DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 117     <-- 117 -->        PDF

ZAPISNIK 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a ODRŽANE U ZAGREBU


25. studenoga 1999. godine


Nazočni: Mr. sc. Vladimir Bogati, Damir Delač,
dipl. ing., Ivan Đukić, dipl. ing., Ivica Fliszar, dipl. ing.,
Ilija Gregorović, dipl. ing., Zvonko Kranjc, dipl. ing.,
Herbert Krauthacker, dipl. ing., dr. se. Vice Ivančević,
prof. dr. sc. Slavko Matić, Damir Matošević, dipl. ing.,
Dujo Pavelić, dipl. ing., mr. se. Ivan Pentek, Milan
Presečan, dipl. ing., prof. dr. sc. Branimir Prpić, Zvonko
Rožić, dipl. ing., Tomislav Starčević, dipl. ing., Mario
Stipetić, dipl. ing., dr. se. Vlado Topić, Slavko Šar-
čević, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing. i Vlatka
Antonie.


Otsutni - ispričani: Branko Belčić, dipl. ing., prof,
sc. Mladen Figurić, dr. se. Joso Gračan, mr. se. Željko
Marman, Luka Radošević, dipl. ing., Berislav Vinaj,
dipl. ing. i prof. dr. sc. Joso Vukelić.


Nakon stoje predsjednik HŠD-a S. Matić pozdravio
sve nazočne, usvojen je ovaj


Dnevni red:


1. Prihvaćanje Zapisnika 4. sjednice U.O. i Zapisnika
103. redovite godišnje skupštine HŠD-a


2. Obavijesti


3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju do 30.
rujna 1999. godine te pripreme za sastavljanje izvješća
o poslovanju HŠD-a u 1999. godini


4. Prijedlog programa rada za 2000. godinu


5. Nacrt financijskog plana za 2000. godinu


6. Šumarski list i ostale publikacije


7. Razno


Ad 1. Zapisnik 4. sjednice U.O. HŠD-a (tiskan u
Š. L. 3-3/99) te zapisnik (izvješće) sa 103. redovite godišnje
skupštine HŠD-a (tiskano u Š. L. 7-8/99), jednoglasno
su prihvaćeni.


Ad2. a) U srpnju 1999. godine potpisan je ugovor o
osnovama suradnje između Mađarskoga i Hrvatskog
šumarskog društva (detaljnije u Š. L. 7-8/99). Na temelju
toga sporazuma za 28. i 29. rujna 1999. godine bio je
dogovoren posjet Mađarskoj. Planirano je da oko trideset
članova HŠD-a (svi članovi U. O. plus još nekoliko
ljudi) posjete Mađarsku, gdje će u okviru ponuđenog
programa, predsjednici ogranaka moći dogovoriti i razmjenu
posjeta na regionalnoj razini prema području
stručnog interesa. Nažalost, domaćin je naknadno,
zbog nemogućnosti osiguranja smještaja u dogovorenom
terminu, predložio posjet manje grupe, što s naše
strane nije prihvaćeno.


Naime, manja grupa je već bila u posjetu, pa je bilo
svrsishodnije odgoditi taj posjet.


b) U četvrtak 4. studenoga 1999. održana je Skupština
Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS). Skupštini
je predsjedao prof. dr. sc. Jure Radić, predsjednik HIS-a
uz nazočnost još 32 delegata. Iz HŠD-a nazočni delegati
HŠD-a bili su predsjednik S. Matić i tajnik H. Jakovac,
dok je treći delegat J. Dundović bio poslovno
spriječen. Prema statutu HIS-a na svakih 1000 članova
delegira se jedan član, tako da HŠD predstavljaju 3
člana, pa je skupština HIS-a ustrojena s ukupno 39
članova s mandatom od 4 godine. Nakon izvješća predsjednika
i tajnika HIS-a o radu i poslovanju u proteklom
razdoblju, slijedi rasprava u kojoj ističemo:


*Kritiku HIS-u zbog pristranosti, nedosljednosti u
provođenju dogovora i forsiranju nekih struka (arhitekti,
građevinari, geodeti...) u svezi s donošenjem Zakona
o inženjerskim komorama. Naime, pri HIS-u je bio
oformljen Odbor za pripremu zakona o inženjerskim
komorama, ali ne samo navedenih struka, nego svih, posebno
onih koje gospodare i odgovorne su za stanje određenog
prostora. Tako se nije smjelo dogoditi da primjerice
šumarska struka koja gospodari sa 43,5% površine
Hrvatske, bude izostavljena iz tog Zakona. Očekujemo,
kako smo već prije najavili, da će zadužena
grupa u Ministarstvu gospodarstva taj zakon doraditi.


