer drveće nizinskih šuma troši transpi-
racijom više vode od onih količina koje prima lokalnim
oborinama, a razlike nadoknađuje podzemnom ili poplavnom
vodom. Najmanje promjene mikroreljefa u
vezi s tim pojavama i razinom podzemne vode uvjetuju
promjene tipa tla, florni sastav i razvoj šumskih fitoce-
noza.


Melioracija tla podrazumijeva planski izrađen sustav
tehničkih i organizacijskih mjera, usmjeren na mijenjanje
i poboljšavanje nepovoljnih prirodnih (fizikalnih i
kemijskih) uvjeta tla koje treba poslužiti gospodarskoj
proizvodnji. Kako se te mjere poglavito odnose navodne
režime, govorimo o hidromelioraciji koja obuhvaća češće
odvodnjavanje, a nešto rijeđe navodnjavanje.


Zaštita melioriranih područja postiže se obodnim
kanalima i regulacijom prirodnih vodotoka za zaštitu
od poplavnih voda. Zaštita od vanjskih voda izvodi se
uređivanjem vodenih tokova i podizanjem nasipa ili
sprječavanjem nastajanja maksimalnog vodenog vala.
Da se spriječi slijevanje vanjskih površinskih voda na
ugroženu površinu, izgrađuju se po obodu viših zemljišta
obodni ili lateralni kanali.


Glavni odvodni kanali unutrašnjeg odvodnjavanja
imaju pretežno tranzitnu funkciju i oni se redovito trasiraju
prema najnižem terenu, pa se tako često prirodni


Šume gospodarske jedinice Varoški lug protežu se
između 16°27´i 16°31 ´istočne dužine od Grenwicha, te
između 45°46´ i 45°50´ sjeverne širine s ukupnom
površinom od 842,85 ha, omeđene sa zapadne i južne
strane kanalom Glogovnica te sa istočne strane, glavnim
odvodnim kanalom detaljne odvodnje komasiranog
poljoprivrednog zemljišta sela Marinkovac, Zvekovac i
M ostari.


Osnovna karakteristika reljefa je izrazita ravnica, a
nadmorska visina se kreće od 103,5 m do 109,5 m. Mi-
kroreljefne i hidrološke prilike odigrale su značajnu
ulogu u formiranju florističkog sastava, dok je rijeka
Glogovnica prije njenog reguliranja imala odlučujuće
značenje.


Po klimatološkim osobinama ovaj kraj je u području
eurosibirsko-sjevernoameričke regije; njene ilirske
provincije. Generalna oznaka ove klime je Cfwb, pre-


vodotoci upotrebljavaju kao glavni odvodni kanali.
Voda se odvodnim kanalima najčešće odvodi u recipijent
preko gravitacijskog ispusta ili pomoću crpne stanice.


Hidromeliorativni zahvati radikalno mijenjaju vodni
režim, stanišne uvjete, tip tla i prirodnu vegetaciju
često vrlo različitu od prethodne. U posljednja dva desetljeća
šumski ekosustavi Hrvatske izloženi su sve
agresivnijim antropogenim utjecajima, ali i nizovima
sušnih godina. Osobito velike promjene nastupile su u
režimu površinskih i podzemnih voda, kao posljedica
izgradnje velikih sustava obrane od poplava s retencija-
ma i akumulacijama, hidroregulacija, hidromelioracija
i mreže komunikacija, koje redovno prate i pogoršanja
kvalitete voda.


Registracija dinamike površinskih i podzemnih voda
na hidropedološkim stacionarima u bazenima nizinskih
šuma daje hidrološke podloge neophodne pri rješavanju
problema gospodarenja šumama i podržavanju
njihovih općekorisnih funkcija u poremećenim ekološkim
prilikama.


Dosad provedena istraživanja režima površinskih i
podzemnih voda u nizinskim šumama Pokuplja, Podravine
i Posavine, gdje su izvedeni opsežni hidrotehnički
i građevinski zahvati, kvantitativno su dokazala gubitak
poplavne vode, promjenu režima podzemne vode,
porast isušivanja s najvećim intenzitetom uz duboke
odvodne kanale i pojave lokalnog zamočvarivanja uz
komunikacije.


Cilj ovoga rada je objavljivanje novih, dodatnih podataka
o utjecaju hidromeliorativnih zahvata na destabilizaciju
nizinskih šumskih ekosustava u Hrvatskoj,
koji mogu poslužiti kao oslonac u traganju za odgovarajućim
rješenjima.


ma Köppenovoj klasifikaciji. Prema Langovom kišnom
faktoru (kvocijentu srednje godišnje količine oborina
u mm, i srednje godišnje temperature u °C) koji iznosi
86,4, ove šume spadaju u područje humidne klime.


Promatrajući ružu vjetrova ovoga područja, možemo
reći da prevladavaju vjetrovi sjevernog kvadranta
sa čestinom 24-50 %, a vjetrovi južnog kvadranta sa
17,1-36,4 %. Olujni vjetrovi jači od 8 B, javljaju se
najčešće u mjesecu srpnju i kolovozu.


