DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ne plaćaju štete u staništu vuka, već da umjesto toga dobivaju
paušalnu godišnju premiju (subvenciju) po grlu
stoke i to bez obzira na to je li bilo štete. Time bi stočari
bili izravno motivirani da brižno čuvaju svoje životinje,
a da im premije budu dobitak.


Kratkoročne privremene mjere (za dvogodišnje
predviđeno razdoblje 1999 - 2000) predviđene Planom
gospodarenja vukom posebne su za svaku definiranu
zonu odnosno podzonu. Tako se za zonu A1 (Gorski kotar,
Lika) predviđa da se u slučaju da brojnost vukova
lokalno stane izazivati značajnije gubitke u gospodarenju
gospodarski vrijednih vrsta divljači koje su prirodni
plijen vuka, a da se stabilnost vučje populacije može
stručno i znanstveno dokazati, može odobriti redukcijski
zahvat. Unutar zone A2 (Južna Hrvatska) određeno
je područje omeđeno rijekama Krkom i Cetinom


(317.700 ha) za koje se zbog naglašene štete od vukova
na domaćoj stoci (75,3% svih registriranih napada)
predviđa mogućnost donošenja mjera regionalnog i
vremenski ograničenog dozvoljavanja odstrela vukova
u aktivnoj i preventivnoj obrani stoke za razdoblje
važenja plana, a s tim u svezi i prestanak plaćanja šteta.
Među predviđenim akcijama koje se na tom i drugim
područjima imaju provesti stoji i ona o izbjegavanju
prihranjivanja jelenske i srneće divljači te divljih svinja,
posebno ako se time izazivaju njihove koncentracije,
te uklanjanje ograda za divljač i drugih zapreka u
staništu vuka koje ga smanjuju i/ili komadaju.
Kako je ulov zaštićenih zvijeri, u ovom slučaju vuka,
na temelju postojećeg Zakona o zaštiti prirode moguć
samo u "znanstvene svrhe" posebnim amandmanom
zatražena je dopuna citiranog zakona, kako bi se
predvidjela mogućnost dopuštenja odstrijela ponekih
zaštićenih predatora, a na osnovi dopuštenja DUZPO-a
i zbog gospodarskih odnosno sigurnosnih razloga
(zbog većih gospodarskih šteta, zbog javnog zdravlja i
sigurnosti).


Radnu skupinu za izradu Privremenog plana gospodarenja
s vukom u Hrvatskoj sačinjavao je tim znanstvenika
i stručnjaka okupljenih oko stalnog Povjerenstva
za praćenje populacije risa i vuka DUZPO-a u sastavu:
prof. dr. sc. Đuro Hub er, mr. sc. Josip Kusak,
mr. sc. Darko Kovačić, Alojzije Frković, Jasminka
Radović i Željko Štahan. Podatke korištene u
analizi odštetnih zahtjeva prikupili su ovlašteni vještaci
DUZPO-a: D. Bosi lj evac, I. Šupe, S. Kokić, B.
Sabić, J. Tomljanović, M. Šaban, M. Rukavina,
A. Petković, A. Grgas, I. Knez, A.
Krmek i V. Skorup.


Brošuru Privremeni plan gospodarenja vukom u
Hrvatskoj moguće je naručiti kod izdavača na adresu:
Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Odjel za
zaštićene biljne i životinjske vrste, Ulica grada Vukovara
78/111, 10 000 Zagreb.


Alojzije Frković


HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON


Zamisao o ediciji Hrvatskoga biografskog leksiko


na (HBL-a) potaknuo je već godine 1975. Miroslav


Krleža , direktor ondašnjega Jug. leksikografskoga


zavoda. Nakon dugotrajnih rasprava i priprema utana


čen je, početkom 1978., temeljni kriterij ovog Leksiko


na: "prikaz životopisa ili životnih podataka s biblio


grafskim informacijama svih ljudi (plemena i obitelji)


od najstarijih vremena do današnjih dana, koji su se bi


lo čime istakli u izgrađivanju hrvatskoga duhovnog i


materijalnoga života... bilo da su djelovali u domovini,


široj zajednici ili u tuđini, kao i svih stranaca koji su se
(uključili u hrvatski život".