*Zaključak, da se do kraja veljače 2000. godine pripremi
tematska skupština o statusu inženjerske struke,
jer kako je rečeno, ekonomija ili medicina ne mogu biti
nositelji razvoja zemlje, to su svugdje u svijetu inženjerske
struke - one osiguravaju zaposlenost i proizvodnju.


*Ministarstva (misli se na ona koja zapošljavaju inženjerski
kadar), a to se posebno odnosi na Državnu u-
pravu za zaštitu prirode i okoliša, zapošljavaju nedovoljno
stručne ljude neodgovarajućih struka. Ova rasprava
tako potkrepljuje i šumarsko mišljenje, pa padaju
u vodu izjave ravnatelja, kako mu nije jasno zašto samo
šumari imaju nešto protiv "njegove" Državne uprave.


U nastavku Skupštine g. Jure Radić je sa 26 glasova
za, 4 glasa za druga dva kandidata i uz 3 nevažeća listića,
ponovno izabran za predsjednika HIS-a. Do najavljene
tematske skupštine HIS-a jednoglasno je produžen
mandat dosadašnjem U.O.


Članarina HIS-a određena je u iznosu od 1000 kn po
predstavniku (što znači po broju članova članice HIS-a)
u Skupštini HIS-a, pa tako za HŠD članarina iznosi
3000 kn godišnje.


Jednoglasno je donesena i odluka o učlanjenju
HIS-a u:


- međunarodnu otganizaciju FEANI i


- međunarodnu organizaciju MTESZ


115
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Ad 3. a) Iz zapisnika prethodnih sjednica i iz izvješća
s Dana hrvatskog šumarstva u Ogulinu i na Bjelolasici,
moguće je ocijeniti ovogodišnju aktivnost HŠD-a.
Ta izvješća su jednoglasno prihvaćena.


Što se financijskog poslovanja tiče, iz priloženih izvješća
vidljivo je da su u odnosu na plan prihodi ostvareni
s indeksom 81,13, a troškovi s 71,44. No, neki dužnici
su dug namirili već u listopadu, pa se taj indeks povećao.
Naravno, najveći su dužnici i dalje korisnici
poslovnog prostora Institut za međunarodne odnose
(IMO) i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
no oni su samo djelomično obuhvaćeni planom (IMO).
Naime, u slučaju kad bi IMO u potpunosti podmirio godišnje
obveze glede plaćanja korišćenja poslovnog prostora,
a Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
počeo plaćati, predviđen je rebalans financijskog plana.
Za 9 mjeseci ostvarenje pozitivan rezultat, pa je iznos
od 143.298,65 kn prenesen u iduće razdoblje. Svi troškovi
kreću se unutar predviđenog plana, pa U. O. na
ovo izvješće nije imao primjedbi.


b) Iz financijskog izvješća zajedno s ograncima u
odnosu na plan prihodi su ostvareni s indeksom 70,74
a troškovi 59,92. I ovo izvješće je jednoglasno prihvaćeno.


c) Stanje sa zakupcima poslovnog prostora je sljedeće:
"Hrvatske šume", p. o. Zagreb podmiruje svoje
obveze prema ugovorima, Institut za međunarodne
odnose djelomično, a Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije nikako (osim zajedničkih troškova (struja,
voda ...). Nakon rasprave U. O. zaključuje da se u naplatu
tih dugovanja krene putem suda, ne čekajući više
obećanja IMO ili pak preseljenje odnosnog fakulteta.


