DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 10     <-- 10 -->        PDF

I. Martinić: KOLIKO SMO BLIZU EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOJ UPORABI MLHAN1ZAC1JH U ŠUMARSTVU? Šumarski list br. I 2,CXXIV(200H),3-13


sabijanje tla, određeno kao njegova obujamna deformacija
(Gam eda i dr. 1987, H or vat 1994).
Osim uobičajenog sabijanja tla prolaskom vozila
šumskim tlom nastaju i druga djelovanja: premještanje
tla, utjecaj na eroziju, gubitak naslaga te oštećenje stabala
i pomlatka.


Poznata su neka djelovanja deformacija tla na vegetaciju
i vodni režim:


posljedica sabijanja tla je smanjenje prirasta šumske
biomase, ali i kvalitete drva,


rast drveća na tlu obnovljene vlake doseže 80% rasta
na nedirnutom staništu,


klizanje kotača važan je čimbenik u povećanju negativnog
djelovanja vozila na tlo.


Dok se na gaženja tla, osim nekim značajkama vozila,
najviše može utjecati pripremom rada i drugim
organizacijskim mjerama, na sabijanje tla odlučujući
utjecaj imaju upravo značajke vozila i stanje tla.


Svi su istraživači ove problematike suglasni o postojanju
izražene ovisnosti između veličine štete od sabijanja
tla i težine (mase) vozila. No, i mnogi drugi čimbenici
djeluju na veličinu štete, bilo u pozitivnom ili negativnom
smislu, uključujući čimbenike staništa poput
savitljivosti i čvrstoće tla pri određenim vremenskim
uvjetima, proizvodnih čimbenika kao što su intenzitet
prometa, tlaka uporabljene opreme na podlogu, oblik
strojeva i radne metode. Provedena su mnoga vrijedna
istraživanja s mnogih stajališta u raznim zemljama, od
strane pedologa, šumara ili stručnjaka drugih struka.


Osnovna su pitanja koja se proučavaju u svrhu istraživanja
vozila na tlo (Fro eh 1 ich 1989):


1 ) kod koje razine oštećenja dolazi do smanjenja prirasta
drveća,


2) koje se promjene događaju u tlu određene mokrine
pri prolasku nekog vozila,


3) koje mogućnosti postoje za povećanje proizvodnosti
oštećenoga tla,


4) koje su značajke vozila najvažnije za oštećivanje tla
te kako konstruirati šumsko vozilo da bi se smanjilo
to oštećivanje,


5) kolike su gospodarske posljedice oštećivanja.


Postoje pokušaji kvantificiranja graničnog oštećivanja
tla. Pri tomu se graničnim sabijanjem tla smatra
ono gdje je ukupni prostor pora smanjen zalO %. U istome
radu Froehlich (1989) zaključuje da povećanje
gustoće tla njegovim sabijanjem, dakle obujamna
deformacije tla, značajno utječe na rast biljaka.


Hunter ( 1991 ) iznosi da sabijanje tla ne smanjuje
prirast biljaka samo po sebi, već da zbog pogoršanoga
zračno-vodnog režima dolazi do smanjenja hranidbe
biljaka, a time i slabijeg prirasta.


Smith i dr. ( 1989) istraživali su posljedice primjene
strojeva na šumskim radovima u brdsko-planinskom


području. Procijenili su smanjenje prirasta po 1 ha na
10% bez udjela traktorskih izvoznih putova, ali pribro-
jivši štete zbog pripreme staništa i mehanizirane sadnje.
Isti autori iznose da je kod privlačenja na sloju
dubokoga snijega, oštećivanje tla bilo značajno manje.


Hildebrand (1989) je mjereći veličinu pora u tlu
nakon prolaska vozila kod privlačenja ustanovio daje
sabijanje tla veće ako je tlo bilo vlažnije te ako je vozilo
imalo uže gume i privlačilo veći teret. Isti autor naglašava
da bi povremeno smrzavanje tla bilo jedino djelotvorno
u procesu vraćanja tla u ranije stanje, ali u umjerenoj
zoni ovaj proces ne zahvaća tlo dovoljno duboko.
Bujanje i smanjenje obujma tla zbog promjena njegove
mokrine vrlo je ograničeno u tlima lagane i srednje grade,
uzrokujući da obnova konačno ovisi o biološkim
procesima u tlu. Polazeći od postavke da tip pneumatika
(gume) i njegov tlak neznatno utječu na sabijanje vlažnih
tala, inzistira se na smanjenju oštećenja ponajprije
kretanjem vozila po putovima i privlačnim vlakama.


Kairiukstis iSakunas (1989) su zamijetili veće
oštećivanje glinovitih vrsta tala na radu sa specijal-


Slika 4. Nepovratna degradacije tla na traktorskoj vlaci
Figure 4. Irreversible destruction of soil on skidding roads


8