DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 77     <-- 77 -->        PDF

3.
Tomislav Starčević, dipl. inž., "Hrvatske šume",
Direkcija
4.
Robert Laginja, dipl. inž., Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva
5.
Hranislav Jakovac, dipl. inž., tajnik HŠD-a
6.
Ivan Lučić, dipl. inž., Hrvarska zajednica tehničke
kulture
7.
Ivan Hodić, dipl. inž., "Hrvatske šume", Direkcija
8.
Mr. sc. Stjepan Puljak, "Hrvatske šume", Direkcija
9. Mario Stipetić, dipl. inž., Uprava šuma Ogulin
1 O.Anton Stanišić, dipl. inž., Uprava šuma Ogulin
11.Biserka Marković, dipl. oec, "Hrvatske šume",
Direkcija
12.Mr. sc. Josip Dundović, "Hrvatske šume", Direkcija
13.Branko Meštrić, dipl. inž., "Hrvatske šume",


Direkcija


Ocjenjivački sud:


1.
Ivan Hodić, dipl. inž., predsjednik
2.
Stjepan Puljak, dipl. inž.
3.
Matej Grigić, dipl. inž.
4.
Branka Malnar, šum. teh.
5.
Krunoslav Jakupčić, dipl. inž.
Radna tijela:
Povjerenstvo za smještaj i prehranu


1.
Anton Stanišić, dipl. inž., predsjednik
2.
Nenad Vukadinović, dipl. inž.
3.
Vladimir Kolić, dipl. inž.
4.
Mario Stipetić, dipl. inž.,
Povjerenstvo za financiranje (s pravom potpisa)
Biserka Marković, dipl. oec, predsjednik
Milorad Miščević, dipl. oec.
Hranislav Jakovac, dipl. inž.
Maruška Sila, šum. tehn.


Povjerenstvo za promidžbu, informiranje
marketing i nagrade


1.
Mr. sc. Josip Dundović, predsjednik
2.
Stjepan Tomljanović, dipl. inž.
3.
Petar Milinković, dipl. inž.
4.
Hranislav Jakovac, dipl. inž.
5.
Anton Stanišić, dipl. inž.
6.
Robert Laginja, dipl. inž.
7.
Zlatko Lončarić, dipl. inž.
Povjerenstvo za prateći program


1.
Tomislav Starčević, dipl. inž., predsjednik
2.
Milan Krmpotić, dipl. inž.
3.
Mladen Slunj ski, dipl. inž.
4.
Biserka Marković, dipl. oec.
5.
Mladen Stipetić, dipl. inž.
Povjerenstvo za informatičku obradu podataka


1.
Branko Meštrić, dipl. inž., predsjednik
2.
Ratko Matošević, dipl. inž.
3.
Jasminka Rožan, dipl. oec.
H. Jakovac
ZAPISNIK
3. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a održane u Senju 17. prosinca 1998. god.


Nazočni: Mr. sc. Vladimir Bogati, Ivica Fliszar,
dipl. inž., Ilija Gregorević, dipl. inž., Milan Krmpotić,
dipl. inž., Mr. sc. Željko Marman, Prof. dr. sc. Slavko
Matić, Dujo Pavelić, dipl. inž., Luka Radošević, dipl.
inž., Zvonko Rožić, dipl. inž., Tomislav Starčević, dipl.
inž., Mario Stipetić, dipl. inž., Dr. se. Vlado Topic, Prof.
dr. sc. Joso Vukelić, Slavko Šarčević, dipl. inž., Hranislav
Jakovac, dipl. inž., Vlatka Antonie i Gordana Colnar,
predsjednica Hrvatskog sindikata šumarstva.


Ispričani: Branko Belčić, dipl. inž., Damir Delač,
dipl. inž., Ivan Đukić, dipl. inž., Prof. dr. sc Mladen Figurić,
Dr. se. Joso Gračan, Zvonko Kranjc, dipl. inž.,
Herbert Krauthacker, dipl. inž., Damir Matošević, dipl.
inž., Mr. sc. Ivan Pentek, Milan Presečan, dipl. inž.,


Prof. dr. sc. Branimir Prpić, Berislav Vinaj, dipl. inž.,
Željko Perković, dipl. inž. i Valerija Vukelić, dipl. inž.


