DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9-10, CXXIII (1999), 411-422
UDK 630* 114.2 + 237 (001)


MELIORACIJSKI UČINCI ŠUMSKIH KULTURA
NA KRŠU U ODNOSU NA PEDOSFERU


AMELIORATION EFFECTS OF FOREST CULTURES ON THE
KARST IN RELATION TO THE PEDOSPHERE


Vlado TOPIC*


SAŽETAK: U radu su prikazani melioracijski učinci pojedinih šumskih vrsta
na pedosferu. Istraživanja su provedena na stalnom eksperimentalnom objektu
Klačine u kulturama crnoga jasena (Eraxinus ornus L.), atlaskoga cedra
(Cedrus atlantica Man.), bijeloga graba (Carpinus orientalis Mili), crnoga
bora (Pinus nigra Arn.), primorskoga bora (Pinus pinaster Ait.) i hrasta
medunca (Quercus pubescens Willd.) koje su podignute 1958. godine. Kulture
se nalaze u prugama, iste su starosti i razvijaju se u istim ekološkim uvjetima.
Prva pedološka istraživanja obavljena su godinu dana prije pošumljavanja
plohe (1957. godine), zatim u 19., 25. i 32. godini starosti kultura. Dobiveni su
vrlo zanimljivi podaci o količini listinca i sadržaja humusa, dušika, fosfora i
kalija u tlu pod istraživanim kulturama. Najveće količine listinca registrirane
su pod kulturom atlaskog cedra, a najmanji sadržaj humusa, dušika, fosfora i
kalija u tlu pod kulturom crnog bora.


Ključne riječi: melioracijski učinci, šumske kulture, krš, crni jasen,
atlaski cedar, bijeli grab, crni bor, primorski bor, hrast medunac, pedosfera,
listinac, humus, dušik, fosfor, kalij.


UVOD - Introduction


Melioracijski utjecaj pojedinih šumskih vrsta drveentalis
Mili), crnoga bora (Pinus nigra Arn.), primorsća,
pogotovo na pedosferu, vrlo je složen i predstavlja koga bora (Pinus pinaster Pat.) i hrasta medunca (Querjoš
uvijek neistraženo područje šumskih melioracija. cus pubescens Willd.).Na osnovi provedenih istraživaOvim
istraživanjima u svijetu pridaje se veliko značenja,
ponajprije pedoloških, koja su obavljena 1957.,
nje, a kod nas toj problematici poklanjaju posebnu po1977.,
1983. i 1990. godine, utvrdili smo promjene u
zornost (Ani ć 1959,Horvat 1965,Komlenović i tlu, odnosno melioracijske učinke pojedinih šumskih
Maye r 1995, Martinovi ć 1968, 1969, 1975, Ma vrsta.
Jedan od kriterija za prosudbu kvalitete i razine
yer 1979, Pernar, Bakšić i Spanjol 1999, To-melioracijskog učinka istraživanih vrsta, koje se ovdje i
mašević 1994, Topić 1988, 1992 i dr). Međutim, prikazuju, nesumnjivo je i sadžaj humusa, dušika, fosegzaktnih
dugoročnih istraživanja koja se tom problefora
i kalija u tlu.
matikom bave ima vrlo malo. Eksperimentalna ploha


U ranijim istraživanjima na pokusnoj plohi Klačine


Klačine, na kojoj se već 33 godine obavljaju dana istra


(Topić 1988, 1990, 1992, 1997) analiziranje rast i


živanja, pruža mogućnosti brojnih analiza rezultata ra


prirast istraživanih šumskih vrsta, te količine i kemi


da. U ovome radu istraživanja su provedena u kultura


zam šumskog listinca pod navedenim kulturama. Ova


ma crnoga jasena (Fraxinus ornus L.), atlaskoga cedra


istraživanja značajna su za racionalno gospodarenje šu


(Cedrus atlantica Man.), bijeloga graba (Carpinus ori


mama i šumskim zemljištima, posebice na kršu. Među


tim, ona su zaustavljena na pokusnoj plohi Klačine, jer


* Dr. se. Vlado Topić, Institut za jadranske kulture i melioraciju
je ploha minirana u Domovinskom ratu 1992. godine.


krša, Split
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 6     <-- 6 -->        PDF

V. Topic: MELIORACIJSKl UČINCI ŠUMSKIH KULTURA NA KRŠU U ODNOSU NA PEDOSFKRU Šumarski list br. 9-10. CXXIII (1999). 411-422
PODRUČJE I OBJEKT ISTRAŽIVANJA - Area and object of investigation


Pokusna ploha Klačine nalazi se na području šumarije
Sinj. Osnovana je 1956. godine i čini sastavni dio
melioracijskog kompleksa Klačine, ukupne površine
40 ha. Pošumljavanje na ovoj šumsko-pokusnoj plohi
izvršeno je u proljeće 1958. godine. Ploha je smještena
na padinama desne obale rijeke Cetine, a najviša točka
joj je 395 m. Okružena je visokim i strmim lancima Dinare
i Svilaje, te nizom manjih i većih brežuljaka Cetinske
udoline. Ploha je tipična za submediteransko krško
područje Dalmacije i nalazi se gotovo u njegovom središnjem
dijelu.


