DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 73     <-- 73 -->        PDF

nizirano od 0 do 24 sata, a na ostalim predjelima
usklađeno je s Godišnjim planom, kako to propisuje
Pravilnik. Ukupan broj privremenih i stalnih promatračnica,
predviđenih za razdoblje od 16. lipnja do 15.
rujnaje 80.


Ophodarsko dojavna služba ustrojena je sa zadatkom
da pokriva ona područja koja nisu vizurom dostupna
s motrilica. U tu svrhu ustrojenojc 77 jedinica na
području cijele Uprave, prilagođenih komunikacijskim
prilikama na pješačku i ophodarsku službu vozilom
(brod, motorkotač, automobil).


Slika 2. Požaru predjelu Sitno Gornje (1998) Šumarije Split


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


Požarničko-dojavna služba je redovita čuvarska
služba, koja u ljetnim mjesecima ima zadatke naglašene
prema pozornosti u čuvanju od požara. Ukupan broj
takvih rajona je 125.


U svrhu učinkovitijeg gašenja nastalih požara Uprava
je uskladila rad s dragovoljnim vatarogasnim postrojbama
i osnovala interventne skupine sastavljene
od ljudi posebno obučenih za rad motornim pilama, te
opremljena svim potrebnim sredstvima. U te skupine
na razini šumarija, županija i cijele Uprave uključeno
je ukupno 40 ljudi, inače stalno zaposlenih radnika.


U sastavu godišnjeg plana svake šumarije izrađeni
su zemljovidi na kojima je jasno prikazano stanje
vegetacije po stupnjevima opasnosti, zatim prometnice
i prosjeke, te su ti planovi dostavljeni policijskim
upravama kako bi usklađivanje aktivnosti u
zaštiti šuma od požara bilo učinkovitije.


U svim šumarijama napravljena je i unutarnja kontrola
obavljenih pripremnih radova, a kontrolu je provelo
i Ministarstvo unutarnjih poslova, što znači da će
"Hrvatske šume" i ove godine sa svoje strane učiniti
sve kako bi se smanjila opasnost nastanka požara. Nažalost,
prilike na našem mediteranu klimatske i vegetacijske
su takve, da nakon nastanka požara situacija biva
teško predvidiva.


Budući da se ne naziru promjene u vegetacijskim
prilikama, bilo bi nužno i proizvodnu strategiju u ovakvim
predjelima prilagoditi zatečenoj situaciji. U tom
smislu se prije svega treba okrenuti bjelogorici, dajući
joj prednost nad crnogoricom zbog njenih anatomskih
osobina, jer je otpornija na šumske požare (traheje) koje
i nakon požara znaju zadržati svoju izbojnu snagu.
Ukoliko se proizvodnja ipak odluči za podizanje novih
šuma pionirskim vrstama, potrebno je razraditi strategiju
pošumljavanja "udaljenih vizura" kako bi se izbjegle
navedene opasnosti od požara, a da se pri tom u
ničemu ne odstupa od osnovnih šumarskih načela.


Ivan Šimić dipl. inž. šum.


ŠUMARSTVO KRŠA TREBA BITI TRAJNA BRIGA DRŽAVE


Za objavu ovog naslova dao mi je povod članak Šume na kršu zbog svojih malih prihoda ne mogu
ŠUMSKO GOSPODARSTVO HRVATSKE: PRIJEpodmiriti
potrebe očuvanja i zaštite. Imaju veliku ekoDLOZI
ZA RASPRAVU (Tomislava Starčevića), u lošku vrijednost i općekorisne funkcije za koje još do
Š.L. broj 3-4/1999. godine. danas nisu utvrđeni multiplikatorski učinci, tj. njihovo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 74     <-- 74 -->        PDF

