DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Zelie, P. Benčić: POKUS LOKALNIH POPULACIJA HRASTA LUŽNJAKA (Querem robur L.) U POŽEŠKOJ... Šumarski lisl br. 5 6, CXXIII (1999), 227-239


lokacije 5 - Sevetački lug (23,0 cm). Najveći prosječan pomjerje s lokacije 1 —
Ugarci (10, 1), a najmanji na lokaciji 5 -Sevetački lug (5,0 mm). Najveći omjer
visine i promjera (h/d) je na lokaciji 4 -Kulski lug (60,7), a na/manji na


lokaciji 1 - Ugarci (26,4).


K Ij u č n e r ij e č i: Lokalne populacije, Quercus robur L., subasocijacija,
sjeme, žir, poljski pokus, visina, promjer, odnos visine i promjera, parametar
regresije (b).


UVOD Introduction


Hrast lužnjak (Quercus robur L.), kao najvrijednija i
najvažnija vrsta šumskog drveća u Hrvatskoj, ima prirodni
areal rasprostranjeni a i u Požeškoj kotlini. Uglavnom
se prostire na području gospodarske jedinice "Poljadijske
šume", dakle u nizinskom dijelu Požeške kotline.
U gospodaskoj jedinici "Južna Krndija kutjevačka"
nalazi se samo u odjelu 105 c, kao zanimljiva zajednica
hrasta lužnjaka s cerom i sladunom u kojoj je došlo
do spontane hibridizacije četiri vrste hrasta (lužnjak,
kitnjak, sladun i cer).


Od kraja prošlog stoljeća, zrele sastojinc hrasta lužnjaka
sječene su čistom sječom s ciljem prevođenja
šumske u poljoprivrednu proizvodnju. Danas je zastupljen
uređajni razred hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici
"Poljadijske šume" na površini 631,39 ha, s drvnom
zalihom 136.821 m3 i gospodarskoj jedinici "Južna
Krndija kutjevačka", odjel 105, s površinom 43,97
ha i 5714 m3 drvnom zalihom.


Zbog permanentnog pritiska antropogenih i ekoloških
čimbenika na sastojine hrasta lužnjaka, u Požeškom


polju postoji opasnost potpunog nestajanja ove vrijedne
šumske vrste drveća, osobito nakon dovršnih sječa i poremetnje
dobne strukture postojećih sastojina. Dosadašnjim
gospodarenjem mijenjala se zastupljenost pojedinih
vrsta drveća u omjeru smjese na štetu lužnjaka, paje
obnova prirodnim putem dugotrajna i neučinkovita. Nužna
je intervencija šumarskih stručnjaka u pripremi sastojina
za prirodnu obnovu, priprema staništa i popunjavane
sastojina sjemenom ili sadnicama lužnjaka.


Na vrlo malom prostoru Požeške kotline došlo je do
formiranja nekoliko biljnih zajednica (subasocijacija)
hrasta lužnjaka uvjetovanih mikroklimatskim i mikroedafskim
čimbenicima. Iako hrast lužnjak u optimalnom
prirodnom arealu zauzima područja do 100 m nadmorske
visine, utvrđeno je da se na području Požeške
kotline širi od 135 m nadmorske visine (Sesvetački lug)
do 223 m nadmorske visine (Ugarci).


Temeljni podaci o odabranim lokalnim populacijama
predstavljeni su u tablici 1., a areal rasprostranjeni a
u Požeškoj kotlini vidi se na karti 1.


SVRHA I CILJ ISTRAŽIVANJA Purpose and research aim


Svrha istraživanja je da se budućim gospodarenjem
osigura najoptimalnija metoda obnove sastojina prirodnim
ili umjetnim načinom.


Cilj istraživanja je da se među uočenim subasocijacijama
hrasta lužnjaka u Požeškom polju utvrdi fenotipska
i genotipska varijabilnost i produktivne sposobnosti
lokalnih populacija hrasta lužnjaka. Na temelju
dobivenih rezultata treba preporučiti optimalan slijed
obnove sastojina prirodnim putem ili putem unašanja
sjemena i sadnica na sastojinske površine (umjetna ob


nova)1. Cilj istraživanja je da se na temelju dobivenih
rezultata predloži populacija koja ima najpovoljnije karakteristike
za skupljanje sjemena i rasadničarsku proizvodnju,
ili da se sjeme skuplja samo na lokaciji odabrane
populacije, i isto unaša kao sjeme ili sadnica samo
na tu lokaciju.


Pored navedenog istraživanja u ovom radu obavlja
se paralelno projekat osnivanja klonske sjemenske
plantaže hrasta lužnjaka.1´1


1 Prema rajonizaciji šuma Hrvatske na šumske sjemenske rajone, hrast lužnjak (Quercus robur L.) na području Požeškog polja mogao bi pripadati:
I - oblasti nizinskih šuma, 1.2. sjemenskoj zoni nizinskih šuma Posavne i 1.1. sjemenskom rajonu hrasta lužnjaka srednje Posavine. U
projektu; šumski sjemenski rajoni u Hrvatskoj, što gaje izradila Komisija za rajonizaciju, Zagreb, ožujka 1995., na čelu s prof, dr Slavkom
Mat ićem i suradnicima, ne spominje se izrijekom Požeško polje kao jedan od rajona hrasta lužnjaka, ali na predočenoj karti oblasti, zona
i rajona obuhvat je vidljiv.


1 Projekat vodi akademik prof. dr. Mirko Vidako vie i znanstvenici Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta Jastrebarsko te šumarski
stručnjaci "Hrvatskih šuma". Rezultati projekta prikazani su u Izvještaju o cijepljenju hrasta lužnjaka u rasadniku "Hajderovac" za klonske
sjemenske plantaže (proljeće 1998,Tomislav Benčić, Pcrica Benčić).