DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 82     <-- 82 -->        PDF

park Risnjak, zaštićeni krajolik Lisina, strogi rezervat
Bijele i Samarske stijene, te više posebnih geomorfoloških,
ornitoloških i botaničkih rezervata i park šuma
kao područja osobite ljepote ili značajni krajolici na području
ove županije registrirani su: dolina Suhe Rječine
kod Mrzlih Vodica, prašumski predjel Pakleno, depresija
Velo Snežno, izvor rijeke Kupe, ponikva Ceclje i dr.


Raznolikost životne sredine i razmjerno velike površine
omogućuju da na ovom prostoru obitavaju praktički
sve vrste divljači i brojne zaštićene vrste koje se
nalaze na popisu lovne i zaštićene faune Hrvatske. Znatan
prostor u Vodiču dan je jelenu običnom, lopataru,
srni, divokozi, muflonu, divljoj svinji, vuku i risu. Kao
svojevrstan podsjetnik ovlašteniku prava lova koji ugošćuje
stranog ili domaćeg lovca turistu i koje je dužan
upoznati s lovnim propisima, od koristi su dva sljedeća
priloga, Lov i korišćcnje divljači te Načini lovljenja divljači
s preglednom tablicom lova autora Josipa Tro pi
ara, dipl. inž. šum. i Antuna Fučka, inž.


Drugi i najopsežniji dio Vodiča (126 stranica) čini
popis (katastar) svih 55 lovišta i uzgajališta ustanov


ljenih na prostoru županije, koji je popis prema podacima
(upitnicima) ovlaštenika prava lova sačinio mr. se.
Vjekoslav Kosti j al. Uz naziv, broj i površinu lovišta
za svako lovište/uzgajalište dati su i sljedeći podaci:
geografski smještaj, orografija, Iiidrografski, klimatski i
pedološki odnosi te biljni pokrivač. U tabličnom pregledu
za sve gospodarske vrste divljači iskazan je kapacitet
lovišta, sadašnje brojno stanje i godišnji plan odstrjela, a
za trofejne vrste ocjene do sada stečenih najjačih trofeja.
Tu je i prikaz lovnotehničke opremljenosti lovišta, posebno
lovačkih kuća te konkretna ponuda divljači za komercijalni
lov. U svrhu promidžbe lovnog turizma pojedini
značajniji ovlaštenici prava lova ("Hrvatske šume"


- Uprava šuma Delnice, Finvest Corporation d.d. Čabar,
Poljoprivredna zadruga Cres, Saccardo d.o.o. Mali Lošinj,
LD "Orebica" Krk i dr.) obznanili su značajnije kulturne
manifestacije, svetkovine, športske priredbe i spomenike
prirode. Uz preglednu zemljopisnu kartu lovišta
s ucrtanim granicama lovišta, mrežom prometnica, naseljima,
smještajnim kapacitetima i si. stoji puni naslov
ovlaštenika te ime i prezime osobe za kontakt s adresom
i brojem telefona.
Prema podacima iz kataloškog dijela Vodiča 17 primorskih
lovišta, koji zauzimaju obalni prostor od Plominskog
zaljeva do Vinodolskog podgorja, prosječne
širine 8-12 km, zauzimaju površinu od 120.315 ha, 19
goranskih 134.084 ha, te isto toliki broj otočnih lovišta
(Cres, Lošinj, Krk, Rab i nekoliko manjih otoka uz ili
između njih) 95.080 ha. Dok su u otočnim lovištima osnovne
vrste divljači zec, divlji kunić, kamenjarka i uneseni
fazan te šljuke, u gorskim lovištima to su jelen
obični, divlja svinja i smeđi medvjed, čija je brojnost u
skladu s gospodarskim kapacitetom staništa.


Na kraju razmatranja o Vodiču kroz lovišta riječkog
Upravnog odjela za gospodarstvo valja se kritički osvrnuti
na iskazane brojke o kapacitetu, sadašnjem brojnom
stanju i planiranom godišnjem odstrjelu za pojedine
krupne vrste divljači, za koje se općenito može
reći da su previsoke. Uzmimo za primjer smeđeg medvjeda.
U kataloškom dijelu Vodiča za 21 lovište Gorskog
kotara i Hrvatskog primorja ukupne površine


132.104 ha, na kojoj se ova vrsta vodi kao stalna i podvrgava
odstrjelu, iskazano je brojno stanje od 267 grla
(kapacitet 244 grla) s planiranim godišnjim odstrjelom
od 34 grla! Činjenica je da su medvjedi nejednoliko
raspoređeni na kontinentalnom dijelu županije, budući
da kod njih osobito dolazi do izražaja sezonsko premještanje,
povezano s raspoloživom hranom, razdobljem
parenja i traženjem odgovarajućeg brloga.
Takav način života medvjeda ne dozvoljava da se
bonitet/kapacitet staništa određuje za manja područja,
nikako ne za pojedina lovišta. Dugogodišnjim stalnim
praćenjem utvrđeno je da u Gorskom kotaru (125.000
ha) živi oko 120 do 140 medvjeda, koji broj odgovara
kapacitetu raspoloživog staništa i uz prosječni godišnji
mortalitet (odstrjel uvećan za prirodni otpad) od 15 do