vrednovanje. Općekorisne funkcije šuma moraju se
ozakoniti, kako bi šuma dobila svoju vrijednost i tako
se prema njoj odredilo odgovorno gospodarenje. Poznato
je da su šume na kršu pretežito niskog uzgoja s
neznačajnom drvnom masom po hektaru, što je zanemarivo
u odnosu na njihovu općekorisnu funkciju.
U svome članku Šumsko gospodarstvo Hrvatske, prijedlozi
za raspravu, gosp. Tomislav Starčević, uvaženi i
cijenjeni šumarski stručnjak, kojega osobno štujem, u
svojim prijedlozima pod rednim brojem 1., praktički
predlaže obustavu svih aktivnosti na uzgoju šuma koje
se provode u cilju pretvorbe niskih devastiranih šuma u
više uzgojne oblike. Ovaj prijedlog je neutemeljen, i
vjerojatno ga on predlaže na pogrešnoj informaciji, pa
ne može biti prihvaćen. Protupožarnu preventivu, kao i
sve mjere zaštite šume od požara vrlo dobro predstavlja.
Pored niza objavljenih znanstvenih radova na pretvorbi
niskih šuma (panjača, šikara i makija), spomenut
ću samo dva:


"Gospodarski zahvati u panjačama kao mjera povećanja
produktivnosti i stabilnosti šuma" (Slavko
Matić-Š.L. broj 3-4/1987. g.).


"Prevođenje makija i panjača hrasta crnike u
sastojinc višeg uzgojnog oblika" (Slavko Matić Đuro
Rauš, Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje
broj 2, godine 1986.).


Na području Uprave šuma Buzet, u Šumariji Poreč,
održano je savjetovanje u lipnju 1997. godine "SAVJETOVANJE
O GOSPODARENJU PANJAČAMA MEDITERANA"
sa sudionicima Šumarskog Instituta, Šumarskog
fakulteta Zagreb i svih Uprava šuma s područja
krša. Ukupno je bilo nazočno 48 sudionika, koji
su prihvatili započete radove na zakašnjelim čišćenjima
i proredama, kao mjere pretvorbe ka višem uzgojnom
obliku.


Slika I. Savjetovanje o gospodarenju panjačama Mediterana 1997.
Provođenje čišćenja u panjači crnike.
(Foto: R. Marušić)


Programima za gospodarenje šumama na području
krša, pod broj jedan u ovo vrijeme, trebalo bi imati u vidu
provedbu sljedećih radova:


U svrhu saniranja i sprječavanja propadanja prirodnih
šumskih ekosustava, prilagoditi ugrađivanje
ekoloških komponenti u suvremenije gospodarenje
šumama, posebice pretvaranje panjača, makija i šikara
u više uzgojne oblike.


Osigurati odgovarajuća financijska sredstva za uređivanje
privatnih šuma i sufinanciranje
znanstvenog rada kao temelja za funkcionalno moderno
gospodarenje šumama.


Uključiti urede za katastar, zemljišno-knjižnc službe
na sređivanju imovinsko-pravnih odnosa, posebno
kod preuzimanja državnih šuma i šumskih zemljišta
od bivših društvenih korisnika te u postupku
denacionalizacije.


Suradnja na komplementarnom usklađivanju gospodarskog
razvoja šumarstva s ostalim djelatnostima
(poljoprivreda, vodoprivreda, elektroprivreda,
turizam, lovni turizam, prostorno planiranje i dr.).
Pri tomu kvantificirati vrijednost šuma pri
oblikovanju prostora, ostvarivanje ukupne estetike i
prirodne zaštite okoliša.


Poticati privađanje šumskoj proizvodnji neobraslih
šumskih pašnjačkih površina, posebice onih na boljim
tlima, i uvezi s time usklađivati proizvodnju reprodukcijskog
rasadničkog materijala.


Uključiti se u trajni monitoring Republike Hrvatske
koji je izradila Državna uprava za zaštitu prirode i
okoliša, te nastojati da se mjesta trajnih motrenja
ekološkog stanja postave na ugrožena područja oštećenih
šumskih ekosustava, posebno termoelektrane,
cementare i drugi zagađivači.


Zaključio bih svoje sučeljavanje s gosp. Tomislavom
Starčevićem sa sljedećim:


Zakon o šumama Član 71. gospodarenje šumama i
šumskim zemljištem na području krša zasniva se pretežito
na korištenju njihovih općekorisnih funkcija. Stoga
sredstva (naknade) koja se osiguravaju Članom 70.
Zakona o šumama, za korištenje općekorisnih funkcija
za potrebe krša ne bi se smjela pretakati drugdje, a kada
bi se tako postupilo došlo bi do suprotstavljanja šumama
i ljudima s krša.


Radenko Marušić