DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 64     <-- 64 -->        PDF

A. I´. B. Krpan i M. Šušnjar: NORMIZACIJA ŠUMSKIH DRVNIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ Šumarski list hr. 5-6, CXXIII (1999). 241-245
međunarodnih normi kao europskih normi. No, Europski
odbor za normizaciju CEN i dalje će razvijati svoje
vlastite norme iz područja u kojima ne postoje međunarodne
norme ili one ne zadovoljavaju potrebe europskog
tržišta. Normizacijska radna tijela za izradbu normi
određenog područja proizvodnje nazivaju se tehnički
odbori.


Rad na donošenju europskih normi ima trajan karakter.
Pojedine norme unutar Europske Unije nalaze se
u primjeni kao prednorme ili nacrti normi. Nacrt europske
norme daje se na raspravu, te ako postane europska
norma moraju ga prihvatiti sve zemlje članice Europskog
odbora za normizaciju prema pravilima organizacije
u statusu nacionalne norme bez ikakvih izmjena.
Prednorma ima rok valjanosti ograničen na 3
godine. U tom vremenu ona se ispituje, ali se zahtijeva
od zemalja članica njezina objava na nacionalnoj razini
uz dopuštenu usporednu primjenu sučeljavajuće nacionalne
norme do konačne odluke o prihvaćanju prednorme
u statusu europske norme. Europsku normu
moraju prihvatiti sve zemlje članice Europskog odbora
za normizaciju prema pravilima organizacije u statusu


nacionalne norme bez ikakvih izmjena u određenom
propisanom vremenskom roku.


Proizvodi proizvedeni prema europskim normama i
stavljeni na tržište zemlje članice Europske Unije mogu
se slobodno kretati unutar jedinstvenog europskog
tržišta. Isto načelo vrijedi i za proizvode iz zemalja
nečlanica. No, europske norme nisu obvezne, već imaju
status dragovoljnih normi.


Rad na normizaciji u Republici Hrvatskoj počeo je
nakon osnivanja Državnog zavoda za normizaciju i
mjeriteljstvo. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
učlanjenje u Europski odbor za normizaciju CEN
kao nacionalna normizacijska ustanova, ali nije član
Međunarodne organizacije za normizaciju ISO. Tehnički
odbori su osnivani sukladno tehničkim odborima
navedenih normizacijskih organizacija. Osnivanje tehničkih
odbora je propisano Članakom 10. Zakona o
normizaciji (Narodne novine 55/96), a njihov rad Pravilnikom
o načinu osnivanja i rada tehničkih odbora
(Narodne novine 86/98). Uz tehničke odbore, člankom


11. navedenog Pravilnika propisuje se rad i osnivanje
programskih odbora kao savjetodavnih tijela ravnatelja
Zavoda u pojedinim područjima normizacije.
2. RAD TEHNIČKOG ODBORA 55 OBLO DRVO I PILJENA GRAĐA
Work of the Technical Committee 55 Round and sawn timber
U šumarstvu i drvoprerađivačkoj industriji Republike
Hrvatske u uporabi su HRN sustav normi koji nije
sukladan međunarodnim ili europskim normama te ne
odgovara zahtjevima tržišta. Uključivanje proizvoda
šumarstva i drvne industrije na svjetsko tržište pretpostavlja
prihvaćanje ISO ili europskih normi ili donošenje
vlastitih normi usklađenih s međunarodnim.


Tehnički odbor 55 Oblo drvo i piljena građa osnovan
je 7. veljače 1997. godine u okviru Programskog
odbora za drvo. U proteklom razdoblju došlo je do
preustroja Tehničkog odbora 55 Oblo drvo i piljena građa
i osnivanja dva pododbora: Tehnički pododbor za
oblo drvo i Tehnički pododbor za piljenu građu. Zadatak
Tehničkog odbora 55 je priprema i razmatranje prijedloga
za izdavanje hrvatskih normi i prihvaćanja međunarodnih
i europskih normi, izrada nacrta normi i
daljni radovi do izdavanja hrvatske norme u konačnom
obliku. U svrhu izvršenja zadatka, Tehnički odbor 55
surađuje s ostalim tehničkim odborima iz istog ili bliskog
područja rada te prati rad stručnih tijela međunarodnih
i europskih normizacijskih organizacija iz istog
područja rada. Dokumenti o radu stručnih tijela međunarodnih
i europskih normizacijskih organizacija dostupni
su preko Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Iz područja šumarstva tj. šumskih proizvoda
postoje tehnički odbori pri CEN i ISO normizacijskoj
organizaciji. Područje rada Tehničkog odbora 55 Oblo


drvo i piljena građa poklapa se s radom sljedećih tehničkih
odbora pri Međunarodnoj organizaciji za normizaciju
ISO i Europskom odboru za normizaciju CEN:


ISO Technical committee 218 Sawn timber i sawlogs,
semi-manufactures of timber (ISO/TC 218 Oblo
drvo i piljena građa, drvni poluproizvodi) i


CEN Technical committee 175 Round and sawn
timber (CEN/TC 175 Oblo i piljeno drvo)


ISO/TC 218 Oblo drvo i piljena grada, drvni poluproizvodi
osnovan je početkom travnja ove godine i nastao
je spajanjem ISO/TC 55 Sawn timber nad sawlogs
{Trupci i piljena građa) sa ISO/TC 99 Semi-manufactures
of timber (Drvipoluproizvodi).


U proteklom razdoblju Tehnički odbor 55 aktivno
radi na pripremi hrvatskih normi. Pregledom niza normi
o šumskim proizvodima iz područja rada navedenih
tehničkih odbora ISO i CEN normizacijskih organizacija
ustanovljen je veći broj europskih normi, koje su
detaljnije od međunarodnih normi te lakše za uporabu i
uvođenje u naš normizacijski sustav. Ali kako rad na
donošenju europskih normi za šumske proizvode nije
dovršen i mnoge norme su u početnim postupcima
izradbe ili nisu pokrenute, stručnjaci Tehničkog odbora
55 moraju neprestano pratiti rad europske normizacije
te se aktivno uključiti u njihovu izradbu.