DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PREGLEDNl ČLANCI REVIEWS Šumarski list bi. 5 6, CXXIII (1999), 211-216
UDK 630* 45 1


ŠTETE OD PUHOVA U ŠUMAMA GORSKOGA KOTARA
OD 1972. DO 1998. GODINE


DORMICE INJURIES IN THE FORESTRY OF GORSKI KOTAR
REGION (1972-1998)


Milan GLAVAŠ1, Josip MARGALETIĆ1, Marjana BALTIC2, Marijana VUKOVIĆ2


SAŽETAK: U šumama Gorskoga kotara žive tri vrste puhova: sivi puh
(IVlyoxus glis L.), gorski puh (Dryomys nitedula Pali.) i puh orašar (Muscardinus
avellanarius L.). Najrasprostranjeniji i najštetniji je sivi puh. U razdoblju
od 1972. do 1998. godine taje vrsta u bukovo-jelovim šumama Gorskog
kotara uzrokovala štete na umjetno uzgojenim smrekovim stablima na površini
od 323.12 ha. Štete se sastoje u nagrizanju kore debla u krošnji i sušenju
stabala. Jakost šteta povezana je s velikom brojnosti puhova. Na smanjenje
brojnosti utječu čimbenici okoliša, lov i gospodarenje šumama. Preporuča se
zamjena posađenih smreka vrstama drveća koje prirodno rastu na ugroženim
staništima.


K Ij u č ne r ij e č i: štete, puhovi, smrekove kulture, Gorski kotar,


UVOD Introduction


Gorski kotar (oko 125000 ha) smješten je u zapadna
svim ekspozicijama i različitim nagibima terena. Za
nom dijelu Hrvatske, između Slovenije na sjeverozapabukovo-
jelovu šumu (Abieti -Fagetum dinaricum Treg.
du, Primorja na jugozapadu, Ogulinsko-Plaščanske do1957
em. Puncer ) karakteristične su sljedeće vrste:
line i donjeg Pokuplja na sjeveroistoku te Like na jugoAbies
alba Mill., Fagus sylvatica L., Ulmus glabra
istoku. Zbog takvog položaja povezuje obalu s kontiHuds.,
Daphne mezereum L., Acer pseudoplatanus L.,
nentalnom Hrvatskom. Gorski kotar pripada Dinaridi-Athyrium filix-femina (L.) Roth, Senecio nemorensis
ma, a prosječna visina mu je od 700 do 900 m nadmorL.,
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Lunaria rediviva
ske visine. Najviši vrh je Bjelolasica (1553 m). PodruL.,
Cardamine bulbifera (L.) Cr. i druge (Rauš et al.,
čje Gorskoga kotara iznad 1200 m nadmorske visine 1992). Dubina tla i prisutnost skeletnih elemenata odlupripada
borealno-subarktičkoj klimi. Za niže predjele čujući su čimbenik u rastu određenih vrsta prizemnog
karakteristična je umjereno topla kišovita klima, a susloja,
koje ovu zajednicu dijele u subasocijacije, varisjedno
subalpsko i brdsko područje uz obalu pripada jante i facijese. Ova šumska zajednica je u području
posebnoj prijelaznoj oromediteranskoj klimi (Berto Gorskoga
kotara glavno stanište triju vrsta puhova
vi ć, 1975). Nadmorska visina i količina padalina (Myoxus glis L., Dryomys nitedula Pali. i Muscardinus
mogu biti odlučujući za formiranje biljnih zajednica, te avellanarius L.) (Tvrtko vić etal., 1995).
njihovu prirodnu obnovu (Prpić , 1993).


