DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Za Simpozij je prijavljeno 28 sudionika iz 10 europskih
zemalja te 9 znanstvenika i istraživača sa Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Prijavljena su 24 referata.
Osim stranih i domaćih znanstvenika u rad Simpozija
uključiti će se 10 stručnjaka iz Direkcije JP "Hrvatske
šume" p. o. Zagreb i Uprava šuma Delnice, Senj i Ogulin
te operativni šumarski stručnjaci na prikaznim objektima.
Takav oblik permanentnog obrazovanja odraz
je i nastavak dugogodišnje sustavne suradnje šumarskih
znanstvenoistraživačkih institucija s operativnim
šumarskim stručnjacima Hrvatske.


Zaželimo Simpoziju uspješan i plodonosan rad.


Organizacijska struktura Simpozija
Oganizator: Šumarski fakultet Sveučilišta u


Zagrebu


Zavod za iskorištavanje šuma
Suorganizatori: Šumarski institut Jastrebarsko
J.P."Hrvatske šume", p. o. Zagreb


Pokrovitelji: Ministarstvo znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
Republike Hrvatske
Sveučilište u Zagrebu
Akademija šumarskih znanosti, Zagreb


Počasni odbor:
Prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs , ministrica znanosti
i tehnologije
Mr. se. Ivan Đurkić , ministar poljoprivrede i šumarstva
Prof. dr. se. Branko Jeren , rektor Sveučilišta u
Zagrebu
Prof. dr. sc. Joso Vu k e 1 i ć, dekan Šumarskog fakulteta
Ivan Tarnaj , dipl. inž. šum., direktor JP "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb


Dr. se. Joso G r a č a n, ravnatelj Šumarskog instituta
Jastrebarsko
Prof. dr. sc. Slavko M a t i ć, predsjednik Akademije
šumarskih znanosti
Prof. dr. sc. Roko B e n i ć


Radni odbor Simpozija:
Prof. dr. sc. AnteP.B. Krpan , predsjednik
Prof drsc. Stanislav Sever, zamjenik predsjednika
Mr. sc. Josip Dundović , pomoćnik direktora JP
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb
Izv. prof dr. se. Nikola Lukić , prodekan Šumarskog
odsjeka
Prof. dr. sc. Ivica Grbac , prodekan Drvnotehnološkog
odsjeka
Doc. dr. Dragutin Pičman , predstojnik ZlŠ-a
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković
Andrija Štefančić , dipl. inž. šum., stručni suradnik
za. iskorištavanje šuma UŠ Našice
Herman Sušnik , dipl. inž. šum., upravitelj UŠ
Delnice
Jurica Tomljanović , dipl. inž. šum., upravitelj
UŠ Senj
Doc. dr. se. Dubravko Horvat
Mr. sc. Željko Zečić


Tajništvo Simpozija:
Prof dr. se. Ante P. B. K r p a n
Doc. dr. sc. Dubravko Horvat
Doc. dr. Dragutin Pičman
Mr. sc. Tibor P e n t e k, dipl. inž. šum.
Tomislav Porsinsky, dipl. inž. šum.
Marijan Š u š nj a r, dipl. inž. šum.


Prof. dr.se. A. PB . c
Marijan Šušnjar, dipl. inž. šum.


GOSPODARSKO POVEZIVANJE DUNAVA S JADRANOM
Okrugli stol, Osijek 3. 6. 1999.


Okrugli stol pod naslovom: Gospodarsko poveOkrugli
stol je prema sadržaju i tijeku izlaganja pozivanje
Dunava s Jadranom organizirao je Zavod za dijeljen u četiri dijela i to:
znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i


1. Uvodna izlaganja
umjetnosti Osijek. Motiv njegova održavanja trebao
2. Izlaganja i rasprava pozvanih znanstvenika i
je biti početak gradnje kanala Dunav-Sava, što se po


stručnjaka


kazalo preuranjenim.


