DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXIII (1999), 195-200
UDK 630* 792 + 794 (001)


PRILOG RASPRAVI O KONCEPCIJI RAZVOJA PRERADE DRVA I
PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA


SUPPLEMENT TO DISCUSSION OF WOOD PROCESSING AND FURNITURE
MANUFACTURING DEVELOPMENT


Mladen FIGURIĆ*


SAŽETAK: Artikuliranje i znanstveno promišljanje nove koncepcije razvoja
prerade drva i proizvodnje namještaja traži prekid sa starim, konvencionalnim,
disciplinarnim podjelama i uzrocima mišljenja i stavova o razvojnim problemima.


Iz tih razloga, u radu je prikazana nova koncepcija razvoja koji je potrebno
smjestiti u umreženo polje trendova koji je određuju, u institucionalnoj raznolikosti
na lokalnim razinama, unutar države i globalno. U radu su prikazane
osnove tipologije poduzeća i institucija, kao i viđenje njihova umrežavanja
kao pretpostavke izrade razvojne koncepcije u preradi drva i proizvodnji namještaja.


Ključne riječi: koncepcija, razvoj, mreža, struktura.


1. UVOD I PROBLEMATIKA - Introduction and problems
Globalizacija svjetske ekonomije traži globalizaciju studije, projekti i elaborati razvoja uopće ne raspravljaproizvodnje,
trgovine, sustava financiranja te sustava ju, a kamoli rješavaju.
promjene znanja i tehnologije. Jednako tako, ona traži i Naime, u pilanskoj preradbi te proizvodnji furnira i
promjene u sustavu ekonomske koordinacije te upravdrvnih
ploča svjetska kretanja očituju se u okrupnjavaljanja
razvojem u okviru globalnih promjena. Ovaj ponju
i globalizaciji, dok je proizvodnja namještaja, koja


četni zaključak ujedno je i najveća kritika raznim studije
u tehnološki razvijenom svijetu vrlo sofisticirana,


jama i projektima razvoja prerade drva i proizvodnje sve spremnija prema tržištu nastupati kupcu individualnamještaja,
koji se uglavnom bave analizom postojećeg no. Suvremena tehnologija će najčešće sama određivati
stanja, ravnomjernim zadržavanjem svih djelatnosti u veličinu tvornica, poduzeća, količinu proizvodnje, pa
ovom području, te ckstrapolaciju podataka s različitim prema tome i veličinu tržišta. To je ono bitno novo što
trendovima rasta. Svi su takvi dosadašnji scenariji u pokazuje daje nacionalno tržište preusko za takvu proipredviđenoj
budućnosti u okviru postojećeg dominantzvodnju,
kao i daje ono postalo jedna od bitnih kočnica
nog načina proizvodnje nediferenciranog rasta, a to modernizacije proizvodnje koju traži konkurencija na


znači da se moraju sasvim promijeniti u korist diferensvjetskom
tržištu.


ciranog rasta. Takav je razvoj u globalnom gospodar


Paradigma strategije razvoja izraz je kompresije


stvu, posebice u preradbi drva i proizvodnji namještaja,


njezina sadržaja, što proizlazi iz aksiologije, discipline


prijeđen. Iz tih razloga ova rasprava ima osnovni cilj


koja proučava karakteristike svih vrednovanja i vrijed


dati prilog diskusiji kako ostvariti diferencirani rast po


nosti. To je opća teorija vrijednosti i vrednovanja stvar


jedinih djelatnosti u okviru prerade drva i proizvodnje


nosti. To praktički znači da strategija razvoja u sebi sa


namještaja, i kako uspostaviti procese međudjelovanja


drži nastojanja da se postigne što kvalitetniji i kvantita


između pojedinih elemenata sustava, o čemu navedene


tivniji rast i razvoj pomoću određene vrijednosne koncepcije
i vrijednosne orijentacije. Međutim, upravo ta


