DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Pri rješavanju svojih zadataka Društvo će po potrebi
nastojati angažirati, pored svojih članova i institucija s
područja na kojem djeluje, matično Hrvatsko šumarsko
društvo, Šumarski fakultet, Šumarski institut, znanstvene
i ostale institucije šumarstva i drvne tehnologije, te i
druge udruge čije je djelovanje srodno (vodoprivreda,
poljoprivreda, zaštita okoliša, turizam, vatrogastvo i dr.).


Po svim stručnim problemima koji su od interesa za
čitavo područje krša, Društvo će tijesno surađivati s Hrvatskim
šumarskim društvima, ogranak Senj, Delnice i
Buzet. Razvijat će i ojačati suradnju s inozemnim šumarskim
društvima (Italija, Austrija, Češka, Slovačka,
Slovenija).


Stručne teme
U skladu s navedenim općim načelima, a kao doprinos
unapređenju struke, putem predavanja, savjetovanja
i terenskih ekskurzija, Društvo će organizirati obradu
tema iz sljedećih područja:


Šumski ekosustavi na kršu i zaštita okoliša kao nacionalne
vrijednosti
Rasadnička proizvodnja: sadašnji broj i površina


rasadnika, prostorni smještaj, kapaciteti i proizvodni
potencijal, planirane potrebe sadnog materijala
kroz iduće razdoblje, tehnologija proizvodnje s prijedlozima
za njeno unapređenje i racionalizaciju
Pošumljavanje, s posebnim osvrtom na izbor vrsta i
tehniku rada


Lugarsko čuvarska služba: zadaci i potrebe za lugarsko-
čuvarskim kadrom u specifičnim prilikama
Dalmacije, stručno osposobljavanje tog kadra u
skladu sa zahtjevima zakonskih propisa
Uređivanje šuma: upoznavanje članstva s aktualnim
problemima ove djelatnosti, dosadašnjim dostignućima
i planiranim radovima


Potencijali proizvodnje drvne mase u Dalmaciji: količine,
izbor i mogućnosti korištenja i plasmana
Problematika gospodarenja šumama na kršu - upoznavanje
članstva s aktualnim problemima, dosadašnjim
i planiranim radovima


Ostale aktivnosti
Nastavit će se s prikupljanjem podataka o svim inženjerima
i tehničarima koji su radili na području Dal


macije, kao prilog obradi povijesti šumarstva Dalmacije
Putem tiska i ostalih medija radit će se na promidžbi


šumarstva i informiranju javnosti o aktivnostima
koje se provode na podizanju i zaštiti šuma. Također
će se putem predavanja, stručnih savjeta, podjele
sadnog materijala i na ostale odgovarajuće načine
pomagati akcije, posebno školske mladeži i udruga
koje se brinu o zaštiti i unapređenju okoliša


Surađivat će se s organima županija i općina te društvima
inženjera i tehničara ostalih struka po svim pitanjima
neposredno ili posredno vezanim za šumarstvo
i drvnu tehnologiju


Ostvarenje aktivnosti Društva planiranih ovim Programom
organizirat će Upravni odbor Društva. Upravni
odbor može za realizaciju pojedinih zadataka osnivati
po potrebi pomoćna radna tijela ili angažirati ostale
članove Društva. Upravni odbor može obavljati izmjene
i dopune programa, ukoliko se za to u međuvremenu
ukaže potreba.


Šesta točka dnevnog reda bila je ujedno i stručna tema
Skupštine HŠD ogranak Dalmacija-Split:


Problematika gospodarenja šumama na kršu upoznavanje
članstva s aktualnim problemima, dosadašnjim
i planiranim radovima".


Poticatelj rasprave Tomislav Starčević , dipl. inž.
šum., u svom opširnom izlaganju upoznao je članstvo
sa svim bitnim problemima s kojima se šumarstvo
susreće unutar društvenih i gospodarskih kretanja u
Republici.


Posebno je naglasio da se u šumarstvu osjeća tromost
i pozvao na razumne poteze i radove koji su ekonomski
opravdani. Uređivanje šuma treba nastaviti, a
uredivače poziva na suradnju sa šumarijama. Smjernice
gospodarenja treba predlagati na temelju šumarske
znanosti te uvažavati kretanja u društvu i gospodarstvu.
Ukazao je na problem plasmana drvnih sortimenata, a
posebice plasmana ogrijevnog drveta. Upitno je što i u
kojem opsegu treba činiti u degradiranim šumama eumediterana
i submeditcrana. Zaštita šuma od požara na
tom području, stavlja u prvi plan i sve radove u svezi sa
zaštitom. Na kraju svog izlaganja pozvao je nazočne na
raspravu i najavio za sljedeći dan terenski kolokvij


Gospodarenje submediteranskim šumama niskog
uzgojnog oblika, koji će se održati na terenima šumarija
Split i Sinj.


Rasprava je pokazala da su smjernice gospodarenja,
reklo bi se, okupile za isti stol šumarske znanstvenike,
uredivače šuma, izvršitelje tih smjernica i nadzornu
službu.


Tema rasprave je posve jasna pa traži stručan i gospodarski
opravdan odgovor. Kako u šumarskoj struci
biološko-ekološka stajališta ponekad nisu usklađena s
gospodarsko-ekonomskim mogućnostima, smjernice
gospodarenja submediteranskim šumama niskog uzgojnog
oblika morale su se podvrgnuti temeljitoj analizi.


Poznavateljima strukture šumske vegetacije, povijesnih
i gospodarskih prilika u gospodarenju šumama na
području Uprave šuma Split, nije čudno kada se kaže da
su značajniji radovi uređivanja šuma otpočeli s osnivanjem
javnog poduzeća "Hrvatske šume" i da prvi uredajni
elaborat vrijedi od siječnja 1994. god. Drugima će ta
činjenica biti čudna i šumsko-gospodarski nerazumljiva.