DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 113     <-- 113 -->        PDF

ANTUN SLAT, dipl. inž. šumarstva (1928 - 1999)


Dana 30. kolovoza 1999. godine
napustio nas je iznenada i zauvijek
Antun Slat, dipl. inž. šumarstva.
Prijatelj i kolega inž. Slat rođenje u
Zagrebu, 7. kolovoza 1928. godine
u skromnoj hrvatskoj građanskoj
obitelji. Otac je željezničar a majka
domaćica koja je svoju djecu dobro
naučila radišnosti i poštenju.


Moje prijateljstvo s Tonijem, kako
smo ga svi od milja zvali, započelo
je u III. muškoj gimnaziji u Zagrebu,
a nastavilo se na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu
na kojem upisuje Tehnički
smjer, pandan današnjem Drvnotehnološkom
odjelu Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Maturirao
je godine 1947. kad se i upisuje
na Fakultet.


Tijekom studija Toni radi u
stručnom timu prof. dr. Ive Horvata,
botaničara i fitocenologa na
kartiranju šumske vegetacije u Gorskom
kotaru gdje se pokazao izvrsnim
suradnikom. Svoju ljubav prema
prirodi, a posebice prema šumi
pokazivao je čitav život. Bio je
jedan od revnosnih članova Hrvatskoga
šumarskog društva i Hrvatskoga
ekološkog društva.


Poslije diplome, 1952. godine
zapošljava se u DIP-u Ogulin, a
poslije obavljenog staža prelazi u
DIP Korenica gdje postaje komercijalni
direktor. Iz Korenice prelazi u
Poduzeće za kontrolu robe "Jugoinspekt"
u Zagrebu gdje postaje direktor
Odjela za kontrolu drva. Su


djeluje u osamostaljenju toga poduzeća
koje se odcjepljuje od beogradske
direkcije i postaje samostalno
zagrebačko i hrvatsko.


Dobro poznavanje struke, znanje
jezika, siguran i korektan nastup
dovode uskoro inž. Šlata u vrh hrvatske
drvarske struke. U području
prometa i trgovine drvom on postaje
vrlo poznat i tražen. 1962. godine
zapošljava se u "Exportdrvu" kao
šef Poslovnice drvnih proizvoda.


Kao predstavnik "Exportdrva"
odlazi 1970. godine u Beč gdje
ostaje do 1975. kad se vraća u Zagreb
i u firmi preuzima posao direktora
Sektora za uvoz. Tu se pokazao
posebice inventivnim ostvarivši
brojne nove kontakte. Stvorio je niz
profitabilnih oblika poslovanja u
smislu zastupanja poznatih europ


skih firmi te konsignacionog poslovanja.
Zajedno sa svojim suradnicima
Toni stvara uspješan poslovni
tim koji promiče "Exportdrvo" na
području uvoza i to kako cjelovitih
tehnoloških cjelina za različita područja
prerade drva tako i pojedinačnih
strojeva te reprodukcijskih
materijala za sveukupnu drvnu industriju.


Usprkos velikoj zaposlenosti u
svom sektoru uvijek je znao pronaći
vrijeme za kontakte s temeljnom
proizvodnjom drvne industrije šireći
tako uspješno poslovanje.


Odlaskom u mirovinu 1992. godine
posebice se ističe u radu Hrvatskoga
šumarskog društva, Ogranka
Zagreb te znatno pridonosi okupljanju
svoje fakultetske generacije.
Kako je uvijek pokazivao izuzetnu
vitalnost i nikad se nije potužio na
bolest, Tonijev odlazak sve nas je
iznenadio i još više rastužio. Najveći
gubitak osjetit će njegova obitelj
jer bio je uzoran suprug, otac i djed.


Toni Slat bio je vjeran prijatelj,
dobar kolega, izvrstan stručnjak i
nadasve drag čovjek.


Neka mu je vječna hvala
i slava i lahka mu bila
gruda hrvatske zemlje.