* Prof. dr. se. Mladen Figurić, Šumarski fakultet, Zagreb koncepcija rasta i razvoja nije definirana.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 18     <-- 18 -->        PDF

M. Figuiić: PRILOG RASPRAVI O KONCEPCIJI KA/VOJA PRERADE DRVA [ PROIZVODNJI: NAMJEŠTAJA Šumarski iisl hr. 5-6. CXXIII [1999), 195-200
Tamo gdje ne postoji koncepcija razvojne vrijednosne
orijentacije, strategiju kao konzekventnu disciplinu,
kao znanost i vještinu, kao teoriju i praksu i nije moguće
postavljati, osmisliti i prosuđivati. Iz tih razloga ne začuđuje
što nema učinaka u postojećim, nazovi strategijama
razvoja prerade drva i proizvodnji namještaja.


Uporaba pojma strategije zahtijeva filozofsko razlikovanje
tog pojma od pojma koncepcije. Poimanje gotovo
u svim dosadašnjim projektima, elaboratima i studijama
zamjenjuje ili promišlja strategiju kao koncepci


2.
CILJEVI
Artikuliranje i znanstveno promišljanje nove koncepcije
gospodarskog razvoja prerade drva i proizvodnje
namještaja traži prekid sa starim, konvencionalnim,
discipliniranim podjelama i uzrocima mišljenja i
stavova o razvojnim problemima. Novu koncepciju
razvoja potrebno je smjestiti u umreženo polje trendova
koji ju određuju, u institucionalnoj raznolikosti na lokalnim
razinama unutar države i globalnoj. Takva koncepcija
razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja
ne smije koncipirati kao posljedica politike koja će
predstavljati heurističku jednostavnost. Koncepcija
razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja mora se
osnivati na sljedećim postavkama:


a) spoznati i razdvojiti razvoj koji je dio povijesti


sektora od suvremenih tijekova globalnog razvo


ja sektora,


b) spoznati značenje paradigme novoga razvoja


kao bitne razvojne koncepcije suvremenih razvi


jenih zemalja,


c) stvoriti pretpostavke priključivanja svjetskim


trendovima u sektoru pozicioniranja proizvoda i


poduzeća na globalnom tržištu drvom i drvnim


proizvodima,


d) postaviti ciljeve koncepcije koji ne mogu biti na


čelni i deklarativni.


Iz tih razloga u ovome radu osnovni cilj je potaknuti
raspravu o koncepciji razvoja, a tek nakon toga dolazi
do promišljanja strategije. Zato je bitno pronaći novu


ju. To nije pravilno, niti ima smisla. Pod paradigmom
koncepcija treba razumijevati, ili se može razumijevati,
ili bi se trebalo razumijevati skup predodžbi kao konzistentnih
ciljeva. Konzistentnost ciljeva zahtijeva strogo,
konzekventno ponašanje subjekata strategije za projekciju
rezultata s raspoloživim potencijalima, izvorima
i uvjetima u stvarnom vremenu i prostoru. To je ujedno i
filozofsko i teoretsko razgraničenje biti pojmova strategija
i koncepcija. Znači strateška djelatnost u sebi nosi
intenciju "moći", a koncepcija intenciju "htjeti".


-
Objectives
filozofiju za postavljanje koncepcije novih razvojnih


mogućnosti, za novi način u postizanju strategije razvo


ja, respektirajući pritom i tražeći tu novost u sklopu


razvojnih trendova suvremenih ekonomija, a ne u smis


lu konstruiranja sustava koji je suvremenim razvojem


prevladan ili koji nigdje nije postojao niti će postojati u


preradi drva i proizvodnji namještaja.


