DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Martimć: SIGURNOST I ZDRAVLJE SUM. RADNIKA-POTICAJ ZA NJIHOVO UNAPRKĐKNJK U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5 6, CXX1H (1999). 201-210


Tablica 3. Smrtne nesreće u šumarstvu nekih zemalja


Table 3 Fatalities in forestry sector of some countries


Razdoblje Smrtne nesreće na 1 milijun m3


Period Falalities per 1 mil ion m3


Švicarska (CH) 1987-91 1,87
Latvija (LT) 1995 1,56
Austrija (A) 1994 1,41
Njemačka (D) 1993-94 1,26
Norveška (N) 1991-95 0,95
Hrvatska (CRO)* 1994-97 0,70
SAD (USA) 1994-95 0,26
Švedska(S) 1990-94 0,16
Finska(FIN) 1990, 1993 0,11


1 Izvor (Source): ILO, World of Work, 21/1997, p. 9


* podaci sc odnose na etat i šumske radnike u "Hrvatskim šumama´
data refer to annual cut and forestry workers of "Hrvatske šume ".


Tablica 4. Pokazatelji povređivanja šumskih radnika u državnim šumama Austrije, Slovenije i Hrvatske


Table 4 Indicators of injuries suffered by forestry workers in state forests of Austria, Slovenia and Croatia


Austria, 1995* Slovenia, 1995 Croatia, 1997
Broj povreda - Number of injuries, N 1308 187 631
Obujam proizvodnje2, m3 - Annual cut, m3 6 675 000 862 000 1 868 519**
Povrede na 10000 m3 - Number of injuries per 10 000 m3 1,96 2,17 3,38
Indeks (prema Austriji) - Index (Austria = 1,00) 1 Lll 1,72


* Odnosi se na austrijske državne šume i privatne šume iznad 200 hektara; refers to Austrian state forests and
private forests over 200 ha
** Izračunato kao 55% od ukupnog sječivogetata HŠ u 1997 godini koji je iznosio 3 114 198 m3. Pritom se pretpostavilo
daje učinkovitost radnika u HŠ i onih iz usluge (d.o.o. i poduzetnici) jednaka; calculated as 55% of total
annual cut of HS in 1997, which amounted to 3,114,198 m3. The work efficiency of HS workers and of third party
contractors was assumed to be equal.


Uvažavajući prikazano u tablicama može se zakljuinteres.
Može li se na osnovi toga i zaključiti daje briga
čiti da hrvatsko šumarstvo u uvjetima razvoja tržišnoga prema zaposlenicima u šumarstvu manja ili je problem
gospodarstva, nije prepoznalo sigurnost i zdravlje šuu
nečemu drugom?
marskih radnika kao dugoročno značajan i prioritetan


3. NEKI POKAZATELJI STANJA ŠUMSKOG RADA U HRVATSKOJ
Some indicators of the state of forestry work in Croatia
3.1. Vondrino izvješće - Vondra´s report
Za prikaz aktualnoga stanja mnogih aspekata šumorganizaciju
i ekonomiku šumarstva Šumarskoga faskoga
rada u Hrvatskoj, najmjerodavnijim se drže nalakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Anketni uzorak obuhvazi
ankete o stavovima šumskih radnika o vlastitoj protio
je 324 ispitanika: 146 sjekača, 117 traktorista i 61
fesiji, koju je 1998. proveo prof. Vondra iz Zavoda za kopčaša koji su zaposleni u "Hrvatskim šumama", p.o.