DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 95     <-- 95 -->        PDF

MONTI E BOSCHI


(talijanski časopis za ekologiju i tehniku primjenjenu na šume i planinski ambijent)
Iz broja 3-4, svibanj-kolovoz 1999. dajemo osvrt na sljedeće priloge:


Motta R. , Haudemand J. - C: Uzgoj Alpskih
šuma, koje su pod direktnom zaštitom - šuma "Ban
de Ville" - Cuormayer (Aosta).


Autor upozorava na činjenicu daje u mnogim djelovima
Alpa opstanak čovjeka i naselja ovisan o postojanju
šuma.One osiguravaju zaštitu od lavina, odrona kamenja,
štite tlo od erozije, reguliraju smjerove tokova
bujica i utječu na klimu i kvalitet zraka.


Utjecaj čovjeka u prošlosti doprinio je smanjenju
areala šuma i proširenju pašnjaka. U novije doba djelovanje
čovjeka bilo je usmjereno na promjenu strukture
šuma, kao npr. forsiranje ariša (L. decidua Mili.) i smreke
(R abies L.) na račun jele (A. alba Mill.) i limbe (P
cembra L.)


Ove šume u posljednjim decenij ama gube tradicionalne
uporabne vrijednosti, a poprimaju važniju ulogu
u zaštiti naselja i tla te pogoduju razvoju turizma i rekreacije.


Radi zaštitne funkcije ovih šuma već u prošlosti su
propisivana ograničenja sječa (dekreti iz 1200 g.), dok
su u nekim dolinama posječene kompletne šume radi
proširenja pašnjaka ili obradivog tla.


U zaštitnim šumama radi postizanja minimalnog
stanja stabilnosti poduzimaju se samo najnužniji uzgojni
zahvati (cure minime).


U šumi "Ban de Ville" - Courmayeur samo 1/3 površine
ima potrebnu stabilnost. U ostalim djelovima je premali
udjel ariša u populaciji smreke, nedovoljna prirodna
obnova, a prisutne su i štete od Ips typographusa i Heterobasidion
annosuma, kao i štete od divljih papkara.


Očita je potreba za intervencijom u cilju popravka
stabilnosti primjenom uzgojnih i zaštitnih mjera.


Marseglia P.: Razvoj vegetacije u Prirodnom
rezervatu "Orientata" - Campolino (Pistoia). Ovaj
prirodni rezervat je osnovan 1967. g., a zatim proširen
1972. g. na 98 ha sa namjerom da zaštiti i sačuva najvažniju
reliktnu populaciju smreke (P abies Karst) na
Apeninima.


Zona je proučavana već 1936. g. kada je Chiarugi
analizom tresetnog peluda iz jezera Greppo istraživao
prisutnost smreke. Proučavanja su nastavljena dalje sa
svrhom poduzimanja potrebnih mjera za zaštitu smreke
u konkurentskoj borbi na napuštenoj skijaškoj stazi.


Rezervat se nalazi na visini 1450-1800 m nadmorske
visine. Klima je tipično planinska, sa srednjom godišnjom
temperaturom od 6,8° C i prosječnom godišnjom
količinom oborina od 2.500 mm, sa snježnim pokrivačem
koji se zadržava do kraja svibnja. Teren je ne


ravan često nagnut, djelomično bez vegetacije ili s početkom
prisutnosti pionirskih vrsta na obilnim nanosima
erodiranog materijala.


Unutar rezervata je evidentirano 10 pokusnih ploha
veličine 25-100 m2 sa različitim prisustvom pojedinih
vrsta. Smreka nalazi praktično povoljne uvjete samo na
višim predjelima Rezervata između 1650 i 1800 m nadmorske
visine, gdje je konkurencija bukve i jele manja.


Rezultat istraživanja je potreba za hitnom primjenom
uzgojnih mjera, koje su bile predviđene još 1977.
g., te postupno oslobađanje grupa crnogorica (smreke i
jele), koje su prisutne u srednjem i nižem dijelu rezervata
u sklopu šume bukve i jele.


Povijest, umjetnost i turizam


Vianell i A.: Drveće u umjetnosti


Autor u ovom članku obrađuje prisutnost kulta drveća
u likovnoj umjetnosti svih epoha. Svojom ljepotom
i postojanošću impresioniralo je umjetnike stare
grčke kulture, srednjeg vijeka, renesanse i dalje sve do
najnovijeg doba.