Branimir Prpić
ŠUMARSKI LIST 9-10/1999 str. 114     <-- 114 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz područja
šumarstva, primarne prerade drva, zaštite prirode,
lovstva, ekologije, prikaze stručnih predavanja,
savjetovanja, kongresa, proslava i si., prikaze iz
domaće i strane stručne literature, te važnije spoznaje
iz drugih područja koje su važne za razvoj i unapređenje
šumarstva. Objavljuje nadalje i ono što se
odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i
crtice iz prošlosti šumarstva, prerade i uporabe drva,
te radove Hrvatskoga šumarskog društva.


Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani jasno i
sažeto na hrvatskom jeziku. Znanstveni i stručni
članci u prilogu trebaju imati sadržaj (sažetak)
na engleskom ili njemačkom jeziku (iz posebnih
razloga na nekom drugom jeziku), podatke i zaključke
razmatranja. Sažetak na stranom jeziku treba
biti napisan najmanje na 2 stranice s proredom
na papiru formata A4.


Molimo autore da se pridržavaju sljedećeg:


- Prije uvoda treba napisati kratki sažetak o temi
članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše do 1/2
stranice napisane s proredom na papiru formata A4.
- U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku ono što
omogućuju dobiveni rezultati uz opće prihvaćene
spoznaje iz određenog područja šumarske struke i
prakse.
- Opseg teksta može iznositi najviše 10 tiskanih
stranica Šumarskog lista, zajedno s prilozima (tablice,
crteži, slike...), što znači do 16 stranica s proredom
na papiru A4. Samo u iznimnim slučajevima
Uređivački odbor časopisa može prihvatiti radove
nešto većeg opsega, ako sadržaj i kvaliteta tu opsežnost
opravdavaju.
- Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno izražavati
sadržaj rada. Ako je članak već tiskan ili se radi
o prijevodu, treba u bilješci na dnu stranice (fusnote)
navesti kada je, gdje i na kojem jeziku tiskan.
Naslove, podnaslove u članku, sažetak (s uvodom,
metodološkim napomenama, raspravom,
rezultatima istraživanja i zaključcima), opise slika
i tablica, treba napisati i na engleskom ili njemačkom
jeziku.


- Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju redosljedom
arapskim brojevima, a navode se na dnu stranice
gdje se spominju. Fusnote u tablicama označuju
se malim slovima i navode se odmah iza tablica.
- Za upotrebljene oznake treba navesti nazive fizikalnih
veličina, dok manje poznate fizikalne veličine
treba posebno objasniti u jednadžbama i si.
- Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da budu
razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti ih brojevima
kako slijede.
- Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti odvojeno
od teksta i olovkom napisati broj slike, ime autora
i skraćeni naslov članka. Slike trebaju u pravilu
biti u omjeru 2:1.
- Crteže i grafikone treba uredno nacrtati. Tekst i
brojke (kote) napisati uspravnim slovima, a oznake
fizikalnih veličina kosim. Fotokopije trebaju biti jasne
i kontrastne.
- Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim kriterijima.
- Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao primjer navodimo:
1. Kl epa c, D. 1965: Uređivanje šuma, Šumarski
fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
2. Prpić, B. i Komlenović,N. i Seletković,
Z. 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj, Šumarski
list 5-6, str. 195-215.
- Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof., dr.,
mr., dipl. inž....).
- Tekst članka treba (osim izuzetno), pripremiti s
pomoću nekog od tzv. wordprocesora na osobnom
računalu sukladnom s IBM, te tako uređeni
rukopis predati na disketi 3.5".
- Potpuno završene i kompletne članke (disketu,
tekst u dva primjerka) slati na adresu Uredništva.
Autori su odgovorni za točnost prijevoda na strani
jezik.
- Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu odgovarajućeg
područja na mišljenje u zemlji, a za
znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.
- Autori koji žele separate - posebne pretiske svojih
članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem rukopisa.
Separati se posebno naplaćuju, a trošak se ne
može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se
može naručiti 20 separata.
- Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro-računa,
JMBG, adresu i općinu stanovanja.
Uredništvo ŠUMARSKOG LISTA
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 48 28 477,48 28 359
Telefax: 48 28 477
E-mail: hrvatsko-sumarsko-drustvo@zg.tel.hr
WEB stranica: www.hrsume.hr/sumlist