Litostratigrafija Varoškog luga nije razvedena. Radi
se samo o nanosima aluvijalnog tipa kao posljedica djelovanja
toka rijeke Glogovnice.


Kako osnovni i jedini matični supstrat ovoga područja
čini aluvijalni nanos koji sadrži ilovine, gline,
pijesak, šljunak i pješčani mulj, na njemu su razvijeni
sljedeći tipovi šumskih tala:


2. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA Research Area
2.1. Opći podaci o istraživanom području General data on the studied area


16
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 19     <-- 19 -->        PDF

M. Starčević: UTJECAJ HIDROMEIJORACUA NA ŠUMSKU VEGETACIJU VAROSKOG LUGA


Šumarski list br. I -2, CXXIV(2000). 15-26


1. pseudoglej;


2. pseudoglej-glej;


3. euglej;


4. tresetno glejno tlo.


Svi gore navedeni tipovi tala spadaju u hidromorfna
tla karakterizirana povremenom ili trajnom prekomjernom
vlažnošću dijela ili cijelog profila tla.


Nemožemo govoriti o vertikalnoj slojevitosti vegetacije,
ali u mikroreljefnom smislu može se uočiti slojevitost
biljnih zajednica vezanih za stanišne uvjete, koji
se razlikuju unatoč minimalnoj razlici nadmorske visine
od svega 6 metara. Tako su se na području Varoškog
luga razvile sljedeće biljne zajednice:
1. Šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Geni-


Osnovni vodotok oko kojeg se sukobljavaju sve
teorije o utjecanju na šumu Varoški lug, a na koji su
vezana sva dosadašnja rješenja s vodoprivrednog gledišta,
je rijeka Glogovnica. Ona je oduvijek, zvali je rijekom
ili kanalom, bila granicom šume Varoški lug s
njezine južne i zapadne strane.


Slika 1 - Kanal Glogovnica
Figure 1 - the Glogovnica Canal


Prema dostupnim podacima, zna se daje rijeka Glogovnica
nekada prolazila i kroz samu šumu, pri čemu
su nakon njene prve regulacije izvršene 1912. godine,
unutar šume ostali rukavci starog korita (mrtvice) koji
nisu imali sigurnu odvodnju u novo regulirano korito,
te je dolazilo do zamočvarivanja nižih dijelova šume.


Godine 1962. izvršena je druga regulacija Glogov-
nice uz šumski kompleks Varoškog luga, pri čemu su
proračunati poprečni profil korita i zaštitni nasipi bili
nedostatni, stoje redovito dovodilo do učestalog plavljen]
a zaobalja, a time i šume Varoški lug.


Sprječavanje zamočvarenja, kao i stvaranje boljih
uvjeta za gospodarenje šumom prisililo je Šumariju Vr


sto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938.) sa sub-
asocijacijama:


- caricetosum remotae Horv. 1938.


- caricetosum brizoides Horv. 1938.


- var. Fraxinus angustifolia


2. Šuma crne johe s trušljikom (Frangulo-Alnetum
glutinosae Rauš 1968.)


3. Šuma poljskog jasena s kasnim drijemovcem {Leu-
coio-Fraxinetum angustifoliae Glav. 1959.)


4. Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino be-
tuli-Quercetum roboris Rauš 1969.) sa subasocijaci-
jama:


- typicum Rauš 1969.


- caricetosum brizoides Glavač 1974.


bovec da 1976. godine izvede detaljnu odvodnju nižih
dijelova šume Varoški lug, i to dijela ispod sela Marin-
kovac, u ukupnoj dužini kanalske mreže od 2,5 km.


Sljedeća intervencija na dijelu rijeke Glogovnice uz
šumu Varoški lug dogodila se u razdoblju od 1975. do
1985. godine, kada je projektiran i izveden tzv. spojni
kanal. Naime, učestalo izlijevanje rijeka Zeline i Lonje,
nemogućnost branjenja Ivanić Grada od velikih voda, te
melioriranje dijela Lonjskoga polja, prisililo je Hrvatsku
vodoprivredu da izvede spojni kanal od rijeke Lonje
preko Glogovnice i Česme do Save. Spojnim se kanalom
velike vode Zeline i Lonje prevode do Glogovnice,
njome do Česme i dalje spojnim kanalom "Lonja-
Strug" odvode u rijeku Savu kod Nove Gradiške.


Tako je korito rijeke Glogovnice uz južnu granicu
šume Varoški lug postalo dijelom spojnog kanala s
novim, bitno većim elementima kanala i nasipa. Uz zapadnu
granicu šume i dalje se proteže rijeka Glogovnica
(spoj Glogovnice i spojnog kanala je upravo na jugoistočnom
uglu šume Varoški lug). Tijekom izgradnje
spojnog kanala, 1980. godine izvedena je i dodatna detaljna
odvodnja šume Varoški lug na zahtjev Šumarije
Vrbovec. Navedenom odvodnjom kompletirala se odvodnja
šume Varoški lug, pri čemu je kao konačni recipient
korišten spojni kanal, i to na južnoj strani šume,
uz most na rijeci Glogovnici.