Geološki, ploha je dosta homogena, a izgrađena je
od krednih vapnenaca s lećama dolomita na kojima se


METODE RADA


Terenska pedološka istraživanja obavljena su u četiri
navrata i to: 1957., 1977., 1983.1 1990. godine. Prva
pedološka istraživanja obavio je Z. Gračanin 1957.
godine, dakle neposredno nakon osnivanja plohe Klačine.
Tada su unutar šumarske plohe, površine 6,57 ha,
otvorena 3 pedološka profila. Uz opis njihove vanjske i
unutarnje morfologije sabrani su i uzorci za mehaničku
i kemijsku analizu. Godinu dana kasnije (1958. godine)
na toj su plohi obavljena pošumljavanja navedenim
šumskim vrstama. Nakon obavljena pošumljavanja na
plohi, ali sada u kulturama, obavljena su nova pedološka
istraživanja 1977., 1983. i 1990. godine.


Tijekom travnja 1977. godine iskopana su po tri pedološka
profila u svakoj pruzi naprijed navedenih šumskih
kultura, osim pruge bijelog graba u kojoj su otvorena
dva pedološka profila. Uzorci za laboratorijsku
analizu tla uzimani su iz svakog profila, ali samo iz humusno
akumulativnog horizonta (A), koji je inače najviše
utjecan od šumskih kultura.


Radi potpunijeg i cjelovitijeg prikaza djelovanja
šumskih nasada na proučavano šumsko tlo izvršena je
1983. godine i analiza kambičnog (B)rz horizonta. U
ovoj godini otvorena su po dva pedološka profila u navedenim
kulturama. Profili su otvoreni neposredno uz
one iz 1977. godine, ili su na istom mjestu prošireni i
produbljeni. Uzorci su uzeti iz svih profila. U lipnju
1990. godine ponovo su uzeti uzorci iz istih pedoloških
profila u navedenim kulturama, ali samo iz humusno
akumulativnog horizonta (A). Na terenu gdje su otvore


danas nalaze smeđa tla (kalcikambisol). Prema Köppenu,
ovo područje spada u toplu i umjereno toplu klimatsku
zonu, a prema kišnom faktoru u humidnu klimu.
Tijekom vegetacijskog razdoblja padne 500 mm ili
40,5% od ukupne godišnje količine oborina. Najviše
oborina ima mjesec prosinac - 163 mm, a najmanje srpanj
- 63 mm. Nije rijedak slučaj da pojedini ljetni mjeseci
ili uopće nemaju oborina, ili se one javljaju u neznatnim
količinama.


Područje u kojem leži dana ploha pripada mediteransko-
montanskom pojasu listopadne vegetacije sveze bijelog
i crnog graba (Ostryo - Carpinetum orientalis).


- Work methods
ni pedološki profili uzeti su i uzorci listinca (Ol + Of
pothorizont zajedno) na površini 30 x 30 cm za potrebe
određivanja količine i njezinog kemizma. U laboratoriju
Zavoda za istraživanje tla Instituta za jadranske kulture i
melioraciju krša u Splitu, analizirani su uzorci tla (pH u
vodi i KCl elektrometrijski, sadržaj humusa određenje
1977., 1983. i 1990. godine po Tj urinu, a 1957. godine
Novak-Peliškovom modifikacijom titrimetrijske
metode Walkley-Blackove, sadržaj fiziološki
aktivnog fosfora i kalija određenje Al - metodom i dvostrukim
laktatnim postupkom po Egner-Riehmu
(1957. godine), sadržaj ukupnog dušika po Kjeldahlu,
mehanički sastav tla pipet-metodom i stabilnost
strukturnih agregata metodom M. Gračanina).


Uzorci listinca odmah su nakon sabiranja vagani,
zatim sušeni na zraku u laboratoriju, potom u sušioniku
sa 105°C i ponovo vagani. Nakon što su izračunate količine
listinca za svaku vrstu, određenje i sadržaj bioelemenata
u njoj (dušik je određen metodom K j e 1 d a h
1 a, kalcij i magnezij AAS metodom, fosfor i kalij spaljivanjem
biljnog materijala suhim postupkom, iz ekstrakta
je određen fosfor spektrofotometrijski, a kalij
plamen-fotometrijski. Podaci o količinama i kemizmu
listinca pod istraživanim kulturama na pokusnoj plohi
Klačine prikazani su u radu (Topić 1992).