Kao ukrasni element drveće je sastavni dio kreacija
unutar objekata kulturnog zbivanja, palača, grobnica,
sakralnih i drugih prostora kao glavni ili sporedni likovni
sadržaj.


Sinteza čovjek-priroda dolazi do punog izražaja u
vrijeme renesanse. Umjetnici petnaestog i šestnaestog
stoljeća kao što su Piero della Francesca, Leonardo da
Vinci, Raffaelo, Giorgione, Tiziano, Brueghel il Vechio
te Rembrandt, sve više unose u svoja djela sadržaje krajolika
sa drvećem kao dominirajućim objektom. Taj put
slijede i neki postimpresionisti kao Van Gogh, Gaugin i
Cezanne.


Autor navodi daje "Oluja" (La tempesta) od Giorgione-
a praktički prva talijanska slika krajolika sa prikazom
stabla, koje čini pozadinu ženi s novorođenim djetetom.


Elemente prirode i drveća osobito njeguju naturalisti
kako talijanski tako i francuski: Giovanni Segantini,
Giovanni Fattori, Jean Baptiste Corot i dr. Unutrašnjost
šuma, igra svjetlosnih zraka u polutami vegetacije, treperenje
listova posebno oduševljava slikare impresioniste,
koji u tome nalaze motive svojih likovnih djela.


Šumska filatelija
Boggia L.: Južnoafrička republika - tjedan
drveća


Početkom rujna svake godine u Južnoafričkoj republici
se slavi "Nacionalni tjedan drveća" u znak važno
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 96     <-- 96 -->        PDF

sti uloge drveća (vegetacije) na našoj planeti, a u svrhu 1. Boscia albitriinca (Burch) ili pastirsko drvo - 6 do
zaštite i širenja šumskih površina. 7 m visoko vazdazeleno drvo iz porodice Cappari-


Ukupna površina zemlje iznosi 122,104.000 ha, od claceae.
čega 7% ili 8,499.000 ha pokrivaju šume. Bogatstvo 2. Rhus lancea L. - Lokalno ime Karee iz porodice
vrsta dosiže cifru preko jedne tisuće, a svrstano je u 350 Anacardiaceae - vazdazeleni grm, koji može poprirodova.
U predjelima koji obiluju kišom smještene su miti oblik stabla do 10 m visine.
prirodne šume. U istočnom planinskom djelu imaju šu


3. Adansonia digitata L. C. (baobab) iz porodice Bomme
zaštitnu ulogu (erozije), a na sjeverozapadu na rubacaceae
- vrlo poznato drvo visoko preko 40 m,
bovima pustinja služe kao zaklon za životinjski svijet,


koje doživi i 3000 g., a koje je do sad već često prekoji
se nalazi izvan nacionalnih parkova. Šume su znazentirano
na poštanskim markama.


čajan temelj razvoju turizma.


4. Acacia tortilis (Forsk) ili A. spirocarpa Höchst ex A.
Pored prirodnih šuma značajne su i nove plantaže Rich sa lokalnim imenom akacija - kišobran iz porouglavnom
u privatnom vlasništvu. Pokrivaju površinu dice Leguminoseae - trnovito stablo, čija krošnja
od 1,365.000 ha od kojih preko polovice otpada na cr-ima oblik kišobrana.
nogoricu.


Ova izdanja poštanskih maraka posvećena "Tjednu
Šumski fond predstavlja osnovu za dosta brzi razvoj drveća" su značajan doprinos poznavanju južnoafričke


drvne industrije (pilanarstvo, proizvodnja ploča) te pavegetacije,
koja još nije u potpunosti poznata i sistemapirnu
i kemijsku industriju. Južnoafrička republika je tizirana.
treći potrošač drvne mase na afričkom tlu.


U okviru proslave "Tjedan drveća", na godišnjicu


Franc Grospić, dipl. inž.


Poštanske službe izdane su četiri poštanske marke prema
crtežu slikara Van Gogh-a i tiskane u litografiji.
Marke su bez iskazane vrijednosti i služe za unutarnji
poštanski promet, a predstavljaju četiri različite vrste
drveća i to:


Za one koji su zaboravili!


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1999. GODINI :
za zaposlene članove 120 kn


- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- zapoduzeća 500 kn + PDV
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb


Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRORAČUN br 70313-280-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo