DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 47     <-- 47 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 9 10,CXX1I1( 1999), 453-459
UDK 630* 831 + 839


STANJE KORIŠTENJA I ENERGETSKI POTENCIJAL BIOMASE IZ
DRVNO-PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


USAGE AND ENERGY POTENTIAL OF BIOMASS FROM WOOD
PROCESSING INDUSTRY IN ZAGREB COUNTY


Stjepan RISOVIĆ* i Julije DOMAC**


SAŽETAK: U radu se po prvi puta iznose detaljni rezultati analize stanja
korištenja i energetskog potencijala drvnog ostatka iz drvno-prerađivačke industrije
u Zagrebačkoj županiji. Za potrebe analize izvršeno je istraživanje,
ali i ekspertna procjena kojom su obuhvaćeni gotovo svi pogoni drvno-prerađivačke
industrije na području županije. Analizirani su svi relevantni čimbenici
kao što su godišnja prerada trupaca, odnosno proizvodnja drvnih sortimenata,
količina drvnog ostatka koji nastaje, njegovo korištenje (u vlastitoj kotlovnici,
briketiranje, prodaja, odlaganje i si.) godišnje potrebe za energijom
te postojeća energetska infrastruktura (kotlovnice i/ili sušione na drvni ostatak
ili priključak na plinsku mrežu). Istraživanje je provedeno u prvoj polovici
1999. godine, a podaci o preradi trupaca i nastalom drvnom ostatku prikazani
su za 1997 i 1998. te procijenjeni za 2000. godinu. Rezultati pokazuju daje riječ
o znatnom energetskom potencijalu koji ostaje neiskorišten, ali i daje trenutno
stanje njegovog gospodarenja neodgovarajuće i zabrinjavajuće.


Ključne riječi: biomasa, drvni ostatak, energija


1. UVOD Introduction
Hrvatska ima bogatu tradiciju u preradi drva, a pilaDio
drvnog ostatka koji se ne koristi na različite se
ne i proizvodnja piljene grade pripada među prve indunačine
uklanja iz pogona uz dodatni trošak i štetan utjestrijske
kapacitete uopće. Velik broj današnjih drvno-caj na okoliš. Iskorištavanjem drvnog ostatka u kogenpreradivačkih
poduzeća ima već stoljetnu tradiciju proeracijskim
postrojenjima mogli bi se u potpunosti
izvodnje i izvoza. Unatoč velikom padu proizvodnje u pokriti troškovi električne energije. Postojeća kogenrazdoblju
od 1989. do 1993. godine, industrijska preraeracijska
postrojenja za proizvodnju električne energije
da drva po udjelu u društvenom proizvodu, broju zapoi
topline građena su šezdesetih godina i najčešće su već
slenih i doprinosu u izvozu ostaje značajan segment hrviše
godina izvan uporabe [1].
vatskog gospodarstva.


Svi gubici koji nisu pravi šumski otpad te dio kore
U drvno-prerađivačkoj industriji Hrvatske nastaju tehničkog drva, kao i onaj dio drva koji se zbog propivelike
količine različitog drvnog ostatka (Tablica 1). sanih mjernih metoda prenosi šumskim sortimentima u
Taj se ostatak trenutačno najčešće koristi samo djelopogone
drvne industrije, uključuje se u ostatak odnosno
mično i to za podmirenje osnovnih toplinskih potreba otpad pri obradi drva. Taj dio ostatka ovisi o iskorištepogona
(grijanje i tehnološke potrebe). nju pri obradi drva, načinu obrade i namjeni drva, a može
iznositi i do 70%. Većinu ostatka čine otpiljci pri uzdužnom
i poprečnom kraćenju piljenica te neuporabljivi
dijelovi piljenica zbog unutarnjih grešaka drva. Pre


*
Doc. dr. se. Stjepan Risović, Šumarski fakultet Zagreb, ma mjestu nastajanja značajno se razlikuju svojstva vaSvetošimunska
25, Zagreb
žna za energetsko iskorištavanje, odnosno ogrjevnost i


** Julije Domac, dipl. inž.. Energetski institut "Hrvoje Požar",


mokrina (tablica 2).


Ulica grada Vukovara 37, Zagreb