DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 9-10, CXXHI(1999), 461-468
UDK 630* 432


ŠUMSKI POŽARI U HRVATSKOJ - POVOD ZA RAZMIŠLJANJE


FOREST FIRES IN CROATIA - A MOTIVE FOR CONSIDERATION


Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: U ovom je članku dan kratak prikaz iz opsežne studije o razvoju
organizirane zaštite šuma od požara u našoj zemlji, koja je začeta pod kraj
1981. godine, kao i o nekim nedostacima toga razvoja. Članak se usredotočuje
na dva stajališta požara na otvorenom: požarno istraživanje i požarno upravljanje.


Znanstveno istraživanje proširuje poznavanje o požarima na otvorenom.
Nova znanja i tehnologije koje se razvijaju bit će potrebni da podrže učinkovito
požarno upravljanje u jednoj sve više kompleksnoj okolici.


Prirodna uloga požara u šumskim ekosustavima postaje sve više zanimljivom
i stoga požarno upravljanje zahtijeva daleko više znanja o vatri i znatno
više sofisticiranog odlučivanja, nego stoje to s nadzorom vatre.


K Ij učne r ij e č i: Sustavi za podršku u odlučivanju, tipovi goriva, zapa-
Ijivost i gorivost šumskih goriva, izvješće eksperata iz Kanade, klima-požarna
područja.


UVOD - Introduction


U 1998. godini bili smo svjedoci brojnih i velikih Nakon šumskog požara sve općekorisne funkcije nešumskih
požara duž našeg priobalja, a posljedice su bile staju, a ekološka je šteta višestruko veća nego sagorjela
stravične: gubitak ljudskih života, spaljeni domovi, gudrvna
masa. Prema tomu, čovjek, jedino svjesno biće u
bitak imovine i uništeno raslinje. ekosustavu, a uz to i sam ugrožen, mora u svojoj borbi


za opstanak pronaći sredstva i načine za očuvanje pri


Šumski su požari gotovo potpuno podvrgnuti hirorodnih
uvjeta svoga opstanka.


vitosti vremena. Učinci vremena i klime na šumske
ekosustave i požare vrlo su zamršeni. Varijacije vremeZa
razliku od nekih razvijenih zemalja, u nas je relana
i klime mogu gorivi materijal u šumi dovesti u suho i tivno kratko razdoblje od pokretanja inicijative za uszapaljivo
stanje, čime su odlučujući za zapaljenje ili popostavu
organizirane zaštite šuma od požara. Ona zapodržavanje
izgaranja. Prema tomu, vrijeme bitno utječe činje sa 6. ožujkom 1975. godine, kada je Savezno izvrna
pojavu šumskog požara. Kad jednom nastane požar, šno vijeće bivše SFRJ zadužilo Savezni sekretarijat za
vrijeme također utječe na njegovo ponašanje i kontrolu. narodnu obranu (SSNO) i Savezni komitet za poljopri


vredu "da pokrenu inicijativu za zaključenje međure


Šuma kao opće društveno dobro nacionalno je bo


publičkog dogovora o nabavci i korištenju specijalnih


gatstvo i o njoj se mora brinuti cijela zajednica. Na gloaviona
za gašenje šumskih i drugih požara ". Na teme


balnoj razini, te su funkcije odlučujuće za život na Zelju
toga, s proizvođačem protupožarnih zrakoplova


mlji, paje cijelo čovječanstvo odgovorno da se one odrCANADAIR
LIMITED iz Montreala (Kanada) 28. ve


žavaju i unapređuju. U brizi o zaštiti šuma, u usporedbi
ljače 1980. godine potpisan je ugovor o isporuci četiriju


s brojnim štetnim činbenicima, požari su najopasniji.
protupožarnih zrakoplova CL-215, s tim da isporuka


bude do kraja lipnja 1982. godine, stoje i ostvareno.


Prva su iskustva u primjeni protupožarnih zrako


* Tomislav Dimitrov, dipl. inž., silvometcorolog
Vladimira Ruždjaka 9c, Zagreb plova CL-215 u gašenju šumskih i drugih požara na


ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 56     <-- 56 -->        PDF

T. Dimitrov: ŠUMSKI POŽARI U HRVATSKOJ POVOD ZA RAZMIŠLJANJE
otvorenom pokazala da su oni suvremeno i djelotvorno
sredstvo, osobito kada je njihovo djelovanje koordinirano
i dopunjeno djelovanjem snaga na zemlji. Zrakoplovi
su uglavnom upotrebljavani u gašenjima šumskih
požara u Hrvatskoj, a prvi su put u gašenju šumskog požara
tri canadaira sudjelovala 23. lipnja 1982. godine
pokraj mjesta Brodarice u šibenskoj općini.


