DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 41     <-- 41 -->        PDF

A. Meštrović: USPIJEVANJE MUNIKE Pinux heldreichii Christ U HERCEGOVINI Šumarski list br.9 10. CXX111 (1999). 431-452
ZAKLJUČAK - Conclusion


Na temelju provedenih istraživanja o uspijevanju


čistih prirodnih sastojina munike u Hercegovini može


se zaključiti sljedeće:


Munika je tercijarni relikt očuvan tijekom glacijacije
na Balkanskom poluotoku i endemna vrsta bora,
isprekidanog odnosno disjunktnog, ograničenog i
malog prirodnog areala, koja uspijeva na površini
od 1.528 ha na prostoru Hercegovine u čistim prirodnim
sastojinama na planinskom gorju od 1.000


1.900 m nadmorske visine, s kontinentalno-planinskom
klimom koju karakterizira duga zima i snijegovi
te s submediteranskom klimom hladnijeg pojasa,
a za svoj razvoj traži vrlo skromne uvjete, u kojima
tome boru druge vrste drveća ne mogu biti konkurencija.
U vrlo surovim uvjetima i škrtim proizvodnim
mogućnostima tala, munika može uspijevati i
prirodno se obnavljati tamo gdje nijedna druga vrsta
drveća ne može uzrasti kao normalno i visoko drvo.
Široka ekološka amplituda munike omogućava da
istu unosimo na područje kraških gorja koja su vrlo
siromašna i bezvodna i na kojima crni bor ne dolazi,
posebice zato što je munika vrsta drveća s najmanjim
zahtjevima u Europi i s izraženim pionirskim
svojstvima.


Sastojine munike čine prirodnu rijetkost šumske vegetacije
s izraženom zaštitnom (ekološkom) funkcijom,
pri čemu treba naglasiti hidrološku, protuerozijsku
i klimatsku ulogu, društvenom (socijalnom)
funkcijom, pri čemu treba naglasiti turističku, estetsku
i rekreacijsku ulogu, proizvodnom (mirovinskom)
funkcijom, pri čemu treba kod gospodarske
kao sporedne uloge naglasiti izvanredna tehnička
svojstva drva munike i na kraju pionirskom funkci


jom pri čemu treba posebno još jednom naglasiti sve
ono stoje karakteristično za to svojstvo munike kao
vrste drveća.


Čiste prirodne sastojine munike u Hercegovini nalaze
se na sljedećim tlima: smeđe tlo na vapnencu
(Šestiver - ploha broj 1.), crnice na vapnencu (Kraljeva
kleka - ploha broj 2.), rendzina na dolomitu
(Orlov kuk - ploha broj 3.), koja su neutralna do slabo
alkalna Ph 6,9 do 7,8 (područje planine Čvrsnice)
te pokazuju manjak fosfora. Veliki postotak slobod-


Munika u Hercegovini
Munika na Kosovu i u Crnoj Gori


Odstupanje


nih karbonata kod rendzina na dolomitu nastao je


zbog velike količine sitnih skeletnih čestica.
Munika je vrsta drveća sporijeg rasta i prirasta pa u
dobi od 60. godina u istraživanim sastojinama srednje
stablo sastojine ima drvnu masu tek od 0,15 m1.
Kulminacija visinskog i debljinskog prirasta kod
stabala munike u usporedbi s ostalim borovima, posebice
s crnim borom koji je s munikom biološki
dosta blizak, nastupa dosta kasnije, dok kulminacija
volumnog prirasta kod stabala munike nastupa znatno
kasnije nakon kulminacije visinskog i debljinskog
prirasta. Sastojine munike u Hercegovini bilježe
tečajni godišnji prirast od 2,3 do 5,6 mVha sveukupne
drvne mase, a prosječni dobni prirast također
sveukupne drvne mase od 2,0 do 3,7 mVha u starosti
od 60 godina. Produkcija sveukupne drvne mase u
sastojinama munike, također znatno kasnije kulminira,
a u dobi od 60 godina produkcija u istraživanim
sastojinama iznosi do 6,0 mVha godišnje. Volumen
sveukupne drvne mase (sa sitnom granjevinom)
varira od 127 do 214 mVha, a u prosjeku iznosi
153 mVha. Volumni godišnji tečajni prirast, iskazan
također u sveukupnoj drvnoj masi, kreće se od 2,09
do 5,63 m3 po hektaru.


Prosječni podaci dobiveni ovim istraživanjem za
volumen u čistim prirodnim sastojinama munike u
Hercegovini (Čvrsnica) (u prosjeku 153mVha sveukupne
drvne mase) dobro se slažu s prosječnim podacima
o volumenu za čiste prirodne sastojine munike
u Hercegovini (131 mVha krupnog drveta) i
Čvrsnici (124 mVha krupnog drveta), koje je dobio
Ćuri ć 1967. godine iz šumskogospodarskih osnova,
obzirom daje volumen krupnog drveta u čistim
prirodnim sastojinama munike manji za oko 20% od
sveukupne drvne mase istih.


Volumen i volumni prirast prirodnih čistih sastojina
munike u Hercegovini (Čvrsnica), znatno su manji
od volumena odnosno volumnog prirasta prirodnih
čistih sastojina munike na Kosovu i u Crnoj Gori),
koje je istraživao J o v i ć 1971. Odstupanja u naprijed
spomenutim taksacijskim elementima u prosječnim
vrijednostima iznose kako slijedi:


Volumen Volumni prirast
u mVha u mVgod/ha
214 5,63
380 5,84
166 0,21