DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 42     <-- 42 -->        PDF

A. Meštrović: USPIJEVANJE MUNIKE Pinus heldreichii Christ U HERCEGOVINI
Istraživane čiste sastojine crnog bora u Hercegovini
(pokusna ploha broj 4. lokalitet - Lisac, na Cvrsnici)
potvrđuje također da su volumen i volumni prirast veći


Munika u Hercegovini


Crni bor u Hercegovini


Odstupanje


Istraživana sastojina crnoga bora ima prosječnu starost
od 64 godine, a sastojina munike 58 godina. Volumen
i volumni prirast čistih sastojina munike u
odnosu na volumen i volumni prirast crnoborovih
sastojina iznosi 88,4 %, odnosno 92,2%. Stvarna
odstupanja približna su utvrđenom odstupanju, poglavito
zato što se crnoborova sastojina nalazi na
nešto boljem bonitetu staništa i u starijoj dobi od
sastojine munike. Naprijed predočeni pokazatelji iskazani
za crni bor i muniku odnose se na sveukupnu
drvnu masu. Proizvodne mogućnosti čistih sastojina
munike na planini Cvrsnici u Hercegovini razvidno
su manje u odnosu na proizvodne mogućnosti čistih
sastojina (šuma) munike u drugim područjima prirodnoga
rasprostranjenja (areala), kao i u odnosu na
proizvodne mogućnosti visokih šuma drugih vrsta
drveća.


Za čiste sastojine munike u Hercegovini ponajprije
dolazi u obzir sustav oplodnih sječa s izrazito malim
grupama i dugim pomladnim razdobljem za razliku
od do sada primjenjivanog stablimičnog prebornog
sustava gospodarenja u tim šumama. Moguć je i
sustav gospodarenja skupinastim sječama, ali uz
primjenu što manjih skupina i što dužeg pomladnog
razdoblja. Stoje pomladno razdoblje duže, to je sustav
gospodarenja bliži prebornom grupimičnom
sustavu gospodarenja šumama. Na izrazito strmim
terenima, sa stajališta veće i bolje zaštite čistih prirodnih
sastojina munike u Hercegovini, pogodan je i
stablimični sustav gospodarenja, koji je upitan samo
glede ekonomskih razloga.


S gospodarskoga stajališta iz čistih sastojina munike
na Cvrsnici trebalo bi ukloniti 47,1 m5 drvne mase
prosječno po hektaru, što bi za konačni cilj trebalo
imati bolju kvalitetu sastojina i njihovo bolje prirodno
obnavljanje. Spomenuta količina drvne mase odnosi
se na volumen stabala provedene probne doznake
sastojina. Ukoliko bi se iz istraživanih sastojina
htjela iskoristiti drvna masa provedene probne doznake
(47,1 mVha) onda bi to trebalo učiniti u nekoliko
navrata s jačinom intenziteta sječa najviše do
15%. Imajući u vidu relativno mali volumen i volumni
prirast i uopće usporenu dinamiku rasta i razvoja
čistih sastojina munike u istraživanom području te


Šumarski listbr.9 10. CXXIII (1999). 431-452


od volumena i volumnog prirasta u čistim sastojinama


munike u Hercegovini. Utvrđena odstupanja iznose
kako slijedi:
Volumen Prirast
u mVha u mVgod/ha
214 5,63
242 6,10
28 0,47


loše stanišne prilike, bilo bi potrebno najmanje 30 do
50 godina da se iz tih sastojina munike iskoristi navedena
drvna masa koliko iznosi volumen stabala probne
doznake. Naime, toliko godina bi trebalo trajati
pomladno razdoblje sastojina kada bi se primjenjivao
sustav gospodarenja skupinastim sječama i prirodno
pomlađivanje sastojina, jer umjetno pomlađivanje ne
dolazi u obzir glede loših stanišnih prilika.


Sastojine munike u Hercegovini na temelju rezultata
istraživanja bilježe srednji promjer 16,4 cm, srednju
visinu 7,1 m i srednji bonitetni razred 3,4 (taksacijska
granica iznosila je 5,0 cm). Srednji promjer izračunat
je kao aritmetička sredina promjera stabala, a srednja
visina kao aritmetička sredina visina stabala u sastojinama.
Tako izračunati srednji promjeri, odnosno
srednje visine, uvijek su manji od srednjih promjera,
odnosno srednjih visina izračunatih pomoću
temeljnica. Pored toga i niža taksacijska granica ovdje
je djelomično doprinijela smanjenju srednjega
promjera i srednje visine istraživanih sastojina.


Muniku u čistim prirodnim sastojinama u Hercegovini
na površini od 1.528 ha treba štititi i zaštititi posebnom
brigom i gospodarskim mjerama, kako glede
njene prirodne rijetkosti kao endemnog tercijarnog
relikta, tako i glede njenih ostalih mnogostrukih
funkcija. Posebice treba mnogo poraditi na proširivanju
areala munike, svagdje gdje to ekološki uvjeti
dozvoljavaju, a ponajprije na području visokog,
hladnijeg i krševitog hercegovačkog gorja. Pored
toga postojeće čiste prirodne sastojine munike treba
sačuvati kao temeljni nukleus za reprodukciju i kao
neponovljivi spomenik prirodne rijetkosti.


Prilikom uređivanja prirodnih čistih sastojina munike
ne mogu se propisati jedinstveni postupci, metode
uređivanja i način obnavljanja za cijelo područje
Hercegovine. Kakvi će se postupci, metode i načini
koristiti, može biti predmetom nekog drugog istraživanja.


-
Prezentirani rezultati istraživanja trebali bi izazvati
dodatni poticaj za mnoga dodatna istraživanja sastojina
munike, te istodobno isprovocirati dodatnu pozornost
i brigu za te šume i tu endemnu, reliktnu i rijetku
vrstu drveća.