Organizirana zaštita šuma od požara u Hrvatskoj je
službeno začeta na sjednici tadašnjeg Izvršnog vijeća
Sabora SRH, 23. studenog 1981. godine. Na temelju
zaključka s te sjednice formirana je Radna skupina za
izradu "Programa korištenja specijalnih aviona za gašenje,
šumskih i drugih požara ", stoje IVS SRH 19. siječnja
1982. godine prihvatilo i zaključilo daje "RSUP
SRH nadležan i odgovoran za povezivanje, objedinjavanje,
koordiniranje i organizaciju rada u oblasti problematike
vezane za korištenje specijalnih aviona za
gašenje šumskih i drugih požara ".


Ta je organizacija, uz određene pomake u razvoju
djelovala do osamostaljenja Republike Hrvatske. Nakon
osamostaljenja, odnosno, tijekom Domovinskog
rata, bivša je JNA najprije oduzela sve protupožarne


Šumarski list br. 9 10. CXX1I1 (1999), 461-468


zrakoplove canadair CL-215 i premjestila ih u Srbiju.
Svi koji su sudjelovali u zaštiti šuma od požara u Domovinskom
ratu djelovali su u potpuno izmijenjenu ustroju
i vrlo otežanim okolnostima. Mijenjala se i koncepcija
ustroja vatrogastva, jer su oprema i vozila različite
namjene bili uništeni, oštećeni i odneseni. U početku
su se vatrogasci s preostalom opremom i u uvjetima
ratnog djelovanja sami nosili sa šumskim požarima, a
poslije su pridruženi i helikopteri.


Tijekom 1993. unajmljena su dva canadaira CL215,
a 1997. protupožarna je flota pojačana još jednim
novim tipom canadaira CL-415. U gašenju šumskih požara
u 1998. uza zemaljske snage (profesionalni i dragovoljni
vatrogasci, pripadnici postrojbi Civilne zaštite,
pripadnici postrojbi Hrvatske vojske), sudjelovala
su tri protupožarna zrakoplova canadair, šest helikoptera
Mi-8 iz sastava Hrvatskoga ratnoga zrakoplovstva i
jedan izviđačko-navalni zrakoplov Air-tractor 805F.


Vlada RH i Hrvatski državni sabor na temelju programa
odlučili su da Hrvatskoj treba šest protupožarnih
zrakoplova canadair: po dva u splitskoj, dubrovačkoj i
zadarskoj zračnoj luci u ljetnim mjesecima.


GOSPODARENJE ŠUMSKIM POŽARIMA U HRVATSKOJ IZVJEŠĆE
KANADSKIH EKSPERATA - Fire management in Croatia - Canadian experts report


Tijekom požarne sezone 1994. godine u Hrvatskoj
su boravila dva kanadska eksperta za šumske požare, g.
Cliff B. Smith ig. Murray W. Macquarrie, koji su
za potrebe kanadske tvrtke BOMBARDIER, proizvođača
glasovitih protupožarnih amfibijskih zrakoplova
canadair CL-215 iCL-415, sročili izvješće: "Gospodarenje
šumskim požarima u hrvatskom jadranskom priobalnom
području ",


Mandat g. Murray W. Macquarrie (Ontario) za
četiri mjeseca, počevši od 1. lipnja 1994. godine trebao
je ocijeniti sadašnji program, naznačiti probleme i rješenja
za program gospodarenja u nas, te dati preporuke
hrvatskim dužnosnicima.


Uloga drugog eksperta, g. Cliffa B. Smith a (Alberta),
koji je boravio u Hrvatskoj od 1. do 21. lipnja
1994. god., bila je pocjena programa gospodarenja
šumskim požarima u Hrvatskoj, te da u spomenutu izvješću
dade dugoročne preporuke Vladi Hrvatske.


Njihovo je izvješće tiskano u Kanadi u rujnu 1994. i
prevedeno na hrvatski jezik, pa će se razmatranje razvoja
i primjene gospodarenja šumskim požarima u nas
potkrijepiti njihovim brojnim i vrlo korisnim preporukama.


Od početka uspostave organizacije za zaštitu šuma
od požara (studeni 1981.) do danas, naša zemlja nije
imala takvu temeljitu i cjelovitu ekspertizu gospodare


nja šumskim požarima kakvu to izvješće sadržava, a
sastoji se od 13 poglavlja s preporukama koje su u tekstu
dane s odgovarajućim popratnim informacijama.