Umjetna obnova prebornih šuma čistim sječama na


U vegetacijskom pojasu viših planinskih područja krugove i sadnjom obične smreke (Picea abies (L.)
Gorskoga kotara i Like izgled krajolika bitno je odreKarst.)
i ostalih alohtonih četinjača tijekom 70-tih godiđen
šumama bukve i jele. One rastu od 500 do otprilike na ovoga stoljeća, velika je pogreška koja je učinjena u
1200 m nadmorske visine, na karbonatnom supstratu, gospodarenju prebornim šumama Hrvatske (Matić ,


1990; Mat i ć etal., 1996). Površina krugova iznosi najMilan
Glavaš1, Josip Margalctić1, češće od 0,3 do 1,0 ha. Posljednjih dvadesetak godina
´ Šumarski fakultet, Svetošimunska25, 10000 Zagreb na kori takvih smrekovih stabala uzgojenih u krugovi


Marjana Baltic2, Marijana Vuković2


ma zabilježena je šteta od puhova, i to u gornjoj polovini


2 Hrvatski prirodoslovni muzej, Dcmetrova 1, 10000 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Glavaš, J. Margaletić, M. Baltic & M. Vuković: STETE OD PUHOVA U ŠUMAMA GORSKOG KOTARA Šumarski list br. 5-6, CXXIII (1999). 211-216


ili gornjoj trećini debla. Dio krošnje iznad grizotina je
posušen, s tendencijom širenja u donje dijelove biljke.
Ovim radom želi se dati pregled tih šteta u šumama
Gorskoga kotara.


Prema izvješćima s terena i podacima Dijagnoznoprognozne
službe koju vodi Šumarski institut u Jastrebarskom,
štete od puhova su značajne. Stoga nalazimo


potrebnim iznijeti osnovne značajke biologije puhova i
štete koju su učinili u šumama Gorskogaa kotara u posljednjih
dvadesetak godina. Prikaz štete temelji se na
podacima Dijagnozno-prognozne službe i Odjela za
ekologiju i zaštitu šuma JP "Hrvatske šume", Uprave
šuma Delnice, za razdoblje od 1972. do 1998. godine,
te na vlastitim podacima i saznanjima.


VRSTE PUHOVA I NJIHOVA OBILJEŽJA - Dormice species and their characteristics


Analizom fosilnih ostataka došlo se do zaključaka
daje u zapadnoj Europi početkom eocena, prije 50 mil.
god. živjelo oko 35 vrsta puhova (Tvrtko vić, 1997).
Smatra se da danas u sjevernoj Africi, Europi i Aziji živi
12, a po nekima i 19 vrsta puhova.


U Hrvatskoj su poznate četiri vrste i to: sivi puh
(Myoxus glis L.), gorski puh (Dryomys nitedula Pali.),
puh lješnikar (Muscardinus avellanarius L.) i vrtni puh
(Eliomys quercinus L.). U Hrvatskoj, od Učke do Neretve
živi podvrsta vrtnog puha, krški puh (Eliomys quercinus
dalmaticus Đulić & Feiten). Za razliku od
vrtnog puha koji živi samo u Dalmaciji, ostale tri vrste
su stanovnici unutrašnjosti, pa tako i šuma Gorskoga
kotara. Potrebno je naglasiti da su sve četiri vrste puhova
Pravilnikom o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca
(Mammalia) (Narodne novine, 31/1995) posebno
zaštićene. Dapače, krški puh je upisan u Crveni popis
rijetkih svojti (Draganovi ć (ed.), 1994). Što se tiče
sivog puha, zaštićen je samo na području sjeverno od
Save, a na drugim obitavalištima lovostajem i smije se
loviti od 15. rujna do 31. listopada. Iste ove vrste puhova
žive i u Poljskoj. Jurczszyn & Wölk (1998) navode
da su sve rijetke i da im svima, osim puhu lješnikaru,
prijeti izumiranje, te su upisane u "Poljsku crvenu
knjigu životinja". S druge strane, u Mađarskoj se uz
sivog i gorskoga puha, puh lješnikar smatra najčešćom i
najprilagodljivijom vrstom (Bakö etal., 1998).


Najrasprostranjeniji i najbrojniji u Gorskom kotaru
je sivi puh, posebno u godinama s dobrim urodom bukvice
koja mu je osnovna hrana. Zbog povezanosti brojnosti
puhova s urodom bukvice puhovi se izuzetno prenamnože
tijekom godina s bogatim urodom bukvice,
kada čine štetu u šumskim stojbinama izgrizajući koru
drveća (bukva, jela, smreka, ariš) (Vajda, 1974;
A mori etal., 1995).