Veći dio strategije razvoja prerade drva i proizvodnje
namještaja zanemaruje načine na kojima se stvara
lanac vrijednosti, strukturalnih udruživanja između subjekata
i strukture te sustava institucija. Upravo ove temeljne
analitičke kategorije cilj su i predmet autorovih
istraživanja, s ciljem definiranja koncepcije prerade drva
i proizvodnje namještaja. Jedno od temeljnih pitanja
je i kako povezati lokalne dimenzije s globalnima u
projekciji razvoja modela, kao i za specificiranje implikacija
utjecaja različitih struktura institucija na uspjeh
pojedinog poduzeća u danom gospodarstvu.


Nema sumnje da poduzeća i njihova sposobnost da
razvijaju konkurentnost čine pokretačku snagu svjetske
konkurentnosti. Međutim, ukupna svjetska konkurentnost
mijenja načine upravljanja konkurentnošću. Analitičari
upozoravaju na činjenicu da je konkurentnost
proces koji se stalno mijenja. To se posebice očituje u
pogledu promjena pojmova i sadržaja konkurentnosti.
Jedno od najinteresantnijih pitanja svjetskog gospodarstva
je pitanje novih kriterija konkurentnosti na
svjetskom tržištu.


3. TIPOLOGIJA PODUZEĆA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA
Typology of wood processing and furniture manufacturing companies
Nove kriterije konkurentnosti na globalnom svjetskom
tržištu bitno određuju sljedeći čimbenici: integracijski
procesi, razvoj uslužnog sektora, reindustrijalizacija
i razvijenost okruženja.


Konkurencija na globalnom tržištu zahtjeva da se
razmotri cijeli proces reindustrijalizacijc drvnog sektora
sa dva temeljna gledišta s ciljem povećanja podjele
rada između poduzeća:


da sektorska organizacija preradbe drva i proizvodnje
namještaja prijeđe od horizontalnih tržišta
na vertikalno tržište


razvijajući načine koordinacije razmjene procesa
unutar mreža.
Tu se javlja novi oblik podjele rada i ulaže se najviše
u funkcije projektiranja, komercijalizacije i kvalitete
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 19     <-- 19 -->        PDF

M. Fmurić: PRILOG RASPRAVI O KONCEPCIJI RAZVOJA PRKRADL DRVA I PROIZVODNJI-; NAMJEŠTAJA
vlastitih proizvoda i usluga i sustava poduzeća, odabi


rajući odgovarajući sustav vertikalnih odnosa.
Iz dosadašnjih istraživanja organizacijskih struktura
proizlazi da je u mrežnim odnosima traženje rješenja
problema. To proizlazi iz njene decentraliziranosti, koja
u aktivnostima kroz mrežu dolazi maksimalno do izražaja.
Kao što su dosadašnja istraživanja pokazala, danas F
se nalazimo već duboko u stvaranju novog gospodarA
stva i nove ekonomije. Unatoč tomu, tzv. Slonov model
još uvijek je dominantan model. Tako se dolazi u situaZ
ciju da se u novim uvjetima i kada vrijede drugi kriteriji A III
ekonomskog djelovanja, poduzećima upravlja stilom
starih industrijskih poduzeća. Iz tih razloga u ovome radu
prvo se daje prikaz razvoja modela organizacije poduzeća
u sektoru. Prikazani slijed dat je logički i nije ga
potrebno poistovjetiti s vremenskom dimenzijom razIV
voja, međutim potrebno gaje promatrati s aspekta povi


Šumarski list br. 5 6. (XXIII (WW), 195-200


KONKURENTNOST
PRIRODNIH RESURSA


KONKURENTNOST
PROIZVODA


KONKURENTNOST
PROCESA


KONKURENTNOST
STRUKTURA


jesno-razvojnih oblika konkurentnosti (si. 1). Slika 1. Povijesno-razvojni oblici konkurentnosti
Fifurc 1. Historical and developmental forms of competition


3.1. LOGIČKI SLUED RAZVOJA TIPOVA PODUZEĆA
Logical order for a development of different types of companies
/. Relativna nadmoć distributor a nad industrijom


Ova faza razvojnog ciklusa je potpuna ovisnost proizvodnje
od vanjskih narudžbi. Proizvođači se ne bave
ozbiljnom komercijalizacijom. Tržište maloprodaje u
rukama je trgovaca drvetom, drvnim proizvodima i namještajem
i proizvođača grosista.