Slika 1: Savjetnik iz Kanade g. Cliff B. Smith i g. Tomislav Dimitrov
u jednom od nekoliko susreta u prostorijama Astra International
Ltd, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 57     <-- 57 -->        PDF

T. Dimitrov: ŠUMSKI POŽARI U HRVATSKOJ - POVOD ZA RAZMIŠLJANJU Šumarski list br. 9 10, CXXI11 (1999). 461-468
SUSTAVI ZA PROCJENU OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POŽARA
Forest fire danger rating systems


Suvremena organizacija upravljanja (gospodarenja)
šumskim požarima sadržava tri stupnja aktivnosti: prevenciju,
predsuzbijanje i suzbijanje.


Prevencija (ili sve mjere opreza) sadržava: zakonsku
regulativu (kontrola kretanja i aktivnosti ljudi na
šumskim područjima, zabranu spaljivanja korova, zatvaranje
šumskih prometnica i dr.), obrazovanje, aktivnosti
u smanjenju rizika (protupožarne prosjeke, protupožarne
prometnice i dr.), prorjedivanje šuma, uklanjanje
suhog zapaljiva materijala i dr.


Predsuzbijanje sadržava: izrade planova o kontroli
(zaštiti) šuma, procjene opasnosti od požara određenim
sustavima, otkrivanje požara, popuna kadra i uvježbavanje,
predpozicioniranje, prijevoz ljudstva i opreme,
sustav veza.


Suzbijanje (sve aktivnosti u brzu i djelotvornu gašenju
nastalog šumskog požara) sadržava: otpremu, početni
napad, zračni napad, strategiju i taktiku.


Zaštita života, imovine i prirodnih resursa od šumskih
požara još je u prošlosti zahtijevala sve veću učinkovitost
u njihovu suzbijanju. Donošenje pak djelotvornih
odluka u suzbijanju požara zahtijeva sredstva
pouzdana procjenjivanja i integriranja individualnih
kombiniranih činbenika, koji upozoravaju na opasnost
od požara, a to sredstvo je - sustav za ocjenjivanje požarne
opasnosti. Više je takvih sustava razvijeno u svijetu
i gotovo bi se moglo reći daje svaka zemlja ili prilagodila
tuđu, ili razvila svoju metodu za procjenu opasnosti
od šumskih požara. Najpoznatiji je kanadski sustav
ocjenjivanja opasnosti od šumskog požara - Canadian
Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS),


koji se razvijao u protekle 74 godine.


Sadašnji CFFDRS obuhvaća dva veća podsustava -
Sustav indeksa požarnog vremena (Fire Weather Index
- FWI) i - Sustav pretkazivanja ponašanja požara
(Fire Behavior Prediction - FBP).


Sustav indeksa požarnog vremena (FWI) omogućuje
procjenu relativna potencijala vatre, zasnovana isključivo
na meteorološkim opažanjima u generaliziranu
standardnu tipu goriva. Prilagođen klimatskim i vegetacijskim
uvjetima sustav je u Hrvatskoj prihvaćen
potkraj 1981. god. i još je u uporabi. Ishodišne su informacije
o klasama opasnosti u nas prihvaćene kao polazište
u organizaciji zaštite šuma od požara, na temelju
kojih se obavlja predpozicioniranje sredstava od protupožarnih
zrakoplova do vatrogasnih snaga.


Varijacija ponašanja vatre s različitim tipovima goriva
razvijena je u kvantitativnim pojmovima Sustava
pretkazivanja ponašanja požara (FBP). Sustav FBP
omogućuje korisniku da pretkaže brzinu širenja vatre
(m/min), potrošnju goriva (kg/m2) i jačinu (intenzitet)
(kW/m) čelne, začelne ili bočne vatre. Na sekciji čelne
vatre vatrenog perimetra frontalni je intenzitet općenito


najveći. Te se karakteristike određuju žestinom požarnog
vremena (zasnovana na brzini vjetra i određenim
komponentama FWI sustava), tipu goriva, strmini nagiba,
geografskoj lokaciji, visini i kalendarskom datumu.
Sustav također daje opći opis tipa požara (npr. površinska
vatra, vatra u krošnjama, prekidna ili neprekidna).
Jednostavni eliptični model rasta vatre upotrebljava
se u procjenjivanju veličine i obliku požara koji
nastaje iz jednog izvora paljenja.


Rad s FBP sustavom temelji se na raspoloživim ulaznim
podacima o tipovima goriva, pa time korisnici
(požarni upravljači) imaju velike mogućnosti pretkazivanja
određene karakteristike ponašanja požara. Evo
što nam o tome savjetuju stručnjaci iz Kanade u svojoj
preporuci br. 31:


"Od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva treba
zahtjevati da odmah otpočne s radom u opsežnu popisu
gorivih tvari, primjenom sadašnjih informacija o šumskim
kulturama kao osnovi. Posao treba obaviti tijesno
surađujući s operativnim požarnim rukovodiocima ".


