DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 74     <-- 74 -->        PDF

vrednovanje. Općekorisne funkcije šuma moraju se
ozakoniti, kako bi šuma dobila svoju vrijednost i tako
se prema njoj odredilo odgovorno gospodarenje. Poznato
je da su šume na kršu pretežito niskog uzgoja s
neznačajnom drvnom masom po hektaru, što je zanemarivo
u odnosu na njihovu općekorisnu funkciju.
U svome članku Šumsko gospodarstvo Hrvatske, prijedlozi
za raspravu, gosp. Tomislav Starčević, uvaženi i
cijenjeni šumarski stručnjak, kojega osobno štujem, u
svojim prijedlozima pod rednim brojem 1., praktički
predlaže obustavu svih aktivnosti na uzgoju šuma koje
se provode u cilju pretvorbe niskih devastiranih šuma u
više uzgojne oblike. Ovaj prijedlog je neutemeljen, i
vjerojatno ga on predlaže na pogrešnoj informaciji, pa
ne može biti prihvaćen. Protupožarnu preventivu, kao i
sve mjere zaštite šume od požara vrlo dobro predstavlja.
Pored niza objavljenih znanstvenih radova na pretvorbi
niskih šuma (panjača, šikara i makija), spomenut
ću samo dva:


"Gospodarski zahvati u panjačama kao mjera povećanja
produktivnosti i stabilnosti šuma" (Slavko
Matić-Š.L. broj 3-4/1987. g.).


"Prevođenje makija i panjača hrasta crnike u
sastojinc višeg uzgojnog oblika" (Slavko Matić Đuro
Rauš, Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje
broj 2, godine 1986.).


Na području Uprave šuma Buzet, u Šumariji Poreč,
održano je savjetovanje u lipnju 1997. godine "SAVJETOVANJE
O GOSPODARENJU PANJAČAMA MEDITERANA"
sa sudionicima Šumarskog Instituta, Šumarskog
fakulteta Zagreb i svih Uprava šuma s područja
krša. Ukupno je bilo nazočno 48 sudionika, koji
su prihvatili započete radove na zakašnjelim čišćenjima
i proredama, kao mjere pretvorbe ka višem uzgojnom
obliku.


Slika I. Savjetovanje o gospodarenju panjačama Mediterana 1997.
Provođenje čišćenja u panjači crnike.
(Foto: R. Marušić)


Programima za gospodarenje šumama na području
krša, pod broj jedan u ovo vrijeme, trebalo bi imati u vidu
provedbu sljedećih radova:


U svrhu saniranja i sprječavanja propadanja prirodnih
šumskih ekosustava, prilagoditi ugrađivanje
ekoloških komponenti u suvremenije gospodarenje
šumama, posebice pretvaranje panjača, makija i šikara
u više uzgojne oblike.


Osigurati odgovarajuća financijska sredstva za uređivanje
privatnih šuma i sufinanciranje
znanstvenog rada kao temelja za funkcionalno moderno
gospodarenje šumama.


Uključiti urede za katastar, zemljišno-knjižnc službe
na sređivanju imovinsko-pravnih odnosa, posebno
kod preuzimanja državnih šuma i šumskih zemljišta
od bivših društvenih korisnika te u postupku
denacionalizacije.


Suradnja na komplementarnom usklađivanju gospodarskog
razvoja šumarstva s ostalim djelatnostima
(poljoprivreda, vodoprivreda, elektroprivreda,
turizam, lovni turizam, prostorno planiranje i dr.).
Pri tomu kvantificirati vrijednost šuma pri
oblikovanju prostora, ostvarivanje ukupne estetike i
prirodne zaštite okoliša.


Poticati privađanje šumskoj proizvodnji neobraslih
šumskih pašnjačkih površina, posebice onih na boljim
tlima, i uvezi s time usklađivati proizvodnju reprodukcijskog
rasadničkog materijala.


Uključiti se u trajni monitoring Republike Hrvatske
koji je izradila Državna uprava za zaštitu prirode i
okoliša, te nastojati da se mjesta trajnih motrenja
ekološkog stanja postave na ugrožena područja oštećenih
šumskih ekosustava, posebno termoelektrane,
cementare i drugi zagađivači.


Zaključio bih svoje sučeljavanje s gosp. Tomislavom
Starčevićem sa sljedećim:


Zakon o šumama Član 71. gospodarenje šumama i
šumskim zemljištem na području krša zasniva se pretežito
na korištenju njihovih općekorisnih funkcija. Stoga
sredstva (naknade) koja se osiguravaju Članom 70.
Zakona o šumama, za korištenje općekorisnih funkcija
za potrebe krša ne bi se smjela pretakati drugdje, a kada
bi se tako postupilo došlo bi do suprotstavljanja šumama
i ljudima s krša.


Radenko Marušić