DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Zelić. P. Benčić: POKUS LOKALNIH POPULACIJA HRASTA LUŽNJAKA (Querem mhur L.) U POŽEŠKOJ... Šumarski liši hr. 5 6, CX.XI11 (1999). 227-239


Krivulje ovisnosti visine o promjeru za 1998. godinu


graf 5


120


100


80 UGARCI
BABJAK
E u
60
EMIN. LUG
KUL. LUG
SESV. LUG
40 KON. K.OŠK.A


20


0,5 1,5 2,5


d (cm)


Na grafikonu 3 (1996) najveći parametar (b) pripalaciju
4 - Kulski lug (60,7) a najmanjiji za populaciju
da populaciji 4 - Kulski lug (40,1), a najmanji populaUgarci
(26,4).
ciji 1 - Ugarci (20,8). Grafikon 4 (1997) pokazuje najPodaci
pokazju da je parametar regresije (b), kao
veći parametar (b) za populaciju Sesvetački lug (73,3), odnos porasta jedinice visine u odnosu na porast jedinia
najmanji za populaciju 1- Ugarci. Na grafikonu 5 ce promjera najmanji na lokaciji 1 - Ugarci, a najveći
(1998) vidljivo je daje najveći parametar (b) za popuna
lokaciji 4 - Kulski lug.


DISKUSIJA - Discussion


Istraživanje obilježja visine i promjera te odnosa vijekcije
krošnje i visine stabla, a dob sastojine malo utjesine
i promjera treba nastaviti u idućim godinama u če na ovisnost horizontalne projekcije krošnje i visine
poljskom pokusu kako bi se utvrdilo gube li se ili se postabla.
kazuju razlike između populacija (lokacija) i u idućem


Za hrast lužnjak istraživana je ovisnost horizontalne
razdoblju. projekcije krošnje i prsnog promjera stabla (D/d)5. Za


U sljedećem razdoblju pratit će se fenološka i morključeno
je daje širina krošnje u jakoj linearnoj vezi s
fološka svojstva (vrijeme listanja, morfologija lista, prsnim promjerom i starošću. Autor koristi koeficijent
broj pući). regresije (b) kao mjeru promjene širine krošnje s pove


ćanjem starosti sastojine. Nagib smjera mjeren koefici


Za druge svrhe istraživana su obilježja ekološkojentom
regresije (b) veći je u mlađim, a manji u starijim


gospodarskog tipa II - G - 10 (Carpino betuli -Quercesastojinama.


tum roboris (Anić ) emened. Rau š 1969). Ispitivana
je ovisnost promjera horizontalne krošnje i totalnih viKrižanc
e (1987) naziva odnos promjera horizonsina
po pojedinim dobnim razredima4. Utvrđeno je da talne projekcije krošnje i visine stabla (D/h) "stupanj
postoji linearna korelacija između promjera stabla, proslojanja
krošnje po širini ili etažiranost".


´ Dubravec, T., Krejči, V.,: Ovisnost promjera horizontalne projekcije krošnje hrasta lužnjaka o totalnim visinama stabala pojedinih
dobnih razreda ekološko-gospodarskog tipa II G- 10 {Carpino betuli -Quercetum roboris (Anić ) emend. Rauš 1969), Radovi, Vol. 28,
br. 1-2, str. 79-89, Jasrtrcbarsko, 1993. U radu se zaključuje da projekcija krošnje (D/h) ovisi (jaka linearna korelacija) o debljini stabla, a tek
neznatno o dobi sastojine.
´ Krejči, V.: Prirast širine krošnje u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae- Quercetum roboris H or vat, 1938)
na području Hrvatske, Radovi, Šumarski institut Jastrebarsko, br. 20, Zagreb, 1988.


237