Komasacijom određenih poljoprivrednih površina
na području katastarskih općina Marinkovca i Mostara,
nagnalo je tadašnju općinu Vrbovec, da u suradnji s
Hrvatskom vodoprivredom financira izvedbu detaljne
odvodnje poljoprivrednih zemljišta sela Marinkovac i
Mostari tijekom 1985. i 1986. godine.


Odvodnjom i izvedbom lateralnog kanala "Varoški
lug" u dužini od 9,3 km, sprječen je doticaj bočnih obo-
rinskih voda s okolnog terena u šumu, i osigurana


2.2. Kronologija hidromeliorativnih zahvata posredno i neposredno vezanih


uz šumu Varoški lug - The chronology of hydro-melioration treatments


directly and indirectly related to the forest of Varoški Lug


17
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 20     <-- 20 -->        PDF

M. Starčević: UTJECAJ HIDROMKLIORACIJA NA ŠUMSKU VEGETACIJU VAROŠKOG LUGA


Šumarski list br. 1-2,CXXIV(2000), 15-26


odvodnja poljoprivrednih površina uz spojni kanal.
Naravno, time je šuma Varoški lug pretvorena u zatvorenu
šumsku kazetu s ograničenom količinom vlastite,
isključivo oborinske vode. Navedeni lateralni kanal velikih
je dimenzija jer se gravitacijski upušta u spojni
kanal, te njegovi nasipi moraju imati visinu jednaku
visini nasipa uz spojni kanal zbog onemogućavanja da
povratna voda poplavi samo zaobalje lateralnog kanala,
a time i šumu.


Uz sam nasip spojnog kanala izveden je tzv. pro-
cjedni kanal, i to s južne strane šume, u funkciji prikupljanja
eventualne procjedne vode iz spojnog kanala
za vrijeme velikih voda, tj. za prihvat cjelokupne detaljne
odvodnje šumske kazete Varoški lug. Navedeni
procjedni kanal, tj. glavni prihvatni kanal odvodnje
šume, ispušta se u spojni kanal putem tri gravitacijska
čepa promjera 100 cm.


Slika 2 - Gravitacijski čep
Figure 2 - Gravitational plug


Godine 1985. izveden je i lateralni kanal "Koritna"
sa sjeverne strane šume Varoški lug, od rijeke Glogov-
nice do visokog terena, a koji prihvaća sve oborinske
vode koje su sa sjevera gravitirale prema šumi.


Detaljnom odvodnjom šume Varoški lug koja je zaokružena
odvodnjom poljoprivrednog zemljišta katastarskih
općina Marinkovac-Mostari, količina vlastite
oborinske vode relativno se brzo iscijedi u spojni kanal.
Za vrijeme velike vode u spojnom kanalu čepovi su
blokirani, pa je tada i cijela odvodnja šume blokirana,
tj. oborine se prikupljaju u sustav kanala detaljne odvodnje
uz i u samoj šumi.


Unutar šume Varoški lug izgrađeno je tijekom tri
zadnja desetljeća 15,68 km makadamskih šumskih cesta,
radi lakšeg uzgoja šuma i iskorištavanja drvne mase.
Niveleta ceste uglavnom slijedi konfiguraciju terena i
iznad njega je izdignuta oko 30-40 cm, što ovisi o količini
iskopane zemlje iz putne grabe odnosno odvodnog
kanala, dok je širina kolnika 3 m s obostranom banki-
nom od 0,75 m. Radi smanjenja troškova prilikom izgradnje
šumskih cesta, zemlja potrebna za izdizanje ni-
velete ceste nije dovožena izvana, nego su kopani preduboki
odvodni kanali, stoje ubrzalo odvođenje vode i sušenje
okolnih terena.


Crtež 1 - Vodotehnički objekti i mreža šumskih cesta Varoškog luga
Drawing I - Hydro-technical facilities and a network of forest roads
in Varoški Lug


Iz svega ovoga jasno se zaključuje daje priljev vode
u šumu Varoški lug bitno smanjen u odnosu na početak
i sredinu ovoga stoljeća. Izvedeni vodotehnički objekti
evidentno su utjecali na smanjenje razina podzemnih i
površinskih voda u šumi, a gusta mreža šumskih cesta s
dubokim odvodnim kanalima doprinjela je nastanku
tzv. kazeta. Sve to je 1988. godine rezultiralo postavljanjem
sedam piezometarskih postaja za njihovo mjerenje.
Istraživanja provode stručnjaci Šumarskog instituta
Jastrebarsko uz suradnju s operativnim stručnjacima
Šumarije Vrbovec.


