DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Ad. 6. Kako je nakon kratke pauze iza sjednice slijedilo
savjetovanje na temu 120. godina od osnutka
"Kraljevskog nadzorništva za pošumljavanje
krasa krajiškog područja - Inspektorata za po-


Zapisnik sastavio
tajnik HŠD-a
Hranislav Jakovac, dipl. inž.


šumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica" i 20
godina Velebita kao međunarodnog rezervata
biosfere, pod točkom Razno nije bilo tema a ni
vremena za raspravu.


Predsjednik HŠD-a


Prof. dr. sc. Slavko Matić, v.r.


Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a održane


1. travnja 1999. godine u Lekeniku
Nazočni: mr. se. Vladimir Bogati, Damir Delač, dipl.
inž., Ivan Đukić, dipl. inž, Ivica Fliszar, dipl. inž., dr. se.
Joso Gračan, Ilija Gregorović, dipl. inž., Zvonko
Kranjc, dipl. inž., Herbert Krauthacker, dipl. inž., dr. se.
Vice Ivančević, Mr. sc. Željko Marman, prof. dr. sc.
Slavko Matić, Damir Matošević, dipl. inž., Dujo
Pavelić, dipl. inž., mr. se. Ivan Pentek, Milan Presečan,
dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić, Karlo Posavec, dipl.
inž., Zvonko Rožić, dipl. inž., Tomislav Starčević, dipl.
inž., Mario Stipetić, dipl. inž., Stanislav Živković, dipl.
inž., prof. dr. sc. Joso Vukelić, Slavko Šarčević, dipl.
inž., Željko Perković, dipl. inž., Valerija Vukelić, dipl.
inž., Hranislav Jakovac, dipl. inž. i Vlatka Antonić.


Otsutni-ispričani: Branko Belčić, dipl. inž., prof. dr.
sc. Mladen Figurić i dr. se. Vlado Topić.


Nakon što je predsjednik pozdravio sve nazočne,
koji su čestitkama i pljeskom popratili nedavni izbor
kolega Zvonka Rožica za upravitelja Uprave šuma Sisak
i Petra Petrovića za upravitelja Šumarije Lekenik te
ponovni izbor Jose Gračana za ravnatelja Šumarskog
instituta Jastrebarsko, usvojen je ovaj


Dnevni red:


1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a
2.
Obavijesti
3.
Prihvaćanje izvješća o poslovanju za 1998. godinu
a) Izvješće Povjerenstva za popis imovine
b) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana
od 1. siječnja, do 31. prosinca 1998. god.
c) Obračun prihoda i rashoda po mjestima troškova
d) Izvješće Nadzornog odbora


4.
Programa rada i financijski plan za 1999. god. (eventualne
dopune već prihvaćenog na 3. sjednici U.O.)
5.
Šumarski list i ostale publikacije
6.
Pripreme za godišnju skupštinu HŠD-a
7.
Hrvatski šumarski dom - uređenje i održavanje, poslovni
prostor
8.
Razno
Ad. 1. Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora prihvaćenje
bez primjedbi.
Ad. 2. Tajnik HŠD-a iznosi obavijesti:


a) 21. siječnja 1999. god. u organizaciji HŠD-a
ogranak Vinkovci, održana je rasprava na temu
"Mogući utjecaj kanala Dudnav-Sava na šumske ekosustave,
o čemu je pisano u Šumarskom listu 1-2/99.
Jedan od zaključaka toga skupa obvezuje HŠD
oranizirati "Okrugli stol" na tu temu, pa se U.O. tijekom
proljeća 1999. god. obvezuje isti organizirati.Na
tu temu, i HAZU sprema se organizirati sastanak u
Osijeku - pozvani su i šumari (prijavili su se Vratarić i
Prpić), ali je izgleda zbog već znanih šumarskih stavova
koje prijavljeni zagovaraju, njihovo sudjelovanje
gotovo postalo upitno, ili blaže rečeno organizatori nisu
baš s istima oduševljeni.


b) U emisiji prvog programa Hrvatskoga radija
četvrtkom, koju vodi gosp. Ante Bekić, 11. ožujka u
okviru teme o čuvanju i brizi za biljni i životinjski svijet
našega okoliša, izrečeno je mnogo negativnih stavova
na račun šumarstva. U emisiju su se odmah javili naši
kolege prosvjedujući i demantirajući neke od zaključaka.
Hrvatsko šumarsko društvo očitovalo se i glavnoj
i odgovornoj urednici gđi Ivanki Luče v te uredniku
emisije gosp. Anti Bekić u sljedećim dopisom:


Poštovani,


U emisiji prvog programa Hrvatskoga radija četvrtkom,
od 5,00 do 7,00 sati 11. ovog mjeseca u okviru teme
o čuvanju i brizi za biljni i životinjski svijet u našem
okolišu, urednik emisije gospodin Ante Bekić, najavljujući
temu, u nekoliko je navrata spominjao bespoštednu
siječu i nestajanje šume, vezujući je uz posao šumarske
staike.