Regresijska i korelacijska analiza primijenjena je
pri utvrđivanju utjecaja količine listinca na promjene u
sadržaju humusa, dušika, fosfora i kalija u tlu.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA - Research results and discussion


Rezultati istraživanja prikazani su u tablicama 1, 2, izraženom poliedričnom strukturom. Sadržaj čestica
3 i 4. Iz rezultata otvorenih pedoloških profila, odnosno gline (<0,002) u A horizontu varira od 37,1 do 68,3%, a
njihovih laboratorijskih analiza, vidljivo je da su tla na u kambičnom (B)rz horizontu od 52,7 do 78,6%. Prema
plohi Klačine teškog mehaničkog sastava, ali s dobro podacima Z. Gračanina (1957. godine) u momentu os
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 7     <-- 7 -->        PDF

V. Topic: MELIORACIJSKI UČINCI ŠUMSKIH KULTURA NA KRŠU U ODNOSU NA PEDOSFERU Šumarski listbr. 9-10, CXXm (1999), 411-422
nivanja plohe Klačine bila je u jednom njenom dijelu
gaženjem i erozijom uništena stabilnost većih agregata.
Stabilni su ostali uglavnom mrvičasti ili mrvičasti do
graškasti agregati. Međutim, prema analizama iz 1977.
godine na plohi Klačine u A horizontu nalaze se potpuno
stabilni strukturni agregati, stoje sigurno rezultat
vegetacijskog utjecaja. Jasno se uočava, iz navedenih
tablica, da su pH vrijednosti tala na plohi Klačine i nakon
trideset tri godine ostale gotovo nepromijenjene,
stoje i normalno, glede činjenice daje ploha geološki i
pedološki dosta homogena. Reakcija tla u H20 varira
kod svih istraživanih uzoraka, kako onih uzetih iz
1957, tako i onih iz 1990. godine, od 6,0 do 8,0 pH.
Prosječna pH vrijednost u površinskom A horizontu
iznosi 7,0, a u (B)rz horizontu 7,2.


Analizirajući tablice 2, 3 i 4, odnosno njihove
podatke dobivene 1977, 1983. i 1990. godine, vidi se
da su humusno akumulativni horizonti kod svih profila
veoma humusni.


Količina humusa u kambičnom (B)rz horizontu
znatno je niža, a prema podacima iz 1983. godine (tab.
3) srednja se vrijednost kreće od 1,53 do 2,84 %.


Isto tako ova su tla bogata, pa čak i vrlo bogata, ukupnim
dušikom. S dubinom se sadržaj dušika isto tako u
svim profilima smanjuje. U (B)rz horizontu srednje


CM


CN o


o


O i


q en


"ö CN «et


o


i "L


.J
03 OO


03 O es


CN E m


i ´ OO
a o E «n


CO CJ
03 __


o


CO --H


.-. o


^ co -t-> ^^ r,
>ü — o E o


03 ,—i IT)


-*J in "J, VO i i >n
>—H © S c~~ ^o" oo"


B


o"


in


o
o
IT) IT)
S
^H CO in


© — E CN


"


o


o


r-


E


© i i
CN rn


Os id


o" E VD


3


E


o_ O} SO O


q °V


o ft´ 00 o rt Ö o


N (2


o


/—-1» OJ o


l~~ r, e


ifl o ~Sb


tu sc


o


03 ^ E


o


c i4 ft


i os
3 O 03 --H


"1


>o


CL


z


C3S o OS


vrijednosti variraju od 0,08 do 0,20% što opet ukazuje


Gl


avatl


´opert


i


03


^f rf
n


m


u


na srednju do dobru opskrbljenost dušikom i ovog hori


^J w


a CO OH


OJ


N


&


zonta. Međutim, ovdje je posebno interesantno istaći


> O J^


^


H)


in SO


razliku u sadržaju humusa i dušika u tlu pod različitim


_


CO CO


>CO \0 i 1


m


ft «3 "« o «"i


ni X D o o o


vrstama šumskog drveća, vrstama s kojima se i eksper


M <])


imentiralo na plohi te utjecaju količine listinca na nji


hov sadržaj.


M


. _


-C OJ J=,


, 1


o m o ON
O


e t~; o^ "t


o U ^ —^
OH


Ö

o


Najveći sadržaj humusa i ukupnog dušika registri


5


o


a
a
CA!


CO


a


o> VO O CN


V O «*


OO


E


^
ran je pod kulturom crnoga jasena (srednja vrijednost


za humus je 6,14%, maksimalna 9,18%; srednja vrijed


CN a^.


ix


"T


U.
oo


r>


ft


ÜId


,—1


r-" —^ vo" O


nost za dušik iznosila je 0,28%, maksimalna 0,44%),


a


33


Gl


Ü


C


zatim dolaze tla pod kulturom atlaskoga cedra i bijelo


ga graba. Najmanje vrijednosti nalaze se u tlima pod


eei

´j-i VO


o o CN cn


o


OS


u


o^


> oo


o cn qTT
03


^o"


l> in


kulturom crnoga bora (srednja vrijednost za humus je


+2


r~


u


03 C X


3,9%, minimalna 3,09%, dušikom 0,15% odnosno


0,11%). Uz crni bor slabiji postotak humusa i dušika


r-1


´St ft


IT)
C3\ OK OO CN


O r--o o o


**


nalazi se i pod kulturom primorskoga bora.
Iz tih podataka vidljivo je da su četinjače, osim atlaskoga
cedra, na plohi Klačine pokazale manji intenzitet
akumuliranja humusa i dušika od listača, iako produciraju
znatno veću količinu listinca, stoje sigurno rezultat
sporijeg transformiranja šumskog listinca, kao i


E ^D" oo" vo" r-^ t~-"

J= n


o c
03 03


in o


s
s
CO OO 0 in


1) ft VO


S


nj OJ
1
IT)
1


3 o >n


o o o


1


> r, Q CN


oo Q


a. 03 -^
O


-g 03


o


u


co > ft N C


o c N
cd


N N V-H


"Č3


kau


nple


manjeg postotka dušika u njoj (To p i ć 1992).


o o


M


O


N < <


E


E^


a


U


o3 wa


o o


a<


N c-o 33 33


O
=+H

, i


ej ´ö1 -2
3 q
S o — CN ri
d


-O j-> PQ


o Z Dft


rfl CT)


H H
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 11     <-- 11 -->        PDF

V. Topic: MELIORACIJSKI UČINCI ŠUMSKIH KULTURA NA KRŠU U ODNOSU NA PEDOSFERU Šumarski list br. 9-10, CXXII1 (1999), 411-422
Tla na istraživanom objektu slabo su opskrbljena fii
hrast medunac); sadržaj fosfora - od 0,017 mg/100 g
ziološki aktivnim fosforom, a dobro s kalijem. U svim (crni bor) do 0,303 mg/100 g (crni jasen), a sadržaj kalija
profilima otvorenim 1977, 1983. i 1990. godine, od 0,172 mg/100 g (atlaski cedar) do 1,465 mg/100 g (crpogotovo
u A horizontu, sadržaj fosfora u prosjeku je ni jasen).


2,3 - 3,8 puta veći nego u profilima otvorenim 1957.
godine, što je rezultat vegetacijskog utjecaja. Najviše
fosfora nalazi se u tlima pod kulturom crnoga jasena, s
većom količinom listinca, nešto manje pod kulturom
hrasta medunca, primorskoga bora, bijeloga graba, atlaskoga
cedra i crnoga bora.


Nema podataka iz 1957. godine o fiziološki aktivnom
kaliju, ali iz podataka pedoloških analiza iz 1977,
1983. i 1990. godine vidi se da su tla na plohi Klačine
opskrbljena srednje do dobro (14,0 - 29,5 mg/100 g tla)
tim bioelementom. Treba pretpostaviti da ovakve opskrbljenosti
nije bilo u momentu osnivanja plohe.


Maksimalna vrijednost kalija zabilježena je u humusno
akumulativnom horizontu i to u njegovom površinskom
dijelu, pod kulturom crnoga jasena iznosila je
29,5 mg/l 00 g tla. Na osnovi rezultata istraživanja kalija
u 1983. godini (tab. 3) vidljivo je da se njegov sadržaj
smanjuje po dubini profila. U kambičnotn (B)rz horizontu
srednje vrijednosti variraju od 6,7 mg/100 g tla
(atlaski cedar) do 13,2 mg/100 g tla (crni jasen).


Provedeni regresijski račun pokazao je (si. 1, 2, 3, 4,
5, 6) da se s povećanjem jedinice šumskog listinca sadržaj
humusa u tlu (A horizont) povećao od 0,115% (kod
atlaskoga cedra) do 0,631% (kod crnog jasena); sadržaj
dušika od 0,0048% (atlaski cedar) do 0,025% (crni jasen


N Humus
% %
0,48,0
-
7,0<
u6,0-
5,00,2
-4,0


Vrijednosti koeficijenta korelacije (r), koji pokazuje
jačinu veze ili stupanj zavisnosti dvije promjenjive, u
ovim istraživanjim (si. 1, 2, 3, 4, 5, 6), kreće se u sljedećim
granicama:


za humus - od 0,869 (atlaski cedar) do 0,989 (hrast
medunac)
za dušik - od 0,873 (crni bor) do 0,977 (hrast
medunac)
za fosfor - od 0,783 (crni jasen) do 0,933 (bijeli
grab)
za kalij - od 0,808 (primorski bor) do 0,974 (crni
jasen)


Minimalne vrijednosti koeficijenta korelacije, na razini
značajnosti od 5% a uz odgovarajući broj stupnjeva
slobode, iznosi 0,707, odnosno 0,811, dok na razini
značajnosti od 1 % iznosi - 0,834, odnosno 0,917 (P e t z
1974).