18
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 21     <-- 21 -->        PDF

M. Starčcvić: UTJKCAJ HIDROMELIORACUA NA ŠUMSKU VEGETACIJU VAROSKOG LUGA


Šumarski list br. 1 2. CXXIV(2000), 15-26


3. METODE ISTRAŽIVANJA Research Methods


Iz prikupljene dokumentacije o izvršenim hidroteh-
ničkim zahvatima koji su posredno i neposredno vezani
uz šumu Varoški lug, svih dosad objavljenih radova
znanstvenika Šumarskog instituta Jastrebarsko o utjecaju
kolebanja podzemnih i površinskih voda na šumski
ekosustav, podataka o izvršenim sanitarnim sječama
u g.j. Varoški lug i fitocenoloških karata iz 1977. i
1992. godine, vidljive su promjene vodnog režima,


stanišnih uvjeta, biljnih zajednica te znatna povećanja
sušenja hrasta lužnjaka.


Na osnovi fitocenoloških karata iz 1977. i 1992. godine
izabrane su četiri lokacije za izradu fitocenoloških
snimki najčešćih biljnih zajednica šume Varoški lug,
metodom ciriško-monpelješke škole Braun-Blan-
queta radi utvrđivanja sadašnjeg stanja vegetacije.


Pomoću svrdla uzeti su uzorci tla u zajednici hrasta
lužnjaka i velike žutilovke iz različitih horizonata do
dubine od 2 m radi izmjere trenutne vlažnosti. Sakupljeni
uzorci sušili su se u sušioniku na 100-105° C. Iz
razlike težine tla s prirodnom vlagom (Tmv) i težine
suhog tla (Ts) dobivena je trenutna vlaga tla


(Mv)u%,


M.


T


T


100


Za svaku promatranu zajednicu izračunat je stupanj
vlažnosti (F), kao jedan od ekoloških indikatora po
Landoltu. Stupanj vlažnosti u rasponu od 1-5 uzima se
iz tablica za svaku pojedinu vrstu, a prosjek stupnja
vlažnosti svih prisutnih vrsta na istraživanom području
pokazuje prosječnu vlažnost tla u vegetacijskom razdoblju.
Niži stupanj pokazuje manju vlažnost, a viši
veću vlažnost.


19
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 22     <-- 22 -->        PDF

M. Starčević: UTJECAJ HIDROMELIORACIJA NA ŠUMSKU VEGETACIJU VAROSKOG LUGA


Šumarski listbr. 1 2,CXXIV(2000), 15-26


4. REZULTATI - Results


Sadašnje stanje šumske vegetacije
Fitocenološka snimka 1


Datum: 22. 05. 1997.


Lokalitet: šuma Varoški lug, odjel 2c


Asocijacija: Genisto elatae-Quercetum roboris; sub-


asoc. caricetosum brizoides


Površina: 400 m2


Nadmorska visina: 105 m


Ekspozicija: ravno


Inklinacija: ravno


Tlo: pseudoglej


Mikroreljefna karakterizacija: niza


Pokrovnost sloja drveća: 60-70 %


Pokrovnost sloja grmlja: 10-15 %


Pokrovnost sloja prizemnoga rašća: 100 %


I/ Sloj drveća:


2.3 Quercus robur
+. 1 Carpinus betulus


1.2 A l nus glu ti no s a


II/ Sloj grmlja:


2.3 Carpinus betulus
1.2 Alnus glutinosa
+.1 Pirus pir aster


III/ Sloj prizemnoga rašća:


5.5 Carex brizoides


1.2 Peucedanum cervaria


2.3 Ranunculusflearia


1.3 Impatiens noli tangere
+. 1 Quercus robur
+. 1 Carex strigosa


20
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 23     <-- 23 -->        PDF

M. Starčević: UTJECAJ HIDROMELIORACUA NA ŠUMSKU VEGETACIJU VAROSKOG LUGA


Šumarski list br. I 2, CXXI V(2(M)0), I 5-26


+ Polygonum hydropiper
+ Rumex sanguineus
+ Deschampsia caespitosa
+ Lysimachia nummularia
+ Lycopus europeus


Fitocenološka snimka 2


Datum: 22. 05. 1997.


Lokalitet: šuma Varoški lug, odjel 14c


Asocijacija: Carpino betuli-Quercetum roboris; sub-


asoc. caricetosum brizoides


Površina: 400 m2


Nadmorska visina: 103 m


Ekspozicija: ravno


Inklinacija: ravno


Tlo: pseudoglej ravničarski


Mikroreljefna karakterizacija: greda


Pokrovnost sloja drveća: 80 %


Pokrovnost sloja grmlja: 60 %


Pokrovnost sloja prizemnoga rašća: 80 %


I/ Sloj drveća:


2.3 Quercus robur


3.4 Carpinus betulus


II/ Sloj grmlja:


3.4 Carpinus betulus
+. 1 Euonymus europea
+. 1 Frangula a l nus
+. 1 Crataegus mo no gy na
+. 1 Ulmus minor
+. 1 Prunus spinosa
+.1 Cornus sanguinea


III/ Sloj prizemnoga rašća:


3.4 Carex brizoides
2.3 Impatiens noli längere
2.3 Glechoma hederacea
1.2 Veronica officinalis
1.2 Oxalis acetosella
+. 1 Fragaria vesca


1.1 Quercus robur


1.2 Lysimachia nummularia
\ .2 Athyrium filix femina


1.2 Dryopteris filix mas
+. 1 Viola sylvestris
1.2 Carex remota
+. 1 Carpinus betulus
1.2 Ranunculus ficaria
+ Amorpha fruticosa
+ Rubia peregrina
+ Galeopsis speciosa


Fitocenološka snimka 3


Datum: 22. 05. 1997.


