DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Martinić: SIGURNOST I ZDRAVLJE SUM. RADNIKA-POTICAJ ZA NJIHOVO UNAPREĐENJE U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5 6. CXXIII (1999), 201-210


3.2. Ocjena programa i učinkovitosti osposobljavanja
Assessment of training programme and its efficiency


U jednoj ocjeni programa i učinkovitosti osposojetki
slučajevi da su voditelji stekli uvjerenje o ospobljavanja
u "Hrvatskim šumama" koju je dala ovlaštena sobljenosti već nakon jednodnevnog seminara.
ustanova za poslove zaštite na radu navodi se:


c) praktični dio osposobljavanja ne provodi se cjeloa)
na osnovi velikog broja nesreća na radu zaključuje vito.


se daje stručnost ovlaštenika za osposobljavanje za d) pojedini rizični poslovi nisu bili obuhvaćeni ospopravilan
i siguran rad manjkavo i nedostatno, te da sobljavanjem; npr. rukovanje opasnim materijalima
oni nedovoljno poznaju opasne situacije koje nalažu u rasadnicima i u zaštiti šuma.
primjenu određenih pravila zaštite.


e) kako u evidencijama nema podataka o ponovljenim


b) obrazovanje i osposobljavanje voditelja praktičnoprovjerama
znanja za one radnike koji su se više puga
osposobljavanja ne provodi se prema programu ta povrijedili na radu, može se zaključiti da se ono
koji uključuje provjeru znanja testiranjem. Nisu rivjerojatno
i ne provodi.


3.3. Statistika o povređivanju radnika "Hrvatskih šuma´
Statistics of injuries suffered by HS workers


Pregledom uzroka povređivanja iz godišnjeg izvješnedosljedna
primjena osobnih zaštitnih sredstava
ća Središnje službe zaštite na radu "Hrvatskih šuma" zbog nepravovremene opskrbe ili nedostatnih zaliha
(tablica 5), vidi se daje u 1997. godini više od polovice


nedostatan nadzor primjene osobnih zaštitinih sred


svih povreda nastalo zbog nepravilnoga rada i nepridr


stava i opreme od neposrednih rukovoditelja


žavanja pravila sigurnoga rada.
nepoduzimanje mjera u odnosu na zaposlenike koji


Kao glavni prigovori nezadovoljavajućem stanju
ne koriste osobna zaštitna sredstva.


sigurnosti navode se:


Tablica 5. Uzroci povreda u "Hrvatskim šumama" za 1997. godinu
Table 5 Causes of injuries in "Hrvatske šume ", Inc. Zagreb (1997)
Opis uzroka povrede -Description of injury cause Broj Relativni udio
No. Relative share, %
Obavljanje radne operacije protivno pravilu zaštite na radu
Working operation carried out against safety rules (ZNR) 177 28,1
Nepravilan način rada - Irregular work performance 153 24,2
Propuštene mjere sigurnosti i neopreznost
lack of safety measures and precaution 83 13,2
Nekorištenje osobnih zaštitinih sredstava
Non-use of personal protection kit 62 9,8
Zakrčenost radne površine -Obstructed working area 56 8,8
Nepravilano rukovanje radnim sredstvima
Irregular handling of working equipment 40 6,3
Nepravilno korištenje osobnih zaštitnih sredstava
Irregular use of personal protection kit 25 4,0
Nedovoljna kontrola neposrednog rukovoditelja
Insufficient control of person in charge 20 3,2
Loša organizacija rada - Bad work organisation 15 2,4
UKUPNO -TOTAL 631 100,0