DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 60     <-- 60 -->        PDF

.1. /die. I´. Benčić: POKUS LOKALNIH POPULACIJA HRASTA LUŽNJAKA (Querem mhiir L.) U POŽEŠKOJ... Šumarski list br. 5 6, CXXII1 (1999), 227-239


P ra nj i ć (1980) koristi razvoj koeficijenta regresije
"b" za izučavanje tečajnog godišnjeg debljinskog
prirasta hrasta lužnjaka u odnosu na tečajni godišnji visinski
prirast.


Koeficijent regresije (b) kao odnos visine i promjera
(h/d) mogao bi nakon daljeg testiranja i dinamičkih promjena
tijekom vremena poslužiti kao pokazatelj različitosti
između populacija (subasocijacija) hrasta lužnjaka
u Požeškoj kotlini. Značajne razlike u koeficijentu regresije
(b) između populacije 1 - Ugarci i populacije 4 -
Kulski lug moglo bi se tumačiti kao razliku podvrste ili
rase hrasta lužnjaka, nastale prirodnom hibridizacijom
hrasta lužnjaka, sladuna, kitnjaka i cera na lokaciji Kulski
lug. Za dvije navedene populacije (subasocijacijc)
utvrđene su i najznačajnije razlike u edafskim uvjetima,
nadmorskoj visini, udaljenosti (23.685 m), Ugarci je
najzapadnija, a Kulski lug najistočnija lokacija istraživanih
populacija.


ZAKLJUCCI


Na temelju dobivenih rezultata mjerenja obilježja
visina, promjera i odnosa visine i promjera hrasta lužnjaka
može se zaključiti:


1. U Požeškom polju utvrđeno je 5 populacija (subasocijacija)
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uvjetovanih
razlikama u geološkoj podlozi, hidrografskim,
edafskim i mikroklimatskim uvjetima.
2. Nakon ispitivanja obilježja (promjer, visina) među
potomstvom domicilnih populacija (subasocijacija)
i pored utvrđene signifikantne razlike ispitivanih obilježja
(mjerenje nakon drugog rasta, 1997. godine) još
se ne mogu se donijeti relevantni zaključci o značajnoj
genetskoj varijabilnosti među populacijama.
3. Koeficijent regresije (b) iz funkcije: hc = a + bd +
cd2, nakon daljeg testiranja moguće je primijeniti kao
dinamički pokazatelj genetske varijabilnosti među populacijama.
Osobito je uočljiv i značajno različit koeficijent
regresije (b) između populucije 1- Ugarci, zajednice
hrasta lužnjaka i graba, i populacije 4 - Kulski lug,
zajednice hrasta lužnjaka sa cerom i sladunom. Pretpostavlja
se da je u potonjoj zajednici došlo do genetski
LITERATURA


1.
Benčić, P., Benčić, T.: Izvještaju o cjepljenju
hrasta lužnjaka u rasadniku "Hajderovac" za
klonskc sjemenske plantaže (proljeće 1998.)
2.
Borzan, Ž., Gradečki, M, Poštenjak, K.:
Procjena klijavosti lužnjakova žira rendgenografskom
metodom, Radovi, Vol. 25. Br. 2.
239-260, Zagreb, 1990.
Testiranje pretpostavljene genetske izdiferenciranosti
po subasocijacijama, odnosno lokalnim populacijama
hrasta lužnjaka, vršeno je u jednakim uvjetima poljskog
pokusa.


Egzaktnije testiranje pretpostavljene značajne genetske
izdiferenciranosti, odnosno varijabilnosti, bilo
bi nužno provesti u svakoj od 5 odabranih lokacija.
Pretpostavlja se da bi domicilna populacija bila dominantna
po svim svojstvima kvalitete i kvantitete. Cilj je
upravo taj da se uporabom sjemena i sadnica za obnovu
domicilne populacije osigurava frekvencija gena i genotipa
i u sljedećoj generaciji, koja će se optimalno
adaptirati na istom staništu. I zbog težine sjemena hrasta
lužnjaka (žira), koje je slabo mobilno, može se zaključiti
da je prirodno vezano za dato stanište. Kod
određivanja šumskih sjemenskih rajona vodilo se računa
upravo o značenju da se rajon veže uz područnu provenijenciju
vrste šumskog drveća i genetsku izdiferenciranost.


Conclusions


značajnog obilježja populacije, nastalog zbog međuvrsne
hibridizacije lužnjaka, cera, sladuna i kitnjaka.
Potvrdu ove pretpostavke valjalo bi ispitati biokemijskim
metodama, na temelju DNA fragmenata.


4. Poljski pokus lokalnih populacija (subasocijacija)
u Požeškoj kotlini može poslužiti kao komparativni prilikom
proizvodnje klonova hrasta lužnjaka, s plus stabala
iz istih populacija, za sjemenske plantaže. Iako po
obimu skroman, poljski pokus može služiti kao živi arhiv
populacija hrsta lužnjaka u Požeškoj kotlini.
5. Daljnim praćenjem pokusa lokalnih populacija
pored navedenih obilježja (visina, promjer, omjer visine
i promjera), moguće je pretpostavljenu genetsku varijabilnost
potkrijepiti fenološkim, morfolškim i biokemijskim
metodama (vrijeme listanja, broj puci i morfologija
lista, DNA fragmenti).
6. Već prva ispitivanja potvrđuju da se populacije
(subasocijacije) hrasta lužnjaka u Požeškoj kotlini mogu
tretirati kao domicilne populacije u svrhu korištenja
sjemena za popunjavanje sastojina prilikom prirodne
obnove ili u rasadničarskoj proizvodnji sadnica.
References


3. Cestar, D., Hren,V, Kovačević,Z., IVI art i nović,
J.,Pelcer,Z. (1978): Ekološko-gospodarski
tipovi šuma područja "Slavonske šume"
(studija), Zagreb.
4. Dubravec, T., Krej či, V: Ovisnost promjera horizontalne
projekcije krošnje hrasta lužnjaka o
totalnim visinama stabala pojedinih dobnih raz