METODE


Utvrđivanje intenziteta štete od puhova u smrekovim
kulturama pojedinih krugova obavili su djelatniciOdjela za ekologiju i zaštitu šuma Uprave šuma Delnice
kvantitativnom metodom pregledavanjem svakog


Sivi puh rasprostranjen je u središnjoj Europi, od
sjeverne Njemačke do sjeverne Španjolske, na Siciliji,
u južnoj Europi, Maloj Aziji, Rusiji, Bjelorusiji, na
Kavkazu i u Iranu. U Alpama se može naći do 1600 m
nadmorske visine. Preferira čiste listopadne i mješovite
listopadno-crnogorične šume planinskih područja. Sivi
je puh u Hrvatskoj rasprostranjen u svim planinskim
šumama. U nizinskim šumama sivi puh je gotovo nestao
zbog pomanjkanja šupljih stabala koja su mu neophodna
za opstanak, posebice tijekom poplava. Puhova
hrana je raznolika. On je glodavac i vrlo proždrljiv.
Hrani se sjemenjem, ponajprije bukvicom, zatim žirom,
lješnjakom, orahom, kestenom, raznim šumskim
plodovima (malina, kupina, borovnica), gljivama, pupovima,
svakovrsnim voćem, lišćem, iglicama i korom
drveća i si. (Krystufek , 1991). Pojede i životinjsku
hranu na koju naiđe (kukci, puževi i si.), a posebna su
mu poslastica ptičja jaja i mladi ptići (Prelac , 1996).
U ljudskoj okolici i nastambama jede ljudsku hranu.
Štete čini na drvenim krovnim konstrukcijama, električnim
instalacijama i si. Fecesom i mokraćom zagađuje
stambeni prostor, te ponekad stvara veliku buku tijekom
noći (Morris, 1997).


U kasno proljeće sivi puh se budi iz zimskog sna i
izlazi iz skrovišta u zemlji, (pušine). Ljeti živi u starim
šupljim deblima obične bukve, jele i gorskoga javora.
Takva stabla imaju sniženu tehničku vrijednost. Pravi
gnijezda od suhoga lišća, grančica i drugog biljnog materijala.
Ulaz u rupu je obično izgrižen. Izgrizanjcm
proširuje ulaz i ujedno sprječava kalus kore drveta da
prekrije otvor rupe. Otvor je malen, ali dovoljno velik
za puha. Takva veličina otvora onemogućava ulaz predatorima
(kunama i lasicama).


U tzv. "pušjim godinama" puhovi mogu činiti štetu u
šumama najčešće na način da brste vršne izbojke i glođu
koru mladih četinjača, uzrokujući time njihovo sušenje.


-- Methods


:stabla od vrha do baze sa svih strana. U radni manual
1bilježe se sljedeći podaci: naziv lokaliteta, odjel, redni
1broj pregledanog stabla, vrsta biljke, starost biljke,
:sklop, nagib, ekspozicija, nadmorska visina i veličina
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Glavaš, J. Margaletić, M. Baltic & M. Vuković: STETK 01) l´UHOVA U ŠUMAMA GORSKOG KOTARA Šumarski list hr. 5 6, CXXIII (1999), 211-216


oštećenja izražena u cm. Intenzitet štete izražava se postotkom
oštećenih u ukupnom broju pregledanih stabala.
U raduje šteta prikazana površinama šumskih sastojina
(ha) na kojima su zabilježena oštećenja.


ŠTETA


U tzv. "pušjim godinama" puhovi mogu činiti štetu u
šumama jer jedu sve na što naiđu. Šteta se sastoji u brštenju
vršnih izbojaka mladih četinjača te dolazi do njihova
sušenja. Na istim stablima ponekad glođe koru izbojaka
ili stabla, što uzrokuje sušenje oštećenih izbojaka ili cijelih
stabala. Prepostavljamo da puh smreku posađenu
nakon sječe u bukovim šumama prepoznaje kao stranu
vrstu, brsti je i glođe koru. Upravo je u takvim slučajevima
puh najštetniji. Sto se tiče konzumacije bukvice, žira
i drugih sjemenki u usporedbi s korom, šteta je manjeg
značenja. U voćnjacima puhovi prave veliku štetu u proljeće
kada brste cvjetne pupove i time smanjuju urod. U
jesen štetu čine nagrizajući još nezrelo voće. Na voćkama
također čine štetu kada glođu kom, nagrizaju deblo i
prstenuju mlade grane (Prelac , 1996).