Iz prikazanih rezultata vidi se da postoji pozitivna
korelacija velike jačine između sadržaja humusa, dušika,
fosfora i kalija i šumskog listinca istraživanih vrsta
drveća.


Značajnost koeficijenta korelacije (r), također je testirana
pomoću t - testa. Na razini značajnosti od 5%,
granična vrijednost "t" uz odgovarajući broj stupnjeva


K20 PJOJ
mg/100g mg/100g


0,1 3,0-
2,0 -
1,0o
.
y = 3,050
r = 0,924
i
y = 0,157
r = 0,907
- Humus
+ 0,631 x
-N
+ 0,025 x
x P2 O5
y = 1,403 + 0,303 x
r = 0,783
K2 0
y = 11,687+1,465 x
r = 0,974
10
1
2
i
4
16
1
8
Listinac - Leaf litter t/ha


20,0 - 4.0


-15,0 - 3,0


r-10,0 2,0


5,0 1,0


Slika 1. Grafički prikaz regresije količine šumskog listinca na sadržaj humusa, dušika, fosfora i kalija u tlu pod kulturom
crnoga jasena (Fraxinus ornus L.)


Figure 1. Regression graph of quantity of leaf litter on the content of humus, nitrogen, phosphorus and pottassium in the
soil under Flowering Ash (Fraxinus ornus L.)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 12     <-- 12 -->        PDF

V. Topic: MELIORACUSKl UČINCI ŠUMSKIH KULTURA NA KRŠU U ODNOSU NA PEDOSFERU Šumarski list br. 9-10, CXXI1I (1999), 411-422
slobode iznosi 2,45 odnosno 2,78. Budući daje dobive- Na osnovi koeficijenta korelacije izračunat je koefina
vrijednost računski znatno veća, može se zaključiti cijent determinacije (r), čije su vrijednosti različite gleda
je ta korelacija statistički signifikantna, čak i većim de vrste drveća, zavisno i nezavisno promjenljive. Sudijelom
visoko signifikantna na razini od 1%. deći prema vrijednostima toga koeficijenta, promjene u


KO P:Os


N Humus


mg/l00g «ng/lOOg


% %


0,4 -8,0 -20,0 - 4,0
7,0-
0,3 -6,0 --15,0 3,0
5,00,2
4,0-
10,0 2,0
0,1 3,0
-
2,0 -
0-^—.—Humus
y = 3,043 + 0,115 x
r = 0,869
A N
P2O 2^s
y = 1,722 + 0,039 x
r = 0,879
. K2 0
- 5,0 1,0
1,0y
= 0,132 + 0,0048 x
r » 0,882
y = 13,109+ 0,172 x
r = 0,868


I


~r~


20


10 40


30


Listinac - Leaf litter t/ha


Slika 2. Grafički prikaz regresije količine šumskog listinca na sadržaj humusa, dušika, fosfora i kalija u tlu pod kulturom
atlaskoga cedra (Cedrus atlantica Man.)


Figure 2. Regression graph of quantity of leaf litter on the content of humus, nitrogen, phosphorus and pottassium in the
soil under Atlas Cedar (Cedrus atlantica Man.)


K3O P2O5


N Humus


mg/100g mg/100g


%


%


20,0 -4,0


0,4-8,0


7,0


15,0 3,0


0,3-6,0


5,0


0,2-4,0-10,0 2,0


O ——Humus p2o5


3,0


y = 3,236 + 0,352 x y = 2,444 + 0,073 x
r = 0,897 r = 0,933


2,0 -4 N K20 _ 5,0 1,0
y = 0,138 +0,018 x y = 13,287 + 0,583 x
r = 0,910 r = 0,965


1,0


—T J


10


Listinac - Leaf litter t/ha


Slika 3. Grafički prikaz regresije količine šumskog listinca na sadržaj humusa, dušika, fosfora i kalija u tlu pod kulturom
bijeloga graba (Carpinus orientalis Mili.)
Figure 3. Regression graph of quantity of leaf litter on the content of humus, nitrogen, phosphorus and pottassium in the
soil under Oriental Hornbeam (Carpinus orientalis Mill.)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 13     <-- 13 -->        PDF