2. Poduzeće Leadership 1 generacije -veliko industrijsko
poduzeće i obrtnici
Za ovu fazu znakovita je podjela drvnog sektora na
industrijsku proizvodnju uz prevlast malog broja velikih
poduzeća i onaj obrtnički fragmentiran na veliki
broj mikropoduzeća. Te dvije skupine nisu konkurentski
odijeljene nego komuniciraju međusobno i teže
komplementarnoj i tržišnoj funkcionalnosti. U ovom
modelu preko važnih (značajnih) narudžbi vanjskog tržišta,
leadcrship-veliko poduzeće prenosi dio svojih narudžbi
manjim poduzećima ili obrtnicima. Mikropoduzeća
obrtničkog tipa, na taj način povezana sa leadership
poduzećem, u slučaju smanjene potražnje preusmjeravaju
se relativno lako na lokalna tržišta, diferencirajući
međusobno ponudu. Ovakav tip leadership poduzeća
koncentriranje u malom broju poduzeća i obavlja
fundamentalnu funkciju aktiviranja industrijskog
spleta, razvijajući prve veze između obrtničkih djelatnosti
prerade drva, industrijske prerade drva i trgovačkih
tržišta.


3. Poduzeće-Leadership II generacije -jaka ekspanzija
kroz tehničku podjelu rada između poduzeća
U ovom modelu šire se tvornice s naglaskom na jaku
ekspanziju tehničke podjele rada između poduzeća, po
logikama specijalizacije faza i proizvoda putem nastan


ka i širenja pozitivne eksternalizacije. Tako se stvara
proširena industrijska jezgra. Ovaj model je difuzni
model klasičnog tipa, marshalijanskog tipa, koji proizlazi
iz vanjskih poticaja potražnje, koji mogu zadovoljiti
progresivne procese tehnološke specijalizacije. Ovaj
model očito je zamjenska funkcija koju je obavljao prvobitni
leadership koncern u malom broju poduzeća u
leadership, koji obavlja funkciju aktiviranja kompletnog
industrijskog spleta.


4. Fordistička specijalizacija poduzeća i devertikalizacija
proizvoda
Ovaj model povezan je primjenom kompleksnih
tehnologija. Pojedina poduzeća odlučuju se na uvođenje
novih tehnologija i povećanje veličina, a cilj je postizanje
kvalitativno i kvantitativno veće proizvodnje,
razvijajući više razine automatizacije sljedeći "fordiste"
u standardizaciji proizvoda i pojedinih komponenti.
U ovome modelu ostala poduzeća (mala i obrtnička)
specijaliziraju se u pojedinim fazama obrade ili izradi
komponenti (elemenata) za proizvod. Tako se počinju
uspostavljati sjedne strane djelatnost pod-nabave u fazama
i kapacitetima, dok s druge strane pojedina poduzeća
postaju sastavljači za realizaciju gotovih proizvoda,
jačajući odnose s tržištem gotovih proizvoda. Na taj
način pokreće se i konsolidira proces razgranate diverzifikacije
i rađa se jedan lanac malih hipcrspecijaliziranih
poduzeća.


