DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 38     <-- 38 -->        PDF

A. Mcštrovic: USPIJEVANJE MUNIKE Phuis heklmclui Christ U HERCEGOVINI Šumarski list br. 9 10, CXXII1 (1999), 431-452
Razvoj i prirast stabala u debljinu - Development and growth of trees in corpulence


Razvoj i prirast stabala u debljinu na svim promatranim
pokusnim plohama je dosta ujednačen, stoje s obzirom
na podjednake prirodne uvjete u kojima se istraživane
čiste prirodne sastojine munike u Hercegovini
nalaze, sasvim razumljivo. Pojedinačna odstupanja nastaju
zbog razlika u starosti sastojina, broju stabala po
jedinici površine i izraženoj mikroprostornoj promjenljivosti
proizvodnih mogućnosti tala na kojima se nalaze
istraživane sastojine munike. Munika općenito, posebice
u mladosti, sporije raste u debljinu, a usporeniji
rast zadržava sve do starije dobi zato što ima usku krošnju,
odnosno zato što za rast u debljinu prostor za muniku
nije odlučujući čimbenik. Primjerci munike u optimalnim
uvjetima teoretski su dosezali prsni promjer do
1 metar. Najdeblji primjerak stabla munike u istraživanim
čistim sastojinama munike u Hercegovini izmjerio
sam na plohi broj 1. s prsnim promjerom od 56 cm. Uzimajući
u obzir činjenicu da munika sporo raste, posebice
u mladoj dobi, može se zaključiti da u mladim sastojinama
munike nisu potrebne značajnije intervencije i
uzgojni zahvati. Međutim, u kasnijem razdoblju, kada
se u prirodnim čistim sastojinama munike izdiferencira
preborna struktura i više etaža, potrebno je poduzimati
odgovarajuće intervencije za uspješno prirodno pomla


Razvoj i prirast drvne mase stabala


đivanje sastojina, odnosno manjih grupa. Analizirano
stablo munike na plohi broj 3. bilježi blagi pad rasta u
debljinu. Razlog tomu je veliki broj stabala po jedinici
površine i visok obrast sastojine na toj plohi. Analizirano
stablo munike na plohi broj 1. također bilježi blaži
pad porasta u debljinu, iako je ta sastojina znatno rijeđa
od prethodne te ima već izdifcrcnciranu prebomu
strukturu i dvije etaže. Stoga bi u toj sastojini, po mome
mišljenju, trebalo poduzeti odgovarajuće mjere, odnosno
intervenciju blažeg intenziteta u nadstojnoj etaži,
kako bi se podstojna etaža više otvorila prema svjetlu i
dobila više prostora. Na taj način bi jedinke iz podstojne
etaže jače reagirale povećanim debljinskim prirastom,
te bi se otvorile mogućnosti za ujednačenim prirodnim
pomlađivanjem sastojine. Na temelju dobivenih
pokazatelja predočenih u tablicama 11. i 13., te na grafikonu
5. može se zaključiti sljedeće: kulminacija debljinskog
prirasta kod analiziranih stabala nastupila je u
razdoblju od 10 do 20 godina, ali koji je još uvijek znatan,
uzgojnim zahvatima u sastojinama srednje dobi debljinski
se prirast može povećavati ili najmanje podržavati,
najveći tečajni debljinski prirast iznosi 0,42 cm
kod analiziranog stabla na plohi broj 1. (Šestiver) u razdoblju
od 10 do 20. godina.


Development and growth of wood mass


Spoznaja da se drvna masa stabla povećava s porastom
visine i promjera, a ovisno o prostoru i količini svijetla,
koje u određenoj dobi stablo ima na raspolaganju,
potvrdila se i u ovome istraživanju. Krivulja rasta drvne
mase tipična je i ima oblik izduženoga slova "S". Na
temelju dobivenih pokazatelja predočenih u tablicama


12. i 14., te grafikonu 6, može se zaključiti daje razvoj
drvne mase bio najbrži na plohi broj 1. (Šestiver). Sveukupna
drvna masa analiziranoga stabla na plohi 1.
(Šestiver) iznosila je 0,16 m3 u starosti od 58 godina,
dok je sveukupna drvna masa na plohi broj 2. (Kraljeva
kleka) u starosti od 62 godine iznosila 0,15 m3. Međutim,
ako se pogleda sveukupna drvna masa bez kore u
starosti od 30 godina kod svih analiziranih stabala, uočava
se daje ona podjednaka i da ista iznosi kako slijedi:
za pokusnu plohu broj 1. 0,022 m\ za pokusnu plohu
broj 2. 0,018 m3 i za pokusnu plohu broj 3. 0,021 m3.
Pri tomu je istodobno uočljivo da se sveukupna drvna
masa analiziranoga stabla na pokusnoj plohi broj 3. nakon
tridesete godine izjednačava sa sveukupnom drvnom
masom analiziranoga stabla na pokusnoj plohi
broj 1., da biju u trenutku odgovarajuće starosne dobi
premašila. Stoga sveukupna drvna masa analiziranoga
stabla na pokusnoj plohi broj 3. u 38. godini iznosi
0,050 m\ a sveukupna drvna masa analiziranih stabala
u 40. godini, odnosno dvije godine starijim analiziranim
stablima, iznosi na pokusnoj plohi broj 1. 0,049 m3,
odnosno na pokusnoj plohi broj 2. 0,043 m3. Primjer
pokusne plohe 3. nastao je zato što se stablo u sastojini
na plohi broj 3. već uspjelo izdiferencirati i probiti u
nadstojnu etažu, te tako dobilo više prostora i svjetlosti,


60 godine


Grafikon 6. Krivulje rasta drvne mase analiziranih stabala