DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 63     <-- 63 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 5 6, CXXIII (1999). 24I-24S
UDK 630* 859


NORMIZACIJA ŠUMSKIH DRVNIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ


STANDARDIZATION OF FOREST TIMBER PRODUCTS IN CROATIA


Ante P. B. KRPAN*, Marijan ŠUŠNJAR


SAŽETAK: Normizacija drvnih šumskih proizvoda i piljene građe u Republici
Hrvatskoj počela je nakon osnivanja Tehničkog odbora 55 Oblo drvo i
piljena grada u veljači 1997. U šumarstvu i drvdprerađivačkoj industriji
Republike Hrvatske u uporabi su HRN sustav normi, koji nije sukladan
međunarodnim ISO ili europskim normama te ne odgovara zahtjevima tržišta.
Uključivanje proizvoda šumarstva i drvne industrije na svjetsko tržište pretpostavlja
prihvaćanje ISO ili europskih normi ili donošenje vlastitih normi
usklađenih s međunarodnim. Dosadašnjim radom Tehničkog odbora 55 predloženo
je deset europskih normi koje se nalaze u postupku rasprave do
konačnog prihvaćanja u statusu hrvatskih normi, osam europskih normi
nalaze se u pripremi za prijedloge, a u postupku povlačenja nalaze se dvije
dosadašnje hrvatske norme. Sadržaji europskih normi razlikuju se od važećih
hrvatskih normi te će njihovo prihvaćanje uvjetovati promjenu načina rada.
Stoga je neophodno započeti obrazovanje šumarskih zaposlenika i prilagodbu
organizacije poslovanja šumarstva i primarne preradbe na novi sustav normi.


K Ij u č n e r ij eči: Tehnički odbor 55, normizacija, šumski drvni proizvod


1. UVOD - Introduction
Norme koje opisuju kakvoću i značajke proizvoda normizaciju CEN (European Committee for Standarod
velike su važnosti za razvoj svjetskog tržišta, jer dization) s ciljem razvoja europskih normi. Osim njega
uvjetuju jednakovrsnost proizvoda bez obzira na osnivaju se europske normizacijske organizacije CENmjesto
i način proizvodnje. Međunarodne norme su doELEC
(European Committee for Electrotechnical Stankumenti
utemeljeni na suglasnosti koji se na dragodardization)
i ETSI (European Telecommunications
voljnoj osnovi prihvaćaju na nacionalnoj razini. SvjetStandards
Institute). Ujedno to je početak stvaranja jesko
tržište počiva na sustavu slobodnog i javnog naddinstvenog
europskog tržišta koji u potpunosti nastaje
metanja te stoga prisustnost proizvoda na tržištu zahtiosnivanjem
Europske Unije. Razvoj europskih normi
jeva prihvaćene međunarodne norme proizvoda ili nakrenuo
je zbog potreba zemalja članica za međusobnim
cionalne norme proizvoda usklađene s međunarodnim usklađivanjem njihovih nacionalnih normi. Usklađene
normama. Međunarodne normizacijske organizacije europske norme trebaju utjecati na razvoj tržišta kroz
ISO (International Organization of Standardization) i promicanje slobodnog kretanja robe, uporabu proizvoIEC
(Inernational Electrotechnical Commission), čiji da, smanjenje troškova proizvodnje i povećanje kakvose
djelokrug normizacije međusobno dopunjuje, čine će proizvoda. One zamjenjuju tisuće različitih naciopotpun
sustav za izradbu međunarodnih tehničkih sponalnih
normi.
razuma. Godine 1961. osnovan je Europski odbor za


Rad normizacijskih organizacija i ustanova pokriva
sva područja proizvodnje. Bečkim sporazumom 1991.
*Prof. dr. se. Ante P. B. Krpan godine Europski odbor za normizaciju CEN i Međuna


**Marijan Šušnjar, dipl. inž. šum.


rodna normizacijska organizacija ISO sporazumjeli su


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb se o suradnji na izradbi normi te prihvaćanju postojećih
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 64     <-- 64 -->        PDF

A. I´. B. Krpan i M. Šušnjar: NORMIZACIJA ŠUMSKIH DRVNIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ Šumarski list hr. 5-6, CXXIII (1999). 241-245
međunarodnih normi kao europskih normi. No, Europski
odbor za normizaciju CEN i dalje će razvijati svoje
vlastite norme iz područja u kojima ne postoje međunarodne
norme ili one ne zadovoljavaju potrebe europskog
tržišta. Normizacijska radna tijela za izradbu normi
određenog područja proizvodnje nazivaju se tehnički
odbori.


