DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 86     <-- 86 -->        PDF

proizvodi kartonski papir reciklažom staroga papira, a
drugi proizvodi papir iz uvezene celuloze. Celulozno


Slika 3. Tanki sortimenti mekog drva za potrebe kemijske prerade,
Njemačka.
(Foto: I. Oštrić)


OBLJETNICE


drvo kao sirovinu izvozimo djelomično, a djelomično
propada u šumi, jer ni Belišće ne može sve količine preraditi.


Realnost započete koncepcije brze proizvodnje drvne
mase u gustim nasadima potvrđena je na području
Šumskog gospodarstva u Osijeku, gdje je na površini
0,9 ha, kroz 6 godina, uzgojeno 113 tona biomase. U
Šumarskom listu čitamo da se u drugim zemljama podižu
nasadi topola u gustim razmacima 2 x 2 i 3 x 3 m,
kako bi se postigao brži prethodni i glavni prihod za
šumarstvo i sirovina za industriju. Šveđani se pak
mogu pohvaliti i s uzgojem što veće količine biomase
ili gorivog drveta, koje služi za pogon toplana i elektrana,
dok šumarstvo, u koje se uvlače politički pogledi
nije u stanju ni samo sebe održati, a kamoli podmiriti
potrebe profitabilne industrije.


Ivan Oštrić, dipl. inž.


100. OBLJETNICA PRVE DRUZTVENE IZLOŽBE ROGOVLJA
I LOVAČKIH TROFEJA U ZAGREBU
Potresao nam rik jelena visoku, oživjela
srna nizku šumu, i riesila
nam i opet divokoza mrke visove gora


Miroslav Kulmer


(na otvaranju izložbe u Zagrebu 1. II. 1899.)


Prvi veljače t.g. ostati će zadugo jedan od najljepših
dana u analima našega družtva. Sjajni uspjeh što polučiš
mo "prvom družtvenom izložbom rogovlja i lovačkih
trofeja ", mogao je one naše lovce, koji su do sada samo
postrance pratili naš rad, uvjeriti daje temelj na kome
družtvo naše počiva jur čvrst i stalan, pak da ćemo, ustrajemo
li i nadalje na dosadašnjoj stazi moći zadatak i
cilj naš doista i polučiti. Mnogobrojni na izložbi posakupljeni
izlošci... napuniše čitav izložbi namienjeni
prostor trofejama, kakovih je još riedko na kojoj lovačkoj
izložbi, u tolikom mnoštvu i vrstnoći bilo na okupu,
predočujući i jasnu sliku, bolje budućnosti plemenitog
lovstva po svim hrvatskim krajevima.


Ovo su uvodne riječi iz osvrta Frana Ž. Kesterčanek
a u Lovačko-ribarskom viestniku1 na prvu lovačku
izložbu Občeg hrvatskog družtva za gajenje lova i
ribarstva održane u Zagrebu od 1. do 6. veljače 1899.,
čije se 100. obljetnice s ponosom i ushitom prisjećamo.
Izložba je održana pod visokim pokroviteljstvom nad


Kcsterčanek, F.: Pokroviteljstvo i program I. obće izložbe rogovlja
i lovačkih trofeja u Zagrebu. Lov.-rib. vjesnik 1899., 1,11.


vojvode Leopolda Salvatora u "izložbenom paviljonu´´
Hrvatsko-slavonskog gospodarskog družtva.


Iako se do kraja 19. stoljeća lovačkoj trofeji nije pridavala
osobita pažnja osnutkom Prvog hrvatskog družtva
za gojenje lova i ribarstva (osnovano 1881) postupno
se u lovaca i lovozakupnika mijenja odnos prema lovačkim
trofejama. Snažan poticaj tim promjenama dala
su i prva lovačka glasila (primjerice naš Lovačko-ribarski
vjesnik koji je počeo izlaziti 1892), koja, uz propagiranje
lovstva kao grane narodnog gospodarstva, potiču
i priređivanje "izložbi rogovlja i lovačkih trofeja".
Prvo značajnije izlaganje lovačkih trofeja Društvo je
imalo najprije na jubilarnoj Gospodarsko-šumarskoj
izložbi godine 1891. u Zagrebu, a pet godina kasnije na
"milenijskoj" izložbi u Budimpešti 1896. godine.


