DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 54     <-- 54 -->        PDF

2. Zakonska regulativa u pogledu obveza izvršenja
sječivog etata mora doživjeti takve promjene koje će
razlikovati onaj dio prethodnog prihoda koji predstavlja
nužne uzgojne zahvate njega sastojina proredom,
uvjetovan ponajprije njihovom dobi, kakvoćom i
obrastom, od onih gdje takav proredni zahvat nije nužan.
Isto vrijedi i za propisani glavni prihod, koji mora
biti, barem u jednom dijelu, uvjetovan tražnjom na tržištu,
pa se u suprotnom mora omogućiti odgađanje njegova
izvršenja do vremena rasta tražnje na tržištu. Takav
zahtjev prema mogućnosti brze reakcije na tržištu
uvjetuje pokretljivost, brzinu i razumijevanje državnog
aparata ( Ministarstva poljoprivrede i šumarstva).
3. Nužno je učiniti takve napore da se i u ovim teškim
vremenima izvrši radikalan zaokret u pogledu dinamike
investiranja u nove tehnologije i sredstva rada.
Ma kako bila skupa kreditna sredstva za nabavu novih
sredstava rada i modernizaciju tehnologije, postojeća
razina tehnologije i opreme sigurno je skuplja i tržište
je ne može prihvatiti u cijeni proizvoda.
4. Posebna pozornost mora se posvetiti izgradnji i
razvoju marketinške funkcije u "Hrvatskim šumama",
tako da sječivi etati idućih godina budu rezultat usklađenja
uzgojno nužnih zahvata sjedne strane, te istraživanja
tržišta i najavljene tražnje po količinama i vrstama
drveta s druge strane.
5. Činjenica, kako je maksimalna proizvodnja jedini
pravi put, nameće nam obvezu istraživanja tržišta, domaćeg
i inozemnog, ali i lobiranja za izgradnju prerađivačkih
kapaciteta u Hrvatskoj, posebno za velike količine,
šumskogospodarskom osnovom, najavljenih etata
prostornoga drveta.
6. Najvažniji naš zadatak, unutar "Hrvatskih šuma",
mora se ostvariti na unutarnjem preustroju i to takav
KNJIGE I ČASOPISI


koji će definitivno ugasiti iluzije o mogućnosti uspješnog
funkcioniranja Poduzeća u čvrstom, inertnom i tromom
centralizmu, a dobru ideju jedinstva "Hrvatskih
šuma" sustavno pretvoriti u jedinstvo strategije, koncepcije
razvoja, politike šumarstva, marketinške i kontrolne
funkcije, s potpunom slobodom i odgovornošću
u kreativnosti i stjecanju dohotka, osiguranju trajnog
trenda rasta zaposlenosti na mnoštvu novih proizvoda i
aktivnosti, pa i onom najvećem pokretaču napretka, stimulativnim
plaćanjima dobrih rezultata rada.


7. Nužno je pokrenuti aktivnosti za vjerodostojno
tumačenje Zakona o zaštiti prirode, ukazujući na njegovo
nesuglasje sa Zakonom o šumama, Zakonom o vodama,
Zakonom o lovu, te u konačnici ishoditi donošenje
izmjena Zakona o zaštiti prirode, koje bi omogućile
i obvezale "Hrvatske šume" na organiziranje i kvalificirano
upravljanje zaštićenih dijelova prirode s pretežito
šumskim površinama.
8. Organizirano i znanstveno argumentirano krenuti
u akciju izmjena i dopuna Zakona o vodama i Zakona o
financiranju vodnog gospodarstva glede ukidanja obveze
šumarstva za plaćanje vodnog doprinosa. Običnim
riječima rečeno, nelogično je da šume kao "proizvođač"
pitke vode, čuvar i regulator hidroloških uvjeta
plaćaju vodni doprinos umjesto onih koji koriste, bespovratno
uništavaju ili ozbiljno zagađuju vodu.
Neka ova razmišljanja budu pokretač javne i stručne
rasprave, neka izazovu sučeljavanja i polemiku, neka
odmah i ne riješe sve nabrojene probleme, ali neka ostane
zabilježeno da se racionalne promjene u šumskom
gospodarstvu Hrvatske, tom dobru od posebnog interesa
države, moraju dogoditi.


Tomislav Starčević


Dr. se. Srećko Bozi će vic i dr.: PLITVIČKA JEZERA, PRIRODOSLOVNI
TURISTIČKI VODIČ - FOTOMONOGRAFIJA, Zagreb, 1998.


Vodič je nesporno najvrjedniji prirodoslovno-turistički
priručnik u nas i djelo je naših istaknutih znanstvenika.
Opis sveukupne prirode parka, osobito jezera,
popraćen je vrhunskim fotografijama. Ljepota krajolika
pobuđuje želju da se uputimo na fotosafari po kanjonima
i crnogorično-bjelogoričnim šumama - osobito u
jesenskoj fenofazi požutjelih i platnenih krošanja.


Vrijeđanje doprinos našoj turističkoj privredi, kako
u propagandi tako i u izobrazbi turističkih djelatnika -
Hoteljerski fakultet u Opatiji već niz godina održava tečaj
za turističke vodiče.