Rad na donošenju europskih normi ima trajan karakter.
Pojedine norme unutar Europske Unije nalaze se
u primjeni kao prednorme ili nacrti normi. Nacrt europske
norme daje se na raspravu, te ako postane europska
norma moraju ga prihvatiti sve zemlje članice Europskog
odbora za normizaciju prema pravilima organizacije
u statusu nacionalne norme bez ikakvih izmjena.
Prednorma ima rok valjanosti ograničen na 3
godine. U tom vremenu ona se ispituje, ali se zahtijeva
od zemalja članica njezina objava na nacionalnoj razini
uz dopuštenu usporednu primjenu sučeljavajuće nacionalne
norme do konačne odluke o prihvaćanju prednorme
u statusu europske norme. Europsku normu
moraju prihvatiti sve zemlje članice Europskog odbora
za normizaciju prema pravilima organizacije u statusu


nacionalne norme bez ikakvih izmjena u određenom
propisanom vremenskom roku.


Proizvodi proizvedeni prema europskim normama i
stavljeni na tržište zemlje članice Europske Unije mogu
se slobodno kretati unutar jedinstvenog europskog
tržišta. Isto načelo vrijedi i za proizvode iz zemalja
nečlanica. No, europske norme nisu obvezne, već imaju
status dragovoljnih normi.


Rad na normizaciji u Republici Hrvatskoj počeo je
nakon osnivanja Državnog zavoda za normizaciju i
mjeriteljstvo. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
učlanjenje u Europski odbor za normizaciju CEN
kao nacionalna normizacijska ustanova, ali nije član
Međunarodne organizacije za normizaciju ISO. Tehnički
odbori su osnivani sukladno tehničkim odborima
navedenih normizacijskih organizacija. Osnivanje tehničkih
odbora je propisano Članakom 10. Zakona o
normizaciji (Narodne novine 55/96), a njihov rad Pravilnikom
o načinu osnivanja i rada tehničkih odbora
(Narodne novine 86/98). Uz tehničke odbore, člankom


11. navedenog Pravilnika propisuje se rad i osnivanje
programskih odbora kao savjetodavnih tijela ravnatelja
Zavoda u pojedinim područjima normizacije.
2. RAD TEHNIČKOG ODBORA 55 OBLO DRVO I PILJENA GRAĐA
Work of the Technical Committee 55 Round and sawn timber
U šumarstvu i drvoprerađivačkoj industriji Republike
Hrvatske u uporabi su HRN sustav normi koji nije
sukladan međunarodnim ili europskim normama te ne
odgovara zahtjevima tržišta. Uključivanje proizvoda
šumarstva i drvne industrije na svjetsko tržište pretpostavlja
prihvaćanje ISO ili europskih normi ili donošenje
vlastitih normi usklađenih s međunarodnim.


Tehnički odbor 55 Oblo drvo i piljena građa osnovan
je 7. veljače 1997. godine u okviru Programskog
odbora za drvo. U proteklom razdoblju došlo je do
preustroja Tehničkog odbora 55 Oblo drvo i piljena građa
i osnivanja dva pododbora: Tehnički pododbor za
oblo drvo i Tehnički pododbor za piljenu građu. Zadatak
Tehničkog odbora 55 je priprema i razmatranje prijedloga
za izdavanje hrvatskih normi i prihvaćanja međunarodnih
i europskih normi, izrada nacrta normi i
daljni radovi do izdavanja hrvatske norme u konačnom
obliku. U svrhu izvršenja zadatka, Tehnički odbor 55
surađuje s ostalim tehničkim odborima iz istog ili bliskog
područja rada te prati rad stručnih tijela međunarodnih
i europskih normizacijskih organizacija iz istog
područja rada. Dokumenti o radu stručnih tijela međunarodnih
i europskih normizacijskih organizacija dostupni
su preko Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Iz područja šumarstva tj. šumskih proizvoda
postoje tehnički odbori pri CEN i ISO normizacijskoj
organizaciji. Područje rada Tehničkog odbora 55 Oblo


drvo i piljena građa poklapa se s radom sljedećih tehničkih
odbora pri Međunarodnoj organizaciji za normizaciju
ISO i Europskom odboru za normizaciju CEN:


ISO Technical committee 218 Sawn timber i sawlogs,
semi-manufactures of timber (ISO/TC 218 Oblo
drvo i piljena građa, drvni poluproizvodi) i


CEN Technical committee 175 Round and sawn
timber (CEN/TC 175 Oblo i piljeno drvo)


ISO/TC 218 Oblo drvo i piljena grada, drvni poluproizvodi
osnovan je početkom travnja ove godine i nastao
je spajanjem ISO/TC 55 Sawn timber nad sawlogs
{Trupci i piljena građa) sa ISO/TC 99 Semi-manufactures
of timber (Drvipoluproizvodi).