Od navedenih vrsta puhova najveću štetu u šumama
Gorskoga kotara čini sivi puh. Najveća šteta zabilježena
je u kulturama obične smreke (tablica 1. i si. 1).


Slika 1. Osušena kultura smreke (Picea abies), stara 20 godina. Sušenje
je posljedica odgrizanja kore od strane puhova na
gornjoj trećini debla.


Fig. 1. Dried up culture of an ordinary spruce (Picea abies) - 20
years old. Drying has occurred as the consequence of biting
off the bark by dormice at the upper third of a tree
trunk.


(Foto: J. Margaletić)


Pretpostavlja se da do oštećenja na običnoj smreci
uglavnom dolazi u proljeće na početku vegetacijskog
perioda. Puhovi odgrizaju koru u obliku manjih ili
većih krpa (15-120 cm2), praveći tako prstenove oko
grana i stabala koji sežu sve do sloja kambija (si. 2).


Korišteni su i podaci Dijagnozno-prognoznc službe
Šumarskog instituta Jastrebarsko te podaci vlastitih istraživanja
i zapažanja koji su prikazani u tablici 1. i u
tekstu.


Damage


Slika 2. Izgled štete koju je na smrckovim granama načinio sivi
puh.
Fig. 2. Detailed picture of damage made by big dormouse to the
spruce branches.
(Foto: B. Hrašovec)


U kasno proljeće budi se puh iz zimskoga sna i izlazi
iz svojih skrovišta u zemlji, tzv. pušina. Nakon izlaska
odlazi u bukove krošnje gdje čini štetu nagrizajući
cvjetne pupove. Smatra se da on razlikuje cvjetne i lisne
pupove i da ustvari ocjenjuje kakav će biti urod
(Prelac , 1996). U nizinama isto čini na hrastu. Prema
istraživanju Biebe r (1997), mehanizmi kojima puh
predviđa jesenski urod bukvice dosad nisu točno utvrđeni.
To je povezano i time što se puh od svoga prebivališta
kreće u promjeru oko 250 m (Morris , 1997).
Prema tomu, za njega je odlučujuće da li će na tom malom
području biti hrane. Ukoliko hrane ima dovoljno,
puh se normalno razvija. U suprotnom, pretpostavlja se
da se vraća u svoju pušinu u kojoj nastavlja daljnje spa
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Glavaš, J. Margaletić, M. Baltic & M. Vuković: ŠTETE OD PUHOVA U ŠUMAMA GORSKOG KOTARA Šumarski lisl br. 5 6, CXXIII (1999), 211-216


vanje do sljedeće rodne godine ili migrira na područja s
većim urodom.


Detaljnija šteta koju su prouzročili puhovi prati se
Gorskom kotaru od 1972. godine, kada se osušilo 520
stabala u kultiviranoj smrckovoj šumi staroj 50 godina
na području šuma Javornik i Gerovska Rebarkraj Delnica.
Prema evidenciji tadašnje Referade za zaštitu šuma
šumskog gospodarstva Delnice, u razdoblju od 1972. do
1976. godine u nekoliko smrekovih kultura gospodarske
jedinice "Delnice" na površini od 50 ha osušilo se više
od 8000 smrekovih stabala zbog "prstenovanja" koja su


učinili puhovi. U razdoblju od 1980. do 1983. godine u
Šumariji Ogulin, u mješovitoj listopadno-crnogoričnoj
šumi, šteta od puha zabilježena je na oko 200 ha. Istovrsna
šteta zabilježena je i na drugim lokalitetima u Gorskom
kotaru (tablica 1.). Tijekom 1998. godine na području
Uprave šuma Delnice zabilježena je šteta u smrekovim
kulturama na površini od 37.32 ha, te na smrekovim
stablima prirodnih sastojina na 16.20 ha.