5. Internacionalizacija poduzeća -delokalizacija
poduzeća
Tehnološki napredak i intenzivan ulaz na strana tržišta
nameću daljnja napredovanja na razinama speci
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Centri za Instituti


Projektni Dizajn Tehnološki


marketing Udruge Banke i kontrola


biroi centri parkovi


istraživanja kvalitete


Poduzeća za
komercijalnu
distribuciju


Slika 2. Više razina mreža sustava
Figure 2. Multiple levels of system networks
ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 21     <-- 21 -->        PDF

M. Figurier l´KILOG RASPRAVI O KONCEPCIJI RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJI-. NAMJKS JAJA Šumarski list br. 5-6, CXXIII (1999), 195-200
jalizacije, zbog povećanja ekonomije količine i po mogućnosti
proširenja raznovrsnosti ponude. Takav utjecaj
npr. u razvijenim zemljama donosi delokalizaciju
pojedinih faza obrade u zemlje u tranziciji. Povećava se
iskorištenje i kvaliteta poluproizvoda (niske cijene rada
i sirovine). Prenošenjem djelatnosti nabave komponenti
(elemenata, sklopova) u tzv. zemlje u tranziciji i azijske
zemlje povećava se mogućnost internacionalizacije
poduzeća.


6. Tercijarizacija djelatnostipoduzeća-usluge
U ovom modelu najznačajnija poduzeća investiraju
najviše u dizajn i kvalitetu, promociju i komercijalizaciju
vlastitih proizvoda. Razvijaju se neke djelatnosti
usluga unutar poduzeća, kao početka procesa strukturiranja
tercijarizacije djelatnosti. S druge strane rađaju se
pojedina mala poduzeća koja nude usluge podrške industrijskim
poduzećima, dok se s treće strane tamo razvijaju
konzorcijske aktivnosti za podršku tržištima na


bave i internacionalizaciju. Dakle, radi se o procesu
unutarnje i vanjske tercijarizacije koja se međutim pokazuje
nedovoljna, što je više usredotočena samo na
jedno područje.


7. Radikalno destrukturiranje i nove specijalizacije
poduzeća
Ovaj model nastaje u vremenu redimenzioniranja
zaposlenosti i pokreće proces destrukturiranja proizvodnog
ciklusa. Taj proces je ustvari proces koji polazi
iz devertikalizacije elemenata prethodnih faza u razvoju
i razvija se devertikalizacija operacija, ujedinjenih
često u faze obrade koje još jače naglašavaju međuovisnost
mikropoduzeća. Ujedno se u ovom modelu javlja
proizvodna fleksibilnost i elastičnost u proizvodnji, te
praznina institucionalne ponude, stoje zadržalo slabim
sveukupni proces unutarnje i vanjske tercijarizacije poduzeća,
jačajući više odnose ovisnosti nego odnose autonomije.


3.2. PREDLOŽENA TIPOLOGIJA PODUZEĆA - Suggested typology of a company
Prikazana predložena tipologija poduzeća proizlazi
iz procesa vanjske tercijarizacije poduzeća. Rastuća
globalizacija tržišta obavljat će sve više prirodnu selekciju
poduzeća, koja će preživjeti poduzeća koja su investirala
u odnose i sustave partnership-a i koja su konsolidirala
odgovarajuće odnose suradnje ne samo sa partnerima
smještenim u nacionalnom okruženju, nego se
posebno ističe internacionalizacija okruženja kao pretpostavka
opstanka. To se može postići samo otvarajući
koncepciju sustava globalnih mreža kroz:


1.
poduzeća proizvođači stolica, namještaja, opreme
i srodnog (fotelje, stolovi, kreveti) koji imaju
kompletan proizvodni ciklus (od obrade sirovine
ili poluproizvoda, do realizacije gotovog proizvoda)
jako su izložena na krajnjim tržištima i
vanjskoj konkurenciji;
2.
poduzeća proizvođači pojedinih elemenata komponenti
ili pod-komponenti;
3.
poduzeća koja vrše jednu ili više specifičnih obrada.
Ta poduzeća razlikuju se u ovisnosti od njihove
funkcije specijalizacije: proizvodnja piljenih
ili zakrivljenih elemenata i drugih elemenata,
brušenje, tokarenje, lakiranje, sušenje, montaža i
4.
ZAKLJUČAK
Sve veći stupanj integriranosti gospodarstva ne
smanjuje, nego naprotiv povećava značaj pojedinih elemenata
u sustavu mreža integracije. Stoga se u svjetskim
razmjerima neprekidno odvijaju procesi institucionalne
i funkcionalne integracije.


