DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 33     <-- 33 -->        PDF

A. Mcštrović: USPIJEVANJE MUNIKE Pinus heldreichii Christ U HERCEGOVINI Šumarski list br. 9-10, CXXIII( 1999), 43 I -452
REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results of research
Visine stabala i bonitet staništa - Height of trees and quality of ground


Na temelju izmjerenih visina stabala munike na pokusnim
plohama izračunao sam srednje visine stabala
po debljinskim stupnjevima od 5 cm. Pri tomu sam po
istim debljinskim stupnjevima izračunao i srednji prsni
promjer stabala, kao aritmetičku sredinu promjera stabala
odgovarajućeg debljinskog stupnja. Dobivene rezultate
usporedio sam s rezultatima za visine stabala i
bonitetne krivulje poDriniću &Proliću 1979.


Grafikon 1. Krivulje bonitetnih razreda (I-V) za čiste sastojine munike
u Hereegovini po Drinić & Prolić, 1979.


vulje koji se odnosi na debljinske stupnjeve u kojima je
bio zastupljen najveći udio volumena sastojina. Procijenjeni
bonitetni razredi sastojina na pokusnim plohama
prikazani su u tablici 16. U tablici 5 prikazane su visine
stabala munike u sredini odgovarajućeg bonitetnog
razreda (I do V) i volumen stabala za odgovarajući
dati prsni promjer i visinu, odnosno bonitet po Drinić &
Prolić, 1979. Tablicu sam naznačio kao jednoulaznu
volumnu tablicu za muniku u Hercegovini, iz razloga
što držim da se tablica može koristiti pri uređivanju tih
šuma. U tablici je volumen stabala iskazan u sveukupnoj
drvnoj masi (sa sitnom granjevinom), volumen stabala
dobiven je preračunavanjem iz Böhmerleovih
dvoulaznih drvno-gromadnih tablica za crni bor.


Razlike između visina stabala munike i crnoga bora
u Hercegovini razvidne su iz sljedeće usporedbe sred-


Tablica 6: Visina stabala munike i crnog bora


Prsni promjer
stabla
Srednja visina stabala munike za III
bonitetni razred
Srednja visina stabala crnoga bora za III
bonitetni razred
Razlika između srednjih visina
stabala munike i crnog bora


Snop bonitetnih krivulja za čiste sastojine munike po
Driniću & Proliću 1979. prikazan je na grafikonu 1.
Neizravnate srednje visine stabala munike za sve pokusne
plohe, nanijete na temelju srednjih promjera po debljinskim
stupnjevima, prikazane su na grafikonu 2. Na
temelju spomenutog snopa bonitetnih krivulja izvršio
sam bonitiranje sastojina munike u istraživanim sastojinama.
Pri tomu je odlučujući bio onaj dio visinske kri-


Grafikon 2. Srednje neizravnane visine stabala munike na pokusnim
plohama bonitetnih razreda (I-V) po Drinić & Prolić, 1979.


njih visina stabala za III bonitetni razred jedne i druge
vrste drveća, koje su prikazane u tablici 6.


U tablici 6. prikazane su srednje vrijednosti visina
stabala munike i crnoga bora za treći bonitetni razred na
planini Čvrsnici u Hercegovini. Visine stabala u čistim
sastojinamamunike u Hercegovini po Driniću 1979.
približno su za oko jednu trećinu manje od visina stabala
u čistim sastojinama crnoga bora izvan područja Hercegovine.
Usporedbom srednjih visina stabala koje sam
izmjerio u sastojini munike na pokusnoj plohi broj 1.
odjel 23 odsjek "a" u dobi od 58 godina i srednjih visina
stabala koje sam izmjerio u sastojini crnoga bora na pokusnoj
plohi broj 4. odjel 26 odsjek "a" u dobi od 64 godine,
spomenuta razlika se razvidno smanjuje, tako da
su izmjerene visine stabala u čistoj sastojini munike
približno za nešto više od jedne šestine manje od visina


(cm) Jedinica


10 30 50 mjere
5,7 10,1 12,8 m
6,8 11,8 15,0 m
1,1 1,7 2,2 m