DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 66     <-- 66 -->        PDF

nužno je odmah snimiti i kvantificirati stanje primjernim
prugama,


nakon kvantificiranja štete i detetminiranja počinitelja
ili uzroka, potrebno je iznaći rješenje o sanaciji,
uklanjanju ili ublažavanju uzroka, odnosno svođenja
štete na podnošljivu mjeru,
štetu je nužno obračunati novčano, bez obzira da li
se radi o šteti za koju se može nekoga teretiti ili ne,
za svaki promatrani odsjek nužno je oformiti evidenciju
u koju bi se odlagali svi dokumenti o praćenju,
4. Ako se radi o štetama u šumi zakupljenog lovišta,
nužno je ostvariti stalan kontakt i suradnju oko pravovremenog
rješavanja problema i ne zaboraviti na obostrane
obveze koje proističu iz Zakona o lovu.
5. Prema Zakonu o šumama i Zakonu o lovu, lovnogospodarske
osnove moraju biti usklađene s Osnovama
gospodarenja gospodarskim jedinicama, a kako u praksi
to rijetko biva poštivano, nužno je inzistirati na poštivanju
tih zakonskih obveza.
6. Inzistiramo na učinkovitijim i jasnijim dopunama
Zakona o lovu glede međusobnih obveza i proceduralnog
postupka kod uočavanja, izračuna i naknada šteta.
7. Glede činjenice da je divljač sastavni dio šumskog
ekosustava, da ona mora biti u šumi u podnošljivom
broju, nužno je odrediti koji postotak šteta mi šumari
trebamo tolerirati.
8. Zaključeno je također da se ovaj materijal pošalje
na sljedeće adrese:
-
Hrvatske šume Zagreb
-
Uprava šuma Bjelovar
-
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
-
Županija Bjelovarsko-Bilogorska, Ured za gospodarstvo
-
Županija Zagrebačka, Ured za gospodarstvo.
Josip Knepr i Milan Presečan
TREĆI SEMINAR O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA ŠTETA
OD VELIKIH GRABEŽLJIVACA


(Baške Oštarije, 28-30. 3. 1999.)


Dvoipodnevni, treći po redu seminar o metodologiji
utvrđivanja šteta od krupnih zaštićenih predatora, održan
je od 28. do 30. ožujka 1999. u motelu Velebno u
Baškim Oštarijama, u organizaciji Državne uprave za
zaštitu prirode i okoliša (DUZPO). Na seminaru, koji
postupno poprima karakter stručno-znanstvenog skupa,
sudjelovalo je 35 sudionika, pretežito iz gorske Hrvatske.
Kako su na njemu uzeli aktivno učešće i gosti iz
inozemstva, dugogodišnji član komisije za praćenje
populacije risa bivšeg Republičkog zavoda za zaštitu
prirode, Janez Cop, dipl. biolog iz Ljubljane i dr. se.
Alistair Bath iz Newfoundlanda (Kanada), seminar je
unekoliko imao međunarodni značaj.


Prvog dana, nakon poslijepodnevnog okupljanja sudionika
i zajedničke večere, mr. se. Josip K u s a k predstavio
je svoja prva iskustva u telemetrijskom praćenju
vukova, a prof. dr. sc. Đuro Hub er, oba s Veterinarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, svjetska zbivanja i
trendove u zaštiti velikih grabežljivaca.


Drugog dana rada, skup je pozdravio ravnatelj Državne
uprave za zaštitu prirode i okoliša dr. Ante Kut1
e, davši punu podršku nastojanjima da vuk, ris i druge
zaštićene slobodno živuće životinje imaju pravo na žitak
u slobodi, naglasivši da bi nas danas daleko skuplje
stajalo da tih predatora nemamo i da ih moramo reintroducirati
(kako to čine neke zemlje Europe), nego
samo bdjeti nad njihovom sigurnošću, kako to mi činimo,
pa makar i uz cijenu namirivanja šteta koje priči


njaju domaćim životinjama. O Velebitu, najljepšoj hrvatskoj
planini, čijih će 12.600 ha geomorfološko, pejzažno
i botaničko vrijedno područje uskoro biti proglašeno
osmim po redu nacionalnim parkom Hrvatske,
govorio je upravitelj Šumarije Gračac, gospićke Uprave
šuma Davor Zec, dipl. inž. šum.


Pregled postavljenih ciljeva i rezultata do sada održanih
dvaju seminara (Crni Lug, Gorski kotar, 29. 1.


1.2. 1996. i Vodice, Šibenik, 2-4. 7. 1997), pripremio je
viši inspektor zaštite prirode Željko Š t a h a n dipl. inž.
šum., koji je zajedno s načelnicom Odjela za zaštićene
SI. 1. Mlada vučica "Pepa" - prvi hrvatski vuk s radioodašiljačem;
na osnovi vjerodostojnih podataka prikupljenih telemetrijom,
moći će se steći prava slika o mjestu i ulozi vuka.