3. Viđenje projekta znanstvenika iz Republike
Tema okruglog stola je i naslov projekta osječkoga


Mađarske s raspravom sudjelovatelja i


Zavoda HAZU, kojega je sufinanciralo Ministarstvo


4. Zaključak
znanosti i tehnologije, a koordinator je prof dr. sc. Ivan
Legac iz Instituta za građevinarstvo Hrvatske u Skup je otvorio i nazočne pozdravio prof dr. sc.
Zagrebu. Julio Martinčić , voditelj Zavoda HAZU u Osijeku
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 88     <-- 88 -->        PDF

te zamolio prof. dr. sc. Stjepana Mađar a da predsjedava
Okruglom stolu.
Uvodna izlaganja iznijeli su suradnici na projektu
ovim redom:


Prof. dr. sc. Josip M a r u š i ć, Građevinski fakultet
Zagreb, pod naslovom: Značenje višenamjenskog kanala
Dunav-Sava za gospodarsko povezivanje Podunavlja
s Jadranom.


Prvi pisani dokumenti o kanalu Dunav-Sava su iz


18. stoljeća. Od 1792. do 1998. godine izrađeno je 14
varijanti studijskih i projektnih rješenja za kanal Dunav-
Sava, a najviše rješenja je dato za trasu kanala od
Vukovara preko Vinkovaca do Samca.
Intenzivnije aktivnosti na izradi projekta i ostale
dokumentacije "Višenamjenskog kanala Dunav-Sava"
(VKDS) bile su 1984. do 1990. godine, a zaustavljene
su zbog srbo-četničke agresije na Hrvatsku. Od 1994.
godine nastavljene su aktivnosti na izradi projektne
dokumentacije za VKDS, a novi projektni elementi
usklađeni su sa zahtjevima V-b klase međunarodnih
plovnih puteva.


Osnovni projektni elementi trase kanala od Vukovara
do Samca su ovi: dužina 61,5 km; širina dna 34 m;
dubina vode 4 m (niveleta na koti 76, mjerodavna razina
vode 80 m n.m.); nagib stranica 1:3; širina vodnog lica
58 m; standardni plovni gabarit 42 x 2,5 m; slobodni
gabariti ispod mostova 58 x 9,1 m; omjer omočenog
poprečnog presjeka kanala i plovila iznosi 6,5 m, od km
9 do km 18, prosječna dubina iskopa je 18 m, a na preostalih
52,5 km prosječna dubina iskopa je od 6 do 9 m.


Glavne građevine na VKDS-u po idejnom projektu
iz 1998. godine su sljedeće: 2 brodske prevodnice, 2
pristaništa, 2 crpne stanice, 4 ustave, 2 derivacijska kanala,
1 sifon, 4 željeznička, 16 cestovnih mostova i više
objekata križanja kanala i cjevovoda (plin, vodovod,
nafta, kanalizacija).


Od glavnih radova potrebno je: iskopati 48 milijuna
m3 zemljanog materijala, ugraditi 950.000 m5 kamenog
materijala za oblogu korita, 260.000 m3 betona za za
građevine na kanalu, 56 km pristupnih cesta i rampi za
željezničke pruge, 26.000 t hidromehaničke opreme i


1.100 t elektrostrojarske opreme (crpne stanice, ustave,
brodske prevodnice).
Navedene su gospodarska i ostala značenja kanala u
10 točaka, od kojih je najvažnije skraćenje plovnoga
puta za 417 km (Dunavom od Vukovara do Beograda i
Savom do Samca), dok je za šumarstvo navedeno poboljšanje
vodnog režima zemljišta pod šumskom vegetacijom
u slivu Bosuta i Vuke.


Tijekom 1999. godine planirane su ove aktivnosti za
projekt kanala:


Elaborat za lokacijsku dozvolu,


Glavni projekt od km 0 + 000 do km 10 + 500
(Vukovar-Nuštar)


Glavni projekt I faze luke Vukovar


Studija opravdanosti izgradnje VKDS-a


Monitoring sustav - praćenje stanja površinskih i
podzemnih voda na području utjecaja VKDS na
poljoprivredna i šumska zemljišta


Elaborat o otkupu zemljišta na trasi kanala i površina
za deponiranje


Poslovi suradnje s firmama i institucijama iz Bavarske
na pripremi tehničkih i financijskih uvjeta
za početak ostvarenja projekata VKDS-a.
Prema mišljenju prof. Marušića kanal je moguće izgraditi,
uz prethodno osiguranje domaćih i inozemnih
izvora financiranja, za 5 do 6 godina.