Na taj način, vrlo je lako "uspio" kroz telefonska
javljanja dobiti sugovornike koji su tako zdušno prozivali
šumarsku struku, stavljajući je na optuženičku klupu
radi pekomjernih i bespoštednih sječa šuma, kao
tajnih prodaja drveta, samo zato jer je "pokraj moje kuće
prošao kamion natovaren trupcima".
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Kao struka, navikli smo na paušalne i neargumentirane
napade ljudi, koji na taj način obračunavaju sa svima
za svoj neki osobni račun, ili se pak na taj anonimni način
oslobađaju kompleksa i pothranjuju svoje slabosti.
Očekujemo Vaše razumijevanje glede našeg stava, jer
nema smisla, a ni potrebe, ulagati trud u obrazloženja i
odgovore za svaki takav verbalni a neargumentirani napad
na šumarsku struku, no ne možemo prijeći preko činjenice
kako je vođenje emisije stimuliralo takav optuženički
stav slušateljstva, a iz kojeg jasno proizlazi da
šumu zapravo treba najviše čuvati od šumara. U najmanju
ruku, bilo bi u skladu sa pravilima pristojnosti i
logično da je jedan od sudionika u toj temi bio šumar koji
bi mogao odgovarati na sva pitanja i optužbe.


O takvom načinu vođenja emisije, na izrazito jakom
i slušanom mediju, za očekivati je veću odgovornost i
bolje poznavanje materije o kojoj se raspravlja. Činjenice,
argumenti i brojke, kada je u pitanju hrvatsko šumarstvo,
govore nešto sasvim drugo, pa je naše gospodarenje
šumama, očuvanost, prirodnost i biološka raznolikost
naših šuma, nedvojbeno na vrhu europske ljestvice,
tako to barem ocjenjuje Europa. Isto govore i
mjerni podaci o povećanim površinama šuma i njihovoj
drvnoj zalihi, gdje se hrvatska šumarska struka uistinu
može dičiti sa skoro 200- godišnjom tradicijom.


Koliko je zapravo jak argument o bespoštednoj sječi
šuma, a rezultat je naše proizvoljne ocjene ili na primjer
jednog našeg pogleda kroz prozor automobila, na trasu
buduće auto-ceste gdje je uistinu izvršena čista sječa
šume, u tom slučaju potkrijepljena općim interesom.


Mnogobrojne usmene negativne reakcije naših članova,
šumara Hrvatske, na spomenutu emisiju, obvezuje
nas da od Vas zahtijevamo organiziranje takvog razgovora
u jutarnjoj emisiji četvrtkom, gdje će nam biti
pružena prilika da argumentirano odgovaramo na javne,
nadamo se, potkrijepljene činjenice.


Molimo Vas da nas o našem prijedlogu izvijestite.


Predsjednik HŠD-a
Prof. dr. sc. Slavko Matić


To je rezultiralo pozivom na razgovor predsjednika
HŠD-a, S. Matica i dopredsjednika T. Starčevića (uz još
dva zaposlenika iz Državne uprave za zaštitu prirode i
okoliša) za sudjelovanje u jutarnjoj emisiji četvrtkom
istoga urednika već sljedeći četvrtak 18. ožujka 1999.
god. Sudionici emisije su slušateljstvu vrlo lijepo i argumentirno
predočili šumarske stavove temeljene na
postignućima šumarske znanosti i struke.


c) Iz rasprave na prošloj sjednici U.O. kao i zaključaka
u svezi s odnosom šumarstva i Državne uprave za
zaštitu prirode i okoliša - prema mišljenju zaduženih za
tu temu, potrebno je organizirati zajedničku raspravu te
tako rasvijetliti "Status šuma i šumarstva u zaštićenim
prirodnim objektima".