(Foto: Josip Kusak)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 67     <-- 67 -->        PDF

biljne i životinjske vrste Jasminkom Radović , dipl.
inž. biol., uspješno vodio ovaj seminar.


Nakon istupa Vinka Mladinea, dipl. iur. o pravnim
i financijskim aspektima zaštite vuka i risa, s posebnom
pozornošću očekivao se prikaz Privremenog
plana gospodarenja vukom u Hrvatskoj, koji je u ime
Povjerenstva za praćenje populacije risa i vuka
DUZPO-a predstavio prof. dr. se. Đuro Huber. Prema
njegovim riječima plan gospodarenja (management
plan) su zapravo upute nadležnima za gospodarenje vukom
kako da rješavaju probleme koji nastaju zbog zaštite
vukova, odnosno probleme između lokalnog stanovništva
na koje utječe zaštita vuka i države koja gaje
zaštitila. Cilj programa gospodarenja vukom mora biti
obnavljanje i održavanje zdrave ravnoteže svih komponenti
ekološkog sustava. Redukcija broja vukova, a ta
je mogućnost predviđena planom, ne smije nikada imati
za posljedicu trajno uklanjanje vrste iz nekog dijela
njenog prirodnog rasprostranjeni a. Mjere smanjivanja
vučje populacije moraju se temeljiti i biti određene pod


striktnim znanstvenim gospodarenjem. Temeljna strategija
plana ide za time, da se u prvoj godini novog tisućljeća
(2001) stvore preduvjeti da se umjesto plaćanja
odšteta uvede plaćanje premija rizika (subvencija)
za stočarenje u području vuka.


Izvješćujući o reintrodukciji pasa tornjaka radi sprječavanja
šteta na stoci, Željko Štahan se založio da
nam pri rješavanju te problematike treba biti jedan od
ciljeva čuvanje stoke ne na stari klasičan način, uz fizičku
prisutnost pastira, već uporabom pastirskih pasa.
Donijevši tu odluku, smatrali smo daje logično posegnuti
za pasminom ovog kraja ili njemu nekog bližeg
područja, koja posjeduje morfološke i karakterne osobine,
a ujedno je i osjetljiv i značajan dio hrvatske
prirodne baštine, pojasnio je Štahan. Sretna je stoga
okolnost daje odluka o zaštiti vuka zapravo pogodovala
i ubrzala projekt obnove pastirskog psa tornjaka.


Rezultate analize odštetnih zahtjeva, analize prehrane
vuka (s Biokova) i čaglja (s Pelješca) te analize


SI. 2. Pastirski pas tornjak sve se više širi Dalmatinskom Zagorom;
troje šlenadi kuje "Brine" drže ovlašteni vještaci DUZPO-a SI. 3. Prof. dr. se. Alisteir Bath iz Newfoundlanda (Kanada) na semi(
slijeva) Ivica Šupe, Damir Bosiljevac i mještanin Uncšića naru u Velebnom prilikom obrazloženja istraživačkog projekta
Anto Rajčić. o sociološkom segmentu upravljanja vukom u Hrvatskoj.


(Foto: Željko Štahan) (Foto: Alojzijc Frković)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 68     <-- 68 -->        PDF

SI. 4. Djelatnici "Hrvatskih šuma" i ostali sudionici pažljivo prate
izlaganja na seminaru u Velebnom.
(Foto: Alojzije Frković)


prehrane risa (u Hrvatskoj i Sloveniji) predstavili su
mr. se. Josip Kusak, mr. se. Darko K o v a č i ć, prof. dr.
sc. Đuro Huber i gost iz Ljubljane Janez Cop, dipl. biol.
Analiza preko tisuću računski obrađenih zahtjeva za
naknade štete od predatora, pokazuje prema J. Kusaku
zabrinjavajući uzlazni trend njihova broja. Prve godine
zaštita vuka (1995) bilo je podneseno 9, u 1996 - 176,


1997 - 516, te 1998 - 1007 zahtjeva. Za 82 % zahtjeva
procijenjeno je daje štetu pričinio vuk, te je odobrena
ukupna isplata od preko 2 mil. kuna. Do danas je isplaćeno
oko 1, 000.000 kuna za ukupno 2000 ovaca i
koza i to mahom s područja unutrašnjosti srednje
Dalmacije.