U proteklom razdoblju Tehnički odbor 55 aktivno
radi na pripremi hrvatskih normi. Pregledom niza normi
o šumskim proizvodima iz područja rada navedenih
tehničkih odbora ISO i CEN normizacijskih organizacija
ustanovljen je veći broj europskih normi, koje su
detaljnije od međunarodnih normi te lakše za uporabu i
uvođenje u naš normizacijski sustav. Ali kako rad na
donošenju europskih normi za šumske proizvode nije
dovršen i mnoge norme su u početnim postupcima
izradbe ili nisu pokrenute, stručnjaci Tehničkog odbora
55 moraju neprestano pratiti rad europske normizacije
te se aktivno uključiti u njihovu izradbu.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 65     <-- 65 -->        PDF

A. I´. B. Krpan i M. Šušnjar: NORMIZACIJA ŠUMSKIH URVNIH PROIZVODA U RHPUBLICI HRVATSKOJ Šumarski lisl hr. 5-6, C XXIII (1999). 241-245
Tehnički odbor 55 Oblo drvo i piljena grada može EN 844-5 Round and sawn timber - Terminology predložiti
objavu hrvatskih normi koje mogu biti norme Part 5: Terms relating to dimensions of rou
izvorniku na stranom jeziku uz nacionalni ovitak, priund
timber


jevodi stranih normi ili usklađena nacionalna norma.
Prijevodi moraju biti odobreni od Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo. U postupku objave normi
prvo se predlažu europske norme za prihvaćanje u nacionalni
normizacijski sustav, a zatim se predaju u postupak
rasprave. U tom razdoblju prijedlozi europskih
normi daju se na uvid i razmatranje stručnjacima iz područja
šumarstva i drvoprerađivačke industrije i donosi
odluka o njihovoj objavi kao hrvatskih normi.


Prihvaćanje europskih normi nužno je sa stajališta
uključivanja proizvoda šumarstva u tržište Europe. No,
sadržaji europskih normi razlikuju se od danas uvriježenih
normi HRN sustava te će prihvaćanje europskih
normi uvjetovati promjenu uvriježenih načina rada i
obradbe proizvoda. Ponajprije će navedene posljedice
uzrokovati europske norme koje opisuju načine mjerenja
dimenzija i značajki obloga drva, te razredbene norme
po dimenzijama i kakvoći obloga drva. Stoga će u
svrhu razumijevanja normi, Tehnički odbor 55 zahtijevati
prihvaćanje mjernih i razredbenih europskih normi
jedino uz obvezni prijevod na hrvatski jezik. Razredbene
i mjerne norme prihvatit će se kao hrvatske norme
sa službenim prijevodom na hrvatski jezik, dok će se
ostale norme prihvatiti u izvornom obliku.


U posljednjem izdanju Glasila Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo navedeni su prijedlozi deset
europskih normi koje se nalaze u postupku rasprave do
konačnog prihvaćanja u statusu hrvatskih normi. Ove
norme odnose se na pojmove u svezi s oblim i piljenim
drvom te metodama mjerenja i razredbe dimenzija
obloga drva:


EN 844-1 Round and sawn timber - Terminology Part
1: General terms common to round and
sawn timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - l.dio:
Osnovni nazivi za oblo i piljeno drvo


EN 844-2 Round and sawn timber - Terminology Part
2: General terns relating to round timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 2.dio:
Osnovni nazivi o oblome drvu


EN 844-3 Round and sawn timber - Terminology Part
3: General terms relating to sawn timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 3.dio:
Osnovni nazivi o piljenome drvu
EN 844-4 Round and sawn timber - Terminology


Part 4: Terms relating to moisture content
Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 4.dio: Nazivi
o sadržaju vlage