U preporuci br. 58 nam savjetuju:


"Znanstvene spoznaje o ponašanju požara, koje uzimaju
u obzir indekse širenja požara pri različitim uvjetima
gorivih tvari, terena i vremena, trebaju biti dio
strategije i taktike u svim velikim šumskim požarima ".


Sustav FBP posljednje je dostignuće kanadske šumske
službe (Canadian Forest Service - CFS) u praktičnoj
primjeni znanja o ponašanju vatre i istraživačkom
iskustvu radi poboljšanja gospodarenja šumskim požarima
u Kanadi. Provjeren je 1992. i 1994. godine i dobiveni
su odlični rezultati, pa je od tada u uporabi u cijeloj
zemlji, a primjenjuje se i u više drugih zemalja, o čemu
je naša stručna javnost obaviještena.


Kanada također ima vodeću ulogu u kooperativnoj
požarnoj znanosti u globalnom upravljanju vatrom.
Mreža za istraživanje požara (Fire Research Network)
unapređivat će partnerstvo među svim globalnim požarnim
zajednicama. Bit će to okvir za integriranje različitih
požarnih modela, razumijevanje uloge vatre u
održivu šumarstvu i prijenos istraživačkih produkata
preko svjetske WEB mreže. Prihvatimo li FBP sustav
koji je kompatibilan i koristi komponente FW1 sustava,
umreživanje Hrvatske bit će jednostavnije. O tomu kanadski
stručnjaci u preporuci br. 29 ističu:


"Uprojektiranju sustava pripravnosti, Ministarstvo
(poljoprivrede i šumarstva, op. aut.) treba razmotriti
modele iz drugih zemalja (tj. francuski ili jedan od sjevernoameričkih
modela tj. Inteligentni informacijski
sustav gospodarenja požarima - Intelligent Fire Management
Information System ili IFMIS) koji se pokazao
uspješnim. Hrvatskoj vladi može koristiti angažman
stranih stručnjaka upoznatih s ovim sustavima, koji bi
savjetovali u izgradnji i uvođenju hrvatskog modela ".
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 58     <-- 58 -->        PDF

T. Dimitrov: ŠUMSKI POŽARI U HRVATSKOJ POVOD ZA RAZMIŠLJANJE Šumarski list br. 9-10, CXXIII(1999), 461-468
Na slikama su prikazana dva praktična primjera upociju
o jačini čelne vatrene fronte od 1 685 kW/m, a u


rabe FBP sustava kod eksperimentalnih šumskih požara drugom (slika 3) o jačini čelne fronte od 17 777 kW/m.
najednom lokalitetu s istim tipom goriva (crna smreka-Za uspjelo suzbijanje tih požara potpuno su različite
lišaj), ali s različitim ulaznim meteorološkim elementi


potrebe u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima.
ma. U prvom slučaju (slika 2) FBP sustav daje informa


Experimental Fire: L4 Dale: July 6 Photo: G.P. Delisle


Fire Weather Observations F HI System Fuel Moisture Codes Description of Fire Behavior:


Dry-bulb temperature 21.5°C Fine Fuel Moisture Code (FFMC) 90.1 Fire spread more or less continuous
Relative humidity 36% Duff Moisture Code (DMC) 55 across the plot area. Sporadic torching
10-m open wind 14.5 km/ h Drought Code (DC) 247 experienced at favorable locations.
Days since rain 3 Smouldering black spruce needles
and bark flakes were carried up to
FWI System Fire Behavior Indexes Fire Behavior Characteristics 15 m ahead of the flaming trees.
Downed-dead woody fuels served to


Initial Spread Index (ISI) 9.1 | lead fire rate of spread 3.7 m/min


reinforce the spread rate.


Buildup Index (BUI) 71 Fuel consumption 1.53 kg/nv
Fire Weather Index (FWI) 25 FrontalTire intensity 1685 kW/ m Type of the Fire: Intermittent crown fire


Slika 2: Eksperimentalni požar L4, s jačinom čelne vatrene fronte od 1 685 kW/m.


