DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Ad 3. a) Iz zapisnika prethodnih sjednica i iz izvješća
s Dana hrvatskog šumarstva u Ogulinu i na Bjelolasici,
moguće je ocijeniti ovogodišnju aktivnost HŠD-a.
Ta izvješća su jednoglasno prihvaćena.


Što se financijskog poslovanja tiče, iz priloženih izvješća
vidljivo je da su u odnosu na plan prihodi ostvareni
s indeksom 81,13, a troškovi s 71,44. No, neki dužnici
su dug namirili već u listopadu, pa se taj indeks povećao.
Naravno, najveći su dužnici i dalje korisnici
poslovnog prostora Institut za međunarodne odnose
(IMO) i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
no oni su samo djelomično obuhvaćeni planom (IMO).
Naime, u slučaju kad bi IMO u potpunosti podmirio godišnje
obveze glede plaćanja korišćenja poslovnog prostora,
a Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
počeo plaćati, predviđen je rebalans financijskog plana.
Za 9 mjeseci ostvarenje pozitivan rezultat, pa je iznos
od 143.298,65 kn prenesen u iduće razdoblje. Svi troškovi
kreću se unutar predviđenog plana, pa U. O. na
ovo izvješće nije imao primjedbi.


b) Iz financijskog izvješća zajedno s ograncima u
odnosu na plan prihodi su ostvareni s indeksom 70,74
a troškovi 59,92. I ovo izvješće je jednoglasno prihvaćeno.


c) Stanje sa zakupcima poslovnog prostora je sljedeće:
"Hrvatske šume", p. o. Zagreb podmiruje svoje
obveze prema ugovorima, Institut za međunarodne
odnose djelomično, a Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije nikako (osim zajedničkih troškova (struja,
voda ...). Nakon rasprave U. O. zaključuje da se u naplatu
tih dugovanja krene putem suda, ne čekajući više
obećanja IMO ili pak preseljenje odnosnog fakulteta.


d) Od većih poslova (pored održavanja zgrade)
U. O. jednoglasno prihvaća izvješća o radovima na uređenju
podrumskog dijela zgrade: elektroinstalacije (vodovi,
rasvjetna tijela, razvodne ploče, mjerilo i dr.) u iznosu
prema ugovoru 210.000 + PDV = 256.200 kn; sanitarnom
čvoru (grad. radovi, keramika, stolarija ...) u
iznosu prema ugovoru 84.674,60 + PDV = 103.301,01
kn; vodovodnim instalacijama i opremi 38.575,56 +
PDV = 47.062,19 kn. Dio tih poslova je već obavljen i
plaćen na temelju privremenih situacija, a dovršenje
poslova i plaćanje istih predviđeno je do kraja godine
(osim dijela elektroopreme, a odnosi se na onaj dio koji
zahtijeva dovršenje ostalih još nezapočetih a za iduću
godinu predviđenih poslova - opločenje dvorana, farbanje
zidova itd.). Pored navedenog slijedi potreba za
jačom električnom snagom, drugim riječima novi glavni
vod, pa je upućen zahtijev Elektri za odobrenje i izvršenje
tih poslova. Naime, zgrada je stara 100 godina i
stari vod nije u stanju podmirivati sve današnje potrebe
- potrošače el. energije (aparate, računala i dr.). Prema
obavijesti Elektre taj trošak iznositi će 13.800 + PDV =
16.836 kn.


e) Zaposlenicima HŠD-a U. O. odobrava isplatu Božićnice
u iznosu od 700 kn po zaposleniku (preostali dio
od 1000 kn godišnje koje ne podliježe oporezivanju).


f) Izabrano je povjerenstvo za popis imovine i potraživanje
u sastavu mr. se. Mladen Stojković, predsjednik,
Đurđica Belić, član i Ana Žnidarec, član.


g) Na zamolbu Društva za pomoć obiteljima sa fe-
nilketonurijom RH, a glede bolesti djeteta tragično stra-
dalog našeg kolege mr. se. Zlatka Perića te u skladu s
pravilnikom predviđene "Zaklade", U. O. donosi odluku
o jednokratnoj pomoći u iznosu od 3000 kn. Ovaj iznos
treba uplatiti na žiro-račun odnosnog Društva.


Ad 4. U raspravi glede programa rada za 2000. godinu
(Matić, Starčević, Delač, Presečan, Topić, Ivanče-
vić, Prpić, Jakovac ...) posebnu pozornost zavređuju
neka pitanja i prijedlozi:


u program rada potrebno je staviti i raspravu o preustroju
"Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb iz javnog poduzeća
u trgovačko društvo - za takvu raspravu treba
pronaći dovoljno stručnog poticatelja rasprave,


- glede teme o općekorisnoj funkciji šume, iz točke 1.
programa, nju svi podržavaju, posebno naglašavajući
mogućnosti zapošljavanja šumskih djelatnika
izvan osnovne djelatnosti, posebice u području turizma
- nama nitko to područje nije isključio, no treba
raditi i imati programe za taj posao jer objekata imamo
(primjer Golubinjak i si.); izađimo na teren i po-
taknimo te aktivnosti,


što se tiče zaštićenih objekata prirode, tu nam
DUZPO "zauzima prostor" a nema programe. Jesmo
li mi sposobni napraviti ih? Kažemo jesmo, pa
zašto ih ne napravimo, jer sada je to u gospodarskim
osnovama samo "refren",


mnoge su ideje prihvaćene i započeto njihovo ostvarenje,
ali ih najčešće ne istjeramo do kraja,


sve ovo zahtijeva jednu tematsku sjednicu ili raspravu
pod radnim naslovom Put u zadnjih 50 godina,
koja bi mogla odgovoriti stoje sve šumarstvo radilo
u dosadašnjim reorganizacijama, što je bilo dobro,
što se moglo bolje, odnosno što treba bolje učiniti.
Dugo treba raditi (primjer Medvednice na kojoj radi
ing. Krauthacker) dok se vide neki rezultati i priznanja
društva za taj rad - dugo nauk i mišljenja treba
mijenjati i pučanstvo strpljivo educirati, pa će biti
manje prigovora na naš rad,


- u Državnom inspektoratu trebaju biti dovoljno stručni
šumarski stručnjaci, a potrebno je boriti se protiv
nekih naznaka i mišljenja politički podobnih izvan-
stručnih ljudi, kako svatko može obavljati nadzor u
šumarstvu.


Nakon ove rasprave dopunjen je i jednoglasno prihvaćen
program rada za 2000. godinu.


116