Lokalitet: šuma Varoški lug, odjel 13h


Asocijacija: Genisto elatae-Quercetum roboris; sub-


asoc. caricetosum remotae


Površina: 400 m2


Nadmorska visina: 103 m


Ekspozicija: ravno


Inklinacija: ravno


Tlo: euglej


Mikroreljefna karakterizacija: niza


Pokrovnost sloja drveća: 80 %


Pokrovnost sloja grmlja: 60 %


Pokrovnost sloja prizemnoga rašća: 100 %


I/ Sloj drveća:


2.3 Quercus robur


1.2 Fraxinus angustifolia


II/ Sloj grmlja:


1.2 Cornus sanguinea


2.3 Amorpha fruticosa


1.2 Fraxinus angustifolia
+. 1 Acer campestre


+.1 Ulmus minor
+. 1 Carpinus betulus
+. 1 Frangula alnus
+.1 Rubus plicatus


2.3 Rubus caesius


+. 1 Euonymus europea
+. 1 Prunus spinosa


III/ Sloj prizemnoga rašća:


3.3 Carex remota


2.3 Rubia peregrina


2.2 Peucedanum cervaria


2.2 Impatiens noli tätigere


1.2 Ranunculus ficaria


1.2 Galeopsis speciosa


1.2 Symphytum tuberosum


+. 1 Pulmonaria officinalis


1.2 Alliaria officinalis


+. 1 Geum urbanum


+.1 Rumex sanguineus


+. 1 Quercus robur


+.1 Iris pseudocorus


+. 1 Carex vulpina


+.1 Polygonatum multiflorum


+ Lysimachia nummularia


Fitocenološka snimka 4


Datum: 22. 05. 1997.


Lokalitet: šuma Varoški lug, odjel 23a


Asocijacija: Carpino betuli-Quercetum roboris; sub-


asoc. typicum


Površina: 400 m2


Nadmorska visina: 104 m


Ekspozicija: ravno


Inklinacija: ravno


Tlo: pseudoglej ravničarski


Mikroreljefna karakterizacija: greda


Pokrovnost sloja drveća: 90 %


21
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 24     <-- 24 -->        PDF

M. Starćcvić: UTJECAJ HIDROMELIORACIJA NA ŠUMSKU VEGETACIJU VAROŠKOG LUGA Šumarski list br. 1-2, CXX1V(2()00). 15-26


Pokrovnost sloja grmlja: 5-10 %
Pokrovnost sloja prizemnoga rašća: 70 %


I/ Sloj drveća:


2.3 Quercus robur
2.3 Carpinus betulus
1.1 Fagus sylvatica


II/ Sloj grmlja:


1.1 Carpinus betulus
+. 1 Fagus sylvatica
+.1 Acer campestre


III/ Sloj prizemnoga rašća:


1.1 Galium cruciata


1.2 Stellaria holostea
2.2 Lamium luteum
1.2 As arum europeum
2.2 Carex brizoides
1.2 Ajuga reptans


Tablica 1. Trenutna vlažnost tla, dana 3. 10. 1997.g. ušumi Varoški lug


dubina tla/cm


težina vlažnog uzorka/g


težina suhog uzorka/g


trenutna vlažnost/%


0-50


690


535


28,97


50-100


1060


875


21,14


100-150


1120


900


24,44


150-200


1230


975


26,15Tablica 2. Stupanj vlažnosti (F) po Landoltu


odjel


biljna zajednica


F


2c


Genisto elatea-Quercetum roboris caricetosum brizoides


3,65


13h


Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae


3,34


14c


Carpino betuli-Quercetum roboris caricetosum brizoides


3,12


23a


Carpino betuli-Querceum roboris typicum


3,035. RASPRAVA - Discussion


Uslijed promjena vodnog režima šume Varoški lug,
došlo je do odstupanja od flornog sastava i građe normalno
razvijenih subasocijacija Genisto elatae-Quercetum
roboris caricetosum remotae i Genisto elatae-
Quercetum roboris caricetosum brizoides. Te promjene
se očituju kroz:


1. pridolazak vrsta koje nisu prisutne u subasocijaciji
kad se ona nalazi normalno razvijena i zdrava;


2. izostanak ili smanjene učešća vrsta koje su svojstvene
za subasocijaciju u normalnim uvjetima
razvoja.


