DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 88     <-- 88 -->        PDF

te zamolio prof. dr. sc. Stjepana Mađar a da predsjedava
Okruglom stolu.
Uvodna izlaganja iznijeli su suradnici na projektu
ovim redom:


Prof. dr. sc. Josip M a r u š i ć, Građevinski fakultet
Zagreb, pod naslovom: Značenje višenamjenskog kanala
Dunav-Sava za gospodarsko povezivanje Podunavlja
s Jadranom.


Prvi pisani dokumenti o kanalu Dunav-Sava su iz


18. stoljeća. Od 1792. do 1998. godine izrađeno je 14
varijanti studijskih i projektnih rješenja za kanal Dunav-
Sava, a najviše rješenja je dato za trasu kanala od
Vukovara preko Vinkovaca do Samca.
Intenzivnije aktivnosti na izradi projekta i ostale
dokumentacije "Višenamjenskog kanala Dunav-Sava"
(VKDS) bile su 1984. do 1990. godine, a zaustavljene
su zbog srbo-četničke agresije na Hrvatsku. Od 1994.
godine nastavljene su aktivnosti na izradi projektne
dokumentacije za VKDS, a novi projektni elementi
usklađeni su sa zahtjevima V-b klase međunarodnih
plovnih puteva.


Osnovni projektni elementi trase kanala od Vukovara
do Samca su ovi: dužina 61,5 km; širina dna 34 m;
dubina vode 4 m (niveleta na koti 76, mjerodavna razina
vode 80 m n.m.); nagib stranica 1:3; širina vodnog lica
58 m; standardni plovni gabarit 42 x 2,5 m; slobodni
gabariti ispod mostova 58 x 9,1 m; omjer omočenog
poprečnog presjeka kanala i plovila iznosi 6,5 m, od km
9 do km 18, prosječna dubina iskopa je 18 m, a na preostalih
52,5 km prosječna dubina iskopa je od 6 do 9 m.


Glavne građevine na VKDS-u po idejnom projektu
iz 1998. godine su sljedeće: 2 brodske prevodnice, 2
pristaništa, 2 crpne stanice, 4 ustave, 2 derivacijska kanala,
1 sifon, 4 željeznička, 16 cestovnih mostova i više
objekata križanja kanala i cjevovoda (plin, vodovod,
nafta, kanalizacija).


Od glavnih radova potrebno je: iskopati 48 milijuna
m3 zemljanog materijala, ugraditi 950.000 m5 kamenog
materijala za oblogu korita, 260.000 m3 betona za za
građevine na kanalu, 56 km pristupnih cesta i rampi za
željezničke pruge, 26.000 t hidromehaničke opreme i


1.100 t elektrostrojarske opreme (crpne stanice, ustave,
brodske prevodnice).
Navedene su gospodarska i ostala značenja kanala u
10 točaka, od kojih je najvažnije skraćenje plovnoga
puta za 417 km (Dunavom od Vukovara do Beograda i
Savom do Samca), dok je za šumarstvo navedeno poboljšanje
vodnog režima zemljišta pod šumskom vegetacijom
u slivu Bosuta i Vuke.


Tijekom 1999. godine planirane su ove aktivnosti za
projekt kanala:


Elaborat za lokacijsku dozvolu,


Glavni projekt od km 0 + 000 do km 10 + 500
(Vukovar-Nuštar)


Glavni projekt I faze luke Vukovar


Studija opravdanosti izgradnje VKDS-a


Monitoring sustav - praćenje stanja površinskih i
podzemnih voda na području utjecaja VKDS na
poljoprivredna i šumska zemljišta


Elaborat o otkupu zemljišta na trasi kanala i površina
za deponiranje


Poslovi suradnje s firmama i institucijama iz Bavarske
na pripremi tehničkih i financijskih uvjeta
za početak ostvarenja projekata VKDS-a.
Prema mišljenju prof. Marušića kanal je moguće izgraditi,
uz prethodno osiguranje domaćih i inozemnih
izvora financiranja, za 5 do 6 godina.


Prof. Marušića dopunio je prof. dr. sc. Marko Pršić
(Građevinski fakultet Zagreb) izloživši projekt vukovarske
luke.


Koordinator projekta prof. dr. sc. Ivan Lega c govorio
je o Cestovnoj mreži Podunavlja u sklopu E koridora
i projekata. Naveo je ključne razloge za koncipiranje
nacionalne prometne politike u Republici
Hrvatskoj na državnoj razini i na razini regija i županija.
Govorio je, nadalje, o cestovnim projektima između
Sjeverne Europe i Jadrana uz isticanje značenja željezničke
mreže i kanala Dunav-Sava. Obrazložio je važnost
paneuropskih koridora V i X, a zasebno je analizirao
potencijalni cestovni pravac E73 između Baranje
i učća Neretve.


Mr.sc. Zvonimir Zdu n i ć iz Ministarstva Razvitka
i obnove govorio je o Željezničkoj mreži u Podunavlju
i njenoj ulozi u budućnosti. Naveo je kako će
teretni promet u ovome području imati izrazito tranzitno
značenje, dok bi znatno mogao porasti pristanični
promet u orijentaciji na riječni promet Dunavom i kanalom
Dunav-Sava.


Prof. dr. sc. Stjepan Madcr pripremio je zajedno s
dr. sc. Jasnom Soštari ć izlaganje pod naslovom: Poljoprivreda
u novim uvjetima na području kanala
Dunav-Sava.


Autori poljodjelskog referata ukazuju kako će kanal
Dunav-Sava omogućiti navodnjavanje oko 40.000 ha
plodnih slavonskih oranica i time promjeniti strukturu
sjetve te povećati ukupnu proizvodnju hrane i poljoprivrednih
sirovina (2 žetve). Loše posljedice navodnjavanja
mogle bi se pokazati u zaslanjivanju i pogoršanju
fizikalnih svojstava tala.


Mr. sc. Pavle Vratari ć, upravitelj Uprave "Hrvatskih
šuma" Osijek izložio je referat pod naslovom:


Povezivanje Podunavlja s Jadranom putem djelatnosti
šumarstva i lovstva. Mr. Vratarić naglasio je
kako je potrebno: