DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 53     <-- 53 -->        PDF

J. Zelić. P. Benčić: POKUS LOKALNIH POPULACIJA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) U P0ZBSK0J.. Šumarski list br. 5 6, CXXIII (1999), 227-239
Za sjeme (žir) u pokusu uzeto za kontrolu i posijano
ujesen 1994. godine, nema detaljnih podataka o mjestu
sabiranja, osim usmene izjave prodavatelja da gaje sakupio
na području šumarije Koska, uprava šuma Našice.
Žirom je zasijana znatna površina sjemeništa-rastilišta
u šumskom rasadniku "Hajderovac", šumarija Kutjevo,
s ciljem uzgoja šumskih sadnica hrasta lužnjaka,
kojim se u starosti od 2 godine pošumljavaju ili popunjavaju
šumske površine.


Mjerenja na sadnicama obavljena su u 1997.godini,
a kao dvogodišnje sadnice presađene su na pokusnu površinu
s ostalim sadnicama u rasadniku "Hajderovac".


Sjetva uzoraka žira obavljena je ujesen 1994. godine
u sjemeništu s 5 lokacija, u 9 repeticija po 10 biljaka
u jednom redu. Gredice su širine 1 m, a sjetva žira obavljena
je na razmaku 10 cm. Sijanje po jedan žir u rupicu.
Posijano je ukupno 450 komada žira.


Prve i druge godine registrirano je preživljavanje
niknutih biljaka.


Presadnja dvogodišnjih biljaka izvršena je u proljeće
1997. godine na pokusnu plohu. Sadnja je izvršena u
3 bloka po repeticijama od 25 biljaka u jednom redu, po
redoslijedu lokacija. Razmak sadnje je 1 m, smjer sadnje
je istok-zapad, teren je blago nagnut, a redovi su
okomiti na izohipse. Presađeno je ukupno 275 biljaka s
5 lokacija i kontrolni uzorak iz rasadničke proizvodnje
(75 biljaka porijeklom s područja šumarije Koska)´.


Mjerenje promjera vršeno je promjerkom s finom
podjelom (šubler) u visini korijenovog vrata, a visina je
mjerena od korijenovog vrata do vršnog pupa.


Matematičko-statistička obrada mjerenih podataka
vršena je priručnim programom Excel na osobnom računalu,
po kojem su izrađene priložene tablice, grafikoni
i grafičke funkcije.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA Research results


Rezultati izmjerenih obilježja, visina i promjera,
matematičko-statistička analiza relevantnih parametara
prikazani su tablicama 2 i 3, te grafikonima 1 i 2. Tablice
i grafikoni predočeni su za tri godine mjerenja
(1996., 1997. i 1998.).


Razlike u visinama, promjerima i odnos visine i promjera
(h/d) tretirane su posebno za uzorke biljaka u sjemeništu,
a posebno za presađene biljke u planiranom
poljskom pokusu (rast 1997., mjerenje početak 1998).


Nakon prvog rasta (1996) najviša prosječna visina
je s lokacije 3 - Eminovački lug (22,3 cm), a najniža je
s lokacije 5 - Sesvetački lug (17,5 cm). Najveći prosječan
promjer imale su biljke s lokacije 4 - Kulski lug
(6,4 mm), a najmanji s lokacije 5 - Sesvetački lug (4,9
mm). Najveći omjer visine i promjera, (h/d) je na lokaciji
4 - Kulski lug (40,1), a najmanji na lokaciji 1 Ugarci(
20,l).


Nakon drugog rasta (1997) najviša prosječna visina
je s lokacije 3 - Eminovački lug (48,4 cm), a najniža s
lokacije 5 - Sesvetački lug (33,9 cm). Najveći prosječni
promjer je na lokaciji 4 - Kulski lug (9,5 mm), a najmanji
na lokaciji 5 - Sesvetački lug (5,5 mm). Najveći omjer
visine i promjera (h/d) je na lokaciji Sesvetački lug
(73,3), a najmanji na lokaciji Kulski lug (25,3).


Nakon presadnje biljaka na plohu poljskog pokusa i
trećeg rasta najviša prosječna visina je na lokaciji 1 -
Ugarci (50,lem), a najniža s lokacije 5 - Sevctački lug
(23,0 cm). Najveći prosječan promjer je s lokacije 1 -


Ugarci (10,1), a najmanji na lokaciji 5 Sevetački lug
(5,0 mm). Najveći omjer visine i promjera (h/d) je na
lokaciji 4-Kulski lug (60,7), a najmanji na lokaciji 1 -
Ugarci (26,4).


Važno je istaknuti da zbog navedenog razloga odstupanja
mjerenih obilježja u odnosu na prethodne godine,
mjerenje u 1998. godini potrebno je promatrati posebno
i bit će komparativno u idućem razdoblju. Uočava se da
su mjerena obilježja za populaciju Sesvetački lug manje
vjerodostojna, jer je preživjelo svega 9 biljaka.


Analizom varijance (F - test) utvrđeno je da za razinu
vjerojatnosti 95% postoji sinifikantna razlika između
grupa i unutar grupa za promjere i visine, a na razini vjerojatnosti
99% postoji signifikantna razlika za visine.


Testom homogenosti (Barlettov test) za prvo mjerenje
(1996) utvrđeno je za ispitivana obilježja, promjer i
visina, da ne postoje signifikantne razlike ( Fo m i F0(l5)
između grupa i unutar grupa (lokacija). To bi značilo da
sve biljke pripadaju istoj, homogenoj populaciji.


Analiza varijance pokazuje nakon drugog rasta za
ispitivana obilježja (promjer, visina) signifikantne razlike
i po testu homogenosti i F - distribuciji unutar grupa
i između grupa. Signifikantnost u tablicama T -4
(1997) i T - 4a (1997) istaknuta je s dvije, odnosno tri
zvjezdice (**, ***). Moglo bi se zaključiti da su se nakon
drugog rasta ispitivana obilježja izdiferencirala, pa
upućuju da pripadaju skupu populacije (lokaciji) koja
se razlikuje od drugih.


3 Prilikom presadnje biljaka na plohu poljskog pokusa dolšo je do pogreške koja će se kao sistematska pokazati na mjernim veličinama promjera
i visine u 1998. godini, nakon prvog rasta. Biljke su posađene na prethodno dubokim oranjem obrađeno zemljište, dublje nego su bile
u sjemeništu, pa su visine i promjeri izmjereni manji nego prethodne godine. Na biljke je utjecao i stres presadnje, a prilikom njege biljaka
košnjom dio biljaka je bio presječen na određenoj visini. Komparativne mjerne veličine bit će pouzdanije u idućem razdoblju.