V. Topic: MELIORACIJSKl UČINCI ŠUMSKIH KULTURA NA KRŠU U ODNOSU NA PEDOSFERU Šumarski listbr. 9-10, CXX1II (1999), 411-422
sadržaju humusa objašnjavaju se sa 75,5% (za atlaski mjene u sadržaju fosfora (P205) - 61,3% (crni jasen) do
cedar) do 97,8% (za hrast medunac), promjenama u ko- 87,0% (bijeli grab) i promjene u sadržaju kalija (K20) ličini
šumskog listinca; promjene u sadržaju dušika (N) 0d 65,3% (primorski bor) do 93,1 % (bijeli grab), a osta


- 76,2% (za crni bor) do 95,4% (hrast medunac); pro-10 (1 - r), utjecajem drugih, neistraženih čimbenika.
K20 PA
Humus


mg/lOOg mg/100g


4 /O Humus


y =1,217 + 0,514 x


r = 0,989 20,0 -4,0


0,4-8,04
N
y = 0,008 + 0,025 X
7,0 -r = 0,977


15,0 -3,0


03 -6,0


5,0


- 10,0 2,0
0,2-4,0


P2O5


3,0


y = 2,459 + 0,104 x
r = 0,924


5,0 1,0


0,1-2,0 - K20

y» 10,939+ 1,054 x
r = 0,936
1,0


1^
10


Listinac - Leaflitter t/ha


Slika 4. Grafički prikaz regresije količine šumskog listinca na sadržaj humusa, dušika, fosfora i kalija u tlu pod kulturom
hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.)


Figure 4. Regression graph of quantity of leaf litter on the content of humus, nitrogen, phosphorus and pottassium in the
soil under Oak Downy (Quercuspubescens Willd.)


K20 P,Os


N Humus


mg/100g mg/100g


%


0 . Humus
y = 0,039 +0,212 x
20,0 -4,0


0,4-8,0-r = 0,961
4 N
y - 0,046 + 0,0059 x


7,0


r = 0,898


X PA


- 15,0 -3,0
03 -6,0-y- 1,994 +0,058 x
r = 0,846


K20
5,0


y = 9,865+ 0,307 x
r » 0.808


- 10,0 2,0
0,2-4,0


3,0


0,1-2,0 -5,0 -1,0


1,0


20 30


10


Listinac - Leaf litter t/ha


Slika 5. Grafički prikaz regresije količine šumskog listinca na sadržaj humusa, dušika, fosfora i kalija u tlu pod kulturom
primorskoga bora (Pinuspinaster Ait.)
Figure 5. Regression graph of quantity of leaf litter on the content of humus, nitrogen, phosphorus and pottassium in the
soil under Maritime Pine (Pinus pinaster Ait)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 14     <-- 14 -->        PDF

V. Topic: MELIORACUSKI UČINCI ŠUMSKIH KULTURA NA KRŠU U ODNOSU NA PEDOSFERU Šumarski lislbr. 9-10. CXX1I1 (1999), 411-422
Prema jednadžbama regresije navedenih na slikama rizontu proučavanih zemljišta. Međutim, s obzirom na


1, 2, 3,4, 5 i 6, za istražene šumske vrste drveća, kako je relativno mali broj opservacija jednadžbe regresije ne


već navedeno, promjena količine listinca za jedinicu bi se mogle koristiti za interpoliranje izvan granica u


mjere odgovara promjena sadržaja humusa, dušika, kojima je obavljeno istraživanje.


fosfora i kalija u tlu, tj. u humusno akumulativnom ho


K20 Pj05N Humus


mg/100g B>g/100g


% %


o Humus X PA
y = 1,562 + 0,145« y = 2,247+ 0,021 x
-20,0 4,0


0,4-8,0-r = 0,903 r = 0,849
A N . K20
y = 0,050 + 0,0058 x y = 7,717 +0,482 x


7,0-r - 0,873
r = 0,920


- 15,0 3,0
03 -6,0


5,0


- 10,0 2,0
0,2-4,0


3,05,0 1,0


0,1-2,0


1,0.

—r~ r~
10 20


Listinac - Leaf litter t/ha


Slika 6. Grafički prikaz regresije količine šumskog listinca na sadržaj humusa, dušika, fosfora i kalija u tlu pod kulturom
crnoga bora (Pinus nigra Arn.)


Figure 6. Regression graph of quantity of leaf litter on the content of humus, nitrogen, phosphorus and pottassium in the


soil under Black Pine (Pinus nigra Arn.)