Višestoljetna dokazana briga naših pučana (gradski
statuti iz 1103-1272, 1539. i si.) za očuvanje šuma i suvremeni
dometi hrvatskoga šumarstva u cjelini, a ponajprije:
očuvanost gospodarenih prirodnih šuma i zaštićene
prirode, vrijedni istraživački rezultati pa tradicija
i visoka razina ukupne šumarske struke, publikacija i
fakultetske nastave - nudili su HBL-u realnu osnovu za
kriterijski odabir najistaknutijih stručnjaka iz različitih
bioloških, ekoloških i ostalih šumarskih i drvno-industrijskih
specijalnosti.


Prva knjiga Leksikona, pod uredničkim vodstvom
dr. Nikole Kolumbića, tiskana je god. 1983., a obuhvaća
životopise mnogih zaslužnih hrvatskih djelatnika
s početnim slovima prezimena, A - Bi, među kojim
su i ova dvanaestorica šumara: Ante Abramović ,
Oskar Agić, Dragutin Andrašić, Milan Androić,
Milan Anić, Zvonimir Badovinac, Stanko Bađ
u n, Josip B a 1 e n, Pavle B a r i š i ć, Pravdoje B e 1 i a,
RokoBenić i Stjepan Bertović.


Druga knjiga Leksikona (Bj - C), na čelu s glavnim
urednikom dr. Aleksandrom Stipčevićem , objavljena
je god. 1989. Osim uglednika mnogih profesija, u
knjizi su i životopisi petnaestorice šumara, a ti su: Francesco
Alessio Bocchina, Petar Bogner, Stevan
Boj an in, Andrija Borošić, Marijan Brežnjak,
Vladimir Bruci, Zlatko Bunjevčević, Dimitrije
Bura, Matej B u t k o v i ć, Zvonko Car, Vatroslav (Ignac)
Cerman, Đuro Cesarić, Draženko Cestar,
Rudolf Ci vidini i Milan Crnadak.


Treću knjigu Leksikona (Č - D) tiskanu 1993., priredio
je glavni urednik dr. Trpimir Macan . Među
mnogobrojnim istaknutim pregaocima u različitim dje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Hrvatski


biografski


leksikon


**3ES88iÄ


4


E - Gm


Ä


&2Z3&


r
r
LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD


Miroslav Krlcža
Frankopanska 26
10000 Zagreb


dtp:t (»*i;-v Ä KuTi^,i.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 94     <-- 94 -->        PDF

latnostima, petnaest su i poznati hrvatski stručnjaci: Ivo pov i ć, osnivač prvoga zoološkog vrta u Zagrebu, ujeČ
e o v i ć, Vilim Č m e 1 i k, Bogomil Č o p, Franjo Č o r -dno i na Balkanu; Jure Francetić, političar, krilnik i


dašić, IvoĆipiko, Adolf Danhelovsky, Ivo Dekan
ić, Bogdan Dereta, Tomislav Di mitro v, Adolf
Divald, Manojlo Di vjak, Vilim Dojko v ić, Petar
Dragišić, Milan Drnić i Milan Durst.


Četvrta knjiga Hrvatskoga biografskog leksikona
(E - Gm) predstavljena je 22. listopada 1998. u Velikoj
dvorani Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.
Nakon akademika Dalibora Brozovića , glavnog
ravnatelja LZ-a, o toj su značajnoj knjizi govorili akademik
Nikola Batušić,prof. dr. Vladimir Mu lj ević
i dr. Trpimir Macan, povjesničar, leksikografi sadašnji
glavni urednik HBL-a.


Tijekom rada na sve četiri knjige treba naglasiti veliko
zalaganje Mladene Tkalčević , stručne tajnice,
mr. Jasne Š i k i ć, članice Uredništva - koja je bila, prisjetimo
se, i vrlo zaslužna stručna tajnica svih triju svezaka
(1980 1987) Šumarske enciklopedije LZ-a - te
prof. inž. Oskara P i š k o r i ć a, člana Uredništva struka
HBL-a, koji je, uz ostalo, izvješćivao o prve tri knjige
HBL-a u Šumarskom listu god. 1984. (str. 249-251) i
god. 1994. (str. 317).


HBL-4., slično dosadašnjim, veličine je 25x17 cm,
tvrdo ukoričen, u zlatotisku. Obuhvaća 49 araka s
XV+766 stranica (ukupno 77 640 redaka), s 1324 natuknica/
životopisa te 483 crno-bijelih i 103 slika u boji. O
visokoj kvaliteti njegova sadržaja jamči i 16 stručnotehničkih
skupina LZ-a te impozantan broj od 261 zavodskih
i izvanjskih specijaliziranih suradnika/obrađivača
leksikografske grade.