Experimental Fire: L5 Date: July 7 Photo: B.D. Lavvson


Fire Weather Observations FWI System Fnet Moisture Codes Description of Fire Behavior:


Dry-bulb temperature 27.5°C Fine Fuel Moisture Code (FFMC) 92.0 Initially, intense radiant heat experiRelative
humidity 3 I % Duff Moisture Code (DMC) 59 enced up to 30 m downwind of tor10-
m open wind 28.0 km/h Drought Code (DC) 256 ching black spruce clumps. Spot fires
Days since rain 4 developed a further 20 m away. As a
result, fire accelerated very quickly,
involving many trees together, with


FWI System Fire Behavior Indexes Fire Behavior Characteristics


flames about 15-20 m high.
Initial Spread Index (ISI) 23.5 Head fire rate of spread 33.3 m/min
Buildup Index (BUI) 75 Fuel consumption 1.81 kg/m2
Fire Weather Index (FWI) 48 Frontal Are intensity 17 777 kW/m Type of Fire: Fully developed crown fire


Slika 3: Eksperimentalni požar L5, s jačinom čelne vatrene fronte od 17 777 kW/m.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 59     <-- 59 -->        PDF

T. Dimitrov: ŠUMSKI POŽARI U HRVATSKOJ - POVOD ZA RAZMIŠLJANJE Šumarski list br. 9-10. CXX1I1( 1999), 461 -468
PROJEKT USPOSTAVE EKSPERIMENTALNOG POLIGONA U MAKARSKOJ
Project for restoring experimental site in Makarska


Ne postoji šuma ili šumska površina na kojoj je gorivi
materijal a da nije ugrožena požarom. Bogatstvo tipova
gorivog materijala stvara uvjete da različiti gorivi
materijali budu i različito ugroženi požarom, pa jedna
vrsta gorivih tvari zahtijeva drukčiju taktiku suzbijanja
od druge vrste. Prema tomu, potpuno poznavanje vrsta
gorivih tvari važno je u pripravnosti kod predsuzbijanja.
Svaki gorivi kompleks ima ugrađeni potencijal zapaljivosti.


Dobro poznavanje mehanizma prije izbijanja vatre,
kao i potrebnih uvjeta za početno širenje i preobrazbu u
požar, korisno je za usmjeravanje i vođenje preventivnih
akcija u sredozemnim šumama, radi sprječavanja
pojave šumskih požara. Duga razdoblja bez oborina,
visokih dnevnih temperatura i niske relativne vlage
zraka, uz jak vjetar, djeluju na mrtva i živa šumska goriva.
Dok su promjene na mrtvom gorivu posljedica
fizičkih procesa, živa šumska goriva podložna su fiziološkim
prilagodbama. Stoga je Radna skupina određenih
republičkih organa i organizacija u svom "Programu
mjera za korištenje specijalnih aviona za gašenje
šumskih i drugih požara ", još u prosincu 1981. godine
uvrstila posebno poglavlje o znanstveno-istraživačkom
radu u oblasti zaštite od požara. Time je dana
podloga za izradu projekta, pa je Hidrometeorološki
zavod izradio "Program hidrometeoroloških aktivnosti
u zaštiti šuma od požara u SRH", koji je uz ostalo
sadržavao i uspostavu eksperimentalnog poligona u


Makarskoj (sastoji se od glavne meteorološke postaje i
eksperimentalnog laboratorija), te ga u veljači 1986.
godine dostavio IV Sabora SRH na prihvaćanje.


Taj se poligon uspostavlja radi temeljna istraživanja
zapaljivosti i gorivosti živih i mrtvih šumskih goriva,
analiziranja odnosa zapaljivosti živih šumskih goriva
travnatih, grmolikih i drvenastih vrsta u odnosu prema
pluviometrijskom režimu sjedne, i odnosu zapaljivosti i
sadržaja vlage u mrtvom gorivom materijalu s druge
strane. Također se iz godine u godinu analiziraju njihova
kolebanja po razdobljima (proljeće, sredina ljeta, jesen),
kao i po područjima (od jednog lokaliteta do drugog).


Izvršno je vijeće Sabora SRH u lipnju 1990. god.
prihvatilo taj Program i kao trajno rješenje donijelo zaključak
o "financiranju Programa hidrometeorološke
aktivnosti u zaštiti šuma od požara u SRH ".


Skupština općine Makarska je u međuvremenu svojim
sredstvima izgradila dio objekta, u kome je glavna
meteorološka postaja, i ona djeluje od 1989. godine.
Međutim, neki građevinski propusti i rat, ali i subjektivni
razlozi, uzrokovali su zastoj u uspostavi eksperimentalna
laboratorija. Eksperimentalni laboratorij, usprkos
savjetu stručnjaka iz Kanade u preporuci br. 32,
još nije u funkciji:


"Treba nastaviti sa studijom ponašanja požara u
makarskom području koja treba sadržavati procjenu i
modifikaciju drugih sredozemnih modela širenja požara.
Osim što šute informacije važne za planiranjepredsuzbijanja,
znanje stečeno ovom studijom može biti od
neprocjenjive vrijednosti kao nastavno sredstvo za
obuku operativnih rukovoditelja suzbijanja ".


