DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 101     <-- 101 -->        PDF

NOVI MAGISTRI BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI


ANDRIJA KRISTIC, dipl. ing. šum.


Dana 16. lipnja 1999. godine Andrija Kristić,
dipl. ing. šum., UŠ Vinkovci, Šumarija Cerna, obranio
je svoj magistarski rad na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu pod naslovom: "Poredbena prosudba
učinkovitosti prilagođenih traktorskih skupova
pri izvoženju obloga drva iz prorednih sastojina
spačvanskih nizinskih šuma".


Svoj magistarski rad pod gornjim naslovom pristup-
nik je obranio pred povjerenstvom u sastavu:


Doc. dr. se. Dubravko Horvat, predsjednik, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Prof. dr. sc. Ante
P. B. Krpan (mentor) član, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i doc. dr. se. Boštjan Kosir, član, Bio-
tehniška fakulteta u Ljubljani.


Magistarski rad izrađen je pod vodstvom mentora
prof. dr. se. Ante P. B. Krpana. Smatramo za potrebnim
čitateljstvu časopisa "Šumarski list" predočiti
kraći sadržaj magistarskog rada i životopis pristupnika.


Andrija Kristić, dipl. ing. šumarstva rodio se 1. travnja
1965. u Gradačcu (BiH) u katoličkoj poljodjelskoj
obitelji. Otac Jure, a majka Mare r. Gagulić. Osnovnu
školu završio je u Gradištu 1980, a
srednju šumarsku u Vinkovcima
1983. godine. Šumarstvo je studirao
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i
diplomirao 1989. radom iz područja
uređivanja šuma. Napisao je i obranio
diplomski rad pod naslovom
"Strukturni odnosi u šumama općine
Županja". Nakon diplome 1. srpnja
1989. počeo je raditi u Poljopri-
vredno-šumarskom školskom centru
u Vinkovcima, gdje je školske
godine 1989/90. predavao stručne
predmete iz šumarstva. Zatim se zapošljava
u šumariji Cerna, u Upravi
šuma Vinkovci, gdje i danas radi kao
revirni inženjer. Poslijediplomski
studij iz znanstvenog područja Iskorištavanje šuma
upisao je školske godine 1993/94. te je, položivši sve
ispite prema nastavnom planu i programu, stekao uvjete
za izradu magistarskog rada.


Magistaski rad Andrije Kristića, dipl. ing. šum. sadrži
156 stranica s brojnim slikama i tablicama. Rad je
podijelio u sedam osnovih poglavlja: Uvod, Problematika
i cilj istraživanja, Mjesto i metode istraživanja,
Rezultati istraživanja, Zaključci, Popis literature,
Prilozi.


Uz dopuštenje povjerenstva, odnosno mentora, dajemo
prikaz dijela sadržaja izrađenog magistarskog rada
koje je povjerenstvo predočilo Znanstveno-nas-
tavnom vijeću Šumarskog fakulteta. Smatramo da se
cjelovitije i bolje ne može ni dati takav prikaz.


U Uvodu pristupnik izlaže razvoj ideje o istraživanju
traktorskih skupova u proredama nizinskih šuma
povezano za njegovu stručnu aktivnost i odabir poslijediplomskog
studija.


Poglavlje Problematika i cilj istraživanja pristupnik
razvija u 6 potpoglavlja obuhvaćajući razvoj mehanizacije
privlačenja drva u Hrvatskoj posebice na području
vinkovačke Uprave šuma, na čijem je području
prihvaćen poseban oblik privlačenja - izvoženje uz primjenu
forvardera i drugih traktora s prikolicom ili polu-
prikolicom. Vinkovci su bili središte razvoja i primjene
takvih strojeva.


Značajnu je ulogu u eksploataciji prorednih lužnja-
kovih šuma odigrala traktorska ekipaža Pionir, kojih je
broj 1985. god. na području spačvanskih šuma dosegao
maksimum (gotovo 70). Pionir ekipaža je domaći proizvod
oblikovan 1972/73. godine
po uzoru na švedske Rottne ekipaže
uvezene na to područje 1967. godine.
Unatoč tehničko-tehnološkoj
zastarjelosti i danas je u uporabi
dvadesetak ekipaža Pionir.


Svjesni nužnosti zamjene ekipaže
Pionir modernijim sredstvima
1993., odnosno 1997. uvode se u
eksploataciju prorednih lužnjako-
vih sastojina suvremena FMV i
Steyr ekipaža. Pri razmatranju rada
ovih strojeva ističe se njihova pozitivna
ekološka komponenta mjerena
minimalnim oštećenjima sas-
tojine. Ekipaže se kreću vlakama,
sortimenti iz sastojine do polupri-
kolice privitlavaju vitlom te utovaruju dizalicom.


U pretposljednjem potpoglavlju pristupnik analizira
neka dosadašnja istraživanja izvoženja drva i privlačenja
drva općenito.


