DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 89     <-- 89 -->        PDF

1. utvrditi optimalnu šumovitost područja zbog ispunjavanja
općekorisnih funkcija šuma toga područja
2.
sa stajališta proizvodnih mogućnosti šuma Podunavlja
utvrditi koji su to proizvodi u količini i kakvoći
koje treba usmjereno razvijati zbog zadovoljavanja
razvojnih potreba jadranskoga područja
3.
usmjeriti turiste na kontinentalno područje, posebno
na lovni, ekološki i seoski turizam (smatra kako je
proizvodnja mesa divljači u Podunavlju od velikoga
interesa za područje Jadrana).
Napominje kako je tema o utjecaju kanala Dunav-
Sava na šume od velikog značenja za šumarstvo.


Mr. sc. Sonja Cupe c u zajedništvu s Vladom Sudarom
, dipl. inž. grad. iz Zavoda za prostorno planiranje
Osijek, izložila je referat pod naslovom: Mogućnost
prostornog uređenja koridora višenamjenskog
kanala Dunav-Sava. Referat je pokušaj prostornog
uređenja koridora VKDS, u smislu očuvanja ekološke
stabilnosti područja uz, stoje moguće, manji utjecaj na
okoliš.


U drugom dijelu okruglog stola izlagali su i raspravljali
pozvani znanstvenici i stručnjaci.


Prof. dr. sc. Željko Turkalj , Ekonomski fakultet
Osijek izložio je gospodarski aspekt kanala Dunav-Sava,
dok je prof. dr. sc. Srećko J e 1 i n i ć, Pravni fakultet
Osijek, govorio o problemu imovinsko-pravnih odnosa
kod ovakvog projekta.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić , Hrvatsko šumarsko
društvo, dao je referat pod naslovom: Utjecaj kanala
Dunav-Sava na nizinske šumske ekosustave.


Prof. dr. sc. Zvonko Seletković , Šumarski fakultet
Zagreb, govorio je o značenju šumskih ekosustava
Spačvanskih nizinskih šuma za biološku raznolikost
Hrvatske te o sanaciji odlagališta zemlje VKDS pošumljavanjem.


Mr. sc. Predrag Š i b a 1 i ć, Državna uprava za zaštitu
prirode i okoliša Osijek, ukazao je na dopunska istraživanja
koja je potrebno obaviti prije dobivanja građevinske
dozvole za kanal od km 10 + 500 do Samca. Program
dopunskih istraživanja je analiza utjecaja višenamjenskog
kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave,
kao i dinamički plan izrade dopunskih istraživanja kanala
- dopuna Programa.


Kako je šumarskoj struci zanimljivo izlaganje o utjecaju
VKDS na nizinske šumske ekosustave, dajem neke
dijelove svojih izlaganja i zaključke.


Višenamjenski kanal Dunav-Sava od Vukovara do
Samca izazvat će promjene vodnih odnosa u svome
prostoru. Utjecaj ovih promjena odrazit će se u smislu:


1.
Promjene viodostaja postojećih vodotoka
2.
Trajne promjene razina podzemnih voda, kako u
smislu sniženja tako i povišenja srednje razine
3.
Presijecanjem prirodnih tokova podzemnih voda od
zapada prema području Spačvanskog šumskog
bazena.
Predvidivo područje utjecaja na nizinske šume


Sume na koje će utjecati kanal Dunav-Sava možemo
podijeliti na tri područja:


Spačvanski šumski bazen (oko 30.000 ha), šume
gornjega dijela rijeke Bosuta iznad vinkovačke pregrade
(oko 20.000 ha) i malu površinu šuma gospodarske
jedinice Dubrava uz Dunav. Od šumskih zajednica na
promjenu vodnih prilika su vrlo osjetljive slavonska
šuma hrasta lužnjaka i šuma hrasta lužnjaka s velikom
žutilovkom i žestiljem, kojih utjecana površina iznosi
preko 30.000ha.


Vrijednost utjecanih šuma


Sirovinska i energetska vrijednost ovih šuma iznosi
danas 8,6 milijardi kn, odnosno 2,2 milijarde DEM,
dok je njihova ekološka i socijalna vrijednost praktički
neprocjenjiva, želi se naglasiti kako se radi o šumama
hrasta lužnjaka najveće površine i kakvoće u Hrvatskoj.
Od sveukupnih nizinskih šuma u Hrvatskoj u ovome
prostoru nalazimo više od jedna čevrtine.


Zaključci


/. Uspješan pristup problemu utjecaja višenamjenskog
kanala Dunav-Sava postižemo ako se krene sa
stajališta kako uz današnje vodne odnose šumski
ekosustavi toga prostora dobro uspijevaju uz prirodne
uvjete, koje određuju klima, reljef, matični
supstrat i tlo (ekološki profil tla), površinske vode i
tokovi podzemnih voda.


2.
Dopunska istraživanja o utjecaju moraju obuhvatiti
hrast lužnjak i poljski jasen u tri dominantne šumske
zajednice Spačvanskih i gornjobosutskih nizinskih
šuma (slavonska šuma hrasta lužnjaka, šuma hrasta
lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem, šuma hrasta
lužnjaka i običnog graba).
3.
U dopunskim istraživanjima od zavisnih varijabli
uzimaju se transpiracija, dubina zakorijenjivanja
ponirućeg korijenja i vremenski nizovi rasta i prirasta
stabala.
Od nezavisnih varijabli rabe se razine podzemnih
voda i visina kapilarnog uspona vode u slojevima
ekološkog profila tla. Koriste se i svi značajni/i podaci
iz gospodarske osnove.
Vremenski nizovi mjerenja razina podzemnih voda
moraju iznositi najmanje 5 godina.
Kod dopunskih istraživanja potrebno je predvidjeti
primjeren broj podataka, što je određeno zakonitostima
koje u ovome slučaju određuje biometrika.


4.
U dijelu trase višenamjenskog kanala Dunav-Sava
od Nuštra do Samca, odnosno za dio u kojemu se