Prof. Marušića dopunio je prof. dr. sc. Marko Pršić
(Građevinski fakultet Zagreb) izloživši projekt vukovarske
luke.


Koordinator projekta prof. dr. sc. Ivan Lega c govorio
je o Cestovnoj mreži Podunavlja u sklopu E koridora
i projekata. Naveo je ključne razloge za koncipiranje
nacionalne prometne politike u Republici
Hrvatskoj na državnoj razini i na razini regija i županija.
Govorio je, nadalje, o cestovnim projektima između
Sjeverne Europe i Jadrana uz isticanje značenja željezničke
mreže i kanala Dunav-Sava. Obrazložio je važnost
paneuropskih koridora V i X, a zasebno je analizirao
potencijalni cestovni pravac E73 između Baranje
i učća Neretve.


Mr.sc. Zvonimir Zdu n i ć iz Ministarstva Razvitka
i obnove govorio je o Željezničkoj mreži u Podunavlju
i njenoj ulozi u budućnosti. Naveo je kako će
teretni promet u ovome području imati izrazito tranzitno
značenje, dok bi znatno mogao porasti pristanični
promet u orijentaciji na riječni promet Dunavom i kanalom
Dunav-Sava.


Prof. dr. sc. Stjepan Madcr pripremio je zajedno s
dr. sc. Jasnom Soštari ć izlaganje pod naslovom: Poljoprivreda
u novim uvjetima na području kanala
Dunav-Sava.


Autori poljodjelskog referata ukazuju kako će kanal
Dunav-Sava omogućiti navodnjavanje oko 40.000 ha
plodnih slavonskih oranica i time promjeniti strukturu
sjetve te povećati ukupnu proizvodnju hrane i poljoprivrednih
sirovina (2 žetve). Loše posljedice navodnjavanja
mogle bi se pokazati u zaslanjivanju i pogoršanju
fizikalnih svojstava tala.


Mr. sc. Pavle Vratari ć, upravitelj Uprave "Hrvatskih
šuma" Osijek izložio je referat pod naslovom:


Povezivanje Podunavlja s Jadranom putem djelatnosti
šumarstva i lovstva. Mr. Vratarić naglasio je
kako je potrebno:
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 89     <-- 89 -->        PDF

1. utvrditi optimalnu šumovitost područja zbog ispunjavanja
općekorisnih funkcija šuma toga područja
2.
sa stajališta proizvodnih mogućnosti šuma Podunavlja
utvrditi koji su to proizvodi u količini i kakvoći
koje treba usmjereno razvijati zbog zadovoljavanja
razvojnih potreba jadranskoga područja
3.
usmjeriti turiste na kontinentalno područje, posebno
na lovni, ekološki i seoski turizam (smatra kako je
proizvodnja mesa divljači u Podunavlju od velikoga
interesa za područje Jadrana).
Napominje kako je tema o utjecaju kanala Dunav-
Sava na šume od velikog značenja za šumarstvo.


Mr. sc. Sonja Cupe c u zajedništvu s Vladom Sudarom
, dipl. inž. grad. iz Zavoda za prostorno planiranje
Osijek, izložila je referat pod naslovom: Mogućnost
prostornog uređenja koridora višenamjenskog
kanala Dunav-Sava. Referat je pokušaj prostornog
uređenja koridora VKDS, u smislu očuvanja ekološke
stabilnosti područja uz, stoje moguće, manji utjecaj na
okoliš.


U drugom dijelu okruglog stola izlagali su i raspravljali
pozvani znanstvenici i stručnjaci.


Prof. dr. sc. Željko Turkalj , Ekonomski fakultet
Osijek izložio je gospodarski aspekt kanala Dunav-Sava,
dok je prof. dr. sc. Srećko J e 1 i n i ć, Pravni fakultet
Osijek, govorio o problemu imovinsko-pravnih odnosa
kod ovakvog projekta.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić , Hrvatsko šumarsko
društvo, dao je referat pod naslovom: Utjecaj kanala
Dunav-Sava na nizinske šumske ekosustave.