Iz tih razloga rad je teorijsko metodološki okvir
unutar kojega bi trebalo promišljati sadašnji i budući
razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici
Hrvatskoj. On ne daje naputke i konkretne odgo


sastavljanje namještaja, opletanje slamom, pakiranje;
poduzeća specijalizirana za dodatne obrade vezana
uz proizvodnju stolica i srodnih proizvoda u
užem smislu (tapiciranje, proizvodnja ojastučenih
elemenata za stolice i transformacija piljevine);


poduzeća koja pripadaju proizvodnom lancu prerade
drva, ali koja obavljaju sporedne radnje u
odnosu na one stolica i namještaja, ali koje su se
ipak razvile nastavno na širenje obrade drva (proizvođači
okova, montažeri okova i okvira za prozore
i vrata, postavljanje i održavanje podova od
drva, proizvođači strojeva za obradu drva itd);


uslužna poduzeća koja čine kompleks tercijarne
infrastrukture, koja su se razvila kao podrška gore
navedenih proizvoda aktivnosti (projektiranje
opreme i prototipova, održavanje strojeva i alata,
distribucija na malo i/ili na veliko, na domaće tržište
i/ili inozemstvo);


infrastrukturne ustanove (sveučilišta, fakulteti,
instituti, udruge, komore i si.), koja također čine
kompleks tercijarne infrastrukture.


-
Conclusion
vore. Otvorenje za nova pitanja, promišljanja, rasprave
i istraživanja.


Budući da se u njemu prikazuju institucije i mehanizmi
na svjetskoj (europskoj) sceni koje bi trebalo
spomenuti, uvažiti i implementirati u promišljanje o
koncepciji, on može biti predložak ili poticaj svakome
tko razmišlja ili sudjeluje u donošenju razvojnih odluka


o preradi drva i proizvodnji namještaja.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1999 str. 22     <-- 22 -->        PDF

M. Figurić: PRILOG RASPRAVI O KONCEPCIJI RAZVOJA PRKRADF DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA Šumarski liši br. 5 6, CXX1II (l1-)1-«), 195-200
Danas posebnu ulogu u organizaciji ima reinžcnjering
poslovnih procesa, kao novi pristup redizajniranju,
odnosno restrukturiranju organizacije. U najužoj vezi s
reinženjeringom poslovnih procesa je i nova poslovna
orijentacija poduzeća na sržni-glavni program (core
business), uz istovremeno eksternaliziranje (outsourcing)
svih ostalih aktivnosti za koje je kompaniji povoljnije
da ih nabavlja od drugih, nego da se sama njima
bavi. Dualna poslovna orijentacija poduzeća koja se
manifestira, sjedne strane, u fokusiranje na core business,
a s druge strane na eksternalizaciju aktivnosti, izaziva
potrebu za umrežavanjem organizacija koje na taj
način tom novom poslovnom filozofijom razvijaju izvrsnost,
ali i ovisnost o drugim tvrtkama u mreži, zbog
čega su i upućene na međusobno povezivanje. Iz tih razloga,
a na osnovi iznesene tipologije poduzeća, na slici
2 prikazanje model višerazinske mreže sustava u preradi
drva i proizvodnji namještaja kao koncepcija za izradu
odgovarajuće strategije razvoja. Pri tome se posebno
ističe da pri umrežavanju na razinama II i III uloga nabrojenih
institucija u tržišnom gospodarstvu kojem
stremimo, smije biti samo podsticajna te da nisu dopuštene
nikakve autonomne poslovne odluke izvan razine