Slika 5. Eksperimentalni laboratorij izgrađen 1994. u Makarskoj
Slika 4. Laboratorijsko testiranje zapaljivosti i gorivosti drvolikog
vrijesa (Erica arbored) u eksperimentalnoj postaji INRA-c
u Ruscasu (Francuska).
(Osejava), s dijelom instrumentarija za istraživanje zapaljivosti
i gorivosti živih i mrtvih šumskih goriva, stoji godinama
prazan i neiskorišten.
465
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 60     <-- 60 -->        PDF

T. Dimitrov: ŠUMSKI POŽARI U HRVATSKOJ POVOD ZA RAZMIŠLJANJE Šumarski list hr. 9 10. CXXIH (1999), 461-468
RAZDOBLJE ZAOSTAJANJA - A period of falling behind


U ovom će dijelu biti u glavnim crtama prikazane
dvije indikativne vježbe vatrogasnih postrojbi, koje su
se održale u desetogodišnjem razdoblju, iz kojih se može
vidjeti zaostajanje u primjeni svjetskih trendova u
zaštiti šuma od požara u nas. Kalendarski možda ne dugo,
ali sa stajališta razvoja požarne znanosti, a osobito
sa stajališta razvoja računalne tehnologije, to je razdoblje
veliko.


U Kanadi požarni upravitelji već godinama procjenjivanje
ponašanja šumskih požara obavljaju i na terenu
uporabom prijenosnih računala na podlozi FBP programa
i programa tipova goriva s područja koje se kontrolira.
Potreban je jedino unos meteoroloških podataka,
a izlazne su informacije od neprocjenjive koristi požarnom
upravitelju u odluci o planovima za spremnost i
raspored početnog napada.


Početkom travnja 1988. god. na području općine Rijeka
(Medom i šiji kota 299 Mižolovo) održala se zajednička
skupna vježba civilne zaštite "ŠUMA ´88". U
stručnu elaboratu vježbe "ŠUMA ´88" uz ostalo dani su
bitni parametri na kojima se temelje odluke i djelovanja
vatrogasnih jedinica i uporabe materijalno tehničkih
sredstava i to:


ukupna površina pod šumom koja se štiti i opis gori


vih materijala,


stupnjevi ugroženosti (II i III) od šumskih požara za


cijelo područje na kome se izvodi vježba,


procjena klase opasnosti od šumskog požara za dan
izvođenja vježbe prema meteorološkom indeksu
požara (FWF) i to za svaki od pet sektora posebno,


za izvođenja vježbe mjereni su meteorološki ele


menti: temperatura zraka, relativna vlažnost zraka,


smjer i brzina vjetra, te stabilnost atmosfere koja


ima važan učinak na intenzitet i tijesno je vezana za


ponašanje vatre.


Poslije deset godina, 22. svibnja 1998. održana je također
javna vatrogasna pokazna vježba "MLJET ´98" u
Dugom Polju na otoku Mljetu. Prilikom 30-tninutne
vježbe pokazano je gašenje požara kombiniranim djelovanjem
profesionalnih vatrogasaca MUP-a RH, pripadnika
dragovoljnih vatrogasnih postrojbi, civilne za


štite, Hrvatske vojske, te djelatnika mljetskoga Nacio


nalnog parka na granicama kojega se vježba održala.


U osnovnoj zamisli taktičko-tehničke pretpostavke
izvođenja vježbe stoji kako je "utvrđeno daje došlo do
požara na teško pristupačnom terenu, te se područni
vatrogasni zapovjednik (PVZ) odlučuje za združeno
djelovanje zračnih i kopnenih snaga ". Međutim, u prikazu
osnovnih postavki planiranja vježbe Mljet ´98", za
razliku od planiranja vježbe "ŠUMA ´88", izostavljeni
su parametri o gorivu i vremenu. Stoga se nameće pitanje
na temelju čega je PVZ donio takvu odluku kada
podaci o "neprijatelju", odnosno, o gorivu i vremenu
kao ključnim komponentama za donošenje procjene
suzbijanja "nastalog" šumskog požara, u taktičko-tehničkoj
pretpostavci nisu prikazani.