Uspoređujući fitocenološku kartu iz 1977. i 1992.
godine vidljivo je promijenjen omjer biljnih zajednica
u korist onih suših. Naime, u nekim dijelovima Va-
roškog luga došlo je do sukcesije zajednice Genisto
elatae-Quercetum roboris u zajednicu Carpino betuli-


1.2 Asperula odorata


1.1 Euphorbia amygdaloides


1.1 Quercus robur


1.2 Carpinus betulus


1.1 Geum urbanum


1.2 Anemone nemorosa
1.2 Oxalis acetosella


1.1 Viola sylvestris
+. 1 Euphorbia dulcis


1.2 Symphytum tuberosum
+. 1 Hedera helix


+. 1 Scrophularia nodosa
+. 1 Melampyrum sylvaticum
1.2 Dryopteris filix mas
1.2 Athyrium filix femina
+.1 Polygonatum multiflorum
+. 1 Fragaria vesca


Slika 3. Sukcesija (grab u zajednici hrasta lužnjaka i velike žuti-


lovkc s rastavljenim šašem)
Figure 3 Succession (hornbeam in the association of pedunculate
oak and Genisto elatae with remote sedge)


22
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 25     <-- 25 -->        PDF

M. Starčević: UTJECAJ KIDROMELIORACIJA NA ŠUMSKU VEGETACIJU VAROŠKOG LUGA


Šumarski list hr. I 2, CXXIV(2000), 15-26


Quercetum roboris, što su potvrdile i fitocenološke
snimke iz 1997. godine.


Trenutna vlažnost izmjerena u šumi Varoški lug dana
3. listopada 1997. godine, bila je mala s obzirom da
se radi o tlu lako glinaste i glinasto ilovaste teksture
(Mayer, 1994.) koje sadrži visok postotak (15-20%)
inertne, biljkama neiskoristive vode.


Veću vlažnost tla u zajednici Genisto elatae-Quer-
cetum roboris, od vlažnosti zajednice Carpino betuli-


Zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom najosjetljivija
je na pad razine podzemne vode i površinsku
odvodnju što dovodi do slabljenja zajednice i sušenja
hrasta. Sušenja čitavih kompleksa šuma zahtijevaju
sanitarne sječe, koje prekidom sklopa dovode do
zamočvarivanja na nižim dijelovima terena i njegova
osvajanja od pionirskih i korovnih vrsta.


Međutim, zajednica hrasta lužnjaka i običnoga graba
puno je otpornija na kolebanje razina podzemnih i površinskih
voda. Poznato je daje obični grab najbolji indikator
stanja stagnirajuće i podzemne vode jer on podnosi
kratkotrajne prolazne poplave, ali stagnirajuću vodu i vi-


Slika 4. Sušenje hrasta lužnjaka
Figure 4 - Desiccation of pedunculate oak


ke Quercetum roboris dokazuje i stupanj vlažnosti (F) kao
jedan od ekoloških indikatora za karakterizaciju stani-
ja_ šta po Landoltu.


da Sanitarne sječe izvršene u šumi Varoški lug izražene


ire su kao godišnji prosjeci kroz zadnja tri desetljeća u
i/0) grafikonu br. 1. Sušenje hrasta lužnjaka u stalnom je
porastu paralelno s izvršenim hidrotehničkim zahvatima
vezanim uz Varoški lug.


soku razinu podzemne vode ne, pa se zato javlja samo
kod srednjeg vodostaja podzemne vode od 2-3 m.


Prije provedena istraživanja (Mayer 1993., 1994.
te Mayer,LukićiBušić 1996) dokazala su kole-


0 banje razina podzemnih i površinskih voda šume Va-


a roški lug uvjetovano brojnim vodotehničkim zahvatima
i mrežom šumskih cesta unutar tako malog prostora.


a Nedostatak vlage u kombinaciji sa sušnim razdobljima
doveo je do slabljenja vitalnosti šumskih ekosustava,
do sukcesije šumskih staništa od vlažnih prema sušima,


;i kao i do širenja pojave sušenja hrasta lužnjaka.


Slika 5. Propadanje staništa
Figure 5 - Site degradation


23


Gospodarsko polurazdoblje
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 26     <-- 26 -->        PDF

M. Starčević: UTJECAJ HIDROMCLIORACIJA NA ŠUMSKU VEGETACIJU VAROSKOG LUGA


Šumarski listbr. 1-2, CXXIV(2000), 15-26


6. ZAKLJUČAK - Conclusion


Ekološka vrijednost naših šuma je potcijenjena, pa
su i postupci s ovim općim dobrom od posebnog državnog
interesa u srazmjeru s ovim shvaćanjem. Ovdje
podrazumijevam olako donesene odluke o promjeni
namjene šumskog zemljišta, dakle krčenje šuma te gruba
zadiranja u šumske ekosustave. Melioracije i komasacije
kada se izvode uvažavajući samo gospodarstvene
čimbenike, uništavaju prirodne životne zajednice i
mijenjaju sliku krajolika.


Teška, amfiglejna tla, koja su inače marginalna sa
stajališta korištenja u biljnoj proizvodnji, a predstavljaju
prirodne "tampon zone" prema šumskim ekosustavima
osobite vrijednosti, kao što je hrast lužnjak, valja
zadržati u primarnom načinu korištenja i izbjegavati
sve zahvate koji mogu dovesti u pitanje inače osjetljivu
ravnotežu u tim ekosustavima (Bašić iButorac,
1995.).


