DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 101     <-- 101 -->        PDF

NOVI MAGISTRI BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI


ANDRIJA KRISTIC, dipl. ing. šum.


Dana 16. lipnja 1999. godine Andrija Kristić,
dipl. ing. šum., UŠ Vinkovci, Šumarija Cerna, obranio
je svoj magistarski rad na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu pod naslovom: "Poredbena prosudba
učinkovitosti prilagođenih traktorskih skupova
pri izvoženju obloga drva iz prorednih sastojina
spačvanskih nizinskih šuma".


Svoj magistarski rad pod gornjim naslovom pristup-
nik je obranio pred povjerenstvom u sastavu:


Doc. dr. se. Dubravko Horvat, predsjednik, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Prof. dr. sc. Ante
P. B. Krpan (mentor) član, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i doc. dr. se. Boštjan Kosir, član, Bio-
tehniška fakulteta u Ljubljani.


Magistarski rad izrađen je pod vodstvom mentora
prof. dr. se. Ante P. B. Krpana. Smatramo za potrebnim
čitateljstvu časopisa "Šumarski list" predočiti
kraći sadržaj magistarskog rada i životopis pristupnika.


Andrija Kristić, dipl. ing. šumarstva rodio se 1. travnja
1965. u Gradačcu (BiH) u katoličkoj poljodjelskoj
obitelji. Otac Jure, a majka Mare r. Gagulić. Osnovnu
školu završio je u Gradištu 1980, a
srednju šumarsku u Vinkovcima
1983. godine. Šumarstvo je studirao
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i
diplomirao 1989. radom iz područja
uređivanja šuma. Napisao je i obranio
diplomski rad pod naslovom
"Strukturni odnosi u šumama općine
Županja". Nakon diplome 1. srpnja
1989. počeo je raditi u Poljopri-
vredno-šumarskom školskom centru
u Vinkovcima, gdje je školske
godine 1989/90. predavao stručne
predmete iz šumarstva. Zatim se zapošljava
u šumariji Cerna, u Upravi
šuma Vinkovci, gdje i danas radi kao
revirni inženjer. Poslijediplomski
studij iz znanstvenog područja Iskorištavanje šuma
upisao je školske godine 1993/94. te je, položivši sve
ispite prema nastavnom planu i programu, stekao uvjete
za izradu magistarskog rada.


Magistaski rad Andrije Kristića, dipl. ing. šum. sadrži
156 stranica s brojnim slikama i tablicama. Rad je
podijelio u sedam osnovih poglavlja: Uvod, Problematika
i cilj istraživanja, Mjesto i metode istraživanja,
Rezultati istraživanja, Zaključci, Popis literature,
Prilozi.


Uz dopuštenje povjerenstva, odnosno mentora, dajemo
prikaz dijela sadržaja izrađenog magistarskog rada
koje je povjerenstvo predočilo Znanstveno-nas-
tavnom vijeću Šumarskog fakulteta. Smatramo da se
cjelovitije i bolje ne može ni dati takav prikaz.


U Uvodu pristupnik izlaže razvoj ideje o istraživanju
traktorskih skupova u proredama nizinskih šuma
povezano za njegovu stručnu aktivnost i odabir poslijediplomskog
studija.


Poglavlje Problematika i cilj istraživanja pristupnik
razvija u 6 potpoglavlja obuhvaćajući razvoj mehanizacije
privlačenja drva u Hrvatskoj posebice na području
vinkovačke Uprave šuma, na čijem je području
prihvaćen poseban oblik privlačenja - izvoženje uz primjenu
forvardera i drugih traktora s prikolicom ili polu-
prikolicom. Vinkovci su bili središte razvoja i primjene
takvih strojeva.


Značajnu je ulogu u eksploataciji prorednih lužnja-
kovih šuma odigrala traktorska ekipaža Pionir, kojih je
broj 1985. god. na području spačvanskih šuma dosegao
maksimum (gotovo 70). Pionir ekipaža je domaći proizvod
oblikovan 1972/73. godine
po uzoru na švedske Rottne ekipaže
uvezene na to područje 1967. godine.
Unatoč tehničko-tehnološkoj
zastarjelosti i danas je u uporabi
dvadesetak ekipaža Pionir.


Svjesni nužnosti zamjene ekipaže
Pionir modernijim sredstvima
1993., odnosno 1997. uvode se u
eksploataciju prorednih lužnjako-
vih sastojina suvremena FMV i
Steyr ekipaža. Pri razmatranju rada
ovih strojeva ističe se njihova pozitivna
ekološka komponenta mjerena
minimalnim oštećenjima sas-
tojine. Ekipaže se kreću vlakama,
sortimenti iz sastojine do polupri-
kolice privitlavaju vitlom te utovaruju dizalicom.


U pretposljednjem potpoglavlju pristupnik analizira
neka dosadašnja istraživanja izvoženja drva i privlačenja
drva općenito.


Za temeljni cilj istraživanja pristupnik izabire usporedno
ispitivanje nekih tehničkih i eksploatacijskih parametara
triju traktorskih skupova (Pionir, FMV i
Steyr) u uvjetima nizinskih lužnjakovih prorednih sastojina
spačvanskoga bazena, koje će pripomoći objektivnom
izboru najprihvatljivijeg stroja za izvoženje dr-


99