Da se to ne događa samo na vježbi nego i u stvarnim
situacijama nakon pojave šumskih požara, dokazuju
nam izjave kanadskih savjetnika u njihovu izvješću o
popisu gorivih tvari u poglavlju "Pripravnost kod predsuzbijanja
":


"Savjetnicima je rečeno da se odluke o resursima ne
osnivaju na podacima o gorivima: umjesto toga, nadzornici
požara svoje odluke temelje na iskustvu. To može
biti prihvatljivo kad je operacija suzbijanja već započela,
ali u međuvremenu, početni napad može zakazati
zbog neprimjerena upravljanja resursima te kašnjenja
u vremenu izlaska na mjesto požara. Proaktivni
sustav pripravnosti osigurava da su pravi resursi raspoloživi
na mjestu i u vremenu gdje je i kada potrebno,
tako da uzima u obzir važne varijable gorivih tvari u


formuli kojom se služi".


Treba se prisjetiti, da je za održavanja vježbe
"ŠUMA ´88" u Kanadi razvijen, i u našoj zemlji prihvaćen
već opisani FWI računalni sustav s jednom izlaznom
informacijom, a u vrijeme održavanja vježbe
"MLJET ´98" u Kanadi razvijen, ali u nas neprihvaćen,
isto tako opisani sofosticirani sustav FBP s više izlaznih
informacija. Prema tomu, u primjeni računalno
temeljenih sustava informacija za podršku u
odlučivanju, koji pomaže požarnom upravitelju u
donošenju odluka, za organizaciju zaštite šuma u
našoj zemlji to je razdoblje zaostajanja.


ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA I INTERPRETACIJE
Final consideration and interpretations


Poslije sezone katastrofalnih šumskih požara uobičajeno
je održavanje okruglih stolova o požarima. Tako
je u organizaciji Zbora novinara za okoliš HND-a i Hrvatskoga
šumarskog društva u Šumarskom domu u studenom
1998. održan okrugli stol na temu "Protupožarna
preventiva ", na kome su bili i stručnjaci koji sa sta


jališta znanosti mogu relevantno govoriti o prevenciji
šumskih požara. U ovom se članku neće elaborirati referati
i zaključci, osim jednog pitanja koje je ostalo bez
odgovora, a to je (citiram): "teško je objasniti podatak
da pod istim klimatskim, vegetacijskim i nekim drugim
uvjetima požari u Dalmaciji poprimaju katastrofalne
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 61     <-- 61 -->        PDF

I. Dimilrov: ŠUMSKI POŽARI U HRVATSKOJ POVOD ZA RAZMIŠLJANJE Šumarski list br, 9-10, CXXIII (1999), 461-468
IZOLINIJE SREDNJEGA NAJNIŽEGA SADRŽAJA VLAGE IZOLINIJE SREDNJEGA NAJNIŽEGA SADRŽAJA VLAGE
U GORIVU (%) ZA SIJEČANJ (RAZDOBLJE 1956-1975.) U GORIVU (%) ZA SRPANJ (RAZDOBLJE 1956-1975.)
Autor T. Dimitrov Autor T. Dimitrov


Eksperimentalni laboratorij
Makarska (341) u središtu je
primarnog klima-požarnog


područja


9,4 -19,5 Vrijednosti ravnoteženoga sadržaja vlage u gorivu (%)
015 - 598 Oznaka meteorološke postaje
Granica krša


Slika 6. Karta prostorne razdiobe primarnog i sekundarnog klimapožarnog
područjaza siječanj (razdoblje 1956.-1975.)


razmjere, a istovremeno je broj požara u Hrvatskom
primorju i Istri ispod prosjeka ". Nisu isti ni klimatski
ni vegetacijski uvjeti, a odgovor se može naći u knjizi
"Osnove zaštite šuma od požara" tiskanoj u Zagrebu,


1987. godine.


Međutim, pitanje je u osnovi korektno i njegovo je
objašnjenje korisno ne samo za stručnu nego i za širu
javnost. Odgovor daju klima-požarna područja na tlu
Hrvatske koja su dokazana na temelju analize 20-godišnjeg
niza podataka određenih meteoroloških elemenata,
unutar kojih nastaje najveće isušivanje (a time i zapaljivost)
mrtvog gorivog materijala. Na kartama su
prikazana prostorna i vremenska razdioba (za siječanj i
srpanj) dvaju klima-požarnih područja i to: primarnog
(na tlu Dalmacije i dijela BiH) i sekundarnog (na tlu dijela
Istre i dijela Hrvatskog primorja). Veća je učestalost
i veći je intenzitet šumskih požara (što rezultira i
većom sagorjelom površinom) koji nastaju unutar klima-
požarnih područja, a manja je učestalost i slabijeg
su intenziteta šumski požari (što rezultira i manjom sagorjelom
površinom) koji nastaju izvan tih područja.
Razlog je jednostavan, jer to kontroliraju (uvjetuju) vrijeme
i klima našeg priobalja.