Propadanje hrasta lužnjaka samo u određenim biljnim
zajednicama i staništima jasno pokazuje da se ne
radi o nikakvu "epidemijskom" sušenju i propadanju
(golobrst i drugi štetni insekti), već isključivo o stani-
šnim promjenama (podzemna i površinska voda) i gospodarskim
promašajima u prošlosti i sadašnjosti. Brze i
značajne promjene ekoloških čimbenika, traže od šumarske
struke i sveukupne prirodoslovne znanosti isto
tako brzu prilagodbu u izradi osnova gospodarenja.
Oslabljene, oštećene sastojine s narušenom strukturom


kojima prijeti brzo propadanje staništa mogu se spasiti
samo brzom i kvalitetnom obnovom.


Sve gospodarske grane, korisnici zemljišta (poljoprivreda,
vodoprivreda, šumarstvo i druge), moraju prilikom
utjecanja na vodne režime pronaći, stručno tako
usuglašena rješenja, koja će maksimalno ublažiti negativne
utjecaje na sve ekosustave i umanjiti brojne ekološke
i ekonomske posljedice.


Pretpostavka je znanosti da se sa mnogim sanacij-
skim radovima na postojećim vodotehničkim objektima
mogu ublažiti šokovi učinjeni na šumskim staništima,
a degradirana staništa sanirati sadnjom pionirskih
vrsta drveća koje će omogućiti povratak i formiranje
stabilnih klimatogenih zajednica prilagođenih
novim stanišnim uvjetima.


Krupan posao sprječavanja čestih stresova na šumski
ekosustav Varoškog luga tek predstoji, no neki koraci
učinjeni su izgradnjom zaustava u kanalskoj mreži
šumske odvodnje, čija je funkcija usporiti brzo odvođenje
površinskih voda iz šume.


Nažalost, dinamika propadanja i sušenja šuma, te
propadanje šumskih staništa, u disproporciji je s fizičkim
i financijskim mogućnostima šumarstva Hrvatske.
No, nošeni optimizmom i entuzijazmom mladosti, imamo
vjeru i volju učiniti nešto dobro za bolje dane naših
šuma.


Slika 6. Zaustava
Figure 6 - Dam


Slika 7. Sačuvajmo šume, čije "usluge" toliko trebamo!
Figure 7 - Let us preserve forests! Their "services" arc invaluable.


7. LITERATURA References


Bašić, F. i A. Butorac, 1995: Održivo gospodarenje
tlom - preduvjet zaštite vodnih resursa u Hrvatskoj.
Sažeci, šumsko i vodno bogatstvo i raznolikost
flore i faune u Europi i Hrvatskoj, Zagreb.


Domac, R., 1994: Flora Hrvatske. Školska knjiga,
Zagreb.


Fitter, A. H. & R. K. Hay, 1987: Environmental
physiology of plants. Second edition, pp. 135-


155.


Landolt, E., 1997: Ökologische Zeigerwerte zur
Schweizer Flora. Veröffentlichungen des Geo-
botanischen Institutes der ETH, Zürich.


24
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 27     <-- 27 -->        PDF

M. Starčević: UTJECAJ HlDROMEl.lORACIJA NA ŠUMSKU VEGETACIJU VAROSKOG LUGA


Šumarski list br. 1 2, CXXIV(2000), 15-26


Lukač, G., 1995: Popis ptica Varoškog luga.


Maderić, D., 1987: Promocijske aktivnosti u zaštiti
ekosistema. Birotehnika, Zagreb.


Mayer, B., 1988: Hidropedološki stacionari - neophodnost
pri rješavanju ugroženosti naših nizinskih
šuma sa primjerom bazena Kupčine.
Radovi, 23 (75): 1-21, Šumarski institut, Jastre-
barsko.


Mayer, B., 1993: Proces osnivanja šumarskog hidro-
pedološkog - informacijskog sustava (ŠHPIS) na
osnovi monitoringa podzemnih i površinskih voda
u Kupčini, Varoškom lugu, Česmi i Turopoljskom
lugu. Radovi, 28 ( 1 -2): 171 -184, Šumarski
institut, Jastrebarsko.


Mayer, B., 1994: Utjecaj dinamike vlažnosti tla, podzemne
vode, oborina i defolijacije na sezonsku
dinamiku radijalnog prirasta i sušenje hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u Varoškom lugu. Radovi,
29 (1): 83-102, Šumarski institut, Jastrebarsko.


Mayer, B., 1995: Opseg i značenje monitoringa podzemnih
i površinskih voda za nizinske šume Hrvatske.
Šumarski list, 11-12: 383-389, Zagreb.


Mayer, B., iG. Bušić, 1995: Utjecaj vremenskih nizova
razina podzemnih voda na rast hrasta lužnjaka
u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Radovi, 30
(2): 89-97, Šumarski institut, Jastrebarsko.


Mayer, B., N. Lukić i G. Bušić, 1996: Utjecaj kolebanja
podzemnih i površinskih voda na promjenjivost
širine godova i sušenje hrasta lužnjaka
{Quercus robur L.) u Varoškom lugu, Česmi i
Bolčanskom lugu. U: Zaštita šuma i pridobivanje
drva, 2: 191-209, Šumarski fakultet Zagreb i
Šumarski institut, Jastrebarsko.