Odluka o održavanju i programu Prve obće izložbe
rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu donesena je na
sjednici upravnog društva 28. prosinca 1898.2 Uz utvrđivanje
pokrovitelja, mjesta i datuma održavanja izložbe
i dr., propozicijama je bilo određeno da za izlaganje i
nagrađivanje dolaze u obzir samo "za posliednje tri godine
u domaćih lovištih ulovljeno rogovlje jelena, lanjca,
srnjaka i divljih kozla", koja rogovlja "moraju biti
pričvršćena na dielu lubanje" s naznakom imena vlasnika
lovišta, lovca odstrelitelja te mjesta i datuma sti


Kestcrčanek, F.: Osvrt na prvu družtvenu izložbu rogovlja i lovačkih
trofeja. Lov.-rib. vjesnik 1899., 4,43; 5, 52-55; 7, 76-78.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 87     <-- 87 -->        PDF

canja trofeje. Pravo na počasne nagrade imali su "uprvome
redu samo izložitelji članovi družtva". Na sjednici
Upravnoga odbora ustanovljena je i posebna "porota",
ocjenjbeno povjerenstvo za ocjenjivanje i vrednovanje
trofeja, u sastavu: Miroslav Kulmer , Stjepan
Erdödy, Ferdo Zikmundosky, Josip Ha vaš i
Fran Ž. Kesterčanek.


Kako je svrha ove izložbe da "predoči svim prijateljima
lova u Hrvatskoj i Slavoniji, do kojega savršenstva
i plemenita divljač u našoj domovini dozriti može,
te kako je stoga umjestno, da i ovu divljač što više goji-


Slika 1. Lovačke trofeje i izlošci vlastelinstva kutjevačkog na Prvoj


družtvenoj izložbi rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu


1899. godine


mo" i riječi dobrodošlice potpredsjednika društva M.
Kul m era, pokrovitelj izložbe nadvojvoda L. Sal vatore
je uz izraze zadovoljstva stoje mogao prihvatiti
pokroviteljstvo, izložbu ocijenio "vanredno zanimivom"
uz napomenu "neka i ova izložba... posjednike
lova i lovce sokoli na novi rad i mar."


A daje "za gajenje lova već u zemlji puno učinjeno"
na najbolji je način pokazala sama izložba na kojoj je
sudjelovalo 37 "izložitelja, sa više od 610parih -većinom
baš samo odabranih srndačjih parožaka, 37parili
jelenjih, 18parih rogova lanjaca i 10parih rogovlja od
divljeg kozla".


Po broju izloženih trofeja prednjačilo je vlastelinstvo
Kutjevačko (obitelj Turković) , ukupno izloživši
130 srnećih, dva jelenska ijedno rogovlje jelena
lopatara. Slijedi zbirka grofa Marka Bombellessa ,
inače predsjednika društva, iz znanog lovišta vlastelinstva
Opeka i grofa Stjepana Erdödya iz vlastelinstva
Jaskanskog sa 40 odnosno 20 "sve odabranih srndačjih
rogova". Njihova dva najbolja srnjaka zajedno s rogovima
srnjaka nadšumara C. pl. Z aj c a iz revira Cetin-
Gomirje kod Ogulina nagrađeni su prvim (zlatnim) kolajnama.
Za današnje pojmove kapitalni rogovi srnjaka
potjecali su još iz Zagrebačke gore (izlošci grofa Kulmera),
Trakošćana, Ivančice, Fužina, Draganca, Čadjavice,
Kerestinca, Križevaca, Žutice ...


Primjetno je daje rogovlja jelena običnog bilo relativno
malo, svega 37. To ne treba čuditi, znajući da su
primjerice u vlastelinstvu Opeka "jeleni tamo tek jedva
desetak godina udomljeni". Po broju i trofejnoj snazi
najbolje jelenske trofeje izložila su vlastelinstva Donji


Slika 2. Nagrađeni rogovi srnjaka na izložbi u Zagrebu 1899. Pri
ocjenjivanju trofeja uzeti su u obzir: opći izgled rogova,
pravilnost i dužina parožaka, ikričavost, opseg ruža, raspon
i težina rogova.


