DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Glavaš, J. Margaletić, M. Baltic & M. Vuković: STETK 01) l´UHOVA U ŠUMAMA GORSKOG KOTARA Šumarski list hr. 5 6, CXXIII (1999), 211-216


oštećenja izražena u cm. Intenzitet štete izražava se postotkom
oštećenih u ukupnom broju pregledanih stabala.
U raduje šteta prikazana površinama šumskih sastojina
(ha) na kojima su zabilježena oštećenja.


ŠTETA


U tzv. "pušjim godinama" puhovi mogu činiti štetu u
šumama jer jedu sve na što naiđu. Šteta se sastoji u brštenju
vršnih izbojaka mladih četinjača te dolazi do njihova
sušenja. Na istim stablima ponekad glođe koru izbojaka
ili stabla, što uzrokuje sušenje oštećenih izbojaka ili cijelih
stabala. Prepostavljamo da puh smreku posađenu
nakon sječe u bukovim šumama prepoznaje kao stranu
vrstu, brsti je i glođe koru. Upravo je u takvim slučajevima
puh najštetniji. Sto se tiče konzumacije bukvice, žira
i drugih sjemenki u usporedbi s korom, šteta je manjeg
značenja. U voćnjacima puhovi prave veliku štetu u proljeće
kada brste cvjetne pupove i time smanjuju urod. U
jesen štetu čine nagrizajući još nezrelo voće. Na voćkama
također čine štetu kada glođu kom, nagrizaju deblo i
prstenuju mlade grane (Prelac , 1996).


Od navedenih vrsta puhova najveću štetu u šumama
Gorskoga kotara čini sivi puh. Najveća šteta zabilježena
je u kulturama obične smreke (tablica 1. i si. 1).


Slika 1. Osušena kultura smreke (Picea abies), stara 20 godina. Sušenje
je posljedica odgrizanja kore od strane puhova na
gornjoj trećini debla.


Fig. 1. Dried up culture of an ordinary spruce (Picea abies) - 20
years old. Drying has occurred as the consequence of biting
off the bark by dormice at the upper third of a tree
trunk.


(Foto: J. Margaletić)


Pretpostavlja se da do oštećenja na običnoj smreci
uglavnom dolazi u proljeće na početku vegetacijskog
perioda. Puhovi odgrizaju koru u obliku manjih ili
većih krpa (15-120 cm2), praveći tako prstenove oko
grana i stabala koji sežu sve do sloja kambija (si. 2).


Korišteni su i podaci Dijagnozno-prognoznc službe
Šumarskog instituta Jastrebarsko te podaci vlastitih istraživanja
i zapažanja koji su prikazani u tablici 1. i u
tekstu.


Damage


Slika 2. Izgled štete koju je na smrckovim granama načinio sivi
puh.
Fig. 2. Detailed picture of damage made by big dormouse to the
spruce branches.
(Foto: B. Hrašovec)


U kasno proljeće budi se puh iz zimskoga sna i izlazi
iz svojih skrovišta u zemlji, tzv. pušina. Nakon izlaska
odlazi u bukove krošnje gdje čini štetu nagrizajući
cvjetne pupove. Smatra se da on razlikuje cvjetne i lisne
pupove i da ustvari ocjenjuje kakav će biti urod
(Prelac , 1996). U nizinama isto čini na hrastu. Prema
istraživanju Biebe r (1997), mehanizmi kojima puh
predviđa jesenski urod bukvice dosad nisu točno utvrđeni.
To je povezano i time što se puh od svoga prebivališta
kreće u promjeru oko 250 m (Morris , 1997).
Prema tomu, za njega je odlučujuće da li će na tom malom
području biti hrane. Ukoliko hrane ima dovoljno,
puh se normalno razvija. U suprotnom, pretpostavlja se
da se vraća u svoju pušinu u kojoj nastavlja daljnje spa