Za temeljni cilj istraživanja pristupnik izabire usporedno
ispitivanje nekih tehničkih i eksploatacijskih parametara
triju traktorskih skupova (Pionir, FMV i
Steyr) u uvjetima nizinskih lužnjakovih prorednih sastojina
spačvanskoga bazena, koje će pripomoći objektivnom
izboru najprihvatljivijeg stroja za izvoženje dr-


99
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 102     <-- 102 -->        PDF

va. Pristupnik navodi 10 podciljeva putem kojih će se
dosegnuti temeljni cilj.


Mjesto i metode istraživanja


Pristupnik je prethodno opisao edafske i gospodarske
značajke mjesta rada, polazeći od Uprave šuma
Vinkovci i šumarije Cerna do gospodarske jedinice i radilišta
na kojem su traktorski skupovi izvozili drvo. Pri
tomu je uz opće klimatske, geološke i pedološke prilike
prikazao raspodjelu dobnih razreda, etat i proizvodnju
sortimenata u Upravi šuma Vinkovci i šumariji Cerna,
precizno opisujući način rada traktorskih skupova te
tehničko-tehnološke razlike medu njima.


Na daljnjih 13 stranica obrazlaže metode prikupljanja
i obradbe glavnih i pomoćnih mjernih podataka.
Prema prihvaćenoj raščlambi vremena, pristupnik je za
mjerenje vremena uporabio povratnu metodu snimanja,
koja je općeprihvaćena metoda mjerenja vremena u šumarstvu.
Pri razdiobi vremena oslanjao se na prijedlog
IUFRO razdiobe vremena pri studiju rada u šumarstvu,
kao i na dosadašnja hrvatska iskustva bazirana na njemačkoj
(REFA) i skandinavskoj školi. Također je opisan
način prikupljanja pomoćnih podataka poput udaljenosti
privlačenja, privitlavanja, obujma drva i dr.


Statističku obradbu mjernih podataka proveo je PC
programima, ovisno o tome radi li se o fiksnim ili varijabilnim
vremenima ili morfološkoj raščlambi vozila.


Rezultate istraživanja razvrstava na sedam potpo-


glavlja.


U prvom potpoglavlju, morfološkoj raščlambi polu-
prikolica, istražuje 8 vrsta parametara u odnosu na masu
poluprikolice te položaj istraživanih poluprikolica u
familiji od 27 tipova poluprikolica.


Istraživane poluprikolice nalaze se na desnom rubu
familije, što ukazuje na njihovu malu masu, posebno
poluprikolica Kronos 250 - 6t, a i Metal - 5t. Ovisnost
širine poluprikolica i širine kolotraga o masi ukazuje na
to da se ova dva parametra nalaze točno u trendu familije,
no uvijek na desnom krilu uzorka. Duljina, visina te
visina klirensa su znatno iznad istraživanog trenda. Prikolice
FMV 230 i Metal - 5t po nosivosti leže na liniji
trenda, a poluprikolica Kronos 250 - 6t je znatno iznad
trenda. Slično je i s najvećim podiznim momentom dizalice.
Navedena istraživanja ukazuju na prednosti poluprikolice
i dizalice Kronos 250 - 6t ali i na njezine nedostatke,
posebice umanjenu bočnu stabilnost.


Ekipažc su radile u praktično istim uvjetima. Na to
ukazuje inače vrlo osjetljivo pitanje dimenzija i obujma
izrađenih sortimenata. Prosječni obujam komada oblog
drva kod sva tri stroja iznosi 0,18 m\ srednji promjer
25 cm, a prosječni broj komada utovara od 19 do 21.
Steyrje s 3,3 m3 ostvario najmanji prosječni tovar, a Pionir
s 3,8 m3 najveći, stoje razlika od utjecajnih 0,5 m3
po turnusu.


Utvrđeno je da su ekipaže ostvarile za naše pojmove
visoko učinkovito vrijeme, Pionir čak 79,3%, Steyr
77,11%, a FMV 75.0%. Od učinkovitog vremena najveći
dio (56,4% - 60,8%) se utroši na rad na sječini (svi
zahvati utovara), od čega na rad vitla otpada od 35%
do 62%.


Dodatno vrijeme kao dio priznatih općih vremena
određeno je za sve tri ekipaže i iznosi 25,3%. Ostvareni
dnevni učinak Steyraje 19,8 mVdan, Pionir 14,5 mVdan
iFMV-a 13,2mVdan.


Pristupnik je istraživao brzine kretanja opterećenih i
praznih ekipaža po šumskoj cesti, vlakama i kod premještanja
pri utovaru i istovaru. Općenito najbrži Steyr
je na šumskoj cesti prazan vozio brzinom od 6,39 km/h,
a pun 6,33 km/h. Na vlaci je prazan ostvarivao 4,22
km/h, a pun 3,97 km/h. Pri premještanjima brzina je bila
također nešto viša nego kod ostale dvije ekipaže. Razlog
leži u prijenosnom odnosu brzina suvremenog traktora
Steyr, u rezervi snage te u nešto manjem tovaru.