U prirodnim šumama i u prirodnim prebivalištimapuhovi
ne čine štetu ili je ona zanemariva, jer su oštećenja
koja on napravi pojedinačna i neznatna.


Tablica 1. Površine oštećenih područja (ha) po pojedinim šumarijama, godinama i vrstama oštećenog drveća u
šumama Gorskog kotara.
Table 1 Damaged areas (ha), sorted by forestry units, years and species of damaged trees in the forests of Gorski


Kotar.


Šumarija


Forestry unit


Delnice
Mrkopalj
Ogulin
Ogulin
Ogulin
Ogulin
Fužine
Lokve
Delnice
Delnice
Ravna Gora
Lokve
Crni Lug
Mrkopalj
Fužine
Ukupno (total)


Godina u kojoj je šteta zabilježena


Year of damage occurennce


1972-1976
1976
1980
1981
1982
1983
1989
1995
1995
1998
1998
1998
1998
1998
1998


Kako je navedeno, ovo je najvažnija šteta koju čine
puhovi, a na ostale (nagrizanje cvjetnih pupova, konzumiranje
bukvice i drugih plodova) u usporedbi s timeje
bez većeg značenja. Pored navedenog, šteta od puhova
utvrđena je i u drugim područjima. Tako je istovrsna


MJERE ZAŠTITE -


Mišljenja smo da se šteta od puhova u šumama mogu
smanjiti na više načina. U tome smislu vrlo je važno
daje njihovo brojno stanje na optimalnoj razini. S druge
strane, izuzetno je značajno u kakvim šumama oni
žive, odnosno koliko šume sa svojim prirodnim, eko


Vrste oštećenog drveća


Species of damaged trees
Picea abies
Picea abies
Mixed conifers associations
Mixed conifers associations
Mixed conifers associations
Mixed conifers associations
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies


Oštećeno područje (ha)


Damaged area (ha)


50.00


13.00


25.00


25.00


50.00


100.00


2.00


0.40


4.20


5.30


2.70


2.00


12.52


20.00


11.00


323.12


šteta (prstenovanje kore) utvrđena i na području Uprave
šuma Senj. I s drugih terena dobivali smo izvješća i
uzorke s oštećenjima kore na arišu i jeli. Međutim, u
tim slučajevima radilo se o šteti na pojedinačnim stablima
bez većeg značenja.


Protection measures


loškim i gospodarskim uvjetima utječu na optimalnu
brojnost, a time i na štetu koju učini puh.


Glede toga, zaštitne mjere mogu se podijeliti na prirodne
mehanizme regulacije brojnosti, lov puhova i
šumsko-gospodarske mjere.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Glavaš, .1. Margaletić, M. Baltic & M. Vuković: STETE OD PUHOVA U ŠUMAMA GORSKOG KOTARA Šumarski list hr. 5 6, CXXII1 (l´)´W). 211-216


U prirodnim šumama i u prirodnim prebivalištima
puhovi ne čine štetu, ili je ona zanemariva, jer su oštećenja
koja oni naprave pojedinačna i neznatna. Uvijek
treba imati na umu da se u prirodnim šumama nastoji
uspostaviti ravnoteža svega živoga, pa tako i puhova i
svega što ih okružuje. U prirodi postoje prirodni mehanizmi
regulacije brojnosti populacija puhova. To su njihovi
predatori (sove, kune, lasice, tvor, lisica, divlja
mačka i ris), bolesti, utjecaji okoliša (izvori hrane, poplave,
niske temperature i si.). U pušinama im prijeti
opasnost da se one napune vodom. Velika je opasnost i
ako u pušinu udu lasice ili tvorovi. Dok puh spava, ne
reagira na vanjske podražaje, pa su za tvorove i lasice u
pušini bez ikakve obrane. Postoji mogućnost da se u
duplje uvuče i zmija koja ih također uništava. Na ovaj
se način smanjuje populacija puhova, ali je unatoč tome
šteta na smrekama izražena.


