DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PREGLEDNl ČLANCI REVIEWS Šumarski list bi. 5 6, CXXIII (1999), 211-216
UDK 630* 45 1


ŠTETE OD PUHOVA U ŠUMAMA GORSKOGA KOTARA
OD 1972. DO 1998. GODINE


DORMICE INJURIES IN THE FORESTRY OF GORSKI KOTAR
REGION (1972-1998)


Milan GLAVAŠ1, Josip MARGALETIĆ1, Marjana BALTIC2, Marijana VUKOVIĆ2


SAŽETAK: U šumama Gorskoga kotara žive tri vrste puhova: sivi puh
(IVlyoxus glis L.), gorski puh (Dryomys nitedula Pali.) i puh orašar (Muscardinus
avellanarius L.). Najrasprostranjeniji i najštetniji je sivi puh. U razdoblju
od 1972. do 1998. godine taje vrsta u bukovo-jelovim šumama Gorskog
kotara uzrokovala štete na umjetno uzgojenim smrekovim stablima na površini
od 323.12 ha. Štete se sastoje u nagrizanju kore debla u krošnji i sušenju
stabala. Jakost šteta povezana je s velikom brojnosti puhova. Na smanjenje
brojnosti utječu čimbenici okoliša, lov i gospodarenje šumama. Preporuča se
zamjena posađenih smreka vrstama drveća koje prirodno rastu na ugroženim
staništima.


K Ij u č ne r ij e č i: štete, puhovi, smrekove kulture, Gorski kotar,


UVOD Introduction


Gorski kotar (oko 125000 ha) smješten je u zapadna
svim ekspozicijama i različitim nagibima terena. Za
nom dijelu Hrvatske, između Slovenije na sjeverozapabukovo-
jelovu šumu (Abieti -Fagetum dinaricum Treg.
du, Primorja na jugozapadu, Ogulinsko-Plaščanske do1957
em. Puncer ) karakteristične su sljedeće vrste:
line i donjeg Pokuplja na sjeveroistoku te Like na jugoAbies
alba Mill., Fagus sylvatica L., Ulmus glabra
istoku. Zbog takvog položaja povezuje obalu s kontiHuds.,
Daphne mezereum L., Acer pseudoplatanus L.,
nentalnom Hrvatskom. Gorski kotar pripada Dinaridi-Athyrium filix-femina (L.) Roth, Senecio nemorensis
ma, a prosječna visina mu je od 700 do 900 m nadmorL.,
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Lunaria rediviva
ske visine. Najviši vrh je Bjelolasica (1553 m). PodruL.,
Cardamine bulbifera (L.) Cr. i druge (Rauš et al.,
čje Gorskoga kotara iznad 1200 m nadmorske visine 1992). Dubina tla i prisutnost skeletnih elemenata odlupripada
borealno-subarktičkoj klimi. Za niže predjele čujući su čimbenik u rastu određenih vrsta prizemnog
karakteristična je umjereno topla kišovita klima, a susloja,
koje ovu zajednicu dijele u subasocijacije, varisjedno
subalpsko i brdsko područje uz obalu pripada jante i facijese. Ova šumska zajednica je u području
posebnoj prijelaznoj oromediteranskoj klimi (Berto Gorskoga
kotara glavno stanište triju vrsta puhova
vi ć, 1975). Nadmorska visina i količina padalina (Myoxus glis L., Dryomys nitedula Pali. i Muscardinus
mogu biti odlučujući za formiranje biljnih zajednica, te avellanarius L.) (Tvrtko vić etal., 1995).
njihovu prirodnu obnovu (Prpić , 1993).


Umjetna obnova prebornih šuma čistim sječama na


U vegetacijskom pojasu viših planinskih područja krugove i sadnjom obične smreke (Picea abies (L.)
Gorskoga kotara i Like izgled krajolika bitno je odreKarst.)
i ostalih alohtonih četinjača tijekom 70-tih godiđen
šumama bukve i jele. One rastu od 500 do otprilike na ovoga stoljeća, velika je pogreška koja je učinjena u
1200 m nadmorske visine, na karbonatnom supstratu, gospodarenju prebornim šumama Hrvatske (Matić ,


1990; Mat i ć etal., 1996). Površina krugova iznosi najMilan
Glavaš1, Josip Margalctić1, češće od 0,3 do 1,0 ha. Posljednjih dvadesetak godina
´ Šumarski fakultet, Svetošimunska25, 10000 Zagreb na kori takvih smrekovih stabala uzgojenih u krugovi


Marjana Baltic2, Marijana Vuković2


ma zabilježena je šteta od puhova, i to u gornjoj polovini


2 Hrvatski prirodoslovni muzej, Dcmetrova 1, 10000 Zagreb