DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 80     <-- 80 -->        PDF

MONTI E BOSCHI
talijanski časopis za ekologiju, tehniku primjenjenu na šume i na


planinsko područje, navršava ove


U broju 1, siječanj-veljača 1999., nalaze se ovi
prilozi:
Giannini R.: Biodiverzitet i funkcionalnost
ekosustava


Autor naglašava važnost procjene različitih stadija
biološke raznolikosti i razumijevanja kako stupanj funkcioniranja
ekosustava ovisi o različitim stupnjevima
biološke raznolikosti. U tu svrhu navodi rezultate najnovijih
istraživanja nekih stranih autora, koji su u umjetnim
i laboratorijskim uvjetima pokazali kako stupanj
biodiverziteta može promijeniti performance ekosustava.
Gubitak raznolikosti i genetičkih resursa uzrokuje
odgovarajući gubitak produktivnosti, smanjuje "tamponski
kapacitet" ekosustava prema ekološkim poremećajima,
znači gubitak estetskih i ekonomskih resursa.


Ambrosi P., George E.: Štete na vegetaciji od
soli za odleđivanje u jednoj subalpinskoj smrekovoj
šumi


Prikazani su preliminarni rezultati istraživanja Šumarskog
odjela Poljoprivrednog instituta San Michele
all´Adige u suradnji s Odjelom za pedologiju i hortikulturu
Sveučilišta u Rcadingu. Istraživanja su započela u
ljeto 1996. s ciljem da se shvate kemijske i fizikalne
modifikacije u šumskim tlima (podzolu), uzrokovane
akumulacijom soli za odleđivanje. Provedeno je više
pokusa uz fitosanitetska opažanja u šumi i u stakleniku.
Utvrđeno je da se štete od soli za odleđivanje događaju i
u planinskim područjima. Štete ovise o blizini šumskih
cesta i godišnjoj količini upotrijebljene soli. Na temelju
dugogodišnjeg monitoringa utvrđeno je da oštećena
stabla postaju osjetljiva na bolesti, što još više ugrožava
njihovo zdravstveno stanje. Tako nastaju i dodatni problemi,
jer se zbog opasnosti od njihova rušenja ugrožava
sigurnost prometa.


Vi ci an i D.: Hrast kitnjak (Quercus petraea
(Matt.) Liebl.) u pokrajini Arezzo (Toscana)


Prikazanje sažetak istraživanja dviju sastojina hrasta
kitnjaka u istočnoj Toscani (u Sargianu kraj Arezza i
u Lucignanu u dolini Chiane). Razmatra se područje
rasprostranjenja hrasta, analiziraju se flora i struktura
fitocenozä te se uspoređuju sa sličnim sastojinama u
središnjoj Italiji. Rezultati istraživanja pokazali su osebujnost
sastojina Sargiana i njihovu veliku sličnost s
kitnjakovim sastojinama u Tattiu, blizu mjesta Volterra
(središnja Toscana).


Brullo S., Sce 1 si F., Siracusa G., Spampinato
G.: Sintaksonomska i korološka razmatranja o
listopadnim hrastovim šumama Sicilije i Kalabrije


1999. godine 50 godina izlaženja.


Autori prikazuju rezultate fitocenološke studije o
šumama listopadnih hrastova u Kalabriji i Siciliji. Istraživanja
se baziraju na podacima iz literature i mnogim
neobjavljenim bilješkama o raznim lokalitetima navedenih
područja. Utvrđene biljne zajednice spadaju u
razrede Quercetea ilicis na granici tcrmofilnijih formacija
i Querco-Fagetea od onih mezofitnih. Šume u kojima
prevladavaju Quercus virgiliana, Q. amplifolia, Q.
dalechampii, Q. congesta i Q. gussonei mogu se podijeliti
u dvije grupe: jedna je bazifilna, koja pripada svezi
Quercion ilicis, a druga acidofilna, koja pripada svezi
Erico-Quercion ilicis. Mczofilne submontane ili brdske
šume gdje dominiraju Quercus frainetto, Q. cerris i Q.
congesta, članovi su zajednice Quercetalia pubescentipetreae,
reda koji reprezentira Quercion frainetto u Kalabriji
i Pino-Quercion congestae na Siciliji; šume kitnjaka
i cera u višim planinama pripadaju zajednici Do-
ronico-Fagion, svezi Fagetalia sylvaticae.


Cutini A., Mercurio R.: Hrast kitnjak: kriteriji
za zaštitu i rasprostranjenje


Mnogobrojna i stalna upozorenja na nova staništa
hrasta kitnjaka u središnjoj i južnoj Italiji poticaj su za
povećani interes za tu vrstu, posebice zbog mogućnosti
ponovnog rasprostranjenja u prirodnim listopadnim šumama
i na nekadašnjem planinskom poljoprivrednom
zemljištu. Na osnovi novijih istraživanja koja su dovela
do dubljih spoznaja o autoekologiji kitnjaka i uzroka
njegova nestajanja u središnjem i južnom dijelu Italije,
predlažu se neke uzgojne mjere za zaštitu postojećih
sastojina i opisani su kriteriji za proširenje te vrste. Raspravlja
se o zakonskim i tehničkim problemima, posebice
u pogledu materijala za reprodukciju.


De Simone M.: Šumski požari: metodologija
za određivanje indeksa opasnosti. Primjena: Nacionalni
park Circeo


Autor prikazuje primjenu metodologije koja se služi
fitocenološkim podacima za izradu karata evidencije o
opasnostima od požara. Područje istraživanja bio je Nacionalni
park Circeo. Za sada nema vegetacijskih karata
toga područja, ali postoje mnogi radovi iz kojih se
mogu ekstrapolirati fitocenološki podaci. S tim podacima
i morfološkim proučavanjem dominantnih vrsta
moguće je odrediti za svaku postojeću biljnu zajednicu
indekse opasnosti vezane za svojstvo zapaljivosti i gorivosti
pojedinih vrsta. Iz kombinacije indeksa opasnosti
svih vrsta dobije se indeks opasnosti od požara za
svaku biljnu zajednicu u Parku. Taj se indeks može prikazati
na karti velikog mjerila i rabiti kao korisno preventivno
sredstvo za obranu teritorija.