Nakon stoje predsjednik HŠD-a prof. dr. sc. Slavko
Matić pozdravio sve nazočne i zahvalio im što su se
unatoč lošim vremenskim uvjetima i dugom putovanju
odazvali ovom sastanku, prihvaćenje ovaj


Dnevni red:


1.
Prihvaćanje Zapisnika 2. sjednice U.O. HŠD-a.
2.
Obavijesti.
3.
Izvješće o radu i poslovanju HŠD-a do 30. 11.
1998. i priprema za sastavljanje Izvješća o poslovanju
u 1998. godini.
4.
Prijedlog programa rada za 1999. godinu.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 78     <-- 78 -->        PDF

5. Nacrt financijskog plana za 1999. godinu.
6. Razno.
Ad.l. Zapisnik 2. sjednice U.O. HŠD-a prihvaćenje
bez primjedbi.


Ad. 2 a) Tajnik HŠD-a izvješćuje o održanom Inženjerskom
saboru 23. studenog 1998. g. u povodu
proslave 120. obljetnice Hrvatskog inženjerskog
saveza (HIS), čija je jedna od najstarijih članica
Hrvatsko šumarsko društvo. Predsjednik i tajnik
HŠD-a bili su nazočni proslavi 120. obljetnice
HIS-a. U Zborniku - svezak prvi, Uspostava Hrvatskoga
inženjerskog sabora (slijede naknadno
još dva sveska), u članku "Članice Hrvatskoga
inženjerskog saveza", na str. 261-273 prikazana
je povijest, područje djelatnosti, tijela, izvješće o
radu od 1990 do 1998. god., izdavačka djelatnost
od 1990 do 1998. god., i plan rada za 1998. god.
Hrvatskoga šumarskog društva (tekstove je pripremio
H. Jakovac). HŠD otkupilo je 15 primjeraka
spomenutog Zbornika. U.O. prima informaciju
na znanje.


b) Iz priloženog prijevoda poziva Njemačkog šumarskog
društva na proslavu 100. godišnjice
Društva, koja će se održati u Shwerinu od 23. do


26. rujna 1999. godine, vidimo kako je organizator
predvidio internacionalni skup (simultani prijevod
na engleski - najmanje jedan seminar sa
sudionicima iz inozemstva). U želji da se i građanstvo
Schwerina intenzivnije uključi u proslavu,
predlažu da se uz profesionalna šumarska događanja
(informativni štand i si.) sudionici predstave
s nacionalnim kulturno-turističkim programom,
folklornim i muzičkim aktivnostima i nacionalnim
proizvodima (degustacija jela i pića).
Poziv je prihvaćen i potrebno je poraditi na pripremi
za sudjelovanje na proslavi 100. godišnjice
Njemačkoga šumarskog društva.
c) U prostorijama HŠD-a 4. studenog 1998. god. u
zajednici s Hrvatskim novinarskim društvom -
Zborom novinara za okoliš, organiziranje okrugli
stol na temu: "Protupožarna preventiva". O
raspravi i zaključcima imamo zapis u upravo
tiskanom posljednjem ovogodišnjem dvobroju
(11-12/1998.) Šumarskog lista.


d) Iz časopisa "Okoliš", glasila Državne uprave za
zaštitu prirode i okoliša, u članku Projekt "Računanje
i kartiranje kritičkih opterećenja šumskih
ekosustava", vidimo da se i dalje šumarski stručnjaci
uključuju u projekt po privatnoj liniji, bez
stručnih kriterija i bez konzultacije sa strukom
(HŠD, Šumarski fakultet, Šumarski institut, Hrvatske
šume). Takav način rada Državne uprave
za zaštitu prirode i okoliša zaista je već prešao


mjeru, nakon svih nepodopština i nekorektnog
odnosa u svezi s Nacionalnim parkovima, Parkovima
prirode, kanalom Dunav - Sava i općenito
odnosom prema šumarstvu, koje ne na pomodarski
način uobičajen danas, nego tijekom svih
200-tinjak godina organiziranoga rada, brine o
zaštiti prirode i okoliša. Način vođenja aktivnosti
i sve očitiji cilj koji je postavio ravnatelj Državne
uprave za zaštitu prirode i okoliša dr. Kutle,
u svezi sa šumarskom strukom, poguban je za
istu, ali i za prirodu i okoliš. Potrebno je da struka
energičnije reagira na politiku Državne uprave
za zaštitu prirode i okoliša, pa U.O. preporuča
da Matić, Starčević, Vukelić, Dundović, Rožić i
Jakovac pripreme materijal i pismeno očitovanje,
koje bi se uputilo ravnatelju Državne uprave
za zaštitu prirode i okoliša.