Pel cer, Z., 1989: Temeljne ekološko florističke značajke
šumskih zajednica. Radovi, (79): 19-33,
Šumarski institut, Jastrebarsko.


Prpić, B., 1971: Zakorijenjivanje hrasta lužnjaka,
poljskog jasena i crne johe u Posavini. U: Savjetovanje
o Posavini, Zagreb.


P r p i ć, B., 1985: Studija utjecaja vodne stepenice Đurđevac
na šumu Repaš. Šumarski list, 11-12: 541-
550, Zagreb.


Prpić, B., 1989: Sušenje hrasta lužnjaka (Qurcus
robur L.) u Hrvatskoj u svjetlu ekološke konstitucije
vrste. Glasnik za šumske pokuse 25: 1-24,
Šumarski fakultet, Zagreb.


Prpić, B., Z. Seletković i I. Tikvić, 1997: O
utjecaju kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave.
Šumarski list, 11-12: 579-590, Zagreb.


Prpić, B. i dr., 1996: Ekološko-biološka istraživanja.
Radovi, 31 (1-2): 97-109, Šumarski institut, Jastrebarsko.


Rauš, Đ., 1997: Fitocenološka karta g.j. Varoški lug
M 1:10000. Rukopis.


Rauš, Đ., 1987: Šumarska fitocenologija. Šumarski
fakultet, Zagreb.


Rauš,Đ. ij. Vukelić, 1989: Rezultati komparativnih
istraživanja šumske vegetacije na području
sušenja hrasta lužnjaka. Glasnik za šumske pokuse,
25: 53-63, Šumarski fakultet, Zagreb.


Šegulja,N. i V. Hršak, 1988: Priručnik za fitocenološka
i ekološka istraživanja vegetacije. Hrvatsko
ekološko društvo, Zagreb.


*** 1996: Hrast lužnjak u Hrvatskoj. HAZU, Centar za


znanstveni rad Vinkovci i J.P. "Hrvatske šume",


Zagreb.
*** 1959: Šumarska enciklopedija 1. Leksikografski


zavod, Zagreb.
*** 1963: Šumarska enciklopedija 2. Leksikografski


zavod, Zagreb.
*** 1979: Tehnička enciklopedija 6. Leksikografski


zavod, Zagreb.


*** 1982: Tehnička enciklopedija 8. Leksikografski


zavod, Zagreb.
*** 1992: Fitocenološka karta g.j. Varoški lug M


1.10000. Rukopis.


*** 1992: Pedološka karta g.j. Varoški lug M 1:10000.
Rukopis.


*** 1992: Šume u Hrvatskoj. Šumarski fakultet i J.P.
"Hrvatske šume", Zagreb.


*** 1992: Osnova gospodarenja g.j. Varoški lug za po-
lurazdoblje 1992. do 2001 .g. Šumarija Vrbovec.


SUMMARY: Depending on the micro-relief, ground andfloodwaterplay a
crucial role in the formation of forest associations of lowland regions. Lowland
forests transpire more water than they receive from local precipitation, and the
difference is compensated with ground or flood water. The smallest changes in
the micro-relief related to the level of ground water causes changes in the soil
type, floral composition and development of phytocoenosis.


25
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 28     <-- 28 -->        PDF

M. Starčević: UTJECAJ HIDR0MEL10RAC1.IA NA ŠUMSKU VEGETACIJU VAROŠKOG LUGA Šumarski listbr. 1-2, CXXIV(2000), 15-26


Hydro-melioration treatments bring about radical changes in the water
regime, site conditions, soil types and natural vegetation, which often dijfers __


considerably from the previous one. In the last two decades forest ecosystems
in Croatia have suffered badly from very aggressive anthropogenic influences,
as well as from a series of dry years.


The aim of this paper is to publish new, additional data on the effects of hydro-
melioration treatments on the déstabilisation of lowland forest ecosystems
in Croatia. These data could serve as a starting point in searching for adequate
solutions.


In order to determine the present state of vegetation, phytocoenological
recordings of the most common plant communities were made in four locations,
which were selected on the basis of phytocoenological maps of the
Management Unit Varoški Lug from 1977 and 1992. The method used was that
of the Zurich-Montpellier Braun-Blanquete School.


In the association of pedunculate oak and Genisto elatae, the humidity was
determined by taking soil samples from various horizons up to the depth of
2 metres.


The humidity degree as one of ecological indicators for site characterisation
was calculated for each observed association according to Landolt.


Research results show a change in the plant community ratio in favour of
drier communities. In some parts of Varoški Lug, the association Genisto
elatae-Quercetum roboris was succeeded by the association Carpino betuli-
Quercetum roboris, and the floral composition and structure of normally developed
sub-associations Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum re-
motae and Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoides have deviated.


Key wo rds : lowland region, hydro-melioration treatments, formation of
forest associations, micro-relief ground and flood water, changes, soil type,
floral composition, development ofphytocoenosis.


26