Upravni odbor predlaže tijekom svibnja organizirati
"Okrugli stol" na temu:


d) Već na 3. sjednici U.O. prihvaćen je poziv Njemačkog
šumarskog društva za sudjelovanje na proslavi
njegove 100-te obljetnice. U novom dopisu predsjednik
Njemačkog šumarskog društva Dr. W. Dertz dostavlja
nam okvirni program toga jubilarnog skupa, čiji je moto
"Odgovornost za šumu kroz generacije". Izvješćuje
nas o zaključku Izvršnog odbora (temeljenom na željama
i spremnosti 11 zemaljskih društava Njemačke da
prihvate suradnju - partnerstvo - kumstvo - bratimljenje
s prijateljskim šumarskim društvima jugoistočne Europe),
troškovi prijave, boravka, prehrane i smještaja za
službenu delegaciju HŠD-a (2-5 osoba) idu na teret domaćina,
dok bi troškove prijevoza snosilo HŠD. Zaključeno
je da predsjednik HŠD-a sastavi službenu delegaciju,
a da Tajništvo poradi na organizaciji šire posjete
u okviru programa predstavljenog i usvojenog na
prošloj sjednici U. O.


e) U.O. jednoglasno prihvaća izvješće o sudjelovanju
i troškovima hrvatske ekipe na 31. Europskom šumarskom
skijaškom natjecanju u Sloveniji od 1. do 6.
veljače 1999. god., o čemu postoji prikaz u Šumarskom
listu br. 1-2/99.


Ad. 3 a) Povjerenstvo za popis imovine


Predmet: Izvješće o obavljenom popisu sa stanjem
na dan 31. prosinca 1998. godine
Upravnom odboru
Izvješćujemo daje povjerenstvo u sastavu:
mr. se. Mladen Stojković, predsjednik
Đurđica Belić, član
AnaŽnidarec, član


obavilo popis prema Odluci o popisu od 18. prosinca
1998. sa stanjem na dan 31. prosinca 1998. godine. O
obavljenim poslovima i utvrđenom stanju podnosimo
sljedeće izvješće:


1. Popis je obavljen u vremenu od 21. prosinca do
31. prosinca 1998. godine.
2. Popisano je sljedeće:
dugotrajna materijalna imovina;
finacijska imovina (kratkoročni depoziti u banci)
potraživanja dugoročna i kratkoročna
novac u banci (na žiro računu) i blagajni
obveze, dugoročne i kratkoročne.
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno
stanje odgovara knjižnom stanju.
Nakon popisa i pregleda osnovnih sredstava Povjerenstvo
je ustanovilo da se kalkulator Olympia,
nabavna vrijednost 4,82 kn i tepih u nabavnoj vrijednosti
157,58 kn, koji su i u cijelosti otpisani - rashoduju.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Nakon pregleda i popisa ostale materijalne imovine,
Povjerenstvo predlaže novu procjenu knjiga u knjižnici
s vrijednošću 12.308,00 kn., te reljefnog šumovida s
10.000,00 kn. Stanje na kratkoročnim depozitima u
bankama iznosi 258.585,00 kn. Dugoročna neutužena
potraživanja iznose 2.196.852,25 kn - neplaćene zakupnine:
Fakultet kern. inž. i tehn. u iznosu od
1.092.968,43 kn, zakupnina Instituta za međunarodne
odnose u iznosu od 1.103.883,82 kn. (1998. godine
Fakultet 265.020,96 a IMO 325.713,26 kn).
Kratkoročna potraživanja iznose 133.017,11 kn, i ista
su naplaćena do 20. siječnja 1999. godine. Iznos od
147.727,12 kn odnosi se na dugovanja za Šumarski list.


Povjerenstvo predlaže da se dugovanja pokušaju
naplatiti dogovorno ili utužiti.
Stanje na žiro računu iznosi 61.456,90 kn, a stanje u
blagajni iznosi 584,13 kn.


Kratkoročne obveze u iznosu od 10.250,44 kn
odnose se na usluge i porez na dodanu vrijednost, koje
su podmirene do 20. siječnja 1999. godine.


Uz ovo Izvješće dostavljamo sljedeće popisne materijale:


popisne liste dugotrajne imovine i sitnog inventara
u uporabi.
popis dugovanja na dan 31. prosinca 1998. godine.
popis dugovanja pretplatnika za pretplatu na
Šumarski list za 1996. i 1997. godinu.
Povjerenstvo:


1. Predsjednik mr. se. Mladen Stojković v.r.
2. Član Đurđica Belić v.r.
3. Član Ana Žnidarec v.r.
b) Izvršenje financijskog plana HŠD-a (s ograncima) za razdoblje od


1. siječnja do 31. prosinca 1998. godine
A Fond redovite djelatnosti
Tek. broj Sadržaj


PRIHODI


1.
Prihodi od prodaje i pretplate za Šumarski list,
separata i oglasa
2.
Prihodi od dotacija Ministarstva znan. i teh.
3.
Prihodi od zakupnina
4.
Ostali prihodi - članarine
UKUPNO PRIHODI