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 5.dio: Nazivi
o dimenzijama obloga drva


EN 844-6 Round and sawn timber - Terminology Part
6: Terms relating to dimensions of sawn
timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 6.dio: Nazivi
o dimenzijama piljenoga drva


EN 844-7 Round and sawn timber - Terminology Part
7: Terms relating to anatomical structure
of timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 7.dio: Nazivi
za anatomsku strukturu drva


prEN 1309-2 Round and sawn timber - Method of measurement
of dimensions - Part 2: Round
timber


Oblo i piljeno drvo - Metoda mjerenja
dimenzija - 2.dio: Oblo drvo


EN 1315-1 Dimensional classification - Part 1:


Hardwood round timber
Razredba dimenzija 1 .dio: Oblo drvo
listača


EN 1315-2 Dimensional classification - Part 1:


Softwood round timber
Razredba dimenzija l.dio: Oblo drvo
četinjača


Norma o metodi mjerenja dimenzija je trenutno nacrt
norme, ali je pogodna za prihvaćanje. Njezina objava
kao hrvatske norme bit će moguća tek kada postane
norma u konačnom obliku.


Postupak povlačenja dosadašnjih hrvatskih normi je
moguć tek kada Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
objavi predložene europske norme kao hrvatske
norme.


Na temelju objave gore navedenih europskih normi,
u postupak rasprave za prihvaćanje u postupku povlačenja
nalaze se dvije dosadašnje hrvatske norme:


HRN D.B. 020 (1969) Dijelovi stabla, građa i značajke
drva (nazivlje i definicije)
HRND.AO. 101 (1969) Greške drva (nazivlje, definicije
i mjerenje)


Rad Odbora nastavlja se na razmatranju ostalih europskih
normi i pripremi radnih materijala u svrhu donošenja
odluke o njihovom prihvaćanju. Pripremljeni
radni materijali za osam europskih normi razmotrit će
se na skorom sastanku Tehničkog odbora i norme će se
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 66     <-- 66 -->        PDF

A. I´, li. Krpan i M. Šušnjar: NORMIZACIJA ŠUMSKIH DRVNIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ Šumarski liši br. 5 6, CXXIII (1999), 241-245
predati nadležnoj ustanovi kao prijedlog za prihvaćanje.
Navedene norme su nastavak niza o pojmovima
vezanim za oblo i piljeno drvo i metodama mjerenja
značajki i oštećenja obloga drva:


EN 844-8 Round and sawn timber - Terminology Part
8: Terms relating to features of round
timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 8.dio:
Nazivi za značajke obloga drva


EN 844-9 Round and sawn timber - Terminology Part
9: Terms relating to features of sawn
timber


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 9.dio: Nazivi
o značajkama piljenog drva


EN 844-10 Round and sawn timber - Terminology Part
10: Terms relating to discolouration
and fungal attack
Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 10.dio: Nazivi
o promjeni boje i napadu gljiva


EN 844-11 Round and sawn timber - Terminology Part
11: Terms relating to degrade by insects


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 11 .dio: Nazivi
o oštećenjima drva od insekata


prEN 844-12 Round and sawn timber - Terminology Part
12: Additional terms and general
index


Oblo i piljeno drvo - Nazivlje - 12.dio: Dodatni
nazivi i kazalo


EN 1310 Round and sawn timber -Method of measurement
of features
Oblo i piljeno drvo - Metoda mjerenja značajka
drva


EN 1311 Round and sawn timber - Method of measurement
of bilogical degrade
Oblo i piljeno drvo - Metoda mjerenja bioloških
oštećenja


EN 1438 Round and sawn timber - Symbols for tim


ber and wood-based products
Oblo i piljeno drvo - Simboli za drvo i drvne
proizvode


Tehnički odbor 55 je također predložio za prihvaćanje
još tri europske norme o razredbi po kakvoći oblog
drva listača, za koje je zbog važnosti obvezan prijevod
na hrvatski jezik:


EN 1316-1 Hardwood round timber-Qualitative clas


sification - Part 1: Oak nad beech
Oblo drvo listača - Razredba kakvoće l.
dio: Hrast i bukva


EN 1316-2 Hardwood round timber-Qualitative clas


sification - Part 2: Poplar
Oblo drvo listača - Razredba kakvoće 2.
dio: Topola


EN 1316-3 Hardwood round timber Qualitative classification
- Part 3: Ash and maples and
sycamore


Oblo drvo listača - Razredba kakvoće 3.
dio: Jasen, i javori


Pripremljene europske norme o razredbi obloga drva
u klase kakvoće obuhvaćaju sljedeće vrste drva:
hrast lužnjak, hrast kitnjak, bukva, sve vrste topola,
obični jasen, gorski javor, javor mliječ i klen.