Ris koji danas živi na širem prostoru gorske Hrvatske,
prema izvješću Alojzija Frkovića, dipl. inž.
šum. iz "Hrvatskih šuma", koje je naslovio "Podaci o
reintrodukciji, rasprostranjenju i ulovu risa u Hrvatskoj",
ne širi više svoj areal rasprostranjenosti, a i brojnost
mu posljednjih desetak godina stagnira ili bilježi
blagi pad. U razdoblju od 1978. g., kada je u Hrvatskoj
nakon tričetvrt stoljeća odstrijeljen prvi (reintroducirani)
ris, pa do 1998/1999. g. (22 godine) u Hrvatskoj je
odstrijeljeno ili na druge načine stečeno preko 170 riseva,
od čega najviše u Primorsko-goranskoj županiji
(126).


Prije nastupa gosta iz Kanade, drugi dan seminara na
Velebnom, okončao je demonstriranjem postupka izvođenja
uviđaja, gdje je iskustvo ovlaštenih vještaka
Ivice Šupe iz Šibensko-kninske županije i Damira B o s
i 1 j e v c a iz Splitsko-dalmatinske županije, inače dipl.
inž. agronomije i županijskih inspektora, bilo od najveće
koristi za potencijalne nove vještake DUZPO-a. Prema
njihovim riječima, nedvojbeno prepoznavanje predatora
moguće je samo ako postoji dovoljan broj dokaza i ako
su svi nalazi, počevši od otisaka stopala (šapa), izmeta,


SI. 5. Analiza preko tisuću računski obrađenih zahtjeva za naknadu


šteta, nedvojbeno pokazuje da su od domaće stoke od vukova


najviše napadane ovce; stado ovaca s pastirom u predjelu Du


boko u srednjem Velebitu.


(Foto: Alojzije Frković)


načina zahvata i dr. uzeti u obzir. Tako primjerice, kako
bi se mogao razlikovati trag vuka i psa, treba dulje slijediti
trag, ali i unaprijed saznati žive li u dotičnom kraju
psi bez nadzora i da li su skloni klanju stoke.


Prof. dr. sc. Alistair Bath iz Memorial University
of Newfoundland, približio je skupu planirani istraživački
projekt o sociološkom segmentu upravljanja vukom
u Hrvatskoj. Po uzoru na Sloveniju, gdje je upravo
u tijeku "Projekt medved", slično bi bio proveden "Projekt
vuk" radi utvrđivanja kakvo je mišljenje pučanstva
Hrvatske o vuku.


Okončavši drugi dan s izvješćima, treći dan rada
skupa (30. ožujka) protekao je u obradi upitnika s podacima
o vuku, risu, čaglju i psima bez nadzora. Uz komentare
samih sudionika, u kojima je sudjelovao i
Branko Iviček, dipl. inž. šum. iz Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, upitnici su ujedno poslužili za dobivanje
stanja populacije vuka i risa u Hrvatskoj, a razmotrena
je i situacija sa smeđim medvjedom, koji bi u
dogledno vrijeme bio također obuhvaćen posebnim
planom gospodarenja.


Zbog kišovitog i hladnog vremena nije se obišao teren
ni demonstriralo planirano obavljanje uviđaja.


Sudionici 3. seminara o metodologiji utvrđivanja
šteta od velikih grabežljivaca, održanog u Baškim Oštarijama
od 28. do 30. ožujka 1999. godine, imajući u
vidu iznesene podatke i iskustva u problematici zaštite
i utvrđivanja šteta od velikih zvijeri, prikupljenih
nakon održavanja 2. seminara u Vodicama, te međunarodnih
trendova u zaštiti velikih zvijeri, posebice
Europsku inicijativu za velike zvijeri donose slijedeće


Zaklj učke:


1. Izražava se zadovoljstvo do sada postignutim rezultatima
u radu na utvrđivanju šteta od velikih zvijeri


ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 69     <-- 69 -->        PDF

putem ovlaštenih vještaka Državne uprave za zaštitu
prirode i okoliša, te se predlaže nastavak njihove djelatnosti
istom metodologijom koja se pokazala učinkovitom;


2. U svrhu što veće učinkovitosti i prikupljanja što
kvalitetnijih podataka prilikom obavljanja uviđaja, predlaže
se:
-
povećati broj ovlaštenih vještaka,
prirediti novi Naputak o postupcima prilikom
utvrđivanja šteta od zaštićenih životinjskih vrsta
s odštetnim cjenikom,
sastaviti zapisnike i za slučajeve prijavljenih šte


ta u kojima je i bez uviđaja očito daje štetu načinio
čagalj ili pas;


3. Budući daje zbog objektivnih okolnosti došlo do
povećanja troškova obavljanja očevida, traži se od Državne
uprave za zaštitu prirode i okoliša da sklopi nove
ugovore s vještacima koji će uključivati odgovarajuću
naknadu;
4. Načelno se podržava izloženi Privremeni plan
gospodarenja vukom u Hrvatskoj, koji je priredilo
Povjerenstvo za praćenje populacije risa i vuka pri
DUZPO-u;
5. Predlaže se tijekom izrade novog Zakona o zaštiti
prirode predvidjeti mogućnost dopuštanja hvatanja ili
ubijanja pojedinih zaštićenih životinja zbog gospodarskih
i/ili sigurnosnih razloga, kako slijedi:
"Iznimno, na osnovi dopuštenja Državne uprave za
zaštitu prirode i okoliša, može se dopustiti uklanjanje
pojedinih jedinki ili dijelova populacija zaštićenih životinjskih
vrsta. Dopuštenje se izdaje u slučaju većih
gospodarskih šteta i zbog potreba javnog zdravlja i sigurnosti".


Do donošenja novog Zakona potrebno je iznaći privremeno
zakonski prihvatljivo rješenje;


6. Podržava se stav Povjerenstva za praćenje populacija
risa i vuka pri DUZPO-u, temeljen na obvezujućim
odredbama Konvencije o biološkoj raznolikosti i
osnovnim načelima zaštite prirode, da su divlje životinje
prirodni plijen velikih grabežljivaca te se stoga ne
obavljaju uviđaji za tako stradale životinje. Predlaže se
stalno praćenje utjecaja velikih zvijeri na divljač;
7. Potiče se DUZPO da što prije započne s akcijama
prevencije šteta na stoci, a posebice s akcijom kupnje i
podjele štenaca autoktone pasmine pastirskih pasa tornjaka,
kojom će se postići dva cilja: smanjenje šteta od
vukova na stoci i osnivanje matičnog fonda ove rijetke
pasmine koja predstavlja dio hrvatske biološke raznolikosti
i kulturne baštine;
8. Izražava se zabrinutost zbog velikog broja nezakonito
ubijenih zaštićenih zvijeri, te se zahtijeva od
DUZPO-a pokretanje odgovarajućih prekršajnih postupaka
protiv poznatih i nepoznatih počinitelja;


9. Preliminarnom analizom ispunjenih upitnika u
svezi s podacima o vuku, risu, čaglju i podivljalim psima
može se zaključiti, daje u razdoblju nakon održavanja
2. seminara (1977) brojnost vuka blago porasla, dok
je brojnost risa na istoj razini ili čak u blagom padu;
10. Ris i vuk trebaju ostati zaštićene životinjske vrste
kojima se upravlja na stručno i znanstveno utemeljenim
planovima gospodarenja;
11. Potiče se Povjerenstvo za praćenje populacije risa
i vuka pri DUZPO-u da što žurnije započne s izradom
Plana gospodarenja risom;
12. U svrhu zauzimanja stavova oko zaštite velikih
zvijeri, potiče se suradnja između DUZPO-a i Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, radi iznalaženja optimalnih
rješenja u svezi s gospodarenjem velikim zvijerima
i smanjivanjem šteta;
13. Predlaže se da se tijekom izrade predviđenih
planova gospodarenja risom i medvjedom provedu ankete,
kojima će se ispitati stav i mišljenje pripadnika
svih interesnih skupina;
14. Daje se potpora istraživačkom projektu prof. dr.
sc. Alistaira Batha: Sociološki segment upravljanja vukom
u Hrvatskoj, te se iskazuje spremnost sudionika
seminara za moguću participaciju;
15. Predlaže se tražiti financijsku pomoć za provođenje
zaštite velikih zvijeri iz odgovarajućih inozemnih
izvora;
16. Izražava se zadovoljstvo međunarodnim karakterom
seminara kojemu su Ijubezno doprinijeli prof. dr.
sc. Alistair Bath iz Memorial University Newfoundland,
predstavnik Međunarodnog fonda za prirodu
(WWF) i stručnjak za sociološki aspekt zaštite velikih
zvijeri, te dipl. biol. Janez Čop iz Ljubljane, Slovenija,
priznati stručnjak za zaštitu risa;
17. Potrebno je unaprijediti međunarodnu suradnju
u smislu razmjena iskustva na problemima utvrđivanja
šteta od velikih zvijeri i načina rješavanja plaćanja odštete.
Predlaže se da DUZPO razmotri mogućnost posjeta
Nacionalnom parku Mercantour u Francuskoj, čija
je Uprava suočena sa sličnim problemima i razvija
sličnu metodologiju utvrđivanja uzročnika štete i isplaćivanja
odštete;
18. U kontekstu učestalih šteta na ovcama na otoku
Krku, koje se pripisuju medvjedu, a u vezi s tim predviđenih
pritisaka za pojedinačni ulov ovog grabežljivca u
gorskom zaleđu (Gorski kotar), zahtjeva se od nadležnog
upravnog tijela Promorsko-goranske županije da
pri prvoj većoj šteti na ovcama omogući grupi ovlaštenih
vještaka DUZPO-a da izvrši stručni uviđaj i druge