Miholjac i Nuštar, čiji su jeleni odnijeli prvu i drugu nagradu.
Trećom nagradom nagrađen je jelen M. Kramarića
iz Slatine.


Rogovlje jelena lopatara pretežito je potjecalo iz
"zvjerinjaka´Novi Marof, Maksimir i Opeke. Nagrade
su požnjeli oni iz zatvorenih i slobodnih lovišta vlast.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Opeke (I. nagrada), gospoštije Novi Marof (II.), Kutjeva
(III.) i vlastelinstva Zajezd (IV.). Četvrta vrsta izloženih
trofeja, "rogovlja od divljeg kozla", mahom su
bila velebitske provenijencije, kad je tu našu planinu
stanila izvorna divokoza. Kako su stijecani od 1886. do
1890. godine njihove kuke nisu došle u obzir za ocjenjivanje
i nagrađivanje.


Što reći o samom ocjenjivanju i nagrađivanju? Iako
će do donošenja današnjih jedinstvenih međunarodnih
formula za ocjenjivanje lovačkih trofeja Međunarodnog
lovačkog savjeta (CIC) proći još gotovo 40 godina (Prag
1937.) "porota" prve opće zagrebačke lovačke izložbe
imala je točno određena mjerila i pravila "ustanovljenim
po predsjedništvu družtva". Najmanji je dio rada ocjenjbenog
povjerenstva prepušten slobodnoj ocjeni, težeći
da se mjerenjem, vaganjem i računanjem otkloni svaka
moguća pristranost. Iako su trofejno ponajbolji rogovi
srnjaka iz Zagrebačke gore M. Kulmera iz 1897. konkurirali
za najviše odličje "nu postoje g. grof bio članom
porote, nije se taj izložak mogao nagraditi"?


Kod rogovlja jelena običnog i jelena lopatara uzimane
su posebice u obzir ove mjere:"duljina rogovlja,
obseg ruže na panju, debljina izpod krune, izpod sredine
i iznad ruže, težina, broj roglja kao i obći izgled i
pravilnost rogova", što bi u odnosu na današnju formulu
CIC-a odgovaralo: dužini grana rogova, opsegu vijenca
(ruže), opsegu grane između srednjaka i krune,
opsegu grane između nadočnjaka i srednjaka, težini rogovlja
i broju parožaka na granama. Kod izuzetno jakih
trofeja, primjerice jelena "pravilne sedmostruke krune"


L. Salvatora iz Galicije (na izložbi izložen izvan konkurencije)
mjeren je još i raspon rogova ("najveći razmak
šiljka"), dužina nadočnjaka ("očnih roglji") i dužina
srednjaka (´srednjih roglja")). Očito pod utjecajem
Meranov e formule (iz 1895) opsezi grana rogova
mjereni su na najdebljim mjestima umjesto najtanjih,
kako to propisuje sadašnja formula CIC-a.
Kako se još nije znalo za kasniju "privremenu" ili
Biegerovu formulu za ocjenjivanje rogova srnjaka,
"poroti" zagrebačke izložbe biloje važno utvrditi "obći
izgled´ rogova, posebice pravilnost i dužinu parožaka,
ikričavost, "veličinu ruže", raspon rogova i težinu.
Ostaje nepoznanica kako su ocjenjivane i vrednovane
kuke divojarca/divokoze, ali kako nisu došle u obzir za
nagrađivanje (jer nisu stečene u razdoblju od 1896. do
1898. god.) može se zaključiti da i nisu ocjenjivane.
Primjetno je također da u "formulama" nisu korišteni
uobičajeni koeficijenti s kojima se množe srednjaci pojedinih
izmjera, kao i da nisu date konačne ocjene trofeja
kao mogući zbir točaka vrijednosti izmjera i dodataka
za ljepotu. Sve to i ne čudi, ako se ima na umu da
su na čuvenoj svjetskoj lovačkoj izložbi u Beču 1910.
god. nesporazumi i nepravde oko vrednovanja lovačkih
trofeja dostigli vrhunac, potaknuvši tako stvaranje


´. Izložba rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu, Šum. list 3, 1899.,
str. 157-158.