e) Tajništvo je pripremilo nove članske iskaznice i
Statut HŠD-a u džepnom formatu, koji su podijeljeni
nazočnim predsjednicima ogranaka.


f) Zaposlenica u stručnoj službi HŠD-a, pomoćna
službenica - čistačica Marina Šoštarec, sporazumno
je prekinula radni odnos s HŠD-om, pa je raspisan
natječaj na kojeg je stiglo 80 molbi. U radni
odnos je 1. 7. na određeno vrijeme (probni rok), a
zatim od 1. 10. na neodređeno vrijeme primljena
Ana Žnidarec, što U.O. jednoglasno prihvaća.


Ad. 3. Izvješće o radu, izvršenje financijskog plana i
poslovanje HŠD-a do 30. studenog 1998. predočeno
je članovima U.O. kako bi poslužilo kao temelj
za sastavljanje, posebno zajedničkog izvješća
s ograncima za cijelu godinu te financijskog
plana za 1999. godinu. Radi boljeg pregleda
sačinjena su izvješća i prijedlozi:


a) 11-mjesečno izvršenje plana i financijskog poslovanja
bez ogranaka. Iz financijskih pokazatelja
vidljivo je da je prihod ostvaren s indeksom
82,54, a troškovi sa 72,32. Za prijenos u iduće
razdoblje ostaje 182.595,84 kn, iz čega do kraja
godine treba podmiriti troškove tiskanja zadnjeg
dvobroja Šumarskog lista i poslova na uređenju i
održavnju zgrade Hrvatski šumarski dom, te tekućeg
poslovanja. Iz viška prihoda 1997. godine
nabavljena je oprema - telefonski aparati, fotokopirni
aparat i elektroničko računalo. Nakon
rasprave ovo izvješće je jednoglasno prihvaćeno.


b) 11-mjesečno izvršenje plana i financijsko poslovanje
zajedno s ograncima. Ovi podaci, što se tiče
plana, su nepotpuni, jer za ogranke u prvoj godini
novog ustroja HŠD-a nismo mogli planirati
sredstva, a i podaci o ostvarenju manjkaju za neke
ogranke. Očekujemo do kraja godine, odnosno
negdje do 20. siječnja 1999. god. podatke od
svih ogranaka (uz dostavu originala računa za
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 79     <-- 79 -->        PDF

sve troškove), kako bismo mogli na vrijeme sačiniti
zajedničko izvješće o financijskom poslovanju
za 1998. god. i dostaviti ga na uvid Državnoj
reviziji. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.


c) Stanje sa zakupcima poslovnog prostora i dugovanja.
Zaključeno je, kako Hrvatske šume redovito
podmiruju svoju obvezu, pa je trenutno
nenaplaćeno samo potraživanje za studeni. Institut
za međunarodne odnose plaća djelomično,
pa ovogodišnji dug iznosi 310.435,45 kn, a za
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
242.985,88 kn.


d) Šumarski list - pred nazočnima je upravo izašao
iz tiska br. 11-12/1998., čime je Uredništvo
izvršilo svoju zadaću u 1998. godini. Od 102. redovite
skupštine HŠD-a kada je podneseno zadnje
izvješće u svezi sa Šumarskim listom, tiskana
su tri dvobroja 7-8, 9-10 i 11-12. Cijelo 122. godište
časopisa ima sveukupno 584 stranice, a u
spomenuta tri dvobroja ima sveukupno 67
napisa, od kojih je 7 izvornih znanstvenih radova,
4 znanstvena članka niže kategorije, 5 stručnih
članaka, 7 napisa na temu Izazovi i suprotstavljanja,
uvodnici stručne teme 102. redovite
skupštine, predsjednika HŠD-a i direktora "Hr


vatskih šuma" i riječ glavnog urednika. Ostali
napisi odnose se na razne aktivnosti i obavijesti
HŠD-a, aktualnosti, prikaze knjiga i časopisa,
znanstvene i stručne skupove, portrete i nekrologe.
Sto se financijske strane tiče, bilježimo
preko 100.000,00 kn dugovanja pretplate za Šumarski
list i očekujemo da ćemo veći dio naplatiti
do kraja godine. U.O. jednoglasno prihvaća
izvješće, a isto tako i prijedlog da se od br.
1-2/99. naslovna stranica časopisa honorira s
300,00 kn.