I ova se knjiga HBL-a odlikuje pomnim odabirom
osoba i opsega biografsko-bibliografskih opisa mnoštva
uglednih pojedinaca i obitelji iz političkog, javnog,
kulturnog, znanstvenog i gospodarskoga života tijekom
hrvatske povijesti. Između mnogobrojnih navode se:
Eltz (von Eltz) njemačka plemićka obitelj i Jakob
Eltz Vukovarski, političar; ugarske velikaške obitelji
Erdödy i Esterhäzy i plemići Festetić . Čak
je 41 stranica posvećeno mnogim članovima plemićkoga
roda Frankapan (Frankopan), slavnih hrvatskih
velmoža, koji su između XII. i XVII. st. bili trajni ili povremeni
gospodari mnogih posjeda. Potresenost izaziva
Fran II. Krsto Tržački Frankapan, pjesnik i
urotnik, pogubljen u Bečkom Novom Mjestu, 30.
travnja 1671., a zanos pobuđuje Ljudevit Gaj (18091872),
hrvatski preporoditelj i književnik, vođa ilirskoga
pokreta.


Dojmljiva je i plejada kulturnih djelatnika, uglavnom
iz XIX. i XX. st., među kojima su: Bartol Fel binger,
graditelj; Vladimir Fi lako vac, slikar i kipar
(animalist) i kćeri mu Asta Fi lak ova c, glumica,
pedagog i Ljerka Fi lako vac, slikarica; Mijo Fili


hrvatski vitez; Robert Frangeš Mihanović, kipar;
Aleksandar Freudenreich , arhitekt (pisac knjige:
Narod gradi na ogoljelom Krasu, 1962. ); Branko Gavel
1 a, kazališni redatelj, pedagog, teatrolog i pisac;
Ivan General ić i sin mu Josip, naivni slikari i Mato
Generalić, naivni kipar; Ksaver Šandor Gj a 1 sk i,
književnik i Franjo Glaser, nogometaš i trener.


U četvrtoj knjizi HBL-a spominju se i ovi ugledni
hrvatski prirodoslovci: Ante Ercegović , botaničar,
zoolog i oceanograf; Dragutin Franić , geografi planinar
(pisac prve monografije o Plitvičkim jezerima,
1910); Artur G a v a z z i, geograf; Andro G i 1 i ć, geofizičar,
sveuč. predavač (i na Šumarskom fakultetu);
Umberto Girometta , prirodoslovac, speleolog, planinar
i publicist; Stjepan Gjurašin, botaničar (predavao
i na Šumarskoj akademiji); Stjepan Glavač ,
kartograf i prvi profesor filozofije na zagrebačkoj
Akademiji.


Među zaslužnim stručnim i znanstvenim šumarskim
djelatnicima u četvrtoj su knjizi HBL-a predstavljena
ova trinaestorica: Nikola Eić, Borivoj Emrović,
Rudolf Erny, Josip Ettinger, Mladen Figurić,
Stanko Flögl, Stjepan Frančišković, Alojzije
Frković, Ivica Frković, Pavle Fukarek, Emil
Georgijević Spiler, Dušan Gjukić i Vjekoslav
Glavač. Njihove su biografije priredili O. P i skori ć
i S. Bertović.


U dosad izašle 4 knjige HBL-a (A- Gm) obuhvaćeno
je 3196 stranica, 6424 životopisa, 296 000 redaka,
1919 c/b i 330 fotografija u boji. U cijelosti se predviđa
osam knjiga.


U ovom sažetom prikazu, za šumarsku javnost nemoguće
je opisivati svekolike odlike i vrijednosti Leksikona,
ali se može naglasiti i potvrditi zaključak iz njegovog
prospekta: ... "HBL je nezaobilazan kompendij
ukupnoga proučavanja hrvatske baštine i suvremenih
dostignuća, prikaz stoljetne kulture i civilizacije s gledišta
djelovanja pojedinaca. Znanstvenom utemeljenošću
svoje koncepcije, faktografskom pouzdanošću,
leksikografskom probranošću i sažetošću te stilskom
jasnoćom, HBL jest pouzdano pomagalo, opsežan i nezaobilazan
priručnik i vodič svakomu zainteresiranom
čitatelju".


Opisima života i rada zaslužnih pojedinaca HBL izgrađuje
zadivljujući mozaik o duhovnoj snazi i vrijednom
povijesnom učinku cijeloga hrvatskog naroda, kojemu
se toliko uporno, ali i uzalud, nastoji poniziti i osporiti
visok općekulturan europski doprinos i domet.


Prof. dr. sc. Stjepan Bertović