B
TROŠKOVI


I.
Materijalni troškovi
1.
Utrošen materijal za redovitu djelatnost
2.
Potrošena energija
II.
Troškovi usluga
3.
Prijevozne usluge
4.
Usluge održavanja
5.
Intelektualne i osobne usluge
6.
Komunalne usluge
7.
Troškovi tiska (Šumarski list i dr.)
Planirano Ostvareno Indeks
450.000,00 407.470,79 90,55
70.000,00 53.550,00 76,50
400.000,00 1.306.780,78 93,35
30.000,00 521.224,03 -
1.950.000,00 2.289 025,60 117,39
65.000,00 74.221,31 114,19
30.500,00 18.509,03 60,69
3.000,00 125.287,18 -
460.970,00 440.287,88 95,52
100.000,00 134.052,34 134,06
73.200,00 45.753.66 62,51
610.000,00 482.270,20 79,06


III. Troškovi za zaposlene
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi
9. Ostali izdaci za zaposlene
440.330,00
10.000,00
347.255,28
11.554,00
78,87
115,54
173
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 84     <-- 84 -->        PDF

bojanje zidova, prozora i vrata, poda + elektro instalacije


-
pročelje - podrum, dvorište, istočna strana: skidanje
starih prozora, ugradnja novih, fasada, klupice i dr.
(prema ugovoru ostaje još platiti 18.15,84 kn
51.548,42 kn


kada se dovrše radovi)


-
glavno stubište - mesingani rukohvati + držači tepiha + ugradnja 38.630,08 kn
-
čišćenje podruma (otpad i žbuka + odvoz na deponij) 11.165,44 kn
-
popravak krova - dvorišna vertikala zapadna strana 6.673,40 kn
-
centralno grijanje - podloga za polaganje cijevi - izolacija (dug
7.429,80 kn


podmiren nakon stoje instaliran ventilator i isproban bojler)


-
nastavak uređenja hodnika u HŠD-u
21.758,82 kn


(pločice prethodno kupljene)


23.912,00 kn


-
nadzor i dio projekata
395.909,59 kn


UKUPNO


Ostatak do 440.287,88 kn utrošen je na redovito održavanje dugotrajne imovine.


i ivinuui— 1.950.000,00 2.289.025,60
TROŠKOVI 1.950.000,00 2.289.025,60


c) Obračun prihoda i troškova po mjestima troškova za razdoblje od


1. siječnja do 31. prosinca 1998. godine (bez ogranaka)
A Fond redovite djelatnosti


Tek. br. Sadržaj Ukupno HSD Šumarski list
PRIHODI
1. Prihodi od pretplate i prodaje Šumarskog 407.470,79 407.470,79
lista, separata i oglasa
2. Prihodi od dotacija Ministarstva znan. i teh. 53.550,00 53.550,00
3. Prihodi od zakupnina 1.306.780,78 .306.780,78
4. Ostali prihodi 79.955,55 79.955,55
UKUPNO PRIHODI 1.847.757.12 1.386.736,33 461.020,79
TROŠKOVI
I. Materijalni troškovi


1. Utrošen materijal za redovitu djelatnost 72.550,68 50.785,68 21.765,00
2. Potrošena energija
18.509,03 12.956,32 5.552,71
II. Troškovi usluga
3. Prijevozne usluge
6.311,00 6.311,00
4. Usluge održavanja
440.287,88 440.287,88
5. Intelektualne i osobne usluge
73.990,22 36.995,11 36.995,11
6. Komunalne usluge
45.753,66 45.753,66
7. Troškovi tiska (Šumarski list i dr.) 479.700,88
479.700,88
III. Troškovi za zaposlene
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 347.255,28 243.078,69 104.176,59
9. Ostali izdaci za zaposlene
11.554,00 11.554,00


ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 85     <-- 85 -->        PDF

IV Troškovi poslovanja - nematerijalni


10.
Dnevnice za službena putovanja i putni
troškovi
11.
Dnevnice i troškovi vanjskih suradnika
12.
Izdaci za reprezentaciju
13.
Premija osiguranja
14.
Bankovne usluge i troškovi ZAP-a
15.
Troškovi za stručno obraz, i savjetovanje
16.
Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila
17.
Ostali nematerijalni troškovi
18.
Porez na dodanu vrij ednost
UKUPNO TROŠKOVI


REKAPITULACIJA
PRIHODI
TROŠKOVI


Na temelju izvješća pod a), b) i c) sastavljeno je:


23.746,79 23.746,79 -
2.539,95 2.539,95 -
68.557,62 52.990,33 15.567,29
18.644,70 18.644,70 -
3.172,51 2.220,75 951,76
13.818,99 13.818,99 -
6.638,09 6.638,09 -
22.037,93 22.037,93 -
60.922,57 137.042,67 23.879,90
1.815.991,78 1.127.402,54 688.589,24
1.847.757,12 1.386.736,33 461.020,79
1.815.991,78 1.127.402.54 688.589,24
31.765.34 259.333,79 -227.568,45


