DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 29     <-- 29 -->        PDF

A. Mcšlrović: USPIJEVANJE MUNIKE Pimis heldreichii Christ U HERCEGOVINI Šumarski list br. 9-10, CXXIII( 1999). 43 1-452
Oborine Rainfalls


U sastojinama prirodnoga rasprostranjen)a munike
u Hercegovini, srednja godišnja količina oborina, prema
dobivenim podacima, iznosi 1279 mm do 1553 mm.
Najniža srednja mjesečna količina oborina zabilježena
je u mjesecu kolovozu u iznosu 10 mm. Najviša srednja
mjesečna količina oborina zabilježena je u mjesecu studenom
u iznosu 352 mm. Za uspijevanje munike najvažniji
je raspored oborina po godišnjim dobima. Iz dobivenih
podataka razvidan je nepovoljan raspored oborina
po godišnjim dobima, što se štetno odražava na
razvoj munike, posebice u ljetnom razdoblju (srpanjkolovoz).
Najmanje oborina padne u ljetnom razdoblju
u količini od 46 mm do 49 mm, stoje prosječno 15,3
odnosno 16,3 mm mjesečno. Prema podacima za meteorološku
postaju, koja u istraživanom području ima
najveću količinu oborina godišnje (1553 mm), od ukupne
količine oborina na proljeće otpada 23,5%, ljeto
8,9%, jesen 38,1% i zimu 29,5%. Na ukupno vegetacij


sko razdoblje otpada samo 36,7% oborina, koje s temperaturom
višom od 5°C odnosno 10°C, iznosi 305 odnosno
205 dana u godini. Prema podacima za meteorološku
postaju, koja ima najmanju količinu oborina godišnje
(1279 mm), od ukupne količine oborina na proljeće
otpada 29,4%, ljeto 11,4%, jesen 28,6% i zimu
30,6%. Na ukupno vegetacijsko razdoblje otpada nešto
više, ali opet samo 40,3%, koje s temperaturom od 5°C
odnosno 10°C, iznosi 324 odnosno 223 dana u godini.
Srednji broj kišnih dana kreće se od 107 do 122. Mnogo
je važniji broj snježnih dana, čiji broj prema dobivenim
podacima iznosi 12 do 29. Maksimalne visine snijega
na tlu iznose od 2 cm do 110 cm. Vrhovi stabala munike
posebice mogu stradati od teškog vlažnog snijega. Na
temelju provedenog istraživanja može se zaključiti da
sastojine u kojima munika prirodno pridolazi, pokazuju
dobro uspijevanje u Hercegovini na onim područjima
gdje imaju dostatne količine vlage i zračne i oborinske.


Vjetrovi


Područje prirodnog rasprostranjenja munike u Hercegovini
dostaje vjetrovito. Na tom području dominantan
je vjetar sjeveroistočnog smjera (bura) koji je tipičan
za područje krša uopće. Dominantni i značajni vjetrovi
sjevernoga smjera pusu intenzitetom učestalosti od 43%,


Winds


a vjetrovi južnoga smjera pusu intenzitetom učestalosti
od 20%. Istraživano područje svojstveno je po tome, što
ukupan broj dana u godini bez vjetra iznosi 25%, a ukupan
broj dana s vjetrom iznosi 75%. Utjecaj bure je od
izuzetnog značenja za uzgoj šuma na tome području.


Tlo


Pojava različitih tipova tala je u tijesnoj vezi s pojavom
vrste geološke podloge. Tereni na kojima se prostiru
kompleksi čistih prirodnih sastojina munike u
Hercegovini geološki su građeni od mlađih vapnenastih
i dolomitnih stijena kredne starosti, a u višim predjelima
od vapnenastih i dolomitnih stijena trijaske i jurnc
starosti, s izrazitim kraškim oblicima reljefa. Na matičnoj
podlozi tih stijena najčešće su zastupljeni kompleksi
tala na vapnencu i dolomitu, od kojih su na strmim te


Ground


renima najčešće zastupljene crnice, a na blažim padinama
i nagibima smeđa vapnenasta tla, dok su u podnožjima
padina i u vrtačama zastupljena ilimerizirana tla. Na
vapnencu je utvrđen evolucijski niz tala od plitke crnice,
srednje dubokog smeđeg tla do dubokog ilimeriziranog
tla. Na dolomitnoj podlozi razvila se rendzina i njena
serija plitkih tala s manje skeleta u profilu i bez izrastanja
kamenih blokova na površinu tla, stoje posebice
karakteristično za kraško područje.


Karakterizacija tipova tala Character of ground


Rendzine na dolomitu zastupljene su na plohi 3. (Orlov
kuk) i predstavljene profilom Orlov kuk 3. To su
pretežito plitka tla i po mehaničkom sastavu sitno pjeskovite
ilovače, odnosno skeletoidne pjeskovito glinene
ilovače. Kod tih je tala spomenuti skelet karbonatan.
Količina slobodnih karbonata veća je od 56%, a reakcija
tala je alkalična. Površinski horizont je jako humozan,
a prijelazni horizont još je uvijek dosta humozan.
U zavisnosti od sadržaja humusa, gotovo je analogno i
učešće dušika u tlima, a i odnos C:N je povoljan. Ta su
tla u pogledu fiziološki aktivnih hraniva na granici slabe
i osrednje opskrbljenosti s K205, dok su slabo opskr


bljena fiziološki aktivnim P205. Hranidbena vrijednost
ovih tala na dolomitu (rendzina) je prema tome manja
nego kod crnica na vapnencu. Crnice na vapnencu zastupljene
su na plohi 2. (Kraljeva kleka) i predstavljene
profilom Kraljeva kleka 2. To su plitka i izrazito skeletna
tla. Na profilu tog tla razvidno se ističe oko 5 cm debeo
podhorizont A0 kojeg tvore borove iglice različitog
stupnja razloženosti. Profil tala je zbog puno skeleta
prozračan i propušta vodu. Međutim, sitnica tla ipak je
porozna i dobro ocjedita zbog stabilne mrvičasto-graškaste
strukture, iako je po strukturi glina. Reakcija tala
je neutralna, što kemijska svojstva istih nedvojbeno po