U pripremi se nalaze radni materijali europskih normi
o razredbi po kakvoći obloga drva četinjača, točnije
za sve vrste jele, smreke, ariša i duglazija, te za bijeli,
crni i primorski bor. Nazivi tih normi su:


EN 1927-1 Qualitative classification of softwood


round timber- Part 1: Spruces and firs
Razredba kakvoće oblog drva četinjača l.
dio: Smreke i jele


EN 1927-2 Qualitative classification of softwood
round timber- Part 2: Pines
Razredba kakvoće oblog drva četinjača 2.
dio: Borovi


EN 1927-3 Qualitative classification of softwood
round timber Part 3: Larches and
Douglas fir


Razredba kakvoće oblog drva četinjača 3.
dio: Ariši i duglazijc


U vremenu dok se navedene mjerne i razredbene
norme ne objave, potrebno je istraživanjima ustanoviti
razlike prema uvriježenim načinima rada po važećim
hrvatskim normama za oblo drvo i europskim normama.
Na taj će se način šumarska i drvoprerađivačka javnost
upoznati s promjenama u šumarstvu izazvanim
novim normama. Promjene će se očitovati u radovima
prikrajanja, preuzimanja i evidencije šumskih proizvoda
te trgovini drvom. Također je neophodno započeti
obrazovanje šumarskih djelatnika i prilagodbu organizacije
poslovanja šumarstva i primarne preradbe u
Hrvatskoj na novi sustav normi.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 67     <-- 67 -->        PDF

A. P. B. Krpan i M. Šušnjar: NORMIZACIJA ŠUMSKIH DRVNIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ Šumarski list br. 5 6, C XXIII (1999), 241-245
4. LITERATURA References
Krpan, A. P. B., Zečić, Ž., Poršinski, T., Šuš-* Pravilnik o načinu osnivanja i rada tehničkih odbora.


nj ar, M., 1998: Priručnik za terensku nastavu iz Narodne novine br. 86 (1998), str. 1930-1932.


Eksploatacije šuma (Poglavlje: Izvod iz hrvat


* Oglasnik za normativne navode, Glasilo DZNM 1-2
skih normi za oblo drvo), Šumarski fakultet Za


(1999), str. A28-A29.


greb,, str. 1-83.


**CEN: Programme of work. May 1997., str. 20-21.


Morić-Gaćeša, V. 1999: Osnovan ISO/TC 218


** CEN: Programme of work. November 1998., str. 1


Oblo drvo i piljena građa, drvni poluproizvodi,


8.
Glasilo DZNM l-2,str.50.


*** Radni materijali Tehničkog odbora 55 Oblo drvo i


Vu k o v i ć, M. 1998: Europske norme, Glasilo DZNM


piljena građa


9-10, str. 156-164.


*** Radni materijali CEN Technical committee 175


Z i m a, S. 1998: Tehnički odbori, Glasilo DZNM 9-10,


Round and sawn timber


str. 165-168.


*** Radni materijali ISO/ Technical committee 218


Zima , S. 1999: Prvih tisuću novih hrvatskih normi,


Sawn
timber i sawlogs, semi-manufactures of


Glasilo DZNM 1-2, str.3-6.


timber


* Zakon o normizaciji.
Narodne novine br. 55 (1996),
str. 2336-2343.
SUMMARY: Standardization of forest timber products in Croatia began after
foundation of the Technical Committee 55 Round and sawn timber in february
1997. The Croatian standardization system is not congruent with
International and European standardization. Forest timber products are not
correspond to the principles of global market so Croatian forestry have to accept
International and European standards of round timber or to define new
Croatian standards. The Technical Committee 55 are suggested 10 european
standards for enquiry to acceptance, and 8 standards are prepeared to be suggested.
Two Croatian standards shall be withdrawn at the next period.
European standards are different from Croatian standards and theirs acceptance
will cause changes in the forest works and in the trade of round timber.
Because of this, we have to start education of forest workers and adaption of


forestry and timber industry business organization.
Key words: Technical Committee 55, standardization, forest timber
product.