ZAKLJUČCI


Na osnovi dugoročnih proučavanja i rezultata istraživanja
na pokusnoj plohi Klačine o melioracijskim
učincima istraživanih šumskih vrsta na pedosferu, može
se zaključiti:


1.
Melioracijski učinci pojedinih šumskih vrsta, u odnosu
na pedosferu, vrlo su značajni i različiti. Učinci
se manifestiraju kako u kemijskim, tako i fizikalnim
promjenama u tlu.
2.
Pod istraživanim četinjačama na plohi Klačine, u istim
ekološkim uvjetima, utvrđene su veće količine
listinca, a manji sadržaj, osim kod atlaskog cedra,
ukupnog dušika i humusa u tlu, pogotovo njegovom
humusno akumulativnom horizontu, nego pod kulturama
listača, posebice crnim jasenom i bijelim
grabom, stoje sigurno rezultat sporijeg transformiranja
šumskog listinca (četinjaka) četinjača, kao i
manjeg postotka dušika u njoj. Najmanje vrijednosti
nalaze se u tlima pod kulturom crnog bora. Fiziološki
aktivnog fosfora najviše sadrže tla pod kulturom
crnoga jasena s većom količinom listinca, nešto ma--
Conclusions


nje pod kulturom hrasta medunca, primorskoga bora,
bijeloga graba i atlaskoga cedra, a najmanje pod
kulturom crnoga bora. Isto se tako i kalija nalazi najviše
u tlima pod kulturom crnoga jasena, a najmanje
pod kulturom crnoga i primorskoga bora.


3.
Provedeni regresijski račun pokazao je da se s povećanjem
jedinice šumskog listinca, sadržaj humusa u
tlu (A horizont) povećao od 0,115% (kod atlaskoga
cedra) do 0,631 % (kod crnog jasena); sadržaj dušika
od 0,0048% (atlaski cedar) do 0,025% (hrast medunac
i crni jasen); sadržaj fosfora - od 0,017 mg/l 00 g
(crni bor) do 0,104 mg/100 g (hrast medunac), a sadržaj
kalija od 0,172 mg/100 g (atlaski cedar) do
1,465 mg/100 g (crni jasen).
4.
Korelacija između sadržaja humusa, dušika, fosfora
i kalija u tlu ( A horizont) i šumskog listinca istraživanih
vrsta drveća na plohi Klačine statistički je signifikantna,
čak i većim dijelom visoko signifikantna
na razini od 1%.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 15     <-- 15 -->        PDF

V. Topic: MELlORACUSKl UČINCI ŠUMSKIH KULTURA NA KkSU U ODNOSU NA PhUOSFERU Šumarski listbr. 9-10, CXXII1 (1999), 411-422
LITERATURA - References


A n i ć, M., 1959: Uzgajanje šuma, Ekologija šumskog nih zasoljavanju kod Rapca. Zemljište i biljka,
drveća i šuma, Zagreb. Vol. 28, No 2: 99-106.


Gračanin, M., 1950: Metodika ekoloških istraživaPernar,
N., Bakšić, D., Španj ol,Ž., 1999: Neke
nja tla, Priručnik za tipološko istraživanje i karti-značajke humizacije u borovim kulturama na
ranje vegetacije, Zagreb. otoku Rabu, Šumarski list 3-4, str. 101-108,


Zagreb.


Gračanin , Z., 1957: Pedološke prilike demonstracionog
objekta kod Peruče, Zagreb. Petz , B., 1974: Osnovne statističke metode, Zagreb.


H or vat, A., 1965: Melioracije degradiranih šumskih Tomašević, A., 1994: Meliorativni utjecaj kulture
terena, svezak I Krš, skripta pp 178, Zagreb. alepskoga bora (Pinus halepensis Mili.) i pinije
(Pinuspinea Endl.) na degradirano stanište hras


Komlenović, N. i Mayer, B., 1995: Uspijevanje
ta medunca (Querco pubescentis -Carpinetum


mladih borovih kultura osnovanih na kamenjari


otoka Paga. Rad., Vol. 30, Br. 1: 23-36, Šumarski
orientalis H-ić, Anić 1959) u zadarskom području.
Glas. šum. pokuse, 30: 223-298, Zagreb.


institut, Jastrebarsko.
Topić, V, 1988: Upotrebljivost nekih autohtonih i


Martinović , J., 1968: Prilog poznavanju sastava otalohtonih
šumskih vrsta kod pošumljavanja sub


pada lišća (iglica) drveća u nekim šumskim fitomediteranskog
krškog područja Dalmacije, Dok


cenozama na području krša zapadne Hrvatske,
Šumarski list 11-12, str. 452-464, Zagreb. torska disertacija.
Topić , V., 1990: Prirast nekih vrsta četinjača na sub


Martinović , J., 1969: Prilog poznavanju promjena
plodnosti tla pod utjecajem šumskoga drveća, mediteranskom krškom području Dalmacije, ŠuŠumarski
list 7-8,str. 242-257, Zagreb. marski list 11-12, str. 441-450, Zagreb.