I. Inače, može doći do zablude da se poslovne odluke
mogu donositi na tim razinama, što bi značilo i znači
katastrofu cijelog gospodarskog sustava, što je uostalom
dosadašnja praksa i potvrdila.
Nakon što su razmotreni i analizirani osnovni tipovi
poduzeća u preradi drva i proizvodnji namještaja koji
čine osnovu ovih gospodarskih djelatnosti, dolazi se do
biti koncepcije. Temeljno je pitanje, koje zanemaruju
svi u uvodu prozvani elaborati, studije i slični dokumenti,
a to je način na koji se ostvaruje koordinacija


LITERATURA


A 1 bertin i, S. i Pi lotti, L. 1996: Reti di reti, Cedam,
Padova.
Bianehi , S. i drugi, 1998: La pubblica admminista


zione di fronte all´Europa, II ponte Vecchio, Ca


sena.
Dragičcvić , M. 1996: Ekonomija i novi razvoj, Alinea,
Zagreb.
Druchcr , P. E. 1989: The New Realities, MandarinPaperback, London, 1989.


svih procesa u preradi drva i proizvodnji namještaja.
To je zapravo pitanje ustroja djelatnosti i potreba odgovarajuće
organizacijske strukture koja mora biti radikalno
drukčija od današnje, jer današnja ne daje učinke.
Novo viđenje realiteta koncepcije je da se drvno gospodarstvo
razumijeva kao dinamična mreža zbivanja koja
su u međusobnom odnosu. Nijedno od svojstava bilo
kojeg dijela ove mreže nije temeljno ni statično. Sva
ona proizlaze iz svojstava ostalih dijelova, a sveobuhvatne
konzistentnosti njihovih međusobnih odnosa
određuje strukturu čitave mreže. Već i ovi prvi znaci o
javljanju novog načina organizacije ustroja drvnog gospodarstva
upućuju na zaključak da se radi o koncepciji
radikalnih promjena u odnosu na postojeće stanje. Tu se
radi o organskoj organizacijskoj strukturi za razliku od
postojeće mehanicističke strukture. Predložena koncepcija
mreža nije stvar, nije statična, nego je proces u
kontinuiranom samoučenju i samoorganizaciji.


Ostaje diskutabilnim kako se ovakav koncept konkretno
primjenjuje kada se radi o iskorištavanju šuma
gdje postoji kao prevladavajući oblik šumovlasništva
državni šumoposjed. Kako je za očekivati da će se i u
području šumarstva započeti sa strukturnim promjenama
u organizacijskom ustroju, to će daljnja istraživanja
biti usmjerena u tom pravcu.


Na osnovi toga, ovaj rad ujedno je i izraz autorove
težnje da se preradom drva i proizvodnjom namještaja
u Republici Hrvatskoj stvaraju preduvjeti i grade niše
novoga razvoja, jer postoje kreativni, proizvodni, programski,
prirodni i ostali potencijali koji mogu prihvatiti
izazove globalizacije uz istodobno očuvanje vlastitog
razvojnog identiteta. Međutim, osnovna pretpostavka
za to je stvoriti svjetski konkurentnu strukturu.


- References
Kul ić, S. 1992: Kritičko teorijski osvrt na ekonomske
i političke strukture nove Europe, Revijalna iz


danJa


- Zagreb.
Pulić,A . 1992: Elementi informacijske ekonomije,
Birotehnika, Zagreb.
Singlair , S. A.: Forest products Marketing, McGraw-
Hill, New York-Toronto.
Watson , G. H.
1994: Business Systems Engineering,
John Wiley, New York-Singapur.


ABSTRACT: Articulation and scientific thinking about a new concept of development of
wood processing and furniture manufacturing is asking for a break up with old, conventional,
disciplinary divisions and causes of thinking and attitudes about developmental problems.


Therefore, in this article a new conception of development is shown which is suppose to be
placed in a network of trends that are defying it, in an institutional differentiation at the local
levels inside the country and globally. Based on that, the typology basics, of companies and
institutions as well as perception of their webbing as assumptions of creating a developmental
conception in wood processing and furniture manufacturing, are shown in this article.


Key
words: conception, development, network, structure.