Značaj dolomitnih stijena za postanak i opstojnost
Plitvičkih jezera i tekućica u Vodiču detaljno je objasnio
S. Božičcvić . No jednako vrijedan učinak dolo
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 55     <-- 55 -->        PDF

mita izražen je i u pojavi osebujne šumske vegetacije u
području Parka - na dolomitnim rendzinama održale
su se reliktne borove i smrekove šume, kao i niz drugih
asocijacija koje se po flornom sastavu i ekološkim
prilikama znatno razlikuju od okolnih bukovih
i bukovo-jelovih šuma na vapnencima.


U članku "Šumske zajednice" B. Prpić a posebna
pozornost posvećena je dvjema klimazonalnim asocijacijama:
Gorskoj šumi bukve (Lamio orvalae-Fagetum
Ht 38) i Dinarskoj šumi bukve i jele (Abieti-Fagetum
dinaricum Treg.75). Detaljno su navedene vrste drveća,
grmlja i prizemnog rašća te opće ekološke i biološke
značajke tih šuma. Zatim, primjerno staništu (riječi autora)
slijedi popis ostalih asocijacija: Šuma crnoga graba
i šašike (Seslerio-Ostryetum Ht 38), Šuma crnoga
graba s crnjušom (Erico-Ostryetum Ht 38), Šuma običnoga
i crnoga bora s božičnjakom (Helleboro-Pinetum
typicum piceetosum Ht 38) i Šuma kitnjaka i običnoga
graba (Querco-Carpinetum Ht 38) - međutim uz imena
zajednica nisu navedeni nikakvi podaci o njihovom staništu.
Na kraju popisa autor zaključuje (citat str. 70):


"Navedene šumske zajednice pokrivaju oko 4% površine
svih šuma Parka, što, međutim, ne smanjuje njihovo
značenje, budući da povećavaju raznolikost".


Nedvojbeno je da te zajednice doprinose raznolikosti
šuma Parka, no uvidom u moju priloženu
Vegetacijsku kartu N.P Plitvice vidljivo je daje njihova
ukupna površina znatno veća.


Stječe se dojam - simbolično rečeno - da se azonalna
šumska vegetacija na dolomitima jednostavno "utopila"
u moru okolnih klimazonalnih bukovih i bukovo-jelovih
šuma razvijenih na vapnenačkoj podlozi. Osim
toga, propuštena je prilika da se učešćem osebujne dolomitne
vegetacije poveća raznolikost šuma i opće prirode
Nacionalnog parka.


Tijekom 1968-69. godine radio sam na vegetacijskim
istraživanjima i kartiranju šumske vegetacije Parka u
okviru projekta "Tipološka istraživanja šuma i šumskih
staništa Hrvatske". Rezultati multidisciplinarnih tipoloških
istraživanja objavljeni su u publikaciji RADOVI
br. 28, Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb, 1976.


Na temelju rezultata tih istraživanja opisat ću šumske
zajednice Parka razvijene na dolomitnoj podlozi.


Radovi H. Gamsa, I. Horvata i H. RitterStudničke
i dr. dokazali su daje fenomen dolomitne
vegetacije uvjetovan konkurencijom - osebujnost flore
i vegetacije na dolomitima traje samo dok su biljke u
neposrednoj vezi sa supstratom, a nestaje čim se razviju
dublje naslage tla. Šume u dolomitnom kompleksu Parka
školski su primjer te pojave.


U pojedinim asocijacijama zastupljene su, s većom
ili manjom brojnošću i pokrovnošću, sljedeće biljke indikatori
- dolomitne podloge: Helleborus niger ssp.


macranthus, Erica herbacea, Carex alba, Ranunculus
thora, Genista radiata, Polygala chamaebuxus, Anemone
hepatica, Hacquetia epipactis te grmovi: Berberis
vulgaris i Viburnum lantana.


Šuma crnog graba s crnjušom (Erico-Ostryetum


Ht 51) obrasla je strme obale Prošćanskog jezera i Kozjaka.
Manje površine srećemo u borovim sastojinama
iznad Babinog potoka s kojima su singenetski povezane.
Mukinja, crni grab, crni jasen, javor gluvač, šibika,
udika a osobito ruj s crnjušom, na proplancima čine s jeseni
"fantastičan prsten" žarkih boja oko plavih jezera.


Šuma običnog i crnog bora s božičnjakom (Helleboro-
Pinetum Ht 58). Latinični naziv te zajednice u vodiču
je: Helleboro-Pinetum typicum piceetosum Ht 38,
je problematičan, budući dajel. Horvat tu asocijaciju
raščlanio na dvije subasocijacije: s crnim grabom (su-
bass, ostryetosum) i sa smrekom (subass. piceetosum)
u kojoj smreka uspijeva na relativno suhim i toplim staništima
borovih šuma.


No, postavlja se pitanje zašto u popisu zajednica
(str. 69) nije navedena Zajednica smreke na dolomitu


- (Piceetum dolomiticum Ht 58) koja je razvijena u hladnijim
i vlažnijim udolinama, a karakterizira je učešće
biljaka svojstvenih acidofilnim šumama smreke (red
Piceetalia).