Topić , V., 1992: Količina i kemizam šumske prostirke


Martinović , J., 1975: Energija nakupljanja bioelemenata
u lišću šumskog drveća u Istri, Akademipod
nekim šumskim kulturama na kršu, Šumarski
list 9-10, str. 407-414, Zagreb.


ja nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebno
izdanje - XXIII, Odjeljenje prirodnih i mateTopić,
V, 1997: Upotrebljivost autoktonih listača pri
matičkih nauka, knjiga 5, Sarajevo. pošumljavanju krša, Šumarski list 7-8, str. 343


Mayer , B., 1979: Utjecaj kultura alepskoga i brucij-352, Zagreb.
skoga bora na tlo primorskih kamenjara izlože


SUMMARY: This paper deals with the amelioration effects of forest sorts
on thepedosphere. The investigations are long lasting (33 years) and are done
on the experimental object Klačine on Flowering Ash (Fraxinus ornus L.J,
Atlas Cedar (Cedrus atlantica Man.), Oriental Hornbeam (Carpinus orientalis
Mill.), Black Pine (Pinus nigra Am.), Maritima Pine (Pinus pinaster Ait.) and
Oak Downy (Quercus pubescens Willd.) which were planted in 1958. The trees
are in lines, they are of the same age and they develop in the same ecologic
conditions. The first pedologic investigations were done one year before afforestation
of the plot (in 1957) and later at the age of 19, 25 and 32 of the trees.
Very interesting data were obtained about the quantity of leaf litter, humus, nitrogen,
phosphorus and potassium in the soil under the investigated trees. The
greatest quantities of leaf litter were noticed under Atlas Cedar and the smallest
quantity of humus, nitrogen, phosphorus and potassium in the soil under
Black Pine. These investigations are important for the rational managing of


forest and forest soils, especially on karst. But the investigations stopped on
the experimental plot Klačine because it was mined in the war in 1992. The
plot is on the area of forestry of Sinj. It was founded in 1956 and it is a part of
the amelioration complex Klačine, of the entire area of 40 ha. The afforestation
of this forest experimental plot was done in the spring of 1958. It is situated
on the slopes of the right bank of the river Cetina, with the highest point of
395 m. The plot is typical for the submediterranean karst part ofDalmatia and
it lies nearly in its middle part. Geologically, the plot is quite homogenuous
and is made of limestones with pebbles of dolomites on which are brown soils
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 16     <-- 16 -->        PDF

V. Topic: MHLIORACI.ISKJ UČINCI ŠUMSKIH KULTURA NA KRŠU U ODNOSU NA PEDOSFERU Šumarski list br. 9-10, CXXH1 (1999), 411-422
nowdays. According to Koppen, this area belongs to warm and moderately
warm climatic zone, and according to rain factor into humid climate. During
the vegetation period 500 mm or 40,5 % of the entire year rainfall falls. The
most rainfall has December, 163 mm and the least July, 63 mm. It is not seldom
that some summer months either do not have any rainfall or very little. The
area in which the plot lies belongs to the Mediterranean-mountain area of the
deciduous vegetation o/YOstryo-carpinetum orientalis).


From the data obtained on the experimental plot Klačine it can be seen that
the amelioration effects of forest sorts on the pedosphere are important and
different. The effects manifest in the chemical and physical changes in the soil.
Under coniferous trees there are bigger quantities of leaf litter, and less content,
except at Atlas Cedar, of entire nitrogen and humus in the soil, especially
in its humus accumulative horizon, than under decidious trees, especially Flowering
Ash and Oriental Hornbeam, what is surely the result of slower transforming
of leaf litter of coniferous trees and less percentage of nitrogen in
it. The least values are in soils under Black Pine. Physiologically active phosphorus
contain the soils under Flowering Ash with larger quantity of leaf litter,
a little less under Oak Downy, Black Pine, Oriental Hornbeam and Atlas Cedar,
and the least under Black Pine. Also the potassium lies most in the soils
under Flowering Ash and least under Black Pine and Maritima Pine.


The regression account showed that with the increase of unit of leaf litter the
humus in soil (A horizon) increased from 0,115 % (Atlas Cadar) till 0,631 %
(Flowering Ash), the content of nitrogen from 0,0048 % (Atlas Cedar) till 0,025
% (Oak Downy) and (Flowering Ash) the content of phosphorus from 0,017
mg/100 g (Black Pine) till 0,104 mg/lOOg (Oak Downy) and content of potassium
from 0,172 mg/100g (Atlas Cedar) till 1,465 mg/J00g (Flowering Ash).


The correlation between the content of humus, nirogen, phosphorus and
potassium with soil (A horizon) and leaf litter of investigated species on the
Klačine plot is statistically significant, even mostly high significant on the level
of1%.


Key words: amelioration effects, forest cultures, karst, Flowering Ash,
Atlas Cedar, Oriental Hornbeam, Black Pine, Oak Downy, pedosphere, leaf
litter, humus, nitrogen, phosphorus, potassium.