Izvješće o financijskom poslovanju za 1998. godinu


Sastavni dio ovog izvješća čine: Izvješće Povjerenstva
za popis imovine, novca i potraživanja sa stanjem


31. prosinca 1998. god., Izvršenje financijskog plana
HŠD (s i bez ogranaka) za razdoblje od 1. siječnja do
31. prosinca 1998. god. i Obračun prihoda i troškova po
mjestima troškova za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 1998. god.
Ako usporedimo stavke iz Izvršenja financijskog
plana s ograncima i bez ogranaka, vidimo daje u prvome
prihod u odnosu na plan ostvaren s indexom od
117,39, a u drugome s 94,76. Razlog tomu je što za sve
ogranke nismo imali podatke o planiranim sredstvima,
pa smo u oba slučaja uzeli planirana sredstva bez ogranaka.
Ostvareni prihod ogranaka u iznosu od
441.268,48 kn, najvećim dijelom utrošen je na četiri
stavke: troškove reprezentacije, prijevozne usluge, ostale
nematerijalne troškove i intelektualne usluge. U
tim stavkama prepoznajemo troškove ekskurzija za
članove društava, troškove posjeta domaćih i inozemnih
šumarskih društava (organaka) i troškove nastale
aktivnošću društava. O opravdanosti utroška prihoda
odlučuje skupština svakog ogranka, a stručna služba
HŠD-a daje zajedničko izvješće i kontrolira zakonsku
ispravnost isporučenih računa. Stoga je ovdje važno
raspravljati o izvršenju financijskog plana bez ogranaka.
Gledajući prihode, moramo se osvrnuti i na dugovanja.
Tako u stavci prihodi od prodaje i pretplate Šumarskog
lista, bilježimo dugovanja u iznosu od 147.727,12
kn, za koja očekujemo da će biti uskoro naplaćena. Prihodi
od dotacija Ministarstva znanosti i tehnologije


planirani su na osnovi prihoda u 1997. godini, ali su ostvareni
s indexom 76,50, zbog manjka sredstava koja su
bila na raspolaganju odnosnom Ministarstvu. Prihodi od
zakupa poslovnog prostora ostvareni su s indexom
93,35. "Hrvatske šume" podmirile su svoju obvezu za
1998. godinu u siječnju 1999. i ona je prema dozvoljenom
kriteriju uključena u prihod za 1998. godinu. Od Instituta
za međunarodne odnose na temelju izjave ravnatelja,
očekivali smo da će tijekom godine rasti iznos njihove
djelomične uplate po isporučenim računima. To se
počelo ostvarivati početkom godine, ali je taj iznos ostao
na razini 15.604,69 kn mjesečno od fakturiranih
32.434,64 + 7.135,63 PDV. Osim toga, ostala su dugovanja
i tog iznosa za studeni i prosinac 1998. god. Znajući
situaciju, nismo niti planirali da ćemo ostvariti fakturirani
prihod, ali smo očekivali da će uplata doseći iznos od
20.000,00 kn + odnosni PDV, čime bi dostigli planirano.
Prihod na osnovi faktura isporučenih Fakultetu kemijskog
inženjerstva i tehnologije nismo obuhvatili planom,
ocjenjujući da će veći uspjeh biti ako poradimo na
iseljenju odnosne ustanove iz naših prostora, na čemu se
i radi. Ostali prihodi nastali su na osnovi kamata na depozite
i iz naslova povrata zajedničkih troškova zgrade
po obračunima.


Troškovi su u odnosu na planirane ostvareni s indexom
93,13, stoje uravnoteženo u odnosu na prihod.
Uspoređujući planirano i ostvareno, vidimo da su sve
veće stavke ispod ili blizu granicama planiranog. Samo
nekoliko manjih stavki prešlo je indexs 100. Ocjenjujemo
kako je značajno pojasniti četiri stavke, dvije s in
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 86     <-- 86 -->        PDF

