DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Trinajstić, I.: O rezultatima komparativnih istraživanja
florističkog sastava prašumskih i gospodarskih
sastojina zajednice Fagetum croaticum
abietetosum Ht. u Hrvatskoj. Sum. list 96 (9-10):
334-347(1972).


Trinaj stić, [.: Acidofilne, močvarne šume jele-As.
Carici brizoidis-Abietetum Gorskoga Kotara i
Velike Kapele u Hrvatskoj. Acta Bot. Croat. 33:
175-182(1974).


Trinajstić, I.: Pflanzengeographische Gliederung
der Vegetation des Quarnerischen Küstenlandes
Kroatiens, Jugoslawien. In M.M. Yoshino (ed.):
Local wind bora, 257-265. University of Tokyo
Press (1976).


Trinaj st i ć, I. Sugar, I.: Prilog poznavanju, rasprostranjenosti
i florističkog sastava zimzelenih šuma
i makija crnike (Orno-Quercetum ilicis) na
području zapadne Istre. Acta Bot. Croat. 35: 153-
158(1976).


Tr i n aj s t i ć, I.: Fitogeografsko raščlanjenje klimazo-
nalne vegetacije biogenetskog rezervata Velebit.
Prvi kongres biologa Hrvatske (Poreč). Zbornik
sažetaka priopćenja, 130-132 (1981).


Pa vi et i ć, Zi., Trinaj stić, I., Šugar, I.: Die wärmeliebenden
Hopfenbuchen-Buchenwälder (Os-
tryo-Fagetum Wraber) in Nordwest-Kroatien.
Stud. Geobot. 2: 15-19(1982).


Trinajstić,!.: Mješovite zimzeleno-listopadne šume
crnike i duba (Quercetum ilicis-virgilianae ass.
nov.) južnojadranskog primorja Balkanskog poluotoka.
Akad. Nauka BiH. Radovi 72 (21 ): 525-
530(1982).


Trinajstić, I.: Fitogeografsko raščlanjenje šumske
vegetacije istočnojadranskog sredozemnog područja
- polazna osnovica u organizaciji gospodarenja
mediteranskim šumama. Glas. Šum. Pokuse
Pos. Izd. 2: 53-67 ( 1986).


Trinajstić, I.: Sintaksonomski pregled biljnih zajednica
planine Biokovo. Acta Biokovica 4: 143-
174(1987).


Trinajstić, I.: Taksonomska problematika hrasta
lužnjaka Quercus robur L. u flori Jugoslavije.
Glasn. Šum. Pokuse 24: 101 -116 ( 1988).


Trinajstić, I.: O problemu sintaksonomske pripadnosti
šuma alepskog bora - Pinus halepensis
Miller u jadranskom primorju Jugoslavije.
Glasn. Šum. Pokuse 24: 233-245 (1988).


Trinajstić, I.: Šumska vegetacija otoka Brača.
Glasn. Šum. Pokuse 26: 183-205(1990).


Trinajstić, I.: Cornus hungarica Karpati u dendo-
flori Hrvatske. Šum. list 114 (3-5): 127-132
(1990).


Rauš, Đ., Meštrović,Š., Trinaj stić,I., Vuke-
1 ić, J., Španj ol, Ž.: Zaštićeni prirodni objekti
u hrvatskim šumama. U Đ. Rauš (ed.): Šume u
Hrvatskoj, 109-220 ( 1992), Zagreb.


Rauš, Đ., Trinajstić, I., Vukelić, J., Medve-
dović, J.: Biljni svijet hrvatskih šuma. U Đ.
Rauš (ed.): Šume u Hrvatskoj, 33-78 ( 1992), Zagreb.


Trinajstić, I., Rauš, Đ., Vukelić, J., Medve-
do v i ć, J.: Karta šumskih zajednica Hrvatske. U
Rauš, Đ. (ed.): Šume u Hrvatskoj, 79-80 (1992),
Zagreb.


Trinaj stić, I., Krstinić, A.: Natural hybrid Salix
alba x S. fragilisx S. caprea (S. x savensis Trinajstić
et Krstinić) - inherinence of some characters.
Proc. of Willow symposium, 232-233
(1992), Edinburgh.


Trinajstić, I.: Pretplaninske bukove šume (Doroni-
co-Fagetum ass. nov.) planine Biokova u Hrvatskoj.
Glas. Šum. Pokuse, Pos. Izd. 4: 35-44
(1993).


Trinajstić, I.: Mezofilna šuma običnoga graba (as.
Anemone-Carpinetum betuli Trinajstić 1964) u
Istri. Šum. list 118(3-4): 81 -84 ( 1994).


Trinaj stić,!.: Sintaksonomska istraživanja šuma crnike
(Quercus ilex L.) u istočnoj Istri (Hrvatska).
Šum. list 119,223-226(1995).


Trinajstić, I.: Plantgeographical division of forest
vegetation of Croatia. Ann. Forest. 20 (2): 37-66
(1995).


Trinaj stić, I., Franj ić, J.: Listovi kratkoga plodnoga
izbojka, osnova za morfometrijsku analizu
lista hrasta lužnjaka (Quercus robur L., Faga-
ceae). Unapređenje proizvodnje biomase Šumskih
ekosustava 1: 169-178 ( 1996).


Krstinić, A., Trinajstić, I., Gračan, J., Fra-
njić, J., Kajba, D., Britvec, M.: Genetska
izdiferenciranost lokalnih populacija hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u Hrvatskoj. Zaštita šuma
i pridobivanje drva 2: 159-168 ( 1996).


Trinajstić, I.: Taksonomska problematika hrasta
lužnjaka u Hrvatskoj. In D. Klepac (ed.): Hrast
lužnjak u Hrvatskoj: 96-101 ( 1996).


Trinajstić, I.: Vazdazelene šume crnike i crnoga jasena
(Fraxino orni-Quercetum ilicis H-ić.
/1956/1958) na otoku Cresu (Hrvatska). Rad.-
Šumar. Inst. Jastrebar. 32 (2): 13-18(1997).


Trinajstić, I.: Nomenklaurno-sintaksonomska revizija
submediteranskih šuma crnoga bora (Pinus
nigra Arnold) u Hrvatskoj. Šum. list 122 (3-4):
147-154(1998).


Trinajstić, I., Kamenjarin, J.: Fitocenološko-
sintaksonomska istraživanja vazdazelenih šuma
česmine (Quercus ilex L.) na otoku Čiovu. Šum.
list 122 (5-6): 207-211 (1998).


Trinaj stić, I., Franj ić, J.: Šume bukve s dlakavim
šašom (Carici pilosae-Fagetum Oberdorfer
1957) u vegetaciji Hrvatske. Šum. list 123 (7-8):
311-321 (1999).


Doc. dr. se. Josip Franjić


98