d) Od većih poslova (pored održavanja zgrade)
U. O. jednoglasno prihvaća izvješća o radovima na uređenju
podrumskog dijela zgrade: elektroinstalacije (vodovi,
rasvjetna tijela, razvodne ploče, mjerilo i dr.) u iznosu
prema ugovoru 210.000 + PDV = 256.200 kn; sanitarnom
čvoru (grad. radovi, keramika, stolarija ...) u
iznosu prema ugovoru 84.674,60 + PDV = 103.301,01
kn; vodovodnim instalacijama i opremi 38.575,56 +
PDV = 47.062,19 kn. Dio tih poslova je već obavljen i
plaćen na temelju privremenih situacija, a dovršenje
poslova i plaćanje istih predviđeno je do kraja godine
(osim dijela elektroopreme, a odnosi se na onaj dio koji
zahtijeva dovršenje ostalih još nezapočetih a za iduću
godinu predviđenih poslova - opločenje dvorana, farbanje
zidova itd.). Pored navedenog slijedi potreba za
jačom električnom snagom, drugim riječima novi glavni
vod, pa je upućen zahtijev Elektri za odobrenje i izvršenje
tih poslova. Naime, zgrada je stara 100 godina i
stari vod nije u stanju podmirivati sve današnje potrebe
- potrošače el. energije (aparate, računala i dr.). Prema
obavijesti Elektre taj trošak iznositi će 13.800 + PDV =
16.836 kn.


e) Zaposlenicima HŠD-a U. O. odobrava isplatu Božićnice
u iznosu od 700 kn po zaposleniku (preostali dio
od 1000 kn godišnje koje ne podliježe oporezivanju).


f) Izabrano je povjerenstvo za popis imovine i potraživanje
u sastavu mr. se. Mladen Stojković, predsjednik,
Đurđica Belić, član i Ana Žnidarec, član.


g) Na zamolbu Društva za pomoć obiteljima sa fe-
nilketonurijom RH, a glede bolesti djeteta tragično stra-
dalog našeg kolege mr. se. Zlatka Perića te u skladu s
pravilnikom predviđene "Zaklade", U. O. donosi odluku
o jednokratnoj pomoći u iznosu od 3000 kn. Ovaj iznos
treba uplatiti na žiro-račun odnosnog Društva.


Ad 4. U raspravi glede programa rada za 2000. godinu
(Matić, Starčević, Delač, Presečan, Topić, Ivanče-
vić, Prpić, Jakovac ...) posebnu pozornost zavređuju
neka pitanja i prijedlozi:


u program rada potrebno je staviti i raspravu o preustroju
"Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb iz javnog poduzeća
u trgovačko društvo - za takvu raspravu treba
pronaći dovoljno stručnog poticatelja rasprave,


- glede teme o općekorisnoj funkciji šume, iz točke 1.
programa, nju svi podržavaju, posebno naglašavajući
mogućnosti zapošljavanja šumskih djelatnika
izvan osnovne djelatnosti, posebice u području turizma
- nama nitko to područje nije isključio, no treba
raditi i imati programe za taj posao jer objekata imamo
(primjer Golubinjak i si.); izađimo na teren i po-
taknimo te aktivnosti,


što se tiče zaštićenih objekata prirode, tu nam
DUZPO "zauzima prostor" a nema programe. Jesmo
li mi sposobni napraviti ih? Kažemo jesmo, pa
zašto ih ne napravimo, jer sada je to u gospodarskim
osnovama samo "refren",


mnoge su ideje prihvaćene i započeto njihovo ostvarenje,
ali ih najčešće ne istjeramo do kraja,


sve ovo zahtijeva jednu tematsku sjednicu ili raspravu
pod radnim naslovom Put u zadnjih 50 godina,
koja bi mogla odgovoriti stoje sve šumarstvo radilo
u dosadašnjim reorganizacijama, što je bilo dobro,
što se moglo bolje, odnosno što treba bolje učiniti.
Dugo treba raditi (primjer Medvednice na kojoj radi
ing. Krauthacker) dok se vide neki rezultati i priznanja
društva za taj rad - dugo nauk i mišljenja treba
mijenjati i pučanstvo strpljivo educirati, pa će biti
manje prigovora na naš rad,


- u Državnom inspektoratu trebaju biti dovoljno stručni
šumarski stručnjaci, a potrebno je boriti se protiv
nekih naznaka i mišljenja politički podobnih izvan-
stručnih ljudi, kako svatko može obavljati nadzor u
šumarstvu.