e) Uz prihvaćanje prethodnih izvješća i odluka,


U.O. donosi i odluku o blagajničkom maksimumu
u 1999. godini u iznosu od 2.000,00 kn i isplatu
"Božićnice" za zaposlene u stručnim službama
HSD-a u iznosu od 1.000,00 kn neto po zaposleniku,
kao i za zaposlenike u državnim službama
i poduzećima, a prema odluci Vlade.
f) Glede priprema za izvješće o financijskom poslovanju
U.O. prihvaća prijedlog o imenovanju
Povjerenstva za popis imovine u sastavu: Mr. sc.
Mladen Stojković, predsjednik, Đurđica Belić,
član i Ana Žnidarec, član.


Ad 4.
Nakon rasprave prihvaćenje prijedlog i usvojen


1.
Organizirati dva savjetovanja, (od toga jedno u
okviru 103. redovite skupštine HŠD), na sljedeće
teme:
a) Preoblikovanje "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb,
prema Zakonu o trgovačkim društvima
b) Aktualni stručni problemi hrvatskog šumar


stva
općekorisne funkcije šuma i njihovo vrednovanje


odnos Državne uprave za zaštitu prirode i
okoliša prema šumarskoj struci (usklađenje
Zakona). Status šuma i šumarstva u zaštićenim
prirodnim objektima


zakon o inženjerskim komorama
problemi zapošljavanja šumarskih stručnjaka
(posebice mladih) - gdje i iz kojih razloga
struka gubi ili nepotrebno prepušta drugima
gotovo "klasične šumarske poslove"
plaćanje vodnog doprinosa - tko - kome?
stručni ispiti i licenciranje radova u šumarstvu,
lovstvu, hortikulturi, preradi drva i dr.


2.
Organizirati obilježavanja 20. lipnja Dana hrvatskog
šumarstva na cijelom području Hrvatske, s
osnovnim ciljem "upoznati javnost s radom i teProgram
rada za 1999. godinu


za
1999. godinu


meljnim načelima šumarske struke" (kroz savjetovanja,
stručne ekskurzije, terenske kolokvije,
predavanja, izložbe i dr., s posebnim ciljem da to
bude zabilježeno u javnim medijima).


3.
Organizirati natjecanja šumarskih (i drvarskih)
radnika (s J.P "Hrvatske šume") - izrada Statuta
i Pravilnika, Izbor Nacionalnog organizacijskog
odbora
4.
Osigurati učešće članova HŠD-a na 31. Europskom
šumarsko-nordijskom skijaškom natjecanju,
Bled, Slovenija od 31. 1. do 6. 2. 1999. god.
5.
Suradnja s inozemnim šumarskim društvima:
sudjelovati na proslavi 100. godišnjice Njemačkog
šumarskog društva od 23. do 26. rujna
1999. god.
i dalje razvijati i ojačati suradnju sa šumar


skim društvima Italije, Austrije, Češke, Slovačke,
Slovenije i Mađarske, a iskoristiti spomenuto
natjecanje pod 4. i povezati se sa Šumarskim
društvima (osim navedenih) iz ostalih
zemalja sudionica ovog natjecanja (Finska,
Švicarska, Norveška, Belgija, Estonija,
Litva, Nizozemska, Poljska i Švedska). Naime,
ovo natjecanje nije samo športski susret,
ono ima u svom programu i stručne sadržaje,
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 80     <-- 80 -->        PDF

vcijaee iyw. gou., o čemu postoji priKaz u šumarskom


drvnoj zalihi, gdje se hrvatska šumarska struka uistinu


listu br. 1-2/99.


može dičiti sa skoro 200- godišnjom tradicijom.