Prof. dr. sc. Zvonko Seletković , Šumarski fakultet
Zagreb, govorio je o značenju šumskih ekosustava
Spačvanskih nizinskih šuma za biološku raznolikost
Hrvatske te o sanaciji odlagališta zemlje VKDS pošumljavanjem.


Mr. sc. Predrag Š i b a 1 i ć, Državna uprava za zaštitu
prirode i okoliša Osijek, ukazao je na dopunska istraživanja
koja je potrebno obaviti prije dobivanja građevinske
dozvole za kanal od km 10 + 500 do Samca. Program
dopunskih istraživanja je analiza utjecaja višenamjenskog
kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave,
kao i dinamički plan izrade dopunskih istraživanja kanala
- dopuna Programa.


Kako je šumarskoj struci zanimljivo izlaganje o utjecaju
VKDS na nizinske šumske ekosustave, dajem neke
dijelove svojih izlaganja i zaključke.


Višenamjenski kanal Dunav-Sava od Vukovara do
Samca izazvat će promjene vodnih odnosa u svome
prostoru. Utjecaj ovih promjena odrazit će se u smislu:


1.
Promjene viodostaja postojećih vodotoka
2.
Trajne promjene razina podzemnih voda, kako u
smislu sniženja tako i povišenja srednje razine
3.
Presijecanjem prirodnih tokova podzemnih voda od
zapada prema području Spačvanskog šumskog
bazena.
Predvidivo područje utjecaja na nizinske šume


Sume na koje će utjecati kanal Dunav-Sava možemo
podijeliti na tri područja:


Spačvanski šumski bazen (oko 30.000 ha), šume
gornjega dijela rijeke Bosuta iznad vinkovačke pregrade
(oko 20.000 ha) i malu površinu šuma gospodarske
jedinice Dubrava uz Dunav. Od šumskih zajednica na
promjenu vodnih prilika su vrlo osjetljive slavonska
šuma hrasta lužnjaka i šuma hrasta lužnjaka s velikom
žutilovkom i žestiljem, kojih utjecana površina iznosi
preko 30.000ha.


Vrijednost utjecanih šuma


Sirovinska i energetska vrijednost ovih šuma iznosi
danas 8,6 milijardi kn, odnosno 2,2 milijarde DEM,
dok je njihova ekološka i socijalna vrijednost praktički
neprocjenjiva, želi se naglasiti kako se radi o šumama
hrasta lužnjaka najveće površine i kakvoće u Hrvatskoj.
Od sveukupnih nizinskih šuma u Hrvatskoj u ovome
prostoru nalazimo više od jedna čevrtine.


Zaključci


/. Uspješan pristup problemu utjecaja višenamjenskog
kanala Dunav-Sava postižemo ako se krene sa
stajališta kako uz današnje vodne odnose šumski
ekosustavi toga prostora dobro uspijevaju uz prirodne
uvjete, koje određuju klima, reljef, matični
supstrat i tlo (ekološki profil tla), površinske vode i
tokovi podzemnih voda.


2.
Dopunska istraživanja o utjecaju moraju obuhvatiti
hrast lužnjak i poljski jasen u tri dominantne šumske
zajednice Spačvanskih i gornjobosutskih nizinskih
šuma (slavonska šuma hrasta lužnjaka, šuma hrasta
lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem, šuma hrasta
lužnjaka i običnog graba).
3.
U dopunskim istraživanjima od zavisnih varijabli
uzimaju se transpiracija, dubina zakorijenjivanja
ponirućeg korijenja i vremenski nizovi rasta i prirasta
stabala.
Od nezavisnih varijabli rabe se razine podzemnih
voda i visina kapilarnog uspona vode u slojevima
ekološkog profila tla. Koriste se i svi značajni/i podaci
iz gospodarske osnove.
Vremenski nizovi mjerenja razina podzemnih voda
moraju iznositi najmanje 5 godina.
Kod dopunskih istraživanja potrebno je predvidjeti
primjeren broj podataka, što je određeno zakonitostima
koje u ovome slučaju određuje biometrika.


4.
U dijelu trase višenamjenskog kanala Dunav-Sava
od Nuštra do Samca, odnosno za dio u kojemu se