dexom iznad, a dvije ispod 100. Izdatke za reprezenta- čenih sredstava kod Komercijalne banke, prikupljana
čiju s indexom 137,12 obrazlažemo troškovima za go- za popravak fasade i održavanja zgrade te dio nesrazdišnju
skupštinu s većim brojem sudionika od očekiva- mjera ovogodišnjih prihoda i troškova ogranaka. Promt
s dva savjetovanja, jednim okruglim stolom te obi- matrajući obračun troškova po mjestima, HŠD - Šulježavanjem
Dana hrvatskoga šumarstva i posjet Miin- marski list, na stavci Šumarski list možemo uočiti
chenskom sajmu. Iz stavke 17 - ostali nematerijalni tro- nesrazmjer troškova i prihoda. No, ako dodamo priškovi,
izdvojili smo porez na dodanu vrijednost (PDV), hodima već spomenuta dugovanja pretplate Šumarskog
kako bi odmah bilo jasno o čemu se ovdje radi. Naime, lista u iznosu od 147.727,12 kn, dobivamo razliku koja
ovdje je iskazan onaj dio PDV koji nismo mogli kom- je u granicama normale, jer je znano da bez dodatnih
penzirati po isporučenim računima - nenaplaćene za- sredstava nije moguće pokriti troškove tiskanja 5akupnine
i pretplate na Šumarski list. Troškovi tiska - sopisa. Stavku 4 - usluge održavanja, gledajući odnos
stavka 7, ostvareni su indexom 78,64 i odstupaju od planiranog i ostvarenog, nije potrebno posebno komenplana
radi tiskanog manjeg broja stranica Šumarskog tirati, jer je taj odnos gotovo u granicama planiranog,
lista u odnosu na 1997. god., koja je bila temelj plana No, kako je HŠD dužno brinuti o svojoj imovini, te
(692 str. 1997. a 584 str. 1998.), neutroška inicijalnih sredstva od zakupa prostora trošiti ponajprije na
sredstava za Monografiju o jeli, a djelomično i zbog održavanje i zaštitu te imovine, kratko ćemo obrazložiti
uštede nastale promjenom tiskarske kuće. Iz redovitog (iako smo to činili i tijekom godine) svrhu utroška tih
prihoda pokriven je i dio kratkoročnih depozita - oro- sredstava.


Iz stavke 4 sredstva su utrošena za:


- preuređenje i bojanje ormara i stalaža 3.843,00 kn
-preseljenje arhive, rastavljanje i sastavljanje polica, bojanje 15.655,04 kn
-
projekt nove vodoravne vodovodne mreže 5.246,00 kn
-
vodoravnu vodovodnu mrežu
zemljane radove i proboje + dio šahtova ... 36.812,57
vodoinstalaterske radove 27.631,78
priključak na glavni vod + vodomjer 9.772,20 88.259,05 kn
uzemljenja - građevinske radove 5.801,40
- električarske radove 8.241,20


-
izradu i ugradnju prozora i vrata na istočnom dvorišnom
pročelju (Šumarski klub) 7 prozora, 2 kom. jelovih i
1 hrastova vrata + bojanje 57.991,20 kn
-
kotlovnicu - prezid, želj. vrata, prozori i ostali
građevinski + električarski radovi 38.352,84 kn
- portirnicu (oko 50% radova, a ostatak HŠ) grad. radovi, pod,
bojanje zidova, prozora i vrata, poda + elektro instalacije 25.444,50 kn
-
pročelje - podrum, dvorište, istočna strana: skidanje
starih prozora, ugradnja novih, fasada, klupice i dr.
(prema ugovoru ostaje još platiti 18.15,84 kn
kada se dovrše radovi) 51.548,42 kn
-
glavno stubište - mesingani rukohvati + držači tepiha + ugradnja 38.630,08 kn
-
čišćenje podruma (otpad i žbuka + odvoz na deponij) 11.165,44 kn
-
popravak krova - dvorišna vertikala zapadna strana 6.673,40 kn
-
centralno grijanje - podloga za polaganje cijevi - izolacija (dug
podmiren nakon stoje instaliran ventilator i isproban bojler) 7.429,80 kn
-
nastavak uređenja hodnika u HŠD-u
(pločice prethodno kupljene) 21.758,82 kn
-nadzori dio projekata 23.912,00 kn


UKUPNO
395.909,59 kn


Ostatak do 440.287,88 kn utrošen je na redovito održavanje dugotrajne imovine.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 87     <-- 87 -->        PDF

d) Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga šumarskog društva za 1998. godinu


Nadzorni odbor u sastavu
Slavko Šarčević, dipl. inž., predsjednik
Valerija Vukelić, dipl. inž., član
Željko Perković, dipl. inž., član


sastao se dana 1. travnja 1999. godine i pregledao materijalno-
financijsku dokumentaciju HŠD-a, a posebno i
dokumentaciju ogranaka, pa podnosi Upravnom odboru
sljedeće izvješće:


Od 1. siječnja 1998. godine HŠD je pravna osoba
osnovana bez namjere stjecanja dobiti prema novom
Statutu i rješenju Ministarstva Uprave RH kao udruga
sa svojim ustrojstvenim oblikom - ograncima (19).