Na južnim padinama Visibabe, osim u smjesi s borovima,
javljaju se i čiste sastojine smreke s obilnim učešćem
šaša Carex alba - moguće je daje riječ o izvjesnoj
asocijaciji Carici albae - Piceetum, no moramo se složiti
sa zaključkom velikog istraživača naših šuma, prof


I. Horvatom : pitanje sintaksonomije smrekovih šuma
na dolomitu još nije riješeno.
Smreka (Picea abies) na dolomitima Parka ističe se
kao agresivna vrsta - njezin ponik gusto zatvara rubove
šuma, a u šikarama borovice oko Koreničke rijeke i Pogledala
brzo nadvisi "juniperetume" koji se suše čim
smreka sklopi krošnje.


Na plitkim rendzinama pored šikara borovice (Juniperus
communis) zastupljene su i šikare sa žutikom
(Berberis vulgaris) i crnom hudikom (Viburnum lantana).


Šuma bukve s kukurjekom (Helleboro-Fagetum


Pelcer 78). U singenetskom smislu ta asocijacija označava
prijelaznu fazu - prodor bukve, za boreala, na staništa
reliktne dolomitne vegetacije - to je ranije spomenuti
fenomen dolomita (H. Gams i dr.). Zajednica je
bogatog flornog sastava, ističe se većim učešćem biljaka
ilirskog flornog elementa: Hacquetia epipactis, Epimedium
alpinum, Omphalodes verna, Lamium orvala,
Mercurialis perrenis, Satureia grandijlora, Ruscus hypoglosum
i dr.


Proučavajući i šumske zajednice Parka na vapnenačkom
kršu, uočio sam neke zanimljive odnose u
ekološko-vegctacijskom i fitocenološkom smislu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 56     <-- 56 -->        PDF

NACIONALNI PARK PLITVICE -VEGETACIJSKA KARTA


LEGENDA


A/ FITOCENOZE NA DOLOMITIMA


(Hcllcboro-l´HieHimHT)


a/Tipična (Subas. rypicum)


bi Sa smrekom (Subas. Piceetosum)
Šuma smreke na Dolomitu


(Spruce forest on Dolomites)


a. Tipična (Subas. Tynicum)
IT´ S bukvom (Subas. Tage(osum)


Šuma jelu na Dolomitu


I (Ahictum Dolom iticum prov. pr.)
a/ Tipična (Subas. Tynicum)


I h S bukvom (Subas. Fagetosum)


, Šuma crnoga graba sa cmjusom


(l´rico-Osirvetum]


a Tipična (Subas. Tvpicum)


b SbuUonHSubas-.Vauclosum!


"...wy^ijjjc^


Šuma bukve s božičnjakom


[-—-*_» (llellel>oi(i-|:iL´L´tuni t´rov.pr.)


a/ Tipičnu (Subas. Tvpicum)
I P™ b S crnini grahom (Subas. Oslryetosum)


B/ FITOCENOZE NA VAPNENCIMA
Šuma ernoua uraba sa šašikom


(Seslerio-Üstryetum HT ET H-ić)Brdska Šuma bukve


(Fagetum Croat. Montanum IIT)
Šuma bukve i jele


(Fagetum Croat Abietetosumum III)
Šuma smreke s paprati
(Pliegoplen-Pieeelu Pi


| (Pnegopleri-Picectum
mm Prov.pr.)
C FITOCENOZE NA KVARTARNIM NANOSIMA
»H i Šuma hrasta kitnjaka i običnoga u.r;tb;i


(Quci-co-larpilciHiinfroaliciTmllT)
^a ^ a Hmuia (Subas. Ivpieum)


h StadiMne-.konuSldd.CorvlusA´


JI Smreku (Picea exeelsa)
(Curici Elongalea-Alnetum IX. FT Bodeux.
I» « «I Šumu sive vrh


Šuma crne lohe sa šašom


A Jela (Abies Alba)


I I (salicetumCi,
B/FITOCENOZE NA VAPNENCIMA a Crni grab (Ostrya Carpinifolii
sastoiin poljsko
poljskopoljskog
gg jasi_..„ (Fraxir


Mješovit
MješovitMješovite
ee sastojine
ee jasena


Ahsmslitolia. javor
javorjavora (Acer Sp
SpSp. Div.), vrbu (?´-a


Angu-iitolu. a ( \CLT . DivJ. vrba (Salix sp. Borovica (Junipcrus (. c
div\). crnoga graba (Osirva Carpini folia i dr.)


Autor: Pelcer Zvonimir
.._ Fes1ucion"*"|,""´drV´´"s kanirali: Mu ium /.


Livade, pašnjaci i bujadmee (Svc/c Bromion [-recti


Arrheiiatheriön. i Cälluno-Festuf ""


nnlinnrivrp/
Oreč M.


Pelcer Z. ,


poljoprivrednim kulturama.


Rukavina M.


Weiss J.


i bora (Pinum Nig


IZRAĐENO U INSTITUTU ZA ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA ZAGREB