DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 57     <-- 57 -->        PDF

U gorskom bilu Javornika, u nesuvislom pojasu iznad
1.200 m, razvijena je zajednica Pretplaninske šume
bukve koju smo ranije nazivali as. Fagetum croaticum
subalpinum Ht 38, a prema novoj nomenklaturi
pripada jednoj od asocijacija podsveze Saxifrago rotundifoliae-
Fagenion. Na Seliškom vrhu (1.280 m) i
Cigelu (1.267 m), u prizemnom rašću nalazimo biljke
svojstvene toj asocijaciji: Adenostyles alliariae, Cicerbita
alpina, Polygonatum verticilatum, Doronicum
austriacum i skupine tzv. "visokih zeleni" s raznovrsnim
papratima i dr.


Kao i u svim našim pretplaninskim šumama bukve
obilan je gorski javor (Acer pseudoplatanus). Nismo
uočili ona tipična, u pridanku zakrivljena debla koja ličani
nazivaju "krive".


Šuma hrasta kitu jaka i običnog graba (Querco-
Carpinetum croaticum Ht 38). Veće površine kitnjakovo-
grabovih panjača nalazimo uz podnožje brda Medveđak,
pretežno na ilimeriziranom tlu reliktnih crvenica.
U smjesi s običnim grabom kitnjakom i cerom su:
poljski javor, brijest i trešnja. Degradacijom te panjače
prelaze u šikare lijeske, kaline, gloga i trna.


Značajnije sastojine crne johe (Alnus glutinosa) rastu
uz potok oko Glibovitog polja i Koreničke rijeke zajedno
s vrbacima rakite (Salix purpurea) i sive vrbe
(Salix cinerea).


Neobično je da na zemljopisnim kartama Vodiča nije
vidljiva ukupna površina nacionalnog parka Plitvička
jezera. Tako je na karti mjerila 1:600.000 i dobrom


poznavatelju zemljopisnog položaja Parka teško uočiti
one plave "krpice" Plitvičkih jezera zapadno od Bihaća.
Stoga bi bilo uputno oko jezera ucrtati granice Nacionalnog
parka s nekom uočljivom bojom i označiti je
na legendi. Karta jezera (bez mjerila) je zaista odlična
orijentacija, no šteta da su slojnice gotovo nevidljive,
pa nije moguće pratiti reljef okolnih terena.


Ovom osvrtu priložio sam moju vegetacijsku kartu
Nacionalnog parka Plitvice, približnog mjerila 1:50.000.
Da bije priložili vodiču moramo pojednostaviti sadržaj
odnosno, smanjiti broj kartografskih jedinica.


Suvremeni turizam nastoji da gostu ponudi što bogatiji
i zanimljiviji sadržaj sredine u kojoj boravi. Stoga
je potrebno da se i po šumama trasiraju tzv. poučne staze,
da se znatiželjnim amaterima, botaničarima, biolozima
i dr. omogući neposredni kontakt s bogatom prirodom
Parka.


Zaključno želim naglasiti daje glavni cilj mog izlaganja
da šumske zajednice na dolomitima Parka dobiju
status jednakovrijednog "partnera" u odnosu na površinski
dominantne bukove (Lamio orvalae-Fagetum) i
bukovo jelove šume (Abieti-Fagetum dinaricum) razvijene
na vapnencu. Dodajmo još i to da su reliktne borove
(Helleboro-Pinetum) i smrekove šume (Piceetum
dolomiticum) značajan doprinos raznolikosti vegetacije
Nacionalnog parka Plitvička jezera.


Dr. se. Zvonimir Pelcer


Uz osvrt Srećka Božičevića na moju knjigu
VODIČ KROZ PRIRODNE LJEPOTE U HRVATSKOJ


Čitatelji "Šumarskog lista" staleškog glasila Hrvatskog
šumarskog društva, u dvobroju 9-10, 1998. na str.


485. i 486. mogli su pročitati osvrt Srećka B o ž i č e v i ća
na moju knjigu "Vodič kroz prirodne ljepote u Hrvatskoj".
"U svom osvrtu Božičević je uistinu nadrobio svega
i svačega, od obznanjivanja šumarskoj javnosti kako
imam tiskaru, pa do optužbe za izdaju vlastitog naroda.
A iz svega proizlazi, ne objektivna kritika knjige, koja
je poželjna i svakom autoru dobro došla, nego netrpeljivost,
pa čak i mržnja. Čitajući taj osvrt čitatelj stječe dojam
da Božičević obračunava s autorom, a ne s knjigom.
Razlog tog obračuna nije u Vodiču, nego u činjenici
da sam odbio objavljivati priloge dr. Božičevića u
"Ekološkom glasniku".


Kako me je Božičević nazvao imenima koja meni ne
pripadaju, uložio sam malo truda da vidim stoje Božičević
pisao primjerice godine 1984. i 1992., a vezano je
uz ovu temu. Tako Božičević u svojoj knjižici "Kroz


naše spilje i jame" (Zagreb, 1984.) piše i ovo: "Jedin


stveni naziv za to područje je krš (hrvatski ili srpski),


kras (slovenski), karst (makedonski), a karakterizira ga


izrazito specifična površinska morfologija" (str. 6). Da


kle, godine 1984. za Božičevića je riječ "krš" bila i


hrvatska i srpska, a godine 1998. zbog toga jer rabim ri


ječ kras, mene proglašava "jugonostalgičarom" "srbofilom",
"neprijateljem vlastitog naroda" itd. Osim toga,
mogao bih navesti velik broj poznatih hrvatskih prirodoslovaca,
od Dragutina Hirca (1853, 1921), pa do autora
"Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj"
(Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Zagreb,
1998.), koji upotrebljavaju riješ kras umjesto krš. U isto
vrijeme, godine 1984. više sam puta pritvaran pod optužbom
da sam hrvatski nacionalista. U prošlom režimu
bio sam građanin trećeg reda, bez prava na posao i
znanstveni rad, a sada me jedan Božičević optužuje da
sam "jugonostalgičar".