Ad. 3 a) Povjerenstvo za popis imovine


Koliko je zapravo jak argument o bespoštednoj sječi
šuma, a rezultat je naše proizvoljne ocjene ili na primjer Predmet: Izvješće o obavljenom popisu sa stanjem
jednog našeg pogleda kroz prozor automobila, na trasu na dan 31. prosinca 1998. godine
buduće auto-ceste gdje je uistinu izvršena čista sječa Upravnom odboru
šume, u tom slučaju potkrijepljena općim interesom.


Izvješćujemo daje povjerenstvo u sastavu:
Mnogobrojne usmene negativne reakcije naših čla


mr. se. Mladen Stojković, predsjednik


nova, šumara Hrvatske, na spomenutu emisiju, obvezu


Đurđica Belić, član


je nas da od Vas zahtijevamo organiziranje takvog raz


AnaŽnidarcc, član


govora u jutarnjoj emisiji četvrtkom, gdje će nam biti
obavilo popis prema Odluci o popisu od 18. prosin


pružena prilika da argumentirano odgovaramo na javne,
nadamo se, potkrijepljene činjenice. ca 1998. sa stanjem na dan 31. prosinca 1998. godine. O


Molimo Vas da nas o našem prijedlogu izvijestite.
obavljenim poslovima i utvrđenom stanju podnosimo
sljedeće izvješće:


Predsjednik HŠD-a
Prof. dr. sc. Slavko Matić 1. Popis je obavljen u vremenu od 21. prosinca do


31. prosinca 1998. godine.
To je rezultiralo pozivom na razgovor predsjednika


2. Popisano je sljedeće:
HŠD-a, S. Matica i dopredsjednika T. Starčevića (uz još
dva zaposlenika iz Državne uprave za zaštitu prirode i dugotrajna materijalna imovina;
okoliša) za sudjelovanje u jutarnjoj emisiji četvrtkom finacijska imovina (kratkoročni depoziti u banci)
istoga urednika već sljedeći četvrtak 18. ožujka 1999.


potraživanja dugoročna i kratkoročna
god. Sudionici emisije su slušateljstvu vrlo lijepo i ar


novac u banci (na žiro računu) i blagajni
gumentirno predočili šumarske stavove temeljene na
postignućima šumarske znanosti i struke. obveze, dugoročne i kratkoročne.
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno


c) Iz rasprave na prošloj sjednici U.O. kao i zaklju


stanje odgovara knjižnom stanju.


čaka u svezi s odnosom šumarstva i Državne uprave za
zaštitu prirode i okoliša - prema mišljenju zaduženih za Nakon popisa i pregleda osnovnih sredstava Potu
temu, potrebno je organizirati zajedničku raspravu te vjerenstvo je ustanovilo da se kalkulator Olympia,
tako rasvijetliti "Status šuma i šumarstva u zaštićenim nabavna vrijednost 4,82 kn i tepih u nabavnoj vrijedprirodnim
objektima". nosti 157,58 kn, koji su i u cijelosti otpisani - rashoduju.


—y. Potrošeni matenjarza reaovnrrajeiamosi.


20.000,00


2. Potrošena energija
II. Troškovi usluga
74.000,00


3. Prijevozne usluge
450.000,00


4. Usluge održavanja
80.000,00


5. Intelektualne i osobne usluge
60.000,00


6. Komunalne usluge
610.000,00


7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)
III. Troškovi za zaposlene
440.000,00


8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi
10.000,00


9. Ostali izdaci za zaposlene
IV. Troškovi poslovanja-nematerijalni
43.500,00


10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi
10.000,00


11. Dnevnice i troškovi vanjskim suradnicima
205.440,00


12. Troškovi reprezentacije
25.000,00


13. Premije osiguranja
41.800,00


14. Bankovne usluge i troškovi ZAP-a
V. Ostali troškovi poslovanja
545.300,00


15. Troškovi za stručno obrazov., savjetovanja i stručne ekskurzije
7.000,00
16. Troškovi za stručnu litereraturu i stručna glasila
120.000,00


17. Ostali nematerijalni troškovi
UKUPNO TROŠKOVI
2.812.540,00


Nakon rasprave predloženi Financijski plan jednoglasno je prihvaćen.