Pri proučavanju brzina privitlavanja sortimenata
pristupnik je utvrdio najveće brzine kod Steyra - 1,28
km/h prema 0,85 km/h za FMV i 0,62 km/h za Pionir. U
sva tri slučaja utvrđene brzine izvlačenja užeta su veće
od brzina privitlavanja i to od 2,12 km/h kod Steyr do
1,32 km/h kod FMV ekipaže.


Istraživanje dizalica je otkrilo zanimljivost. Kod
inače zastarjele Pionir ekipaže konstrukcijska rješenja
dizalice i vitla omogućuju najbrži utovar pri čemu troši
1,72 min/m3. Steyr za utovar troši 3,50 min/m1, a FMV
3,94 min/m´. Vezano za spomenuto, kod Pionira je vrijeme
utovara 2,1 puta kraće od vremena istovara. Kod
ostalih ekipaža utovar i istovar se izvodi hidrauličnom
dizalicom, te je kod njih utvrđen uobičajeni odnos vremena
utovara i istovara, s tim da je dizalica na Steyr
ekipaži pri istovaru najbrža.


Pristupnik nadalje iz učinkovitog i dodatnog vremena
oblikuje vrijeme turnusa. Budući je dodatno vrijeme
za sve ekipaže isto (25,3%) oblikovano vrijeme turnusa
za udaljenost vožnje od 100 m po šumskoj cesti i 400 m
po vlaci postaje realan osnov za ocjenu proizvodnih
mogućnosti istraživanih strojeva.


Steyr ekipaža za navedenu udaljenost ima normu
vremena od 23,7 min/m´, a najlošija FMV ekipaža 34,1
min/m3. Shodno navedenome, dnevni učinak Steyr ekipaže
za gornje udaljenosti dosiže 20,3 mVdan, a FMV
14,1 mVdan.


Pristupnik također istražuje norme vremena i dnevne
učinke strojeva glede udaljenosti privlačenja, te
utvrđuje da Steyr ekipaža postiže najveće učinke, ali i
najveći faktor smanjenja učinka s povećanjem udaljenosti
izvoženja, što se pripisuje manjem kapacitetu poluprikolice.


100
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Ovisnost dnevnog učinka o udaljenosti izvoženja


Troškovna analiza bazirana na FAO kalkulaciji i
elementima kalkulacije Hrvatskih šuma p.o. Zagreb
potvrđuje prednost Steyr ekipaže kod koje su izravni
troškovi (43,39 kn/m1) niži za 25% od najtroškovnije
Pionir ekipaže.


Na temelju provedenih istraživanja pristupnik
preporuča vučno vozilo, dizalicu i vitlo ekipaže
Steyr te poboljšanje tehničkih značajki polupriko-
lice Kronos - 6t u smislu povećanja bočne stabilnosti.
Prostor za racionalizaciju nalazi u operacijama i
zahvatima rada u sječini, za koje se troši iznad 50%
učinkovitog vremena rada. Preporukom za smanjenje
sadašnjeg razmaka vlaka od 75 m na 37,5 m
želi smanjiti vrijeme izvlačenja užeta i privitlavanja
tovara, za koje se pri sadašnjem razmaku vlaka troši do
35,2% učinkovitog vremena.


Ocjena šteta u sastojini je povoljna. Oštećenja
stabala nisu zabilježena, jer se ekipaže kreću po
međusobno usporednim vlakama, privitlavajući
izrađeno oblo drvo na vlaku. Štete na tlu svedene su
na plitke, podnošljive kolotragove na vlakama. Zagađenje
tla uljima i gorivom zabilježeno je kod traktorskih
skupova Pionir i FMV radi neispravnog
brtvljenja sklopova.


Ocjena rada


Ocjenjunjući rad, povjerenstvo zaključuje da su zacrtani
ciljevi istraživanja potpuno dostignuti. Rad predstavlja
vrlo vrijedan doprinos znanstvenom području
iskorištavanja šuma, pa time i šumarskoj znanosti općenito,
a u operativnom smislu u području eksploatacije
prorednih nizinskih šuma u Hrvatskoj, posebno u domicilnom
području pristupnika - spačvanskom bazenu.


Koristimo ovu prigodu da u ime zaposlenika JP "Hrvatske
šume" Mr. sc. Andriji Kristiću čestitamo na uspješnom
završetku poslijediplomskog studija i stečenom
znanstvenom zvanju magistra u polju biotehničkih
znanosti.


Mr. sc. Andrija Kristić do sada je radio u Šumariji
Cerna na dužnosti revirnika. Nakon stjecanja zvanja
magistra premješten je u "Šumatrans" d.o.o. Vinkovci
na radno mjesto voditelja transporta. Na tom radnom
mjestu pruža mu se prilika za primjenu rezultata istraživanja
u magistarskom radu kao i nastavak istraživačkog
rada u cilju racionalizacije poslovanja u šumarstvu.


Dr. sc. Dominik Raguž
Izvanredni profesor u mirovini


101