Slika .3. Jedno od ponajboljih rogovlja jelena iz Galicije, izloženo
izvan konkurencije za nagrađivanje.


jedinstvenih "pravednih i nepristranih" formula. Istaknimo
na kraju daje za potrebe nagrađivanja najboljih
trofejnih eksponata, organizator izložbe dao izraditi
posebne "medalje iz kovine", čiji se unikatni primjerci
čuvaju i danas u Lovačkom muzeju HLS-a.


Organiziranjem Prve opće izložbe rogovlja i lovačkih
trofeja u Zagrebu prije ravno 100 godina Hrvatsko
društvo za gojenje lova i ribarstva imalo je za cilj da izložene
trofeje budu vidljivo svjedočanstvo mara naših
lovaca i lovozakupnika oko podizanja broja i kvalitete
uzgajane divljači, svjedočanstvo stručnog znanja, vlastitog
uzgojnog rada i pravilnog odstrjelnog zahvata.
Prije jednog stoljeća organizirati takvu izložbu koja je
imala svoja čvrsta pravila i kriterije glede obrade i porijekla
trofeja, "porotu" s točno određenim propozicijama
za ocjenjivanje i nagrađivanje, izložbene medalje, a
nadasve edukativnu poantu, vrijedno je svake hvale i
divljenja. Vrlo laskava priznanja o toj izložbi donijeli
su listovi poput bečkog "Hundesport und Waidwerk-a",
berlinskog "St. Hubertus-a" i drugih, kao i od onog
mnoštva lovaca i posjetitelja koji su tijekom šest dana
trajanja izložbe hrlili u šumarski dom. Kako je dobra
trofeja podstrek za daljnji uspješni uzgojni rad, dobro
postavljena i organizirana prva zagrebačka izložba bila
je podstrek društvu da nastavi s praksom organiziranja
takvih manifestacija. Već sljedeće 1900. godine Hrvatsko
društvo za gojenje lova i ribarstva organizira drugu,
1902. g. treću izložbu i tako redom sve do 1996.,
kada pravni slijednik društva, današnji Hrvatski lovački
savez u samostalnoj i suverenoj nam domovini
organizira desetu po redu Izložbu hrvatskog lovstva
Zagreb ´96.4


Alojzije Frković


4 Frković, A.: Sve zagrebačke lovačke izložbe (1899 - 1981.),.
Katalog lovačkih trofeja. Izložba hrvatskoga lovstva Zagreb ´96,
str. 23-26.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 89     <-- 89 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


K. v. Gadow , A. Ak?a : INTERNATIONALE KOOPERATION: FERNERKUNDUNGWALDINVENTUR-
WALDWACHSTUM, FESTCHRIFT,
zum 75. Geburtstag Prof. Dr. Dr. h. c. HORST KRAM ER,
11. Juni 1999., str. 112.
To je svečana edicija, posvećena 75. godišnjici rođenja
prof. dr. dr. h. c. Horsta Kramera , umirovljenoga
sveučilišnoga profesora na Sumarskome fakultetu
Sveučilišta u Göttingenu. Knjiga se sastoji od uvoda i 9
članaka. Uvod je napisao Klaus v. Gado w u povodu