Nakon ove rasprave dopunjen je i jednoglasno prihvaćen
program rada za 2000. godinu.


116
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Program rada za 2000. godinu


1. Organizirati dva savjetovanja, od toga jedno u
okviru 104. redovite skupštine HŠD-a, a na teme
trenutno aktualnih problema hrvatskoga šumarstva.


Predlažemo sljedeće teme:


- Općekorisne funkcije šuma i njihovo vrednovanje -
povezano sa započetom raspravom glede zapošljavanja
šumarskih djelatnika i razvoja poduzetništva
u šumarstvu


Preustroj "Hrvatskih šuma" iz javnog poduzeća u
trgovačko društvo


- Zakon o šumama
Gospodarenje šumama na kršu


- Primarna prerada drva - dio šumarstva?


- 110. god. Josipa Balena i 135. god šumarije Krasno.


2. Organizirati obilježavanje 20. lipnja Dana hrvatskoga
šumarstva na razini središnjice ali i ogranaka
s ciljem daljnjeg upoznavanja javnosti s radom i temeljnim
načelima šumarske struke (putem predavanja,
izložbi, savjetovanja, stručnih ekskurzija i
si.). Osigurati medijsku pozornost.


3. Organizirati natjecanje šumarskih radnika u okviru
obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva i osigurati
hrvatskoj ekipi sudjelovanje na svjetskom natjecanju,
Oslo, rujan 2000. god.


4. Poduprjeti i financijski osigurati sudjelovanje članova
HŠD-a na 32. Europskom šumarsko-nordijs-
kom-skijaškom natjecanju, Njemačka, Tondtnau
od 21. do 26. veljače 2000. god.


5. Nastaviti postojeću suradnju s inozemnim šumarskim
društvima i uspostavljati nove kontakte.


6.1 dalje raditi na boljoj promidžbi šumarstva - stvarati
nove i održavati (njegovati) već uspostavljene
kontakte s javnim medijima.


7. Aktivno sudjelovati u pripremi i održavanju tematske
skupštine Hrvatskoga inženjerskog saveza
"Značenje i uloga inženjerske struke za hrvatsko
gospodarsko i priznanje inženjerstva vodećim čimbenikom
proizvodnje i razvitka".


8. Sudjelovati na skupovima u organizaciji i drugih
udruga, posebno tzv. graničnih područja, gdje se
treba izboriti za poštivanje stručnog stava šumarske
struke, kao i na skupovima gdje se raspravlja o
važnim gospodarskim temama, donose zaključci i
određuju nositelji i izvršitelji programa i zadataka,
mimoilazeći šumarsku struku i u onim slučajevima


kada je očito da bi šumari trebali biti nositelji ili barem
konzultanti odnosnog programa ili zadataka.


9. Izboriti se za poštivanje i traženje mišljenja Hrvatskoga
šumarskog društva glede donošenja novih
zakona i propisa, pa i kadrovske politike u državnoj
upravi i inspekcijskim službama kako u šumarskoj
struci tako i ostalim poslovima gdje rade ili bi trebali
raditi inženjeri šumarstva i preradbe drva.
Ovdje ne mislimo samo na radna mjesta koja određuje
trenutna politika (ministar, doministar, glavni
inspektor i si.) nego na stručno prateća, koja podrazumijevaju
visoko stručni rad, dovoljno iskustvo
te stručni i moralni ugled (npr. službe u ministarstvima
i državnoj upravi, inspekciji i si.).


10. Nastaviti s redovitim tiskanjem Šumarskoga lista,
zatim na pretisku monografije Šume u Hrvatskoj i
fotomonografije Silvae nostrae Croatiae, na izradi
Šumarskoga priručnika, publikacija sa savjetovanja
i si.