Na temelju Zakon o računovodstvu, Vlada RH donijela
je Uredbu o računovodstvu neprofitnih organizacija,
koja se primjenjuje od 1. siječnja 1994. godine.


HŠD vodi poslovne knjige prema zahtjevima dvoj


nog sustava knjigovodstva:
Obrada podataka u knjigovodstvu obavlja se pomoću
elektroničkog računala i takav unos podataka u
glavnu knjigu osigurava kronološki slijed i kontrolu
unosa podataka.


Primjenjuje računski plan kao neprofitna organizacija
A - Fond redovite djelatnosti, a nabavljanje
dugotrajne imovine evidentira putem Fonda - B kapitalnih
projekata.


Prihodi i izdaci obračunskog razdoblja priznaju se
prema modificiranom računovodstvenom načelu
novčanog iskazivanja (najkasnije 20 dana nakon
isteka obračunskog razdoblja).


Od 1998. godine HŠD je u sustavu poreza na dodanu


vrijednost (godišnji prihod veći od 50.000,00 kn).
Vode se pomoćne knjige blagajne, inventara, ulaznih
i izlaznih računa.


Blagajnički dnevnik vodi se uredno na temelju
uplatnica i isplatnica, a blagajnički maksimum se ne
prekoračuje.


Povjerenstvo za popis imovine u sastavu: predsjednik
mr. se. Mladen Stojković, članovi Đurđica Belić
i Ana Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne imovine,
novac u blagajni, potraživanja i obveze.
Ipravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi se
po prosječnim godišnjim stopama i za tu svotu ispravaka
umanjuje se i imovina i izvori financiranja.


Sitan inventar otpisuje se jednokratno, neovisno od
vijeka trajanja i popisuje kao sitni inventar u uporabi.
Inventurne liste, kao i popis dugovanja za 1998. godinu,
nalaze se u prilogu Izvješća povjerenstva kojeg
je prihvatio Nadzorni odbor.


Iz redovitog poslovanja HŠD-a podmirene su i obveze
nenaplaćenih a očekivanih prihoda - PDV od
strane zakupaca poslovnog prostora (IMO i Fak.
kern. inž. i tehn.), pretplatnika Šumarskog lista,
dijela kratkoročnih depozita i ovogodišnjih manjkova
prihoda ogranaka, stoje umanjilo iznos sredstava
za popravak i održavanje Hrvatskoga šumarskog
doma.


Utužena i neutužena potraživanja ostaju i dalje kao
problem naplate dogovorno ili preko Suda.


PRIHODI I TROŠKOVI ZA 1998. GODINU


PRIHODI


Prihodi od redovite djelatnosti 2.155.520,05 kn
Ostali prihodi 79.955,55 kn
Prihodi od Ministarstva znanosti i tehnologije 53.550,00 kn


Ukupno prihodi 2.289.025,60 kn


TROŠKOVI


Materijalni troškovi 92.730,34 kn
Troškovi usluga 1.227.651,26 kn
Troškovi za zaposlene 358.809,28 kn
Nematerijalni troškovi 609.834,72 kn


Ukupno troškovi 2.289.025,60 kn


UKUPNO PRIHODI 2.289.025,60 kn


UKUPNO TROŠKOVI 2.289.025,60 kn


Nadzorni odbor prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju za 1998. godinu i dostavlja svoje Izvješće Upravnom


odboru s prijedlogom da ga u cijelosti prihvati.
Slavko Šarčević dipl. inž. v.r.
Valerija Vukelić dipl. inž. v.r.
Željko Perković, dipl. inž. v.r.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Nakon rasprave U.O. jednoglasno usvaja izvješća,
te donosi odluke o isplati Uskrsnice u iznosu od 300,00
kn neto po uposleniku u stručnoj službi HŠD-a, o iznosu
toplog obroka od 500,00 kn mjesečno po uposleniku
i određuje vrijednost boda 15,50 kn bruto, počevši s 1.
travnjem 1999. godine.


