DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9-10, CXX1II (1999), 431-452
UDK 630* 524.6 + 622 (001) (Pimis heldreichii)


USPIJEVANJE MUNIKE pinus heldreichii Christ U HERCEGOVINI


PROSPER OF pinus heldreichii Christ IN HERZEGOVINA


Augustin MEŠTROVIĆ*


SAŽETAK: Istraživane sastojine mimike na planini Cvrsnici u Hrecegovini
su čiste prirodne s izraženom zaštitnom, socijalnom, pionirskom i proizvodnom
funkcijom. Mimika je endemna vrsta drveća i tercijarni relikt očuvan tijekom
glacijacije na Balkanskom i južnom dijelu Apeninskog poluotoka, te isprekidanog,
ograničenog i malog prirodnog areala bez znatnijeg umjetnog
proširivanja. Dosadašnja istraživanja u tim sastojinama temeljena su uglavnom
na biljnozemlj opisnim istraživanjima, zatim istraživanjima tala u šumama
mimike i istraživanjima biljnih zajednica u kojima se javlja mimika, a istraživanja
strukturnih-taksacijskih elemenata u sastojinama munike su neznatna.
Na temelju snimljenih uređajnih elemenata i opisa na konkretnim sastojinama
munike utvrđeno je stvarno stanje produkcije, potencijalne mogućnosti
šumskog tla, starost i prirast sastojina. Proces prirodne obnove u sastojinama
mimike potrebno je prilagoditi stanju konkretnih sastojina, stanju tla i prirodnog
pomlađivanja i dužini ophodnje. Uspijevanje munike na Cvrsnici u Hercegovini
odvija se na terenima vrlo surovih uvjeta i slabih proizvodnih mogućnosti
tla. U takvim uvjetima obavlja pionirsku ulogu, štiti tlo i stvara uvjete za
pridolazak i drugih vrsta drveća, a posebno je slikovita u pejzažu. Proizvodne
su mogućnosti na planini Cvrsnici manje od onih u drugim dijelovima njenog
areala, ali su za date uvjete zadovoljavajuće.


Ključne riječi: Uspijevanje, munika fPinus heldreichii Christ,), tercijarni
relikt, endemna vrsta, rasprostranjenost, munika u Hercegovini, klima,
tlo, stanište, biološka svojstva, bonitet, pomladak, razvoj i prirast stabala,
razvoj i prirast sastojina, produkcija.


UVOD Introduction


Munika Pinus heldreichii Christ je tercijarni relikt, nadmorske visine) na strmim i suhim padinama, na
očuvan tijekom glacijacije na Balkanskom poluotoku i vapnenastoj podlozi, tvoreći tako vrlo često i gornju
endemna vrsta drveća ograničenog, isprekidanog i magranicu
šumske vegetacije. Raste sporo u sastojinama,
log prirodnog areala koji se prostire u središnjem i zapretežito
na vapnencima i dolomitima, a rijeđe u zoni
padnom dijelu Balkanskog poluotoka te južnom dijelu dodira vapnenastih i dolomitnih supstrata sa serpentin-
Apeninskog poluotoka. Šumske sastojine munike su is-skim ili kiselim silikatnim supstratima. U prvom slučapresjecanog
areala na visokom gorju Hercegovine, ju zauzima izrazito ekstremna staništa s uskim grebeniCrne
Gore, Kosova, Makedonije, Albanije, Bugarske, ma, strmim padinama s izraženim liticama i točilima, a
Grčke i u odvojenim skupinama u južnoj Italiji. Stoga rijeđe zaravnjenija vapnenasta područja. U takvim use
može ustvrditi da se opće rasprostranjenje munike vjetima, na plitkim i kamenitim tlima, najčešće tipa cruklapa
u submediteransko područje, gdje šumske zajenica,
sastojine munike se održavaju kao trajni stadij vednice
te vrste drveća zauzimaju pretežito najviše regio-getacije. Na taj način munici ne konkuriraju druge vrste
ne (uglavnom između 1.000 i 1.900 pa i preko 2.200 m šumskoga drveća, te je stoga za takve terene, koji su uz
ostalo redovito i bezvodni, praktično postala jedina vrsta
koja dolazi u obzir za pošumljavanje. Sastojine su


* Mr. sc. Augustin Mcštrović, Federalno ministarstvo poljoprivrečesto
prekinutog sklopa, raskidane i otvorene, a cjelo


de, vodoprivrede i šumarstva, Sarajevo, H. Krcšcvljakovića 3.