DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 28     <-- 28 -->        PDF

A. Mcštrović: USPIJEVANJE MUNIKE Pinus heldreichii Christ U HERCEGOVINI Šumarski list br. 9--10. CXXIII (1999), 43 1 -452
d) Mugo-Pinetum-heldreichii Fukarek 1966. zauzima
više nadmorske visine subalpinskog graničnog područja
s borom krivuljom, gdje je zastupljen subalpinski
oblik stabala munike u fitocenozama krivulja
i munike.


Prema zemljopisnom položaju, prirodno rasprostranjenje
munike u Hercegovini nalazi se između 43° 23´
00" i 44° sjeverne zemljopisne širine, odnosno između
17" i 19° zemljopisne dužine istočno od Griniča. Na nadmorskoj
visini od 1.183 m nalazi se glečersko jezero Blidinje,
površine 4,0 kvadratna kilometra, iznad kojeg se u
smjeru sjeveroistok-jugozapad prostiru prirodne čiste


sastojine munike na planini Cvrsnici, s najvećim vrhom
Pločno koji ima nadmorsku visinu od 2.226 m. U tom dijelu
prirodnoga pridolaska te vrste bora na rubnim dijelovima
šuma prema zapuštenim i napuštenim planinskim
pašnjacima i rudinama, zamjetno je izrazito proširivanje
munike prirodnim pomlađivanjem. Tako se na
mnogim mjestima danas mogu vidjeti mlade sastojine
munike s tendencijom daljnjega napredovanja i širenja
na površine nekadašnjih planinskih pašnjaka. Osnovni
razlog za takvu pojavu je veliko smanjenje stočnoga fonda
na tom prostoru, zatim veliko iseljavanje ljudi s područja
u podnožju planine Čvrsnice te iščezavanja nomadskog
stočarenja uopće na području Hercegovine.


Nalazišta - Finding places


Značajniji kompleksi čistih sastojina munike u Hercegovini
nalaze se na planinama Prenju (863 ha), Cvrsnici
i Čabulji (472 ha), Veležu i Nevesinjskoj Crnoj Gori
(105 ha) i Orjenu-Štirovniku (76 ha). Na planini Cvrsnici
u predjelima najzapadnije i najsjevernije granice
prirodnoga rasprostranjen]´a, munika se nalazi izvan
granica šumskogospodarskih područja, a taj prostor pripada
području krša općine Posušje, u sastavu gospodarske
jedinice Cvrsnica (dio) ukupne površine 340,0 ha u
kategoriji ostale visoke šume. Dio čistih sastojina munike
u Hercegovini nalazi se u sastavu "Srednje Neretvanskog"
šumskogospodarskog područja, kao i u sastavu


Klima


Areal prirodnoga rasprostranjenja šumskih zajednica
munike uklapa se u submediteransko područje, gdje
zauzimaju pretežito najviša područja (uglavnom između
1.000 do 1.900 m) do kojih kroz riječne doline (Neretve
s pritokama: Drežanjkom, Doljankom, Ramom i
drugima) dopire klima s više topline i vlage od kontinentalnih
dijelova. Područje prirodnoga rasprostranjenja
munike nalazi se na granici mediteranske i kontinentalne
klime, gdje su zračna strujanja različita i po jačini i
po dužini trajanja. Iz navedenog, može se zaključiti da


Temperatura zraka


Srednja godišnja temperatura zraka iznosi od 14,4°C
do 9,1°C. Međutim, ukoliko se uz pomoć termičkoga
gradijenta izvrši izračun srednje godišnje temperature za
visoku zonu od 1.000 do 1.900 m nadmorske visine u kojoj
se nalaze odrasle prirodne sastojine munike, srednja
godišnja temperatura za tu zonu iznosi od 5,4°C do 0,9°
C. Na temelju prethodnog može se zaključiti da munika
u Hercegovini uspijeva u prirodnim sastojinama u
rasponu srednjih godišnjih temperatura zraka od -0,9ÜC
do 5,4°C. Najniža srednja mjesečna temperatura je 0,9°C
u siječnju, dok je najviša srednja mjesečna temperatura
24,6°C u srpnju. Iz podataka o srednjim mjesečnim maksimumima
i minimumima razvidno je sljedeće: srednji


"Gornje Neretvanskog" šumskogospodarskog područja.
Prema podacima šumskogospodarskih osnova,
ukupna površina šumskih sastojina u kojima je zastupljena
munika u Bosni i Hercegovini iznosi 5.865 ha,
što čini svega oko 0,5% ukupne površine visokih šuma.
Od navedene površine na čiste sastojine munike otpada


1.528 ha. Pod čistim sastojinama munike razumijevam
one u kojima je munika zastupljena sa 90 ili više posto,
uzevši u obzir volumen drveta. Značajnija umjetna rasprostranjenost
šumskih kultura munike na većim površinama
u Hercegovini nije zabilježena, osim pojedinačne
sadnje po više desetaka pojedinačnih sadnica.
Climate


su klimatski uvjeti područja prirodne rasprostranjenosti
munike u Hercegovini vrlo heterogeni, te se mogu razlikovati
uvjeti kontinentalno-planinske klime i submediteranske
klime hladnijega pojasa. U sastojinama munike
ne postoje meteorološke postaje, pa su uzete vrijednosti
četiri najbliže meteorološke postaje: Mostar, Konjic,
Posušje i Tomislavgrad i to desetogodišnji prosjeci
u razdoblju od 1981 do 1990. za meteorološku postaju
Mostar, te u razdoblju od 1971 do 1980. za meteorološke
postaje Konjic, Posušje i Tomislavgrad.


Air temperature


mjesečni maksimum najtoplijeg mjeseca (M) kreće se
od 23,7°C do 31,7"C, srednji mjesečni minimum najhladnijeg
mjeseca (m) kreće se od -3,3°C do 1,9"C, termičko
odstupanje (M-m) od 29,8°C do 26,4°C. Prema podacima
o apsolutnim godišnjim temperaturnim minimumima
razlike su velike i kreću se od -18,8°C do -8,8°C.
Apsolutni godišnji temperaturni maksimumi manje se
razlikuju i kreću se od 35,0°C do 41,2°C. Za uspijevanje
munike važan je broj ledenih dana s temperaturom ispod
-10"C. Ako se više takvih dana pojavi kontinuirano,
munika može stradati. Na temelju prednjih podataka zaključujem
da je munika glede temperature zraka vrlo
plastična vrsta bora.