Ad. 4. Pod ovom točkom dnevnoga reda raspravljano
je posebice o odnosima šumarstva i Državne uprave
za zaštitu prirode i okoliša, te o potrebi organiziranja šire
rasprave, o čemu je već raspravljeno pod 2 c. Iz rasprave
se nametnula potreba za usklađenjem Zakona o
šumama, Zakona o zaštiti prirode i okoliša, Zakona o
cestama, Zakona o građenju i dr., te odnosnih Pravilnika
proizašlih iz tih zakona. Izražena su i mišljenja o
eventualnoj potrebi traženja tumačenja pojedinih stavki
tih Zakona od stručnjaka Ustavnoga suda. Naime, time
bi se problem podigao na najvišu razinu, jer inače "pričamo
sami sebi". Sljedili su prijedlozi o potrebi rasprava
o preoblikovanju "Hrvatskih šuma" iz javnog poduzeća
u trgovačko društvo i to na široj razini - po ograncima.
Sto se tiče natjecanja šumarskih radnika, predloženo
je, da se ono ove godine održi u okviru Dana hrvatskog
šumarstva (20. lipnja) na području Uprave šuma
Ogulin u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica.
Sve u svezi s pripremama inicirat će Hrvatski organizacijski
odbor za natječaje šumarskih radnika, koji
će biti konstituiran idući tjedan.


Na poziv Mađarskog šumarskog društva, predstavnici
HŠD-a (4-5 članova) posjetit će u lipnju ove godine
Mađarsku.


Ad. 5. Broj 1-2/99. Šumarskog lista tiskanje početkom
ožujka, a u pripremi je br. 3-4/99. Treba nastaviti
rad na pripremi Šumarskog priručnika. Radi potražnje
zainteresiranih, odlučeno je tiskati oko 2000 komada
Tablica za izračunavanje kubnog sadržaja oblovine. Također
treba poraditi na pripremi reprinta Silvae nostrae
croatiae, te podržati u okviru svojih mogućnosti reprint
knjige o šumarstvu Bjelovarsko-Bilogorske regije.


Ad. 6. Predloženo je da se godišnja skupština HŠD-a
održi 21. svibnja 1999. god. u Zagrebu, na kojoj će se
uz izvješća i verifikaciju poslovanja HŠD-a u 1998. godini
održati rasprava na jednu od tema predloženih u
programu rada. O temi i konačnom datumu održavanja,
vodstvo HŠD-a će na vrijeme obavijestiti članstvo.


Zapisnik sastavio
Tajnik HŠD-a
Hranislav Jakovac, dipl. inž.


Ad. 7. Nakon izlaska zakonski propisanog roka od 2
godine, ponovo je došlo na red ispitivanje stanja elektro
i plinskih instalacija u zgradi Hrvatski šumarski dom.
Kako se prema ponudi ovlaštenog izvođača radi o iznosu
od 52.013,00 kn, HŠD je u popratnom dopisu svim
korisnicima poslovnog prostora zatražilo suglasnost u
svezi s troškovima koje će podmiriti svaki korisnik poslovnog
prostora, u iznosu ovisnom o instalacijama i
uređajima koje koristi. Svi, osim Fakulteta kemijskog
inženjerstva i tehnologije suglasni su podmiriti troškove.
Spomenuti Fakultet dopisom nas je izvjestio, kako
zbog nedostatka sredstava sada nije u mogućnosti to
učiniti.


Zaključak je U.O. da pored svoje obveze u iznosu od
4.816,56 kn, HŠD radi odgovornosti ali i svoje sigurnosti
podmiri i obvezu za Fakultet kemijskog inženjerstva
i tehnologije (11.836,44 kn), a zatim zatraži
naplatu duga.


Tajništvo je i inače napravilo pregled dugovanja odnosnog
Fakulteta i Instituta za međunarodne odnose,
kao pripremu dokumenata za naplatu duga putem suda.


Nastavlja se uređenje podrumskog prostora prema
planu iskazanom u programu rada za 1999. godinu.
Izrađen je prijedlog opreme i korištenja dvorane u budućem
Šumarskom klubu s nekoliko varijanti. Izrađeni su
projekti za elektroinstalacije uz trošak od 5.124,00 kn,
kao i vodovoda i kanalizacije uz trošak od 3.660,00 kn.


Za izvođenje elektroinstalacija i rasvjete očekuje se
trošak od oko 200.000 kn, a trebalo bi raditi u etapama
razdjelivši osnovne radove (instalacije i dr.) i opremu.


Za izvođenje vodovoda i kanalizacije očekuje se
trošak od oko 50.000,00 kn.


Za građevinske radove na uređenju sanitarnog čvora,
a na temelju nacrta, bit će prikupljene ponude izvođača.


Tijekom travnja slijedi dovršenje radova na pročelju
dvorišnog dijela zgrade - podrum - istočna strana,
prekinutih zbog vremenskih - zimskih uvjeta (uz već
navedeni trošak od 18.153,84 kn).


Uz redovito održavanje zgrade, ovisno o financijskim
sredstvima slijedit će poslovi navedeni u programu
rada za 1999. god. Sve izvršeno i predloženo za izvođenje,
U.O. jednoglasno prihvaća.


Predsjednik HŠD-a
Prof dr. sc. Slavko Matić, v.r.