Puh se tradicionalno lovi kao lovna divljač u razdoblju
od 15. rujna do 31. listopada (Narodne novine,
61/1994), a posebno u godinama s bogatim urodom bukvice.
Na području grada Čabra ujesen 1995. godine
ulov je procijenjen na 25000 - 30000 puhova (Frković
, 1996). U tzv. "pušjim" godinama sivom puhu ne
prijeti opasnost od izlovljavanja, jer je procijenjeno da
mu je brojnost vrlo velika. Prema još neobjavljenim rezultatima
istraživanja brojnost populacije sivog puha
na području Gerovau 1996. godini iznosila je preko 80
životinja po hektaru. Za lov se koriste razna sredstva


LITERATURA


Amori, G., Cantini, M., Rota, V., 1995: Distribution
and conservation of Italian dormice. In: Filippucci,
M.G. (ed.): Proc. II Conf. on Dormice.
Hystrix, (n.s.) 6(1-2) (1994):331 -336.


Anonymus : Izvještaji o štetama u šumama Republike
Hrvatske (1972-1995). Dijagnozno-prognozna
služba Šumarskog instituta Jastrebarsko.


Bako, B., Csorba, G., Berty, L., 1998: Distribution
and ecological requirements of dormouse
species occurring in Hungary. Nat. Croat. 7(1):
1-9.


Bertović , S., 1975: Prilog poznavanju odnosa klime
i vegetacije u Hrvatskoj (razdoblje 1948.-1960.
godine). Acta Biologica 7/2, str. 215.


Bieber , C , 1997: Sexual activity and reproduction in
three feral subpopulations of the fat dormouse
(Myoxus glis). Nat. Croat. 6(2): 205-216.


Draganović , E. (ed.), 1994: Crveni popis biljnih
svojti, životinjskih svojti (sisavci) Republike Hrvatske.
Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša,
Zavod za zaštitu prirode, Zagreb, str. 39.


kao što su puholovke, lovačke puške, mišolovke i slično.
Lov je zabranjen na području sjeverno od rijeke Save,
a kazna za kršenje tog zakona iznosi 2.000 kn (Narodne
novine, 31/1995; 84/1996). Dimljenje puhovih
duplji je zabranjeno zakonom.


Najvažniji i jedini siguran način zaštite šuma od štete
koju čine puhovi je ispravljanje ranijih pogrešaka, tj.
ponovno vraćanje prirodnih šuma, odnosno biljnih vrsta,
na njihova staništa. To je skup, dugotrajan i mukotrpan
proces, ali isplativ s biološkog, ekološkog, a dugoročno
i s ekonomskog stajališta. Činjenica je daje zadnjih
godina šteta od puhova sve veća i značajnija, što
upućuje na težinu problema jer smatramo da će šteta
postojati sve dok postoje ovakve smrckovc kulture.


Kako se iz navedenog vidi, naša znanja o puhovima
kao šumskim štetočinama su nedostatna, a kako oni čine
sve veću štetu, nameće se potreba za detaljnijim ekološkim
istraživanjem. Kao potkrepu tome ističemo da
nije utvrđen razlog zašto masovno glođu smrekovu koru
bez obzira koliko imaju na raspolaganju druge hrane.
Isto tako navedeno je da se pretpostavlja da to čine u
proljeće, ali to nije točno utvrđeno.


Pored svega navedeno je čime se sve puhovi hrane,
pa ih ne treba promatrati samo kao štetočine, već i kao
korisne predatore i članove šumskog ekosustava. Nadamo
se da će se budućim istraživanjima mnogo više saznati
o tim šumskim glodavcima.


- References:
Frković , A., 1996: Rekordni ulov puhova u Gorskom


Kotaru ujesen 1995. Šumarski list 120(l-2):79.
Jurczszyn, M., Wölk, K., 1998: The present status
of dormice (Myoxidae) in Poland. Nat. Croat.
7(1): 11-18.


Kry štufek, B., 1991: Sesalci Slovenije. Prirodoslovni
muzej Slovenije, Ljubljana, str. 171-173.
Matić , S., 1990: Šume i šumarstvo Hrvatske - jučer,
danas i sutra. Glas. šum. pokuse 26:33-56.