7,5 - 11,8 Vrijednosti ravnoteženoga sadržaja vlage u gorivu (%)
015 - 598 Oznaka meteorološke postaje


Granica krša


Slika 7. Karta prostorne razdiobe primarnog i sekundarnog klimapožarnog
područja za srpanj (razdoblje 1956.-1975.)


Granice klima-požarnih područja prikazanih na kartama
čitatelj ne treba strogo uzeti, jer su rezultat analize
za razdoblje od 1956. do 1975. godine. Sada bi mlađi
istraživači trebali napraviti analizu za razdoblje od
1976. do 1995. godine, kako bi se zbog promjene klime
dokazala nova prostorna i vremenska razdioba klimapožarnih
područja na tlu Hrvatske.


S druge pak strane, uglavnom nestručnjaci, tu vrlo
osjetljivu problematiku opasno pojednostavljuju ili još
gore politiziraju, stoje slaba strana današnjice i predstavlja
besmislicu. Stoga mnoga pitanja široj javnosti
ostaju bez odgovora. O problematici se šumskih požara
treba raspravljati na nepolitičkoj razini i o tome trebaju
u prvome redu govoriti šumari, meteorolozi, biolozi,
ekolozi, agronomi i stručnjaci iz ostalih znanstvenih
disciplina koje graniče s požarnom znanošću. Tu pripadaju
i nositelji organizacije zaštite šuma od požara u
Hrvatskoj, koje treba ujediniti radi timskoga rada, na
primjeru razvoja požarne znanosti u Institutu za šumarska
istraživanja INRAu Francuskoj, ili Kanadske šumske
službe.


Uz potporu hvale vrijedna izvješća kanadskih savjetnika
g. Cliffa B. Smitha i g. Murraya W. Mac
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 62     <-- 62 -->        PDF

T. Dimitrov: ŠUMSKI POŽARI U HRVATSKOJ - POVOD ZA RAZMIŠLJANJE Šumarski list br. 9 10, CXXIII (1999), 461-468
quarriea , nadam se da će ovaj članak pridonijeti se sve dok ne bude znanstvena pristupa u provedbi (usrasvjetljavanju
određenih segmenata u kompleksnoj postavi) suvremene organizacije, koja će slijediti svjetproblematici
zaštite šuma od požara u Hrvatskoj. ske trendove požarne znanosti i koja će uključivati po


vezivanje Hrvatske u globalnu požarnu zajednicu.


Ciklično ponavljanje godina s uspješnim i manje uspješnim
rezultatima u zaštiti šuma od požara nastavit će


LITERATURA - References


Alexander, M. E., Lanoville, R. A. (1989): PreS
i m a r d, J. A. (1998): Wildland Fire in Canada - a Nadicting
Fire Behavior in the Black spruce - Litional
Overview, CFS Ottawa, Ontario, Canada.
chen Woodland Fuel Type, of Western and Nort


Smith , B. C. (rujan, 1994): Gospodarenje šumskim


hern Canada, Northern Forestry Centre, Edmon


požarima u Hrvatskom jadranskom priobalnom


ton, Alberta.


području (prijevod na hrvatski), Izvješće priBertović
, S. i dr. (1987): Osnove zaštite šuma od popravljeno
za dir. marketinga amfibijskih zrakožara,
CiP, Zagreb. plova canadair g. Charlesa Garneaua.
Jakovac , H. (1998): Protupožarna preventiva, ŠuSutlar
, Ž. (1998): Javna vatrogasna pokazna vježba
marski list 11-12, Zagreb, str. 569. "MLJET ´98", Vatrogasni vjesnik br. 6/98, Za


Profesionalna vatrogasna jedinica općine Rijeka (ožujak greb, str. 7-14.
1988.): Elaborat za izvođenje zajedničke skupne
vježbe civilne zaštite "ŠUMA - 88", Rijeka.


SUMMARY: In this paper a short presentation of a major study on the development
of the organized forest protection against fire in our country which
began by the end of 1981, as well as about some shortcomings of this development
is given. This paper focuses on two aspects of the wildland fire: fire research
and fire management.


Scientific research has expanded our knowledge of wildland fires. New
knowledge and technologies will be needed to support effective fire management
in an increasingly complex environment.


The natural role of fire in forest ecosystems is becoming increasingly understood,
therefore fire management asks for more knowledge about fire and
considerably more sophisticated decision making than does fire control.


Key words: decision support systems, fuel types, inflammability and
combustibility of fuel types, Canadian experts report, fire-climate regions.