75. godišnjice rođenja prof. H. Kramera. Evo nekih
značajnih podataka o slavljeniku. H. Kramer je djetinjstvo
proveo u istočnoj Pruskoj; njegov otac bio je voditelj
šumarskoga ureda Pfeil i upravitelj nadšumarije
Elchwald od 1925. do 1945. godine, stoje utjecalo na
mladoga Kramera, koji se nakon završene gimnazije u
Königsbergu upisao na visoku šumarsku školu u
Eberswalde, gdje ga je zatekao rat. Kao poručnik istočnopruske
topničke regimente u tvrđavi Königsberg
zarobila gaje sovjetska armija (1. rujna 1945) a tek 1.
siječnja 1950. otpušten je iz zarobljeništva. Nakon toga
H. Kramer nastavio je šumarski studij najprije na sveučilištu
u Göttingenu, tj. u Hann. Mondenu, a poslije
toga na sveučilištu u Freiburgu, da bi od 1954. do
1957. okušao šumarsku praksu u saskim šumama. Godine
1957. promoviranje H. Kramer u doktora šumarstva
s disertacijom "Wegebreite und Zuwachs im Angrenzenden
Bestand". U vremenu od 1957. do 1965.
slavljenik je djelovao u različitim sektorima njemačkoga
šumarstva. Od 1958. do 1961. bio je asistent u Institutu
za uređivanje šuma i prirast na Sumarskome fakultetu
u Göttingenu. Nakon uspješno završenoga habilitacijskoga
postupka u lipnju 1962. g. vodi predavanja iz
predmeta Forstiche Ertragskunde i Holzmesslehre
(prirast i dendrometrija). Godine 1974. bio izabran je za
redovnoga profesora i direktora instituta za uređivanje
šuma i prirast. U tom institutu proveo je 30 godina, s time
da je 15 godina bio direktor istoga instituta, uspješno
nastavljajući i proširujući rad svojih vrlo uvaženih
šumarskih znanstvenika, profesora Baader a i
Schobera.
Prof. H. Kramer se već na početku svoje šumarske
karijere posvetio daljinskom istraživanju, pa je u tome
smjeru razvio u svom institutu veliku aktivnost, koju su
sada nastavili njegovi đaci, specijalisti za fotointerpretaciju
i daljinska istraživanja u šumarstvu. To su H.
Kenneweg i A.Akca.


Znanstvena djelatnost prof. H. Kramera je velika.
Objavio je ukupno 250 naslova, od čega su 22 knjige.


Oko 30 publikacija napisano je na engleskom, španjolskom,
švedskom i francuskom jeziku. Problem koji je
ponajviše obrađivao H. Kramer odnosi se na stanište,
klimu, prorede, rast, prirast, stabilitet i sigurnost šumskih
sastojina. Na njemačkome jeziku posebnu pozornost
i vrijednost imaju njegove knjige: Begriffe der
Forsteinrichtung, Nutzungsplanung i Waldwachstumslehre
(Pojmovi o uređivanju šume, Planiranje iskorištavanja
šume, Znanost o rastu šuma).


U međuvremenu je prof. H. Kramer u suradnji s
prof. Akga objavio četvrto izdanje svoje dendrometrijc
Leitfaden für Dendrometrie, jedan od najboljih udžbenika
u kojemu je između ostaloga opisan specijalni
dendrometar Kleine Kramer (mali Kramer), popularan
u Njemačkoj i u svijetu.


Znanstvenu djelatnost nastavlja i poslije umirovljenja.
Značajna su istraživanja inventara i strukture raznodobnih
šumskih sastojina te analize prirasta pojedinih
stabala i šumarska kronologija.


U razdoblju od 1983. do 1985. prof. H. Kramer bio je
dekan Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Göttingenu.
U to vrijeme razvio je veliku međunarodnu šumarsku
suradnju s mnogim šumarskim fakultetima u Pekingu,
Sopronu, Istanbulu, Monterreyu (Mexico). Senator je
akademskoga ureda i voditelj Centra međunarodnih
susreta (Foyer Internationaler Begegnung).


Međunarodna šumarska aktivnost prof. H. Kramera
sastojala se u tome što je primio i podučavao mnoge
inozemne stipendiste; predavao je kao gost profesor u
Berkeleyu, Pekingu, Monterreyu, Valdivii i Stellenbosehu.
Njegovi studenti su mu vrlo zahvalni za višegodišnju
uspješnu praksu na Sveučilištu u Corvalisu
(Oregon).


Godine 1967. Society of Foresters of Great Britain
dodijelio je H. Krameru godišnju nagradu. Postao
je dopisnim članom Kraljevske akademije poljoprivrede
i šumarstva u Švedskoj 1984. godine. Sveučilište
u Nuevo Leon (Mexico) podijelilo mu je počasni
doktorat.


Završavajući ovaj uvod Klaus v.Gado w zahvaljuje
svome učitelju u ime svojih kolega i svoje ime želeći
mu puno zdravlja s molbom za daljnju suradnju i savjete.