Matić, S., Oršanić,M., Anić,L, 1996: Neke karakteristike
i problemi prebornih šuma obične jele
{Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Šumarski list,
120 (3-4): 91-99.


Morris , P.A., 1997: A review of the fat dormouse
(Glisglis) in Britain. Nat. Croat. 6(2), 163-176.
Narodne novine, 1994: Pravilniku lovostaji. 61/1110.
Narodne novine, 1995: Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta
sisavaca (Mammalia). 31/607.


Narodne novine, 1996: Pravilnik o visini naknade štete
prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim
životinjskim vrstama. 84/1504.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Glavaš, J. Margalctic, M. Baltic & M. Vuković: STKTh OD PUHOVA U ŠUMAMA (JORSKOG KOIARA Šumarski list br. 5-6. CXXI1I (1999). 211-216


Prelac,G. , 1996: Određivanje gustoće populacije ve- Tvrtković , IM., 1997: Puhovi od biologije do kuhilikog
puha u Gospodarskoj jedinici "Delnice". nje. Katalog izložbe, Hrvatski prirodoslovni mu-
Diplomski rad. Šumarski fakultet Sveučilišta u zej, str. 3.


Zagrebu, str. 1-62. Tvrtković, N., Đulić, B., Grubešić, M., 1995:
Prpić,B. , 1993: Uloga šuma u održivome razvoju Re- Distribution and habitats of dormice in Croatia.
publike Hrvatske. Šumarski list 117(l-2):5-6. In: Filippucci, M.G. (ed.): Proc. II Conf. on Dor-


Rauš, Đ., Trinajstić, I., Vukelić, J., Medve - mice. Hystrix, (n.s.) 6(1-2) (1994): 199-207.
dović,J., 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma. U: Vajda,Z., 1974: Nauka o zaštiti šuma. Školska knji-
Rauš, Đ. (ed.), 1992: Šume u Hrvatskoj, Grafički ga, Zagreb, str. 306-307.
zavod, Zagreb, str. 33-77.


SUMMARY: There are three dormouse species that inhabit the mountain
area of Croatia (Gorski Kotar, Lika): the fat dormouse (Myoxus glis L.), the
forest dormouse (Dryomys nitedula Pall.) and the common dormouse (Muscardinus
avellanarius L.). In Gorski Kotar, the most widely spread and the
most numerous is the fat dormouse, specially in the fruitfull years of beech tree
(Fagus sylvatica L.) whose seeds (beechnuts) are its basic food. The multiplication
of dormice is extremely high during the fruitfull periods of beech tree,
when they can cause significant damage to the forest trees.


The artificially cultivated spruces (Picea abies (L.) Karst.) are specially
endangered, while natural silver fir (Abies alba Mill.) and beech are less endangered.
Damage occurs in springtime in the beginning of vegetation period
and consists of biting off the bark, mostly at the upper third of a tree trunk.


According to Delnice Forestry evidence, in the period from 1972 to 1976 in
several spruce cultures of forestry unit of "Delnice " on the 50 hectares large
area, over 8,000 spruce trees dried up because of the rings made by dormice.
During the period between 1980 and 1983 in Ogulin forestry unit, in mixed coniferous
and deciduous forests, the damage done by Myoxus glis was recorded
on about 200 hectares. In the period between 1989 and 1998 the damage in
Fužine area was recorded on 13 ha, in Delnice (1995-1998) on 9,50 ha, in
Lokve (1995-1998) on 2,40 ha, in Ravna gora (1998) on 2,70 ha, in Crni lug
(1998) on 12,52 ha and in Mrkopalj (1998) on 20 ha.


The big dormouse is protected by law but is a game animal and can be hunted
(Narodne novine, 61/1994), especially in the fruitfull years of beechnut. In
so-called "dormouse "years the big dormouse is not jeopardized to be exterminated
by hunting, since its population density increases very much then, and
it is impossible to exterminate it totally. Intensity of damage depends on the fat
dormouse population density. That density depends on environmental ecological
factors, hunting and forest management. We suggest replacing artifical
spruce cultures with species that naturally grow in those endangered areas.


Key w o rds: damages, dormice, spruce cultures, Gorski Kotar