11. Nastaviti uređenje Hrvatskoga šumarskog doma -
uz redovito održavanje zgrade: nastaviti raditi na
hidroizolaciji podrumskog prostora, posebice istočne
strane tzv. "Šumarskog kluba", gdje se nakon
puknuća vanjske, gradske vodovodne mreže pokazalo
da nije dovoljna samo zaštita od kapilarne vlage
(do sada izvršenim injektiranjem zidova), nego i
od ovako uzrokovanih i sličnih prodora vode. Dovršiti
uređenje dvorana "Šumarskog kluba" u podrumu
(podovi - keramičke pločice, obloga stepenica,
bojanje zidova, izrada spuštenog plafona u
maloj dvorani, izrada vrata i dr.), pristupiti opremanju
dvorana (stolovi, stolci i ostali uređaji i
aparati...), planirati promjenu prozora i vrata na zapadnoj
strani dvorišnog podrumskog prostora. Sve
ovo izvoditi prema redoslijedu radova i naravno financijskim
mogućnostima.


117
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Ad 5. Financijski plan za 2000. godinu
Sadržaj


Planirano, Kn


A Prihodi


1. Prihodi od prodaje i pretplate Šumarskog lista, separata i oglasa


2. Prihodi od dotacija


3. Prihodi od zakupnina


4. Ostali prihodi


5. Prihodi od članarina i naknada
Ukupno prihodi


B Troškovi


I Materijalni troškovi


1. Potrošen materijal za redovitu djelatnost


2. Potrošena energija


450.000,00


70.000,00


1.350.000,00


50.000,00


635.500,00


2.555.500,00


II Troškovi usluga


3. Prijevozne usluge


4. Usluge održavanja


5. Intelektualne i osobne usluge


6. Komunalne usluge


7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)


III Troškovi za zaposlene


8. Plače, naknade, porezi, prirezi i doprinosi


9. Ostali izdaci za zaposlene


IV Troškovi poslovanja - nematerijalni


10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi


11. Dnevnice i troškovi vanjskim suradnicima


12. Troškovi reprezentacije


13. Premije osiguranja


14. Bankovne usluge i troškovi ZAP-a


V Ostali troškovi poslovanja


15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanje i stručne ekskurzije


16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila


17. Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno troškovi


Napomena: u zagradama su planirani iznosi za HŠD bez ogranaka
Nacrt financijskog plana za 2000. godinu s i bez ogranaka prihvaćen je jednoglasno.


90.000,00
20.000,00


70.000,00


400.000,00


90.000,00


50.000,00


562.000,00


490.500,00
15.000,00


45.000,00
20.000,00
210.000,00
25.000,00
42.000,00


213.500,00


57.000,00


155.000,00


2.555.000,00


(


(450.000,00)
(70.000,00)


1.350.000,00)
(50.000,00)


(1.920.000,00)


(70.000,00)
(20.000,00)


(7.000,00)


(400.000,00)


(80.000,00)


(50.000,00)


(560.000,00)


(490.500,00)
(15.000,00)


(43.500,00)
(10.000,00)
(60.000,00)
(25.000,00)
(7.000,00)


(50.000,00)


(7.000,00)


(25.000,00)


(1.920.000,00)


Ad 6. Tiskanje Šumarski list 9-10/99., a u pripremi
je br. 11-12 i on će izaći iz tiska pred Božić, tako će
glede toga HŠD ispuniti svoju obvezu za 1999. godinu.
U. O. zaključuje da se pretplata za Šumarski list ne mijenja
niti u 2000. godini.


HŠD je u zajednici s njemačkim EURONATUR tiskao
Zbornik radova s međunarodne konferencije "Održivo
gospodarsko korištenje nizinskih rijeka i zaštita
prirode i okoliša" održane 27-28. 5. 1998. godine. O
odustajanju od tiska Hrvatskog energetskog društva,


koje je bilo suorganizator savjetovanja, radi šumarskog
stava glede zaključaka (koji su sa šumarskog gledišta
bili neprihvatljivi jer nisu sadržavali šumarsko gledište),
već smo pisali. Ipak, i bez ovog suorganizatora osigurali
smo uz veliku pomoć EURONATURA financijska
sredstva za tiskanje.


Predviđamo pretisak monografije Šuma u Hrvatskoj,
fotomonografije Silvae nostrae Croatiae i nastavak
izrade Šumarskog priručnika.


Ad 7. Pod ovom točkom nije bilo rasprave.


Zapisnik sastavio


Tajnik HŠD-a:


Hranislav Jakovac, dipl. ing.


Predsjednik HŠD